Розробки уроків - Біологія 7 клас - Задорожний К. М. 2017Вступ

ТВАРИНА - ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ. ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ТВАРИН ВІД РОСЛИН ТА ГРИБІВ. ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН

БУДОВА ТВАРИН: КЛІТИНИ І ТКАНИНИ

БУДОВА ТВАРИН: ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ

Різноманітність тварин

ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТВАРИН

КИШКОВОПОРОЖНИННІ

КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

ЧЛЕНИСТОНОГІ

РАКОПОДІБНІ

ПАВУКОПОДІБНІ

КОМАХИ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА СПОСІБ ЖИТТЯ

КОМАХИ. РІЗНОМАНІТТЯ. РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 «ВИЯВЛЕННЯ ПРИКЛАДІВ ПРИСТОСУВАНЬ ДО СПОСОБУ ЖИТТЯ У КОМАХ»

МОЛЮСКИ

ПАРАЗИТИЧНІ БЕЗХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ. ВНУТРІШНІ ПАРАЗИТИ

ПАРАЗИТИЧНІ БЕЗХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ. ЗОВНІШНІ ПАРАЗИТИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

РИБИ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА СПОСІБ ЖИТТЯ

РИБИ. РІЗНОМАНІТТЯ. РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

АМФІБІЇ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА СПОСІБ ЖИТТЯ

АМФІБІЇ. РІЗНОМАНІТТЯ. РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

РЕПТИЛІЇ АБО ПЛАЗУНИ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА СПОСІБ ЖИТТЯ

РЕПТИЛІЇ. РІЗНОМАНІТТЯ. РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ПТАХИ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА СПОСІБ ЖИТТЯ

ПТАХИ. РІЗНОМАНІТТЯ. РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 «ВИЯВЛЕННЯ ПРИКЛАДІВ ПРИСТОСУВАНЬ ДО СПОСОБУ ЖИТТЯ В РІЗНИХ ПТАХІВ»

ССАВЦІ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА СПОСІБ ЖИТТЯ

ССАВЦІ. РІЗНОМАНІТТЯ. РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 «ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗОВНІШНЬОЇ БУДОВИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН У ЗВ'ЯЗКУ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО РІЗНИХ УМОВ ІСНУВАННЯ»

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ. ЗАХИСТ МІНІ-ПРОЕКТІВ

Процеси життєдіяльності тварин

ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН ГЕТЕРОТРОФНОГО ОРГАНІЗМУ. ЖИВЛЕННЯ І ТРАВЛЕННЯ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТРАВНИХ СИСТЕМ

ДИХАННЯ ТА ГАЗООБМІН У ТВАРИН

ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН. КРОВ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 «ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН»

ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ

ОПОРА І РУХ. ВИДИ СКЕЛЕТУ. ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 «ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ СКЕЛЕТІВ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН»

ДВА ТИПИ СИМЕТРІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ. СПОСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ ТВАРИН

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ. ЗАХИСТ МІНІ-ПРОЕКТІВ

Поведінка тварин

ПОКРИВИ ТІЛА ТВАРИН, ЇХНЯ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ — ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Процеси життєдіяльності тварин

ПОДРАЗЛИВІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ ТВАРИН. ОРГАНИ ЧУТТЯ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ

НЕРВОВА СИСТЕМА, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК У РІЗНИХ ТВАРИН

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 «ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН»

РОЗМНОЖЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ. ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН. СТАТЕВІ КЛІТИНИ

РОЗВИТОК ТВАРИН. ПЕРІОДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТВАРИН

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ. ЗАХИСТ МІНІ-ПРОЕКТІВ

Поведінка тварин

ПОВЕДІНКА ТВАРИН У ПРИРОДІ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИВЧЕННЯ

ВРОДЖЕНА ТА НАБУТА ПОВЕДІНКА

ОРІЄНТУВАННЯ ТА МІГРАЦІЯ ТВАРИН

ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН

СУСПІЛЬНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН

ТИПИ УГРУПОВАНЬ ТВАРИН

ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ЇЇ ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 «ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ ПОВЕДІНКИ (АБО ТИПІВ УГРУПОВАНЬ) ТВАРИН (ЗА ВІДЕОМАТЕРІАЛАМИ АБО ОПИСОМ)»

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ. ЗАХИСТ МІНІ-ПРОЕКТІВ

Організми і середовище існування

ПОНЯТТЯ ПРО ПОПУЛЯЦІЮ, ЕКОСИСТЕМУ ТА ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА

ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТІК ЕНЕРГІЇ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОМПОНЕНТІВ ЕКОСИСТЕМИ. СПІВІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ В УГРУПОВАННЯХ

ВПЛИВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОРГАНІЗМИ. ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Узагальнення

ПОДІБНІСТЬ У БУДОВІ ТА ПРОЯВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН, БАКТЕРІЙ, ГРИБІВ, ТВАРИН — СВІДЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЖИВОЇ ПРИРОДИ