Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018Передмова

Вступ

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

Хімічний склад клітини та біологічні молекули

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки

Органічні молекули. Поняття про біологічні макромолекули - біополімери

Білки, їхня структурна організація та основні функції

Ферменти, їхня роль у клітині

Вуглеводи

Ліпіди

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації

АТФ

Структура клітини

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана

Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма та основні клітинні органели

Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма, основні клітинні органели

Ядро, його структурна організація та функції

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична й еукаріотична клітини, рослинна та тваринна клітини

Принципи функціонування клітини

Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин у живих організмах

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання

Фотосинтез: світлова та темнова фази

Хемосинтез

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах

Збереження та реалізація спадкової інформації

Гени та геноми

Будова генів і основні компоненти геномів про- та еукаріотів

Транскрипція. Основні типи РНК

Генетичний код. Біосинтез білка

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК

Поділ клітин: клітинний мітоз

Мейоз. Рекомбінація ДНК

Статеві клітини та запліднення

Етапи індивідуального розвитку

Закономірності успадкування ознак

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі

Закони Менделя

Ознака як результат взаємодії генів

Поняття про зчеплення генів і кросинговер

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

Форми мінливості

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування

Сучасні методи молекулярної генетики

Еволюція органічного світу

Популяції живих організмів та їх основні характеристики

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін

Механізми видоутворення

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції

Еволюція людини. Етапи еволюції людини

Світоглядні та наукові погляди на походження й історичний розвиток життя

Біорізноманіття

Основи еволюційної філогенії та систематики

Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти

Огляд основних еукаріотичних таксонів

Надорганізмові біологічні системи

Екосистема. Різноманітність екосистем

Харчові зв'язки, потоки енергії та кругообіг речовин в екосистемах

Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори

Стабільність екосистем та причини їх порушення

Біосфера як цілісна система

Біологія як основа біотехнології та медицини

Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Одомашнення тварин

Методи селекції рослин. Методи селекції тварин

Огляд традиційних біотехнологій

Основи генетичної та клітинної інженерії

Генетично модифіковані організми

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині

Узагальнюючий урок з теми Біологія як основа біотехнології та медицини

Узагальнення

Основні загальні властивості живих систем