Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ТЕСТ 3А РОЗДІЛОМ «ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ»

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть питання, на які географія відповідала в минулому.

А ким? чим?

Б кого? чого?

В як? чому?

Г де? що?

2. Укажіть головні властивості екваторіальних повітряних мас.

А холодні й вологі

Б жаркі й сухі

В жаркі й вологі

Г холодні й сухі

3. Укажіть назву найдавнішого методу географічних досліджень.

А картографічний

Б описовий

В математичний

Г порівняльно-географічний

4. Укажіть назву найдавнішого материка Землі, який існував 250 млн років тому.

А Лавразія

Б Тетіс

В Пангея

Г Гондвана

5. Найдавніші ери геологічного розвитку Землі:

А архейська і протерозойська

Б архейська і палеозойська

В мезозойська і кайнозойська

Г палеозойська і мезозойська

6. Укажіть назву материка, який відкрили голландці.

А Америка

Б Антарктида

В Австралія

Г Африка

7. Укажіть, де місцевий час однаковий.

А на території однієї країни

Б на одному меридіані

В в одному годинному поясі

Г на одній паралелі

8. Укажіть іменований масштаб, якщо числовий — 1:500000.

А в 1 см — 500 км

Б в 1 см — 50 м

В в 1 см — 5 км

Г в 1 см — 50 км

9. Укажіть паралель, на південь від якої розташований Південний холодний тепловий пояс.

А 66°33' пн. ш.

Б 23°27' пн. ш.

В 23°27' пд. ш.

Г 66°33' пд. ш.

10. Укажіть основну причину утворення ярів.

А процеси, що відбуваються в земних глибинах

Б діяльність льодовика

В водна ерозія

Г процеси вивітрювання

11. Укажіть правильне твердження.

А до непаливних корисних копалин належить торф

Б залежно від застосування розрізняють паливні та металеві корисні копалини

В із металевих корисних копалин отримують будівельну сировину

Г до металевих корисних копалин належать боксити

12. Укажіть неправильне твердження.

А клімат залежить від підстилаючої поверхні

Б клімат залежить від пори року

В клімат залежить від географічної широти

Г клімат залежить від океанічних течій

13. Якою цифрою позначені вітри, завдяки яким X. Колумб дістався берегів Америки?

А 1

Б 2

В З

Г 4

14. Укажіть науку, яка досліджує будову і властивості земної атмосфери.

А картографія

Б метеорологія

В гідрологія

Г геодезія

15. Яка схема правильно відображає походження улоговин Ладозького та Онезького озер?

16. Укажіть півострів, з якого переважно вирушали у плавання кораблі вікінгів.

А Арктичний

Б Піренейський

В Скандинавський

Г Балканський

17. Укажіть найменший масштаб.

А 1:10000

Б 1:500000

В 1:50000

Г 1:1000

18. Укажіть, якою може бути географічна широта.

А західною або південною

Б південною або північною

В західною або північною

Г західною або східною

19. Укажіть азимут із напрямком на північний схід.

А 225°

Б 45°

В 135°

Г 180°

20. Укажіть назву місцевого вітру, завдяки якому в епоху вітрильників мореплавці вважали за краще вирушати із бухти вранці.

А бриз

Б гірсько-долинний

В фен

Г бора

21. Відкриттю величезних земель Північної та Північно-Східної Азії сприяли походи:

А вікінгів

Б полярників

В землепрохідців

Г британців

22. Пляшку з запискою опустили в Атлантичний океан біля берегів півострова Флорида. Завдяки яким течіям вона може знову тут опинитися?

А Гольфстрім — Північноатлантична — Канарська — Південна Пасатна — Гольфстрім

Б Куросіо — Північнотихоокеанська — Каліфорнійська — Північна Пасатна — Куросіо

В Гольфстрім — Північноатлантична — Канарська — Північна Пасатна — Гольфстрім

Г Куросіо — Північнотихоокеанська — Каліфорнійська — Південна Пасатна — Куросіо

23. Укажіть ім’я фундатора національної української географії.

А С. Рудницький

Б А. Реман

В П. Тутковський

Г К. Воблий

24. Укажіть, від якої умовної лінії обчислюють географічну довготу.

А екватор

Б початковий меридіан

В горизонталь

Г ізобар

25. Укажіть, як називаються лінії, що з’єднують точки з однаковими температурами.

А ізобати

Б ізогієти

В ізотерми

Г ізогіпси

26. Укажіть, який схил западини, зображеної на схемі, крутіший.

А західний

Б південний

В північний

Г східний

27. Укажіть середню потужність материкової земної кори під найвищими горами.

А 55—65 км

Б 60— 70 км

В 5—10 км

Г 35—45 км

28. Укажіть, якою цифрою на картосхемі позначені Кавказькі гори.

А 1

Б 2

В З

Г 4

29. Укажіть твердження, яке правильно характеризує напрямки вітрів на графіку.

А впродовж п’яти днів спостерігалися східні вітри

Б переважали вітри південно-східного напрямку

В були відсутні вітри північно-західного напрямку

Г впродовж семи днів спостерігалися південні вітри

30. Укажіть властивості континентальних повітряних мас.

А влітку вологі, взимку відносно сухі та холодні

Б влітку сухі та жаркі, взимку вологі

В влітку прохолодні, взимку відносно теплі та сухі

Г влітку спекотні та сухі, взимку холодні та сухі

31. Укажіть, яким кольором на географічних картах позначають низинні ділянки.

А жовтим

Б коричневим

В зеленим

Г блакитним

32. Укажіть найбільше озеро світу.

А Вікторія

Б Верхнє

В Каспійське

Г Байкал

33. Укажіть назви озер, що виникли після перегородження долини гірської річки зсувами або обвалами гірських порід.

А Ладозьке, Онезьке

Б Танганьїка, Байкал

В Ріца, Синевір

Г Сасик, Кундук

34. Укажіть назву місцевого вітру, який із величезною силою обрушується на узбережжя і викликає сильне хвилювання на морі та різке зниження температури повітря.

А бриз

Б гірсько-долинний

В фен

Г бора

35. Укажіть назву сфери взаємопроникнення та взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери та біосфери.

А географічна оболонка

Б біосфера

В природна зона

Г географічний пояс

36. Укажіть тип ґрунтів, який сформувався в умовах високих температур і великої кількості опадів.

А сірі лісові

Б дерново-підзолисті

В червоні фералітні

Г чорноземи

37. Укажіть на схемі цифру, якою позначено положення Великих озер.

А 1

Б 2

В 3

Г 4

38. Укажіть правильне твердження.

А основна причина опустелювання — несприятливі природні явища

Б процес опустелювання спостерігається на всіх континентах Землі

В опустелювання спричиняється інтенсивним випасанням худоби

Г опустелювання спричиняється видобутком паливних корисних копалин

39. Укажіть, за яким азимутом (приблизно) потрібно йти, щоб потрапити з точки «32,0» в точку А (врахуйте, що якщо на плані місцевості не вказано напрямок північ—південь, то північ — угорі).

А 5°

Б 100°

В 185°

Г 295°

40. Укажіть основну ознаку верховодки.

А розташована нижче за перший водопроникний шар

Б розташована між двома водотривкими шарами

В розташована найближче до земної поверхні

Г розташована в підземних порожнинах

41. Розгляньте план місцевості та вкажіть правильне твердження.

А джерело і струмок розташовані на південний схід від населеного пункту Ладогіне

Б луг і рідколісся розташовані на південь та південний захід від Ладогіного

В лінія електропередач підведена до Ладогіного із заходу

Г ґрунтова дорога заходить в село Ладогіне з південного сходу

42. Укажіть неправильне твердження.

А верхньою межею біосфери прийнято вважати нижню частину озонового шару

Б сучасна наука виділяє чотири основні царства живих організмів: рослини, тварини, дроб’янки і риби

В ґрунт — це поверхневий родючий шар земної кори

Г з Америки у Європу були завезені картопля, соняшник, кукурудза

Завдання на встановлення відповідності

43. Установіть відповідність між зображеннями метеорологічних приладів та показниками, які за їхньою допомогою вимірюють.

А сила та напрямок вітру

Б кількість опадів

В атмосферний тиск

Г вологість повітря

Д хмарність

44. Установіть відповідність між назвами частин вулкану та буквами, якими вони позначені на схемі.

1 вогнище магми

2 жерло вулкана

3 бічний кратер

4 головний кратер

45. Установіть відповідність між іменами відомих учених і їхніми досягненнями.

1 А. Гумбольдт

2 В. Докучаев

3 В. Вернадський

4 О. Шмідт

А заклав основи загального землезнавства, кліматології, вперше сформулював закон висотної поясності

Б досліджував питання економічного районування, комплексного розвитку економіки України, демографії, історії народного господарства

В запропонував першу у світі наукову класифікацію ґрунтів, засновану на їхньому походженні

Г керував серією експедицій на криголамах «Сєдов», «Сибіряков» і «Челюскін», здійснив перше наскрізне плавання Північним морським шляхом із Білого моря до Берингового

Д створив цілісне вчення про біосферу

46. Установіть відповідність між назвами форм рельєфу дна Світового океану та буквами, якими вони позначені на схемі.

1 глибоководна рівнина

2 шельф

3 океанічний хребет

4 материковий схил

47. Установіть відповідність між числовими та іменованими масштабами.

1 1:60000000

2 1:6000

3 1:600

4 1:60000

А в 1 см — 60 м

Б в 1 см — 600 м

В в 1 см — 60 км

Г в 1 см — 600 км

Д в 1 см — 6 м

48. Установіть відповідність між шарами атмосфери та їхніми особливостями.

1 мезосфера

2 тропосфера

3 термосфера

4 стратосфера

А тут температура з висотою зростає від -40 °С (-80°С) до майже 0°С, характерний підвищений уміст озону

Б цей шар містить понад 80 % усієї маси атмосферного повітря і близько 90 % усієї водяної пари (в тому числі у вигляді хмар). Тут формується погода

В із цього шару можуть розсіюватися атоми водню, які назавжди залишають планету

Г цей шар складається із розрідженого іонізованого газу

Д цей шар розташований на висоті від 50—55 до 80—85 км, тут температура з висотою знижується від приблизно 0°С на нижній межі до -90°С на верхній

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

49. Розрахуйте падіння річки Дністер, якщо її протяжність становить 1352 км, а витік перебуває на висоті 911 м над рівнем океану.

50. Амазонка виносить в океан 220000 м3 води за секунду. Розрахуйте, скільки води виносить річка за рік у кубічних кілометрах.

51. За даними таблиці визначте річну амплітуду коливань середньомісячних температур повітря в місті Києві.

Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Температура, °С

-5

-3

2

9

16

19

21

20

14

8

2

-2

52. Відомо, що на висоті 2000 м над рівнем моря температура повітря становить +6°С. Визначте температуру на рівні моря.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

53. Укажіть три досягнення епохи Великих географічних відкриттів.

1 вперше досягнуто берегів Антарктиди

2 складено першу карту світу

3 відкрито Індію

4 вперше досягнуто берегів Австралії

5 досліджено дно океанів

6 знайдено протоку між Атлантичним і Тихим океанами

7 вперше здійснено плавання Індійським океаном

54. Укажіть три відмінності географічної карти від плану.

1 крім загальних відомостей про земну поверхню, може містити інформацію про клімат, геологічну будову, промисловість тощо

2 використовуються умовні позначення

3 проведені меридіани і паралелі

4 може охоплювати значні ділянки земної поверхні

5 для позначення висоти використовуються горизонталі

6 використовується масштаб

7 не береться до уваги куляста форма Землі

55. Укажіть три правильні твердження щодо рельєфу Землі.

1 найбільш протяжною гірською системою є Гімалаї

2 більшість старих гірських масивів розташована в районах сейсмічних поясів

3 Карпати належать до брилових гір

4 за абсолютною висотою виділяють три типи рівнин

5 найбільшою за площею рівниною є Амазонська низовина

6 рівнинам у тектонічній будові земної кори відповідають платформи

7 за абсолютною висотою виділяють три типи гір

56. Укажіть три правильні твердження щодо погоди.

1 у помірних широтах упродовж доби погода стабільна

2 погодою називають стан нижнього шару атмосфери в певній місцевості в певний момент або протягом якого-небудь періоду часу

3 стан погоди впливає на роботу транспорту, будівництво та вирощування сільськогосподарських культур

4 головною причиною зміни погоди є зміна кута падіння сонячних променів

5 для прогнозування погоди використовують спеціальну топографічну карту

6 погода може змінюватися по сезонах

7 для характеристики погоди достатньо відомостей про температуру, вітер та опади

57. Укажіть три правильні твердження щодо річок.

1 річка — це природний водний потік, який тече в заглибленні, що створене його рухом

2 дельта — це гирло річок, затоплене морськими водами (лійкоподібне розширення в бік моря)

3 коли русло річки проходить через місця виходу на земну поверхню твердих порід, на її дні утворюються підняття — водоспади

4 територія, з якої поверхневі води стікають у річку, називається її басейном

5 за характером течії розрізняють гірські та рівнинні річки

6 паводок — це період, який характеризується незначною водністю і найнижчим рівнем води в річці

7 річки формуються переважно в результаті надходження води з підземних джерел

58. Укажіть три правильні твердження щодо природних комплексів та їх зміни під впливом господарської діяльності людини.

1 найпростішими з природних комплексів є провінції

2 природні комплекси, повністю змінені людиною, називаються антропогенними

3 природні зони завжди розташовані в широтному напрямку

4 у біосферних заповідниках ведеться постійний усебічний контроль за станом антропогенних комплексів

5 за останні 400 років назавжди зникли багато тварин, серед яких європейський ібіс, тур, тарпан

6 у межах одного географічного поясу виділяють природні ландшафти

7 у горах природні комплекси змінюються з висотою