Майстер-клас
Фізика

Основи кінематики

Загальні відомості про рух. Положення тіла у просторі. Системи відліку

Траєкторія, шлях, переміщення. Векторні величини у фізиці

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість

Відносність механічного руху. Додавання переміщень та швидкостей

Нерівномірний рух. Швидкість при нерівномірному русі

Рівноприскорений рух. Прискорення

Вільне падіння

Рух тіла по колу

Основи динаміки

Перший закон Ньютона

Маса. ІІ закон Ньютона

ІІІ закон Ньютона

Сили в природі. Закон всесвітнього тяжіння

Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість

Сила пружності

Вага тіла. Невагомість

Сила тертя

Умови рівноваги тіл

Закони збереження

Сила та імпульс. Закон збереження імпульсу

Реактивний рух

Механічна робота

Робота та зміна швидкості. Кінетична енергія

Робота сили тяжіння

Робота сили пружності

Закон збереження механічної енергії

Потужність. Коефіцієнт корисної дії

Рух рідини по трубах. Закон Бернуллі

Механіка та механізація виробництва