Вивчення біології 7 клас - Конспекти уроків - І.В. Олійник 2015Вступ

Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин

Прояви життєдіяльності тварин

Клітинна будова тварин, особливості клітин тварин. Тканини

Органи і системи органів тварин, їхні функції

Різноманітність тварин

Різноманітність тварин. Поняття про класифікацію тварин

Кишковопорожнинні. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовище існування. Різноманітність кишковопорожнинних, їх роль у природі та значення в житті людини

Кільчасті черви. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, значення червів в екосистемах та в житті людини

Різноманітність паразитичних червів. Небезпека гельмінтів для здоров'я людини, тварин і рослин. Засоби профілактики, які запобігають зараженню паразитичними червами

Загальна характеристика членистоногих. Ракоподібні: визначальні ознаки будови, середовище існування, різноманітність. Роль ракоподібних у природі та значення у житті людини

Павукоподібні. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості. Різноманітність та значення павукоподібних у природі і в житті людини

Комахи. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовище існування

Розмноження і розвиток комах. Різноманітність комах, їхня роль у природі та значення в житті людини

Виявлення прикладів пристосувань до способу життя комах

Молюски. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовище існування

Різноманітність молюсків, їхня роль у природі та значення в житті людини

Загальна характеристика хордових тварин

Надклас Риби. Клас Хрящові риби. Визначальні ознаки будови. Біологічні особливості. Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини хрящових риб

Кісткові риби. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості. Різноманітність кісткових риб, їхня роль у природі та значення в житті людини

Амфібії. Визначальні ознаки будови і біологічні особливості амфібій як земноводних тварин. Роль амфібій в екосистемах та в житті людини

Рептилії. Визначальні ознаки будови і біологічні особливості рептилій, їхні: значення в екосистемах та в житті людини

Птахи. Визначальні ознаки будови птахів, їх біологічні особливості

Особливості розмноження та розвитку птахів. Сезонні явища в житті птахів

Різноманітність птахів. Риси пристосованості до різних середовищ життя. Значення птахів у природі та в житті людини, їх охорона

Ссавці. Визначальні ознаки будови ссавців, їх біологічні особливості

Розмноження та розвиток ссавців. Сезонні явища в житті ссавців

Різноманітність плацентарних ссавців, їх роль у природі та значення в житті людини. Охорона ссавців

Особливості будови організму тварин; результат пристосування до умов середовища існування

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

Процеси життєдіяльності тварин

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлений і травлення

Різноманітність травних систем

Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання та вивільнення енергії в клітині

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції

Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин

Порівняння будови скелетів хребетних тварин

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Пристосування до активного захисту та нападу

Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття, їх значення

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

Порівняння будови головного мозку хребетних тварин

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин

Статеві клітини та запліднення. Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення).

Загальне поняття про регенерацію у тварин. Періоди та тривалість життя тварин

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Поведінка тварин

Поведінка тварин та методи її вивчення

Вроджена і набута поведінка. Біологічне значення вродженої і набутої поведінки

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції

Визначення форм поведінки тварин (та відеоматеріалами або описом)

Форми поведінки тварин. Видова схильність до деяких форм поведінки

Соціальна поведінка тварин. Типи угруповань. Ієрархія у групі

Комунікації тварин. Використання знарядь праці

Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення

Узагальнення теми. Поведінка тварин.

Організм і середовище існування

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища

Ланцюги живлення і потік енергії в екосистемах

Пристосування тварин до впливу різних чинників середовища

Співіснування організмів в угрупованнях

Вплив людини та її діяльності па організми

Основи охорони природи. Природоохоронні території

Червона книга України

Узагальнення знань учнів з теми Організм і середовище існування

Різноманітність органічного світу

Одноклітинні прокаріоти. Структурно-функціональні особливості, поширення і значення прокаріотів

Одноклітинні і багатоклітинні еукаріоти. Структурно-фізіологічні особливості, поширення і значення в природі та житті людини

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи

Екскурсія - Різноманітність тварин свого краю

Екскурсія - Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя у природному угрупованні