Біологія уроки для 10 класів - К. М. Задорожний 2011Календарно-тематичне планування

Вступ. Речовини живих організмів

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БІОЛОГІЇ. ЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЇ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ Й СУСПІЛЬСТВА

МЕТОДИ БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ СКЛАД ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ

ВОДА В ЖИВИХ ОРГАНІЗМАХ

МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ

ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ. МАЛІ ОРГАНІЧНІ МОЛЕКУЛИ Й МАКРОМОЛЕКУЛИ

РІЗНОМАНІТТЯ ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІСАХАРИДІВ

РІЗНОМАНІТТЯ ТА ФУНКЦІЇ БІЛКІВ

РІЗНОМАНІТТЯ ТА ФУНКЦІЇ ЛІПІДІВ

РІЗНОМАНІТТЯ ТА ФУНКЦІЇ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ

ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ

ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Клітина

ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ КЛІТИНИ. МЕТОДИ ЦИТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

БУДОВА КЛІТИН ПРОКАРІОТІВ І ЕУКАРІОТІВ

КЛІТИННІ МЕМБРАНИ. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН ЧЕРЕЗ МЕМБРАНИ

ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ КЛІТИНИ, ЙОГО ФУНКЦІЇ

ЯДРО. БУДОВА ЯДРА. ФУНКЦІЇ ЯДРА. НУКЛЕОЇД ПРОКАРІОТИЧНИХ КЛІТИН

Цитоплазма, її компоненти

ЦИТОЗОЛЬ, ОРГАНЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЯ

ЦИТОСКЕЛЕТ. КЛІТИННИЙ ЦЕНТР

РЕАКЦІЇ ПРОМІЖНОГО ОБМІНУ РЕЧОВИН, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ В ЦИТОЗОЛІ, НА ПРИКЛАДІ ГЛІКОЛІЗУ

РИБОСОМИ. СИНТЕЗ БІЛКА

ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ: ЕНДОПЛАЗМАТИЧНА СІТКА, АПАРАТ ГОЛЬДЖИ, ЛІЗОСОМИ, ВАКУОЛІ

ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ. МІТОХОНДРІЇ ТА ПРОЦЕС ДИХАННЯ

ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ. ПЛАСТИДИ І ПРОЦЕС ФОТОСИНТЕЗУ

Клітина як цілісна система

ПРИНЦИП ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИНИ ПРОКАРІОТІВ ЯК ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ. ПОДІЛ КЛІТИН ПРОКАРІОТІВ

ХРОМОСОМИ. КАРІОТИП

КЛІТИННИЙ ЦИКЛ. МІТОЗ. МЕЙОЗ

ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ

СУЧАСНА КЛІТИННА ТЕОРІЯ. ЦИТОТЕХНОЛОГІЇ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Неклітинні форми життя

ВІРУСИ, ЇХ БУДОВА, ЖИТТЄВІ ЦИКЛИ

ПРІОНИ, ЇХ БУДОВА, ПОШИРЕННЯ

РОЛЬ ВІРУСІВ І ПРІОНІВ У ПРИРОДІ Й ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ПРОФІЛАКТИКА ВІРУСНИХ ХВОРОБ ЛЮДИНИ. ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ

Одноклітинні організми

ПРОКАРІОТИ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

БАКТЕРІЇ. РОЛЬ БАКТЕРІЙ У ПРИРОДІ Й ЖИТТІ ЛЮДИНИ. ПРОФІЛАКТИКА БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ ЛЮДИНИ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОДНОКЛІТИННИХ ЕУКАРІОТІВ. КОЛОНІАЛЬНІ ОРГАНІЗМИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Багатоклітинні організми

БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ БЕЗ СПРАВЖНІХ ТКАНИН

БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ ЗІ СПРАВЖНІМИ ТКАНИНАМИ

БУДОВА Й ФУНКЦІЇ РОСЛИННИХ ТКАНИН

БУДОВА Й ФУНКЦІЇ ТВАРИННИХ ТКАНИН. ГІСТОТЕХНОЛОГІЇ

ОРГАНИ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ У БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

КОЛОНІЇ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО, КЛІТИННОГО І ТКАНИННОГО РІВНІВ ЖИТТЯ