Біологія 11 клас - розробки уроків - Задорожний К. М. 2011Календарно-тематичне планування

Розмноження організмів

НЕСТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

БУДОВА Й УТВОРЕННЯ СТАТЕВИХ КЛІТИН

Закономірності спадковості

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ГЕНЕТИКИ

МЕТОДИ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЗАКОНИ Г. МЕНДЕПЯ, ЇХ СТАТИСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР І ЦИТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

ХРОМОСОМНА ТЕОРІЯ СПАДКОВОСТІ

ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ

ВЗАЄМОДІЯ ГЕНІВ. ПОЗАЯДЕРНА СПАДКОВІСТЬ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Закономірності мінливості

КОМБІНАТИВНА МІНЛИВІСТЬ

МУТАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ

ВИДИ МУТАЦІЙ. МУТАГЕНИ

МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ

Генотип як цілісна система

ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЕНІВ У ПРО- Й ЕУКАРІОТІВ

ГЕНЕТИКА ЛЮДИНИ

РОЛЬ ГЕНОТИПУ Й СЕРЕДОВИЩА У ФОРМУВАННІ ФЕНОТИПУ

ХИМЕРНІ ТА ТРАНСГЕННІ ОРГАНІЗМИ. ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ ОРГАНІЗМІВ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Індивідуальний розвиток організмів

ЗАПЛІДНЕННЯ. ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ В БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ: ЕМБРІОГЕНЕЗ І ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

ВПЛИВ ГЕНОТИПУ ТА ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ОРГАНІЗМУ

ДІАГНОСТУВАННЯ ВАД РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ТА ЇХ КОРЕГУВАННЯ

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ У РОСЛИН І ТВАРИН

ЕМБРІОТЕХНОЛОГІЇ. КЛОНУВАННЯ

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Популяція, екосистема, біосфера

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЙ. СТАТЕВА Й ВІКОВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ. ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ

ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ, ПРИСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ ДО СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ. БІОЛОГІЧНІ АДАПТИВНІ РИТМИ ОРГАНІЗМІВ

УГРУПОВАННЯ ТА ЕКОСИСТЕМИ. СКЛАД І СТРУКТУРА УГРУПОВАНЬ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЕКОСИСТЕМ. РОЗВИТОК І ЗМІНИ ЕКОСИСТЕМ

ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІЗМІВ У ЕКОСИСТЕМАХ

КРУГООБІГ РЕЧОВИН І ПОТІК ЕНЕРГІЇ В ЕКОСИСТЕМАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЕКОСИСТЕМ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОСФЕРИ. ВЧЕННЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО БІОСФЕРУ. РОЛЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ У БІОСФЕРІ. БЮМАСА

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА СТАН БІОСФЕРИ

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ. ОХОРОНА БІОСФЕРИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Основи еволюційного вчення

СТАНОВЛЕННЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОГЛЯДІВ

СИНТЕТИЧНА ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ

ПРИРОДНИЙ ДОБІР

ВИД, ВИДОУТВОРЕННЯ. МІКРОЕВОЛЮЦІЯ

АДАПТАЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

МАКРОЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПРОЦЕС

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ФАКТОРИ ЕВОЛЮЦІЇ

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

ГІПОТЕЗИ ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ

ЕВОЛЮЦІЯ ОДНОКЛІТИННИХ І БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ЯВИЩ

ПОЯВА ОСНОВНИХ ГРУП ОРГАНІЗМІВ НА ЗЕМЛІ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ

СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Узагальнення матеріалів курсу