РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 1. Тема. Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу

Урок 2. Тема. Збагачення мови новими словами

Урок 3. Тема. Українська мова. Спорідненість її з іншими мовами

Урок 4. Тема. Усне й писемне мовлення

Урок 5. Тема. Культура мовлення й спілкування

Урок 6. Тема. Тема, мета, заголовок тексту

Урок 7. Тема. Роль слів у побудові тексту

Урок 8. Тема. Поділ тексту на частини. План тексту

Урок 9. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Краса осіннього лісу (парку, саду). Твір на основі екскурсії

Урок 10. Тема. Текст-розповідь

Урок 11. Тема. Текст-опис

Урок 12. Тема. Текст-міркування

Урок 13. Тема. Будова тексту

Урок 14. Тема. Замітка до газети. Узагальнення знань і вмінь з розділу «Текст»

Урок 15. Тема. Контрольне списування

Урок 16. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. «Ромашка». Переказ тексту

Урок 17. Тема. Аналіз контрольної роботи. Види речень за метою висловлювання та інтонацією

Урок 18. Тема. Закріплення знань про основу речення. Зв’язок слів у реченні

Урок 19. Тема. Зв’язок слів у реченні. Речення й словосполучення

Урок 20. Тема. Однорідні члени речення

Урок 21. Тема. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників

Урок 22. Тема. Залежні слова при однорідних членах речення

Урок 23. Тема. Закріплення знань і вмінь про однорідні члени речення

Урок 24. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Яблуня і береза. Порівняльний опис

Урок 25. Тема. Уявлення про складне речення. Побудова складного речення. Узагальнення знань і вмінь з розділу «Речення»

Урок 26. Тема. Контрольна робота. Диктант

Урок 27. Тема. Аналіз контрольної роботи. Іменник як частина мови

Урок 28. Тема. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Пряме і переносне значення іменників

Урок 29. Тема. Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменника

Урок 30. Тема. Особливості відмінювання іменників різного роду в однині

Урок 31. Тема. Розрізнення відмінків іменників жіночого роду

Урок 32. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення: «Хто хоче їсти, той має метикувати». Обґрунтування вибору заголовку до тексту

Урок 33. Тема. Перевірка закінчення іменників чоловічого роду з основою на приголосний у родовому відмінку однини

Урок 34. Тема. Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду

Урок 35. Тема. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду

Урок 36. Тема. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини

Урок 37. Тема. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку

Урок 38. Тема. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини

Урок 39. Тема. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини

Урок 40. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Шкідливість куріння. Переказ тексту

Урок 41. Тема. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини

Урок 42. Тема. Вимова і правопис іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини

Урок 43. Тема. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині

Урок 44. Тема. Правопис закінчень іменників у родовому відмінку множини

Урок 45. Тема. Вживання іменників без прийменників і з прийменниками

Урок 46. Тема. Правопис закінчень іменників у місцевому відмінку множини

Урок 47. Тема. Контрольна робота. Мовна тема «Іменник»

Урок 48. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Мій улюблений дитячий журнал. Розповідь з обґрунтуванням власної думки

Урок 49. Тема. Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні

Урок 50. Тема. Прикметники — синоніми й антоніми. Пряме й переносне значення прикметників

Урок 51. Тема. Уживання прикметників у художніх творах та в науково-популярних текстах

Урок 52. Тема. Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без терміна, практично)

Урок 53. Тема. Вправи на визначення роду й числа прикметників за іменниками

Урок 54. Тема. Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами

Урок 55. Тема. Контрольний диктант з граматичним завданням

Урок 56. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. «Турботливий носоріг». Переказ тексту

Урок 57. Тема. Аналіз контрольної роботи. Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників в однині

Урок 58. Тема. Вправи на визначення відмінка прикметників у реченні за відмінком іменника

Урок 59. Тема. Закріплення вмінь уживати прикметники в мовленні в різних формах, використовувати прикметники з описовою метою

Урок 60. Тема. Спостереження за вживанням прикметників у різних типах тексту

Урок 61. Тема. Вимова й правопис прикметників на -ськ-, -зьк-, -цьк-

Урок 62. Тема. Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Паралельні форми прикметників чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини

Урок 63. Тема. Спостереження за вживанням прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметника у сполученні з іменником

Урок 64. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. «Джерельце взимку». Переказ тексту

Урок 65. Тема. Тренувальні вправи на використання прикметників у мовленні. Практичні словотворчі вправи. Усний опис зимового пейзажу

Урок 66. Тема. Форми давального й місцевого відмінків прикметників жіночого роду в однині

Урок 67. Тема. Контрольна робота за мовною темою «Прикметник»

Урок 68. Тема. Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за семестр

Урок 69. Тема. Відмінювання прикметників у множині. Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині

Урок 70. Тема. Узагальнюючий урок з теми «Прикметник». Навчальний переказ

Урок 71. Тема. Контрольний диктант

Урок 72. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. «Як краще провчити?» Власна оцінка поведінки героїв прочитаного тексту

Урок 73. Тема. Аналіз контрольної роботи. Поняття про числівник як частину мови. Спостереження за функціональною роллю числівників у мовленні

Урок 74. Тема. Практичне ознайомлення з формами родового відмінка числівників 50-80

Урок 75. Тема. Закріплення та узагальнення мовленнєвих умінь, пов’язаних з уживанням числівників

Урок 76. Тема. Займенник як частина мови, його основні ознаки. Особові займенники

Урок 77. Тема. Спостереження за вживанням особових займенників у текстах

Урок 78. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. «Життя в зимовому лісі». Докладний переказ тексту

Урок 79. Тема. Займенники 1-ї особи однини та множини. Роздільне написання займенників з прийменниками

Урок 80. Тема. Займенники 2-ї особи однини і множини

Урок 81. Тема. Займенники 3-ї особи однини і множини

Урок 82. Тема. Повторення та узагальнення вивченого про займенник. Творча робота на вживання займенників

Урок 83. Тема. Контрольна робота. Мовні теми «Числівник», «Займенник»

Урок 84. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення: «Чому я люблю свою Батьківщину?» Твір-міркування

Урок 85. Тема. Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про дієслово як частину мови. Написання не з дієсловами. Спостереження за зв’язком дієслова в реченні з іншими частинами мови

Урок 86. Тема. Неозначена форма дієслова

Урок 87. Тема. Змінювання дієслів за часами

Урок 88. Тема. Змінювання дієслів за числами

Урок 89. Тема. Дієслова, що виражають незавершену та завершену дію

Урок 90. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Дві груші й одна. Стислий переказ тексту

Урок 91. Тема. Дієслова теперішнього часу. Визначення особи й числа дієслів теперішнього часу

Урок 92. Тема. Дієслова майбутнього часу

Урок 93. Тема. Перша і друга дієвідміни дієслів

Урок 94. Тема. Правопис особових закінчень дієслів

Урок 95. Тема. Написання закінчень у дієсловах другої особи

Урок 96. Тема. Написання закінчень у дієсловах 3-ї особи

Урок 97. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. «Правда буває гірша за кривду». Творчий переказ тесту

Урок 98. Тема. Правопис ненаголошених особливих закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу

Урок 99. Тема. Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за числами та за родами (в 3-й особі однини)

Урок 100. Тема. Вправи на визначення роду дієслів минулого часу

Урок 101. Тема. Значення дієслівних форм на -ся (-сь). Вимова і написання дієслів на -ся (-сь)

Урок 102. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. «В гостях у весни». Вибірковий переказ тексту

Урок 103. Тема. Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово». Урок-гра

Урок 104. Тема. Контрольний диктант з теми «Дієслово»

Урок 105. Тема. Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з прислівником як частиною мови

Урок 106. Тема. Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників

Урок 107. Тема. Практичне ознайомлення із формами ступенів порівняння прислівників. Спостереження за вживанням у мовленні прислівників синонімів та антонімів

Урок 108. Тема. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками

Урок 109. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. «Моя улюблена телепередача». Твір з обґрунтуванням власної думки

Урок 110. Тема. Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах

Урок 111. Тема. Узагальнюючий урок за темою «Прислівник»

Урок 112. Тема. Контрольна робота. Мовна тема «Прислівник»

Урок 113. Тема. Аналіз контрольної роботи. Текст, його головна думка, заголовок. Порядок виконання звуко-буквеного аналізу слова. Порядок розбору слів за будовою

Урок 114. Тема. Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, зв’язних текстах. Спостереження за роллю префіксів у словах

Урок 115. Тема. Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами

Урок 116. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. «Моя заповітна мрія». Твір з обґрунтуванням своєї думки

Урок 117. Тема. Вправляння у встановленні зв’язків слів у реченнях. Спостереження за вживанням числівників у мовленні

Урок 118. Тема. Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні. Граматичний аналіз дієслівних форм різних часів

Урок 119. Тема. Конструктивні вправи на нормативне вживання в мовленні граматичних форм вивчених частин мови

Урок 120. Тема. Підготовка до підсумкової роботи за рік

Урок 121. Тема. Підсумкова контрольна робота за рік

Урок 122. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. «Біла пір’їнка». Докладний переказ тексту

Урок 123. Тема. Аналіз контрольної роботи. Узагальнюючий урок. Колективна усна розповідь на тему «Наш рідний край»

ЛІТЕРАТУРА