Уроки біології 7 клас: книжка для вчителя - О.М. Кулініч 2015Передмова

Орієнтовне календарно-тематичне планування з біології у 7 класі

Вступ

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ТВАРИН ВІД РОСЛИН І ГРИБІВ. ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН

БУДОВА ТВАРИН. КЛІТИНА ТВАРИН

ТКАНИНИ ТВАРИН

ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН

Різноманітність тварин

ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТВАРИН

КИШКОВОПОРОЖНИННІ

КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

ЧЛЕНИСТОНОГІ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

РАКОПОДІБНІ

ПАВУКОПОДІБНІ

КОМАХИ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КОМАХ

ПАРАЗИТИЧНІ ТА КРОВОСИСНІ ЧЛЕНИСТОНОГІ

ПАРАЗИТИЧНІ ЧЕРВИ - ГЕЛЬМІНТИ

МОЛЮСКИ

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН: БЕЗХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ»

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

РИБИ

РИБИ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ РИБ

АМФІБІЇ

РЕПТИЛІЇ

ПТАХИ. РИСИ ПРИСТОСОВАНОСТІ ДО ПОЛЬОТУ

ПТАХИ. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК. СЕЗОННІ ЯВИЩА В ЖИТТІ ПТАХІВ

ПТАХИ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ, РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ССАВЦІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ССАВЦІВ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ССАВЦІВ - Урок 2

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ССАВЦІВ, ЇХНЯ РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 «ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗОВНІШНЬОЇ БУДОВИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИСТОСУВАННЯМ ЇХ ДО РІЗНИХ УМОВ ІСНУВАННЯ»

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН: ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ»

Процеси життєдіяльності

ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН ГЕТЕРОТРОФНОГО ОРГАНІЗМУ. ЖИВЛЕННЯ І ТРАВЛЕННЯ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТРАВНИХ СИСТЕМ

ДИХАННЯ ТА ГАЗООБМІН У ТВАРИН. ОРГАНИ ДИХАННЯ (ГАЗООБМІНУ), ЇХНЯ РІЗНОМАНІТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ. ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДИХАННЯ ДЛЯ ВИВІЛЬНЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ

ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН. НЕЗАМКНЕНА ТА ЗАМКНЕНА КРОВОНОСНІ СИСТЕМИ. КРОВ, ЇЇ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4 «ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН»

ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ. ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН

ОПОРА І РУХ. ВИДИ СКЕЛЕТА. СПОСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ ТВАРИН. ДВА ТИПИ СИМЕТРІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ

ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН. ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 «ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ СКЕЛЕТІВ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН»

ПОКРИВИ ТІЛА ТВАРИН, ЇХНЯ РІЗНОМАНІТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ

НЕРВОВА СИСТЕМА, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК У РІЗНИХ ТВАРИН

ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 «ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН (НА МУЛЯЖАХ/МОДЕЛЯХ)»

ОРГАНИ ЧУТТЯ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ

РОЗМНОЖЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ. ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН. СТАТЕВІ КЛІТИНИ ТА ЗАПЛІДНЕННЯ

РОЗВИТОК ТВАРИН (З ПЕРЕТВОРЕННЯМ ТА БЕЗ ПЕРЕТВОРЕННЯ)

ПЕРІОДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТВАРИН

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН»

Поведінка тварин

ПОВЕДІНКА ТВАРИН, МЕТОДИ ЇЇ ВИВЧЕННЯ

ВРОДЖЕНА І НАБУТА ПОВЕДІНКА

СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ ТВАРИН. ХОМІНГ. МІГРАЦІЇ ТВАРИН

ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН

РЕПРОДУКТИВНА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ПОВЕДІНКА

СОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ УГРУПОВАНЬ ТВАРИН ЗА К. ЛОРЕНЦЕМ. ІЄРАРХІЯ У ГРУПІ

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7 «ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ ПОВЕДІНКИ (АБО ТИПІВ УГРУПОВАНЬ) ТВАРИН (ЗА ВІДЕОМАТЕРІАЛАМИ АБО ОПИСОМ)»

КОМУНІКАЦІЯ ТВАРИН. ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИНАМИ ЗНАРЯДЬ ПРАЦІ

ЕЛЕМЕНТАРНА РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, її ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПОВЕДІНКА ТВАРИН»

Організми і середовище існування

ПОНЯТТЯ ПРО ПОПУЛЯЦІЮ, ЕКОСИСТЕМУ ТА ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА

ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТІК ЕНЕРГІЇ КОМПОНЕНТІВ ЕКОСИСТЕМИ

СПІВІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ В УГРУПОВАННЯХ. ВПЛИВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОСИСТЕМИ. ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА

ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

ЕКСКУРСІЯ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН СВОГО КРАЮ

ЕКСКУРСІЯ. ПРИСТОСОВАНІСТЬ РОСЛИН І ТВАРИН ДО СПІЛЬНОГО ЖИТТЯ В ПРИРОДНОМУ УГРУПОВАННІ

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ»

УЗАГАЛЬНЕННЯ. ПОДІБНІСТЬ У БУДОВІ ТА ПРОЯВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН, БАКТЕРІЙ, ГРИБІВ, ТВАРИН - СВІДЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

Список використаної літератури