Усі уроки біології 10 клас - Р. С. Євсеєв 2018Орієнтовне календарно-тематичне планування

Вступ

Міждисциплінарні зв'язки біології та екології. Фундаментальні властивості живого

Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв'язок. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

Біорізноманіття

Систематика - наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів

Сучасні критерії виду

Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування, гіпотези походження вірусів

Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Роль вірусів у еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами

Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 1. Рослини)

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 2. Гриби)

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 3. Безхребетні тварини)

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 4. Хребетні тварини)

Представлення проектів Характеристика видів за видовими критеріями

Узагальнення знань з теми Біорізноманіття

Обмін речовин і перетворення енергії

Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі

Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі

Обмін речовин та енергії - основа функціонування біологічних систем

Особливості обміну речовин в автотрофних організмів

Особливості обміну речовин у гетеротрофних організмів

Обмін вуглеводів, ліпідів та білків у організмі людини

Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів

Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією

Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму

Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму

Вітаміни, їхня роль в обміні речовин

Порушення обміну речовин (метаболізму), пов'язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин

Значення якості питної води для збереження здоров'я людини

Раціональне харчування - основа нормального обміну речовин

Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини

Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму

Узагальнення знань з теми Обмін речовин і перетворення енергії

Спадковість і мінливість

Основні поняття генетики

Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки. Частина 1. Моногібридне схрещування, повне домінування

Гібридологічний аналіз. Частина 2. Моногібридне схрещування, неповне домінування

Гібридологічний аналіз. Частина 3. Ди- та полігібридне схрещування

Гібридологічний аналіз. Частина 4. Кодомінування

Гібридологічний аналіз. Частина 5. Зчеплене успадкування і кросинговер

Гібридологічний аналіз. Частина 6. Успадкування, зчеплене зі статтю

Розв'язування генетичних задач

Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація. Гени структурні та регуляторні. регуляція активності генів у еукаріотичній клітині

Каріотип людини та його особливості. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. Сучасний стан досліджень геному людини

Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини

Закономірності спадкової мінливості людини

Закономірності неспадкової мінливості людини

Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів

Генетичний моніторинг у людських спільнотах. Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів у популяціях

Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини

Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація

Представлення проектів Генетичний моніторинг у людських спільнотах, Скринінг-програми для новонароджених, Генотерапія та її перспективи

Узагальнення знань з теми Спадковість і мінливість

Репродукція і розвиток

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів

Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики

Ріст та розвиток клітин і фактори, які на них впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки

Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань

Статеві клітини

Особливості гаметогенезу в людини

Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини

Особливості репродукції людини у зв'язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров'я

Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні й соціальні аспекти регуляції розмноження у людини

Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції)

Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини

Узагальнення знань з теми Репродукція і розвиток

Узагальнення

Можливості й перспективи застосування досягнень біології

Додаток

Література