УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

ВСТУП


Урок № 4

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ


Мета: узагальнити знання учнів про діалогічне мовлення, ситуацію спілкування; удосконалювати вміння вести діалог, дотримуючись правил мовленнєвого етикету; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, підвищувати культуру мовлення; виховувати повагу до співрозмовника, здатність поставити себе на місце іншої людини, ввічливість.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційно-мотиваційний етап

Найбільша розкіш — це розкіш людського спілкування

А. С. Екзюпері

Прочитайте і поясніть афоризм. Сформулюйте за ним тему уроку. Що необхідно для успішного спілкування? Чи потрібно вчитися спілкуванню? («Мікрофон»)

В основу спілкування покладено діалог. Пригадайте, що вам відомо з попередніх класів про діалогічне мовлення? За яких умов воно відбувається?

Яке значення має вивчення цієї теми для вашого життя?


II. Виконавчо-діяльнісний етап

►  Прочитайте текст і визначте відому і нову для вас інформацію про діалог (стратегія «Читання з позначками»).

Діалог — вид мовлення (найчастіше усного), для якого характерні почергові висловлювання двох або кількох співрозмовників. У писемній формі діалогічне мовлення використовують у художніх творах як засіб відтворення мовлення та характеристики персонажів. Усне діалогічне мовлення здійснюється за умови безпосереднього контакту співрозмовників, кожен із яких почергово то слухає/сприймає, то говорить. Тому щоб навчитися діалогу, необхідно досконало оволодіти такими видами мовленнєвої діяльності, як аудіювання та говоріння.

Важливими для діалогу є невербальні засоби спілкування: міміка, жести, інтонація. Діалогічне усне мовлення передбачає розуміння співрозмовниками реальної ситуації спілкування, зорове сприйняття співрозмовниками одне одного (міміки, жестів), сприйняття інтонаційного оформлення мовлення. Зорієнтувавшись у ситуації спілкування, кожен зі співрозмовників планує своє висловлювання (планування відбувається у внутрішньому мовленні). Діалогічне мовлення є ланцюгом реплік, які породжуються в процесі спілкування двох або декількох осіб. Розрізняють репліку-стимул, яка спонукає співрозмовника до відповіді або дії, та репліку-реакцію, що звучить у відповідь.

Зберігаючи у внутрішньому мовленні початок розмови (зміст попередніх реплік), кожен зі співрозмовників знову-таки у внутрішньому мовленні планує «смислові згустки» наступної репліки. Плануючи репліки, слід передовсім визначити мету (мотив) спілкування, його зміст (основну тезу) й логічно «просуватися» до досягнення цієї мети.

Репліки співрозмовників пов’язані за змістом (єдиною темою), більшість із них взаємозумовлені й пов’язані, тому вони утворюють діалогічні єдності (питання-відповідь). Характерними для діалогу є такі граматичні ознаки: граматична неповнота речень, використання простих синтаксичних конструкцій, різних речень за метою висловлювання, звертань і вставних слів, вигуків і часток тощо.


Бліц-опитування

1. Дайте визначення діалогу.

1. Які є різновиди діалогу?

2. Що таке репліка-стимул і репліка-реакція?

3. Назвіть граматичні ознаки діалогу.

►   Заповніть діаграму Ейлера-Венна (знайдіть спільні й відмінні риси діалогу і монологу) (групова робота).


 

Робота в парах

► Прочитайте діалог. З’ясуйте мету, ситуацію спілкування, назвіть учасників діалогу. Зверніть увагу на етикетні.формули. З якою метою вони використовуються? Дайте характеристику реплікам діалогу (за метою висловлювання, за повнотою, за будовою, за емоційно-експресивним забарвленням). Визначте репліки для стимулювання, підтримання діалогу.

— Доброго дня! Чи не могли б Ви покликати Ірину Василівну до телефону?

— Доброго дня! Я Вас слухаю.

— Вибачте, я Вас одразу не впізнала. Вас турбує мама Іваненка Сашка.

— Так, Світлано Дмитрівно. Ви телефонуєте з приводу пропущених уроків?

— Справді, Сашко зараз перебуває в лікарні з метою медичного обстеження.

— Сподіваюсь, нічого серйозного?

— На щастя, ні. Військкомат дав направлення.

— То з наступного тижня він уже ніде до школи?

— Думаю, так. Дякую за увагу.

— Будь ласка, передайте Сашкові моє вітання.

— Ще раз перепрошую за турботу. До побачення.

— На все добре.

► Доповніть поданий діалог репліками-стимулами і репліками-реакціями. Визначте його тему, складові ситуації спілкування (місце, час, обставини, сферу спілкування), комунікативні ролі, комунікативну мету, комунікативні наміри (мовленнєві інтенції) мовців.

— Чому мову ввалсають візитною карткою людини?

— Та тому, що по тому, як людина говорить, ми пізнаємо, з ким маємо справу.

—  Можемо визначити ступінь інтелігентності, сказав би вчений.

—  ...

—  Ступінь її психологічної урівноваженості, ступінь її можливої закомплексованості.

—  ...

—  Розвивати і вдосконалювати своє мовлення.

—  ...

— Тому, що мова — втілення думки, що багатша думка, то багатша мова.

—   Ні, не я.

—   ...

— Максим Рильський.

— Людину, яка зрікається легко й добровільно рідної мови, Борис Харчук назвав нещасною, неправдивою людиною.


Ситуативне завдання

► За завданням учителя кожен із учнів ототожнює себе з мовцем, який, потрапивши у конкретну ситуацію спілкування, виконує певну соціальну роль (школяра, його батька, учителя, лікаря, продавця тощо).

Наприклад: 1) ви хочете звернутися до вчителя з проханням порадити довідкову літературу, якою варто скористатися у процесі самостійної підготовки до написання творчої роботи; 2) вам треба підготувати реферат з історії, але ви не встигаєте взяти в бібліотеці необхідну літературу, та й Інтернету дома не маєте. На перерві підходите до однокласника й просите його допомогти.


Робота в парах

► Побудуйте і розіграйте діалог.

► Оцініть складені діалоги за схемою.


 

III. Контрольно-корекційний етап

►   Поясніть значення слів.

Діалог, монолог, діалогування, репліка, реактивно-стимулююча репліка, діалог-повідомлення.

►   Доведіть, що дотримання правил мовного етикету в діалозі — обов’язкова умова при спілкуванні.

►   Оцініть свою роботу на уроці. Оцінку обґрунтуйте.


IV. Домашнє завдання (на вибір)

►   Накресліть схему «Мовленнєва ситуація».

►   Підготуйте тестові завдання з теми «Діалог».

►   Запропонуйте мовленнєві ситуації для побудови діалогу в класі.