УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7. ПРИЙМЕННИК. СПОЛУЧНИК

1. У якому рядку подано правильне визначення прийменника?

А Прийменник — незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника та займенника від інших слів.

Б Прийменник — незмінна повнозначна частина мови, що вживається для зв’язку однорідних членів речення.

В Прийменник — незмінна службова частина мови, що вживається для зв’язку частин складного речення.

Г Прийменник — незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.

2. У якому рядку всі прийменники пишуться разом?

А Незалежно/від, на/перед, з/під, за/ради, з/за.

Б По/між, згідно/з, під/час, в/продовж, з/поміж.

В В/наслідок, до/вкола, в/здовж, на/вколо, що/до.

Г На/впроти, у/зв’язку/з, поруч/з, з/метою, з/посеред.

Д За/для, відповідно/до, незалежно/від, о/крім, по/за.

3. Визначте, у якому рядку всі сполучники підрядності.

А Бо, тому що, оскільки, якби, дарма.

Б Бо, та, проте, начебто, ніби.

В Хай, ні...ні, ледве, й, однак.

4. У якому рядку в усіх словосполученнях прийменник разом з іменниковою формою вказує на місце дії?

А Покласти на парту, висіти над столом, розташуватися біля річки, сидіти при дорозі, співати біля хати.

Б Взяти зі столу, бовваніти на високій горі, росли посеред лісу, виднітися з-поміж дерев, охнув від жаху.

В Зупинитися близько лісу, жити під лісом, сидіти край столу, потемніла в річці, діяти згідно з законом.

Г Відпочивати під час канікул, видно у пітьмі, хрустить під ногами, розташуватися на мочарі, діяти за правилами.

Д Чекати з неба, розливати по землі, засинілася над рікою, розмовляти з другом, закричати від болю.

5. Укажіть рядок, у якому всі сполучники причинові.

А Ледве, дарма, хай, нехай, бо.

Б Бо, тому що, у зв’язку з тим що, оскільки, через те що.

В Коли, як, та й, через те що, коли б.

Г Як тільки, якби, аби, хоч, для того щоб.

6. На які групи поділяються підрядні сполучники?

А Причинові, часові, умовні, мети, єднальні, місця, протиставні.

Б Часові, умовні, мети, порівняльні, розділові, протиставні, допустові.

В Причинові, часові, умовні, мети, місця, допустові, порівняльні, з’ясувальні, наслідковий.

Г Мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні, часові, причинові, місця, часу, єднальні.

Д Часові, умовні, причинові, єднальні, допустові, з’ясувальні.

7. У якому рядку подано правильне визначення сполучника?

А Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв’язку частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.

Б Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів речення.

В Сполучник — службова повнозначна частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.

Г Сполучник— службова частина мови, яка виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.

8. Укажіть рядок, у якому всі прийменники пишуться через дефіс.

А Із/за, з/під, з/попід, з/поміж, з/посеред.

Б 3/поза, з/за, в/наслідок, по/при, не/зважаючи на.

В За/для, за/ради, по/серед, по/руч, в/наслідок.

Г Незалежно/ від, згідно/з, під/час, відповідно/до, з/понад.

9. Укажіть рядок, у якому допущено помилку в написанні прийменників.

А Не зважаючи на, з метою, задля, посеред, з-поміж.

Б Внаслідок, з-перед, з-поза, з-поміж, заради.

В Поміж, окрім, навкруги, поруч з, із-за.

Г З-посеред, з-над, незалежно від, за винятком, всупереч.

Д Попід, понад, попри, поперед, з-попід.

10. Укажіть рядок, у якому всі сполучники складні.

А Щоб, немов, ніж, якби, раз.

Б Якщо, теж, також, бо, немовби.

В Мовбито, немовбито, начеб, проте, нібито.

Г Начебто, цебто, щоб, буцімто, але.

11. Укажіть рядок, у якому всі похідні прийменники прислівникового походження.

А Довкруги, навкруги, зверх, ззаду, коло.

Б Кругом, мимо, назад, насупроти, кінець.

В Нарізно, напередодні, поруч, поряд, за винятком.

Г Поверх, незважаючи на, незалежно від, з метою, одночасно з.

Д Близько, всупереч, відносно, вздовж, довкола.

12. Перекладіть українською мовою. Укажіть, якою частиною мови виражене кожне слово.

Подниматься по лестнице, плыть по течению, по случаю, по вечерам, вызвать по делам службы, учебник по химии, большой по объему, старший по возрасту, послать по почте , сообщить по телефону, скучать по детям, по инициативе, по приказу, встретимся без четверти семь, в девять часов, в защиту, в те времена, писать на украинском языке, издеваться над ним, при исполнении служебных обязанностей, при условии, иди ко мне, с марта по июнь, папка для бумаг.