УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ЛІТЕРАТУРНА НОРМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ВИВЧЕНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ВИВЧЕНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

ФОРМИ ДІЄСЛОВА

НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (ІНФІНІТИВ)

ДОКОНАНИЙ І НЕДОКОНАНИЙ ВИДИ ДІЄСЛІВ

ФОРМИ ДІЄСЛОВА. ПРАВОПИС ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ДІЄСЛІВ

ЧАС ДІЄСЛОВА. ТЕПЕРІШНІЙ І МИНУЛИЙ ЧАС

ЧАС ДІЄСЛОВА. МАЙБУТНІЙ ЧАС. УЖИВАННЯ ОДНИХ ФОРМ ПЕВНОГО ЧАСУ ЗАМІСТЬ ІНШОГО

ДІЄВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ТЕПЕРІШНЬОГО Й МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ. ВИМОВА ДІЄСЛІВ НА -ШСЯ, -ТЬСЯ

ДІЄСЛОВА І і II ДІЄВІДМІН. БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ І і II ДІЄВІДМІН (ПОВТОРЕННЯ)

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ. ДІЄСЛОВА І і II ДІЄВІДМІН. БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ І і II ДІЄВІДМІН

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ У ДІЄСЛОВАХ

СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (ДІЙСНИЙ, УМОВНИЙ, НАКАЗОВИЙ). ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ ДІЙСНОГО СПОСОБУ

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ. ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ УМОВНОГО СПОСОБУ

ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ. БУКВА Ь УДІЄСЛОВАХ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄСЛОВА

БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

ПРАВОПИС ДІЄСЛІВ. НЕ З ДІЄСЛОВАМИ (ПОВТОРЕННЯ)

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ДІЄСЛОВО. ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ. ТВОРЕННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ АКТИВНИХ І ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ ТЕПЕРІШНЬОГО Й МИНУЛОГО ЧАСУ

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ. АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ

-Н- У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА -НН- У ПРИКМЕТНИКАХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

ПРАВОПИС ВІДМІНКОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄПРИКМЕТНИКА

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ДІЄПРИКМЕТНИКОВИМИ ЗВОРОТАМИ

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ДІЄПРИКМЕТНИКОВИМИ ЗВОРОТАМИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

ВИД І ЧАС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ. ДІЄПРИСЛІВНИКИ НЕДОКОНАНОГО Й ДОКОНАНОГО ВИДУ, ЇХ ТВОРЕННЯ

ДІЄПРИСЛІВНИКИ НЕДОКОНАНОГО Й ДОКОНАНОГО ВИДУ, ЇХ ТВОРЕННЯ

ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

КОМА ПРИ ДІЄПРИСЛІВНИКОВОМУ ЗВОРОТІ Й ОДИНИЧНОМУ ДІЄПРИСЛІВНИКУ

НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

ПРИСЛІВНИК: ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ (ПРАКТИЧНО)

РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ (ПРАКТИЧНО). ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

ТВОРЕННЯ І ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ ТА ЧЕРЕЗ ДЕФІС. БУКВИ -Н- ТА -НН- У ПРИСЛІВНИКАХ

ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ ОКРЕМО. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ, УТВОРЕНИХ ВІД ПРИКМЕТНИКІВ І ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ОКРЕМО, РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ОКРЕМО, РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ТИПУ: РАЗ УРАЗ, З ДНЯ НА ДЕНЬ...

НЕ І НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ. И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ПРИСЛІВНИК

ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ І ЯК ЗАСІБ ЗВ'ЯЗКУ СЛІВ У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ Й РЕЧЕННІ

ВИДИ ПРИЙМЕННИКІВ ЗА БУДОВОЮ. НЕПОХІДНІ І ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ

ПРАВОПИС ПРИЙМЕННИКІВ. НАПИСАННЯ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ РАЗОМ, ОКРЕМО І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

ПРИЙМЕННИКИ-СИНОНІМИ ЯК ЗАСІБ МИЛОЗВУЧНОСТІ МОВИ (В-У, З-ЗІ-ІЗ-ЗО)

СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. ВИДИ СПОЛУЧНИКІВ ЗА БУДОВОЮ, ПОХОДЖЕННЯМ І ЗНАЧЕННЯМ

ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУЧНИКІВ У ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ: СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ Й ПІДРЯДНОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУЧНИКІВ У ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ: СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ Й ПІДРЯДНОСТІ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ РАЗОМ ТА ОКРЕМО. РОЗРІЗНЕННЯ СПОЛУЧНИКІВ І ОДНОЗВУЧНИХ СЛІВ

ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. РОЗРЯДИ ЧАСТОК ЗА ЗНАЧЕННЯМ

ПРАВОПИС ЧАСТОК РАЗОМ, ОКРЕМО І ЧЕРЕЗ ДЕФІС. НЕ І НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

НАПИСАННЯ ЧАСТОК. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ. ГРУПИ ВИГУКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. ДЕФІС У ВИГУКАХ. КОМА І ЗНАК ОКЛИКУ ПРИ ВИГУКАХ

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ, ЇХ ПРАВОПИС І ВИКОРИСТАННЯ В МОВЛЕННІ

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ, ЇХ ПРАВОПИС І ВИКОРИСТАННЯ В МОВЛЕННІ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ТЕМАТИЧНА РОБОТА № 1. ДІЄСЛОВО

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. ДІЄСЛОВО

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 3. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 4. ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 5. ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 6. ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7. ПРИЙМЕННИК. СПОЛУЧНИК

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8. ЧАСТКА. ВИГУК

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 7 КЛАСІ

ДИКТАНТИ

ЧИТАННЯ МОВЧКИ

АУДІЮВАННЯ