Етнографія України - М. С. Дністрянський 2008Передмова

Розділ 1. Етногеографія як галузь наукових знань

1.1. Проблеми адекватного понятійно-термінологічного відображення сфери етнонаціональних взаємин

1.2. Етнонаціональні спільноти і групи, середовище їхньої життєдіяльності — основний об'єкт етногеографії

1.3. Предмет етногеографії та її місце в системі наук

1.4. Джерела етногеографії України

Розділ 2. Концептуальні засади етногеографії

2.1. Демотериторіальні основи етнічності

2.2. Структурно-територіальна організація етнонаціональних спільнот і груп

2.3. Етногеографічні процеси

2.4. Типологія держав світу за етнонаціональним складом населення

Розділ 3. Методологічні та методичні основи етногеографічного дослідження держав

3.1. Огляд історії етногеографічних досліджень в Україні

3.2. Методологія етногеографічного дослідження держав

3.3. Методика та загальнонаукові методи регіональних етногеографічних досліджень

3.4. Картографічний метод у етногеографічних дослідженнях

Розділ 4. Етногеографічні процеси в Україні впродовж ХХ ст.

4.1. Етногеографія українських земель на початку ХХ ст.

4.2. Етнодемогеографічні тенденції розвитку України впродовж ХХ ст.

4.3. Зміни структури населення за рідною мовою впродовж 1959-1989 років

4.4. Релігійно-конфесійний чинник етногеографічних змін в Україні впродовж ХХ ст.

Розділ 5. Етногеографічна структура сучасної України

5.1. Етногеографічні параметри державної території та державних кордонів України

5.2. Етнодемогеографічні співвідношення в структурі населення України. Ідентифікація суб'єктів етногеографічних взаємин

5.3. Географія української етнічної нації в Україні

5.4. Геополітичні проблеми етнокультурної єдності і консолідації етнічних українців

5.5. Географія етнонаціональних груп та невеликих корінних народів в Україні

5.6. Етногеографічне районування України

Розділ 6. Географія зарубіжних українців

6.1. Етнічні українці поза межами держави Україна: понятійно-термінологічне означення та історико-географічні передумови

6.2. Географія автохтонного етнічно українського населення в суміжних з Україною державах

6.3. Географія західної української діаспори

6.4. Географія східної української діаспори

Розділ 7. Регіональні проблеми гармонізації етнонаціональних взаємин в Україні

7.1. Суперечності етнонаціональних взаємин в Україні в регіональному і міжрегіональному вимірах

7.2. Етногеографічні проблеми подолання кризових виявів української етнічності та формування культурної самобутності держави

7.3. Етногеографічні аспекти утвердження в Україні національної ідеї та становлення політичної нації

Список літератури

Додатки