Майстер-клас
Українська мова

Повторення

Просте речення

Прості двоскладні та односкладні речення

Складне речення. Складносурядне речення

Основні види складних речень

Складносурядні речення

Розділові знаки у складносурядному реченні

Складнопідрядне речення

Складнопідрядне речення. Будова, інтонація та засоби зв’язку у складнопідрядному реченні

Види складнопідрядних речень за їхнім значенням. Складнопідрядні речення з підрядними означальними і з’ясувальними

Підрядні обставинні речення. Підрядні обставинні речення ступеня і способу дії

Підрядні речення місця, часу, причини

Підрядні мети, умовні, допустові, наслідкові

Складнопідрядні речення з кількома підрядними

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними

Безсполучникові складні речення

Безсполучникові складні речення, смислові зв’язки та інтонація в них

Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

Складні речення з різними видами зв’язку

Складні речення із сурядним і підрядним типами зв’язку

Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим типами зв’язку

Узагальнення й систематизація вивченого в 5–9 класах

Звуки мови і знаки письма, їхнє співвідношення

Голосні і приголосні звуки

Уживання м’якого знака і апострофа

Слово та його лексичне значення

Групи слів за значенням

Значущі частини слова. Основні способи словотвору

Частини мови

Закінчення іменників чоловічого роду другої відміни в родовому відмінку однини

Дієслово, його особливі форми (дієприкметник, дієприслівник)

Подовження та подвоєння букв

Не з різними частинами мови

Написання слів через дефіс

Словосполучення. Речення

Способи передачі чужого мовлення

Кома і крапка з комою в простому і складному реченнях

Двокрапка і тире в простому і складному реченнях