Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Вступ

БІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ЖИТТЯ. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИТТЯ. ОСНОВНІ ГРУПИ ОРГАНІЗМІВ (РОСЛИНИ, ТВАРИНИ, ГРИБИ, БАКТЕРІЇ). ПОНЯТТЯ ПРО ВІРУСИ

БІОЛОГІЯ - БАГАТОГАЛУЗЕВА НАУКА. НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ЖИТТЯ. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ (МЕДИЦИНІ, СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ, У СПРАВІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТОЩО)

Тема 1. Клітина

КЛІТИНА - ОДИНИЦЯ ЖИВОГО. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ КЛІТИНИ

ЗБІЛЬШУВАЛЬНІ ПРИЛАДИ. ЛУПА. СВІТЛОВИЙ МІКРОСКОП. ЕЛЕКТРОННИЙ МІКРОСКОП

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ. РЕЧОВИНИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КЛІТИНИ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

БУДОВА КЛІТИНИ НА СВІТЛООПТИЧНОМУ ТА ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНОМУ РІВНЯХ

БУДОВА РОСЛИННОЇ І ТВАРИННОЇ КЛІТИНИ. СПІЛЬНІ Й ВІДМІННІ ОЗНАКИ

НАДХОДЖЕННЯ РЕЧОВИН У КЛІТИНУ

УТВОРЕННЯ НОВИХ КЛІТИН. РІСТ КЛІТИН

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КЛІТИННОЇ ТЕОРІЇ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ВСТУП. КЛІТИНА

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності

АМЕБА, ІНФУЗОРІЯ - ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ, ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, БУДОВА, РОЛЬ У ПРИРОДІ

МАЛЯРІЙНИЙ ПЛАЗМОДІЙ, ДИЗЕНТЕРІЙНА АМЕБА - ОДНОКЛІТИННІ ПАРАЗИТИЧНІ ОРГАНІЗМИ

ЕВГЛЕНА ЗЕЛЕНА ЯК ПРЕДСТАВНИК АВТОГЕТЕРОТРОФНИХ ПРОТИСПВ. ОСОБЛИВОСТІ її БУДОВИ ТА ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ХЛАМІДОМОНАДА, ХЛОРЕЛА - ОДНОКЛІТИННІ ВОДОРОСТІ

ДРІЖДЖІ - ОДНОКЛІТИННІ ГРИБИ

БАКТЕРІЇ - НАЙМЕНШІ ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ЇХНЯ РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ВОЛЬВОКС. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КОЛОНІЙ ВОЛЬВОКСА

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЛЬВИ ТА ГУБОК ЯК НАЙПРОСТІШИХ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ

Тема 3. Рослини

РОСЛИНА - ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ. ФОТОСИНТЕЗ ЯК ХАРАКТЕРНА ОСОБЛИВІСТЬ РОСЛИН

ЖИВЛЕННЯ (МІНЕРАЛЬНЕ, ПОВІТРЯНЕ) РОСЛИН. ДИХАННЯ РОСЛИН, РУХИ РОСЛИН

БУДОВА РОСЛИН. КЛІТИНА - ОДИНИЦЯ БУДОВИ І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ

ТКАНИНИ РОСЛИН І ЇХ ФУНКЦІЇ

ОРГАНИ РОСЛИН. КОРІНЬ. БУДОВА КОРЕНЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ФУНКЦІЯМИ. ВИДОЗМІНИ КОРЕНЯ

ПАГІН: БУДОВА, ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ. БРУНЬКА ЯК ЗАЧАТКОВИЙ ПАГІН. РОЗВИТОК ПАГОНА З БРУНЬКИ

СТЕБЛО - ВІСЬ ПАГОНА. БУДОВА СТЕБЛА У ЗВ’ЯЗКУ З ФУНКЦІЄЮ ТРАНСПОРТУ РЕЧОВИН

ВИДОЗМІНА ПАГОНА. ЦИБУЛИНА, КОРЕНЕВИЩЕ ЯК ВИДОЗМІНЕНІ ПАГОНИ

ЛИСТОК - БІЧНА ЧАСТИНА ПАГОНА. БУДОВА ЛИСТКА У ЗВ’ЯЗКУ З ФУНКЦІЯМИ ФОТОСИНТЕЗУ, ГАЗООБМІНУ, ВИПАРОВУВАННЯ ВОДИ. ВИДОЗМІНИ ЛИСТКА

РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН: СТАТЕВЕ ТА НЕСТАТЕВЕ. ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН

КВІТКА - ОРГАН СТАТЕВОГО РОЗМНОЖЕННЯ. БУДОВА І РІЗНОМАНІТНІСТЬ КВІТОК

СУЦВІТТЯ. ТИПИ СУЦВІТЬ. БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СУЦВІТЬ

ЗАПИЛЕННЯ. ПРИСТОСУВАННЯ РОСЛИН ДО РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗАПИЛЕННЯ

ЗАПЛІДНЕННЯ. БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАПЛІДНЕННЯ

ПЛІД, ЙОГО БУДОВА І ЗНАЧЕННЯ. ТИПИ ПЛОДІВ

НАСІНИНА, її БУДОВА ТА ЗНАЧЕННЯ. СПОСОБИ ПОШИРЕННЯ ПЛОДІВ ТА НАСІННЯ

ВПЛИВ УМОВ СЕРЕДОВИЩА НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОРГАНІВ У РОСЛИННОМУ ОРГАНІЗМІ

ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ РОСЛИН

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. РОСЛИНИ

Тема 4. Різноманітність рослин

ВОДОРОСТІ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВОДОРОСТЕЙ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЩИХ СПОРОВИХ РОСЛИН. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ТА РІЗНОМАНІТНІСТЬ

МОХИ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ МОХІВ, ПРИСТОСУВАЛЬНІ РИСИ БУДОВИ І ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ПАПОРОТІ. ПЛАУНИ. ХВОЩІ. ПРИСТОСУВАЛЬНІ РИСИ БУДОВИ І ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ГРУПИ РОСЛИН, ЩО РОЗМНОЖУЮТЬСЯ НАСІННЯМ. ГОЛОНАСІННІ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ. ПРИСТОСУВАЛЬНІ РИСИ БУДОВИ ТА ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ПОКРИТОНАСІННІ (КВІТКОВІ) РОСЛИНИ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ. ПРИСТОСУВАЛЬНІ РИСИ БУДОВИ І ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОСЛИНИ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ РОСЛИН (ЗА ВІДНОШЕННЯМ ДО СВІТЛА, ВОДИ, ТЕМПЕРАТУРИ)

ЖИТТЄВІ ФОРМИ РОСЛИН. ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄВИХ ФОРМ

РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ. ОСНОВНІ типи РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ

УРОК-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН ДЛЯ ІСНУВАННЯ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ. ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН ДЛЯ ЛЮДИНИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ТЕМИ РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

Тема 5. Гриби

ГРИБИ. ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ГРИБІВ

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ГРИБІВ

РОЗМНОЖЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ГРИБІВ

ГРУПИ ГРИБІВ: СИМБІОТИЧНІ, МІКОРИЗОУТВОРЮЮЧІ ТА ШАПИНКОВІ ГРИБИ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

ЛИШАЙНИКИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИШАЙНИКІВ ЯК СИМБІОТИЧНИХ ОРГАНІЗМІВ. ЗНАЧЕННЯ ЛИШАЙНИКІВ У ПРИРОДІ ТА В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

САПРОТРОФНІ - ЦВІЛЕВІ ГРИБИ

ПАРАЗИТИЧНІ ФІТОПАТОГЕННІ (НА ПРИКЛАДІ ТРУТОВИКІВ) ТА ЗООПАТОГЕННІ ГРИБИ (НА ПРИКЛАДІ ЗБУДНИКІВ МІКОЗІВ ЛЮДИНИ)

ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ

Екскурсії

ЕКСКУРСІЯ № 1 - Гриби

ЕКСКУРСІЯ № 2 - Гриби