Повний новітній довідник школяра - Історія України

СТАРОДАВНЯ І СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ДО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.)

Українські землі у найдавнішу добу

Первісний лад на території України

Перші державні утворення в Північному Причорномор'ї та Криму

Східні слов'яни у давнину та утворення східнослов'янської держави — Київської Русі

Розвиток Київської Русі. Феодальна роздробленість

Галицько-Волинська держава

Монголо-татарська навала на українські землі та її наслідки


Українські землі у складі Великого князівства Литовського та під владою Речі Посполитої (XIV — середина XVII ст.)

Захоплення і розподіл українських земель Литвою, Польщею та іншими державами

Виникнення і розвиток українського козацтва

Крим у період пізнього середньовіччя

Селянсько-козацькі повстання кінця XVI — 20-30 років XVII ст. Початки козацького державотворення

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.

Початок та основні події війни у 1648-1653 рр.

Формування української національної держави

Переяславська Рада 8 січня 1654 року

Завершальні періоди Визвольної війни. Поділ України


Українська козацька державність у кінці XVII-XVIII ст.

Руїна. Україна і Північна війна

Обмеження і ліквідація автономії України у складі Російської імперії

Правобережні і західноукраїнські землі і Слобідська Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.

Приєднання Північного Причорномор'я та Правобережної України до складу Російської імперії


Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій

Політичне становище українських земель

Суспільно-політичні і національний рухи в Україні у XIX ст.

Кирило-Мефодіївське товариство

Ліберальні реформи 60-70-х років XIX ст.

Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії (кінець XVIII - XIX ст.)

Революційні події в Україні в 1905-1907 роках

Політична реакція. Столипінська аграрна реформа. Загострення національного питання

Західноукраїнські землі в 1900-1914 рр.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Україна в роки Першої світової війни та Української національно-демократичної революції

Утворення і діяльність Української Центральної Ради

Боротьба за владу, початок громадянської війни (кінець 1917 р. — квітень 1918 р.)

Українська держава гетьмана Скоропадського

Директорія. Відновлення УНР та Радянської влади в Україні

Західноукраїнська Народна Республіка і Закарпаття у 1918-1919 роках

Завершення української національно-демократичної революції, її наслідки та уроки


Радянська українська державність у 20-30-ті роки. Становище на західноукраїнських землях

Нова економічна політика в Україні

Україна й утворення СРСР

Установлення монополії комуністичної партії на владу

Українське відродження 20-х років

Політика форсованої індустріалізації та її наслідки

Примусова колективізація сільського господарства в Україні. Голодомор 1932-1933 років

Західноукраїнські землі між двома світовими війнами


Україна в роки війни та повоєнний період

Приєднання Західної України до УРСР у складі СРСР

Початок Великої Вітчизняної війни

Становище на окупованій українській території. Рух Опору. Визволення України

Політика часткової десталінізації в Україні, її непослідовний характер

Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х — початок 80-х років)

Україна в добу перебудови. Розпад СРСР і відродження незалежності України


Держава Україна на сучасному етапі

Державотворення і політичний розвиток України

Державна символіка України та її історичне походження

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ