Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 63. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про способи творення прислівників; формувати загальнопізнавальні вміння правильно записувати прислівники, спираючись на орфограму «Написання прислівників через дефіс»; знаходити такі прислівники в тексті, пояснювати їх правопис;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати різні прислівники в усному і писемному мовленні;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

VI. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

► Пригадайте відомі вам правила написання прислівників.

Дослідження-пояснення

► Розгляньте таблицю. Знайдіть спільні і відмінні ознаки в написанні слів. Сформулюйте правила написання прислівників через дефіс.

Займенники

Прислівники

будь-хто, будь-що, будь- який, будь-чий, будь-котрий; казна-хто, казна-що, казна- який; хтозна-хто, хтозна-що, хто-небудь, що-небудь

будь-де, будь-коли, будь-куди, будь-що-будь, будь- як; казна-де, казна-коли, казна-як, казна-куди, казна-звідки; хтозна-де, хтозна-звідки, хтозна-як, хтозна-скільки; де-небудь, коли-небудь, як-небудь, куди-небудь

Лінгвістичне спостереження

► Проведіть спостереження над написанням прислівників. Спробуйте сформулювати правила написання прислівників через дефіс.

Хтозна-куди

По-армійськи

Пліч-о-пліч

казна-де

по-справжньому

віч-на-віч

будь-як

по-українськи

зроду-віку

як-небудь

по-твоєму

мало-помалу

де-таки

по-вашому

гидко-бридко

як-от

по-друге

сила-силенна

десь-то

по-п’яте

десь-інде

► Порівняйте написання через дефіс прислівників та інших частин мови. Спираючись на матеріал підручника, зробіть узагальнювальні висновки.

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Дослідження-відновлення

► Розкриваючи дужки, запишіть прислівники і прислівникові сполучення. Для перевірки скористайтесь словником.

(По) українському, віч (на) віч, десь (не) десь, (по) перше, (по) домашньому, (видимо) невидимо, (давним) давно, куди (небудь), де (небудь), так (то), казна (де), всього (на) всього, (ледве) ледве, коли (не) коли, (не) сьогодні (завтра), (по) нашому, тільки (но), ледь (но), (по) кавказьки.

Лінгвістичний аналіз

► Спираючись на теоретичний матеріал, доповніть таблицю прикладами, вибраними з попередньої вправи.

Правила написання прислівників через дефіс

Через дефіс пишемо прислівники

Приклади

що складаються з двох однакових основ


що складаються з двох однакових основ, розділених прийменником


з частками казна-, хтозна-, -таки, будь-, небудь-, -но, -то, -от


утворені від прикметників чи займенників на —ому (-єму), -ськ (и), цьк (и), зьк (и) та прийменника-префікса по-


утворені від порядкового числівника на -е та прийменника-префікса по-


Дослідження-характеристика

► Прочитайте словосполучення та речення, прибравши скісну риску.

По/ нашому полю; вийшло по/нашому; робить це коли/не/коли; де/коли це було; працювати/пліч/о пліч; необхідно це зробити по/новому; по/ново- му мосту; день/у/день на Дніпрі; у/день цей на Дніпрі; ні/сьогодні/ завтра; ні/ сьогодні/ні/завтра; зробіть так/от; так/от, раджу тобі повторити; піти по/англійськи; йти по/англійському проспекту.

Словниковий диктант

► Запишіть прислівники. Виділіть орфограму «Написання прислівників через дефіс».

Далеко-далеко, любо-дорого, більш-менш, ледве-ледве, сила-силенна, тихо-тихо, видимо-невидимо, давним-давно, гидко-бридко, з давніх-давен, з діда- прадіда, сухо-насухо, мало-помалу, рано-вранці, повік-віки, рано-вранці, зроду-віку, сяк-так, без кінця-краю, часто-густо, тишком-нишком.

► Випишіть прислівники, утворені складанням синонімічних слів.

творче конструювання (робота у групах)

► Від наведених слів утворіть прислівники, що пишуться через дефіс.

День, низько, ранок, мій, твій, наш, свій, що, другий, перший, вовчий, голий, заячий, молодий, новий, пізній, швидкий, рівний.

Дослідження-трансформація

► Замініть фразеологічні звороти одним словом — прислівником. Складіть з ними речення (на вибір).

Де козам роги правлять (далеко-далеко); з кутка в куток (туди-сюди); мов стріла (швидко-швидко); на повні груди (вільно-вільно, сильно-сильно); під зав’язку (багато-багато); як гриби після дощу (рясно-рясно; швидко-швидко); як за гріш маку (багато-багато).

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

ІХ. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити теоретичний матеріал.

► Вивчити теоретичний матеріал.