Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Географія як наука, розвиток географічних досліджень

Об'єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі наук

Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень

Розвиток уявлень про форму, розміри та рухи Землі. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники

Сучасні географічні дослідження та їх значення

Географічні дослідження України в різні історичні епохи

Вітчизняні вчені-географи

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Способи зображення Землі

Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку. Легенда карт

Види масштабу

Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками. Поняття про азимут

Визначення абсолютної та відносної висоти місцевості, глибини морів і океанів

Елементи градусної сітки. Визначення географічних координат об'єктів

Характеристика меридіанів і паралелей

Способи вимірювання відстаней на різних географічних і топографічних картах

Довжина дуги 1° паралелі на різних широтах

Картографічні проекції та спотворення

Класифікація карт

Топографічні карти та їх практичне використання

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Літосфера та рельєф

Внутрішня будова Землі

Будова та типи земної кори, породи та мінерали, що її складають

Корисні копалини та їх класифікація за походженням

Рухи літосферних плит. Походження материків і океанів

Геологічне літочислення, геологічний вік, геохронологічна таблиця

Тектонічні структури. Внутрішні процеси в літосфері

Вулкани та землетруси, райони їх поширення

Зовнішні сили, що змінюють земну поверхню

Основні форми земної поверхні: гори і рівнини

Рельєф дна Світового океану

Значення рельєфу в господарській діяльності людини та вплив діяльності людини на рельєф

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Атмосфера та клімат

Поняття «атмосфера», її склад та будова, значення

Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері й на земній поверхні

Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою і розподіл залежно від кута падіння сонячних променів

Теплові пояси та їхні межі (тропіки і полярні кола)

Атмосферний тиск, його вимірювання

Основні пояси атмосферного тиску Землі

Сезонні та місцеві вітри

Повітряні маси й атмосферні фронти

Загальна циркуляція атмосфери. Постійні вітри

Циклони й антициклони

Вода в атмосфері. Вологість повітря

Хмари

Атмосферні опади та їх утворення

Розподіл опадів на поверхні земної кулі

Погода, добові та сезонні коливання її метеорологічних елементів

Спостереження за погодою та її прогнозування

Поняття «клімат». Залежність клімату від широти місцевості, морських течій, близькості до морів, рельєфу, антропогенного впливу

Кліматичні пояси та області

Кліматична карта

Вплив клімату та погоди на господарську діяльність

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Гідросфера

Поняття «гідросфера» та її основні частини

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки

Суходіл в океані

Властивості вод Світового океану та причини їхньої неоднорідності

Водні маси

Рух води у Світовому океані. Вітрові хвилі, цунамі, припливи, відпливи

Морські течії

Води суходолу. Річка та її частини. Елементи річкової долини. Річкові басейни. Живлення та режим річок

Озера, їхнє походження

Болота

Штучні водойми

Льодовики, багаторічна мерзлота

Підземні води. Джерела

Використання Світового океану та вод суходолу в господарській діяльності людини

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Біосфера

Поняття «біосфера», її складові та межі

Ґрунти, їхні властивості та відмінності

Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану

Вплив біосфери на інші оболонки

Географічна оболонка. Загальні закономірності природи Землі. Поняття «географічна оболонка»

Загальні закономірності географічної оболонки

Зональні та азональні природні комплекси

Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людини

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ТЕСТ 3А РОЗДІЛОМ «ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ»

ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

Предмет вивчення географії материків та океанів

Значення курсу географії материків і океанів. Океани

Поняття «материк» і «частина світу»

Основні географічні закономірності розвитку природи Землі: закономірності формування рельєфу, клімату

ОКЕАНИ: Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий

Тихий океан. План характеристики природного комплексу океану

Атлантичний океан

Індійський океан

Північний Льодовитий океан

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Материки

Африка

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Австралія

Антарктида

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Південна Америка

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Північна Америка

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Євразія

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ТЕСТ 3А РОЗДІЛОМ «ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ»

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Україна та її географічні дослідження

Географічне положення, формування території України. Загальні відомості про Україну

Формування території, сучасні розміри, адміністративно-територіальний поділ

Географічне положення, кордони, розташування території України щодо годинних поясів

Україна на політичній та економічній карті світу. Господарська оцінка економіко-географічного положення

Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси

Тектонічні структури, їх будова та рухи

Особливості геологічної будови території України

Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Кліматичні умови та ресурси

Основні кліматотвірні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас

Розподіл температури повітря і опадів на території України. Основні кліматичні показники. Сезонні особливості клімату

Причини виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на території країни, їх поширення

Кліматичні ресурси. Метеоспостереження, прогнози погоди

Внутрішні води та водні ресурси

Загальні гідрологічні особливості території України

Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річкові басейни. Канали. Болота, їх типи і поширення

Несприятливі гідрологічні явища і заходи запобігання їм

Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ

Ґрунтовий покрив

Різноманітність видового складу рослинності, закономірності поширення рослинності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків

Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Зелена книга України

Різноманітність видового складу тварин. Фауністичний склад лісів, степів, луків, боліт, водойм, Українських Карпат і Кримських гір

Тваринні ресурси, заходи з їх охорони і відтворення. Червона книга України

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Природні комплекси України

Природно-територіальні комплекси

Природні комплекси рівнин

Господарська характеристика природних зон, проблеми використання природних ресурсів й охорони природи

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Гірські природні комплекси. Природні комплекси морів

Українські Карпати

Кримські гори

Природногосподарська характеристика гірських областей, проблеми використання ресурсів й охорони природи

Природні комплекси морів

Природно-господарська характеристика морів, проблеми використання ресурсів та охорони природи

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Використання природних умов і ресурсів та їх охорона

Геоекологічна ситуація

Використання та охорона природних умов і природних ресурсів

Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ТЕСТ 3А РОЗДІЛОМ «ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Вступ. Населення

Економічна та соціальна географія як наука

Населення

Статево-віковий склад населення, його наслідки

Механічний рух (міграції) населення. Поняття «еміграція», «імміграція», «міграція», «сальдо міграції». Внутрішні й зовнішні міграції

Міграційні процеси й міграційна політика держав

Система розселення населення

Трудові ресурси та зайнятість населення. Поняття «трудові ресурси»

Взаємодія суспільства і природи

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Господарство. Загальна характеристика господарства. Економічний потенціал. Промисловість

Загальна характеристика господарства

Промисловість

Паливна промисловість

Металургійна промисловість

Хімічна промисловість, її галузева структура

Структура та значення лісової та деревообробної промисловості, особливості її розміщення

Галузева структура промисловості будівельних матеріалів. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база

Галузева структура легкої промисловості. Чинники її розміщення

Галузевий склад харчової промисловості. Чинники розміщення галузей

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Сільське господарство. Транспорт. Соціальна сфера

Значення сільського господарства в економіці держави. Галузева структура сільського господарства

Галузева структура і виробничі особливості рослинництва

Тваринництво, його структура. Кормова база тваринництва

Транспорт

Соціальна сфера

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Населення України

Кількість, розміщення, статева і вікова структури населення

Національний та етнічний склад населення

Система розселення населення

Трудові ресурси, зайнятість населення

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Господарство України

Загальна характеристика господарства, економічний потенціал

Промисловість

Паливна промисловість

Металургійна промисловість

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Машинобудівна та металообробна промисловість. Значення, місце і роль у господарстві. Структура галузі та принципи розміщення окремих виробництв: важкого, сільськогосподарського, транспортного, електротехнічного та ін. Територіальна організація машинобудування

Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі. Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих виробництв хімічної промисловості

Лісова промисловість. Структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівля). Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і раціонального використання лісових ресурсів. Географія виробництв лісової промисловості

Деревообробна промисловість

Целюлозно-паперове та лісохімічне виробництво

Промисловість будівельних матеріалів. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база

Легка промисловість. Художні промисли. Структура, принципи розміщення. Географія текстильної (бавовняної, вовняної, лляної і шовкової), швейної та трикотажної, шкіряно-взуттєвої промисловості

Харчова промисловість. Галузева структура, особливості спеціалізації, принципи розміщення і географія

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Сільське господарство. Соціальна сфера. Транспорт і зовнішньоекономічні зв'язки України

Роль, місце і значення сільського господарства. Земельний фонд. Меліорація земель

Соціальна сфера

Транспорт і зовнішньоекономічні зв'язки України

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Економіко-географічні райони України

Характеристика економічних районів

Донецький економічний район

Придніпровський економічний район

Північно-Східний економічний район

Столичний економічний район

Центральний економічний район

Подільський економічний район

Північно-Західний економічний район

Карпатський економічний район

Причорноморський економічний район

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ТЕСТ 3А РОЗДІЛАМИ «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ», «ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ»

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Загальна економіко-географічна характеристика світу

Сучасна політична карта світу

Населення

Географія світових природних ресурсів

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Світове господарство. Глобальні проблеми людства

Світове господарство

Географія сільського господарства

Географія транспорту

Глобальні проблеми людства

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Регіони та країни світу

Економіко-географічна характеристика регіонів та країн світу. Загальна характеристика країн Європи

Загальна характеристика країн Європи

Німеччина

Велика Британія

Франція

Італійська Республіка

Республіка Польща

Білорусь

Росія

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Загальна характеристика країн Азії. Японія. Китай. Індія

Загальна характеристика країн Азії

Японія

Китай

Індія

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Країни Америки. США, Канада. Загальна характеристика країн Латинської Америки. Загальна характеристика країн Африки. Загальна характеристика Австралії та країн Океани

Країни Америки. США, Канада

США

Канада

Загальна характеристика країн Латинської Америки

Загальна характеристика країн Африки

Загальна характеристика Австралії та країн Океанії Австралія

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯт

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ТЕСТ 3А РОЗДІЛОМ «ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ»

ПІДСУМКОВІ ТЕСТИ

Варіант 1

Варіант 2

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ