Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Передмова


Тема 1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень. Способи зображення землі

Вхідний тест

ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Методи географічних досліджень

Географічне пізнання землі

  Давня епоха (античні часи)

  Середньовіччя

  Епоха Великих географічних відкриттів

  Географія Нового часу. Сучасні географічні дослідження

  Дослідження північних широт

  Дослідження південних широт

Земля на плані та карті

  Способи зображення Землі

  План місцевості та умовні знаки

  Масштаб

  Географічна карта

  Орієнтування на місцевості

  Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті

  Градусна сітка Землі. Меридіани та паралелі

  Географічні координати

Контрольний тест


Тема 2. Літосфера та рельєф

Вхідний тест

ЛІТОСФЕРА

Внутрішня будова Землі

Літосферні плити

Види рухів літосферних плит

Походження материків та океанів

Геохронологічна таблиця

Зовнішні процеси, які зумовлюють зміни земної кори

РЕЛЬЄФ

Основні форми рельєфу Землі

Класифікація гір

Класифікація рівнин

ЗЕМНІ НАДРА

Контрольний тест


Тема 3. АТМОСФЕРА ТА КЛІМАТ

Вхідний тест

АТМОСФЕРА

Склад та будова атмосфери

Значення атмосфери

Показники стану атмосфери

  Температура повітря

  Атмосферний тиск

  Рух повітря

  Вологість повітря

  Хмарність

  Атмосферні опади

  Погода

КЛІМАТ

Контрольний тест


Тема 4. ГІДРОСФЕРА

Вхідний тест

ГІДРОСФЕРА

Гідросфера та її складові

Світовий океан та його складові частини

Суходіл в океані

Властивості вод Світового океану

Рухи води у Світовому океані

Води суходолу

Озера

Болота

Підземні води

Льодовики та баготорічна мерзлота

Штучні водойми

Контрольний тест


Тема 5. БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРИРОДИ ЗЕМЛІ

Вхідний тест

БІОСФЕРА

Будова біосфери

Закономірності поширення живих організмів на Землі

Ґрунти та їх основні типи

ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Географічна оболонка і закономірності її розвитку

Природні комплекси

ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Кількість населення на Землі

Розміщення населення

Людські раси

Рівність рас

Держави на політичній карті світу

Контрольний тест


ОКЕАНИ


Тема 6. ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ. ОКЕАНИ

Вхідний тест

ТИХИЙ ОКЕАН

Географічне положення, розміри, характер берегової лінії

Історія досліджень

Особливості будови дна океану

Клімат та властивості океанічних вод

Органічний світ

Ресурси океану та їх використання

АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН

Географічне положення, розміри, характер берегової лінії

Дослідження Атлантичного океану

Будова та рельєф дна

Клімат та водні маси

Органічний світ

Використання природних ресурсів

ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН

Географічне положення, розміри, характер берегової лінії

Дослідження Індійського океану

Будова та рельєф дна

Клімат та водні маси

Органічний світ

Використання ресурсів океану

ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН

Географічне положення, розміри, характер берегової лінії

Дослідження океану та Арктики

Будова та рельєф дна

Клімат та води. Льодовий режим

Своєрідність органічного світу

Види господарської діяльності в океані

Контрольний тест


МАТЕРИКИ


Тема 7. АФРИКА

Вхідний тест

АФРИКА

Загальна характеристика

Дослідження та освоєння

Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Клімат

Внутрішні води

Природні зони

Населення та політична карта Африки

Політична карта Африки

Господарство

Контрольний тест


Тема 8. АВСТРАЛІЯ. АНТАРКТИДА

Вхідний тест

АВСТРАЛІЯ

Загальна характеристика

Дослідження та освоєння

Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Клімат

Внутрішні води

Своєрідність органічного світу

Природні зони

Населення та політична карта

АНТАРКТИДА

Загальна характеристика

Дослідження та освоєння

Льодовиковий покрив

Геологічна будова, підлідний рельєф, корисні копалини

Клімат

Органічний світ

Контрольний тест


Тема 9. ПІВДЕННА АМЕРИКА, ПІВНІЧНА АМЕРИКА

Вхідний тест

ПІВДЕННА АМЕРИКА

Загальна характеристика

Дослідження та освоєння Південної Америки

Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Клімат

Внутрішні води

Природні зони

Населення та політична карта

ПІВНІЧНА АМЕРИКА

Загальна характеристика

Дослідження та освоєння

Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Клімат

Внутрішні води

Природні зони

Контрольний тест


Тема 10. ЄВРАЗІЯ

Вхідний тест

ЄВРАЗІЯ

Загальна характеристика

Дослідження та освоєння

Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Клімат

Внутрішні води

Природні зони

Населення Євразії та політична карта

Контрольний тест


Географія України


Тема 11. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УКРАЇНУ

Вхідний тест

УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальні відомості про територію і кордони

Фізико-географічне положення України

Час на території України

Джерела географічних знань. Географічні карти

Географічні дослідження на території України

Контрольний тест


Тема 12. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ. РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

Вхідний тест

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Основні форми рельєфу

Характеристика низовин і височин України

Тектонічні структури в межах України

Геологічна будова України

Мінерально-сировинні ресурси

Контрольний тест


Тема 13. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. ВНУТРІШНІ ВОДИ ТА ВОДНІ РЕСУРСИ. ҐРУНТИ, РОСЛИННИЙ ПОКРИВ, ТВАРИННИЙ

Вхідний тест

Кліматичні умови та ресурси

Внутрішні води

Ґрунти і земельні ресурси

Рослинний покрив

Тваринний світ

Фауністичні комплекси України

Контрольний тест


Тема 14. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ: ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ РІВНИН, ГІР, МОРІВ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

Вхідний тест

ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

Природно-територіальні комплекси

Фізико-географічне районування

Зона мішаних лісів

Зона лісостепу

Зона степу

Українські Карпати

Кримські гори

Чорне море

Азовське море

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ОХОРОНА

Класифікація природних ресурсів. Господарська оцінка природних ресурсів України

Геоекологічні проблеми України та шляхи їх подолання

Природно-заповідний фонд України

Контрольний тест


Тема 15. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ ЯК НАУКА. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Вхідний тест

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

Економіко-географічне положення України

Геополітичне положення України

Адміністративно-територіальний устрій України

Українські історичні землі

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Кількість населення

Вікова і статева структура населення

Національний склад населення

Густота та система розселення

Трудові ресурси і зайнятість населення

Контрольний тест


Тема 16. ГОСПОДАРСТВО. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, МЕТАЛУРГІЯ

Вхідний тест

ГОСПОДАРСТВО

Загальна характеристика господарства України

Економічний потенціал та економічні показники

Промисловість

Паливна промисловість

Електроенергетика

Металургійна промисловість

Контрольний тест


Тема 17. ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: МАШИНОБУДУВАННЯ, ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ЛІСОВА ТА ДЕРЕВООБРОБНА, БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЛЕГКА ТА ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВОСТІ

Вхідний тест

Машинобудування та металообробка

Хімічна промисловість

Лісова і деревообробна промисловість

Промисловість будівельних матеріалів

Легка промисловість

Народні художні промисли

Харчова промисловість

Контрольний тест


Тема 18. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТРАНСПОРТ. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Вхідний тест

Сільське господарство

Транспорт

Соціальна інфраструктура

Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України

Контрольний тест


Тема 19. ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ

Вхідний тест

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Економіко-географічний поділ України

Донецький економічний район

Придніпровський економічний район

Північно-Східний економічний район

Столичний економічний район

Центральний економічний район

Подільський економічний район

Північно-Західний (Волинський) економічний район

Карпатський економічний район

Причорноморський економічний район

Контрольний тест


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ


Тема 20. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ ЯК НАУКА. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. НАСЕЛЕННЯ

Вхідний тест

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Загальна економіко-географічна характеристика світу. Політична карта світу

Типологія країн світу

Населення світу. Кількість та типи відтворення населення

Вікова та статева структура населення

Розселення населення

Міграції

Етнічний та релігійний склад

Контрольний тест


Тема 21. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Вхідний тест

ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

Взаємодія природи та суспільства

Географія світових природних ресурсів

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Світове господарство та його формування

Міжнародний географічний поділ праці

Науково-технічна революція

Географія основних галузей промисловості світу

СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Сільське господарство

Географія вирощування основних сільськогосподарських культур

Географія вирощування основних рослинних культур

Географія провідних галузей тваринництва

СВІТОВИЙ ТРАНСПОРТ ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Контрольний тест


ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН СВІТУ


Тема 22. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНІВ ТА КРАЇН СВІТУ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН ЄВРОПИ. НІМЕЧЧИНА. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ. ФРАНЦІЯ. ІТАЛІЯ. ПОЛЬЩА. БІЛОРУСЬ. РОСІЯ

Вхідний тест

КРАЇНИ ЄВРОПИ

Німеччина

Велика Британія

Франція

Італія

Росія

Польща

Білорусь

Контрольний тест


Тема 23. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН АЗІЇ. ЯПОНІЯ. КИТАЙ. ІНДІЯ. КРАЇНИ АМЕРИКИ. США, КАНАДА

Вхідний тест

КРАЇНИ АЗІЇ

Японія

Китай

Індія

Азіатські країни нової індустріалізації

КРАЇНИ АМЕРИКИ

США

Канада

Контрольний тест


Тема 24. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ, АФРИКИ, АВСТРАЛІЇ ТА КРАЇН ОКЕАНІЇ

Вхідний тест

КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Мексика

Бразилія

КРАЇНИ АФРИКИ, АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ

Країни Африки

Австралія

Країни Океанії. Нова Зеландія

Контрольний тест


ТЕСТИ У ФОРМАТІ ЗНО


Тест 1

Тест 2

Тест 3


ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ (ТЕМИ 1—24)

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ У ФОРМАТІ ЗНО