ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Службові частини мови (The Structural Parts of Speech)

Сполучник (The Conjunction)

Сполучники вживаються для зв’язку членів речення і цілих речень у складних реченнях. Вони поділяються на прості (and, but, or, if та ін.); похідні (unless, however та ін.); складні (therefore, however, nevertheless та ін.) та складені (as soon as, in order to, as well as та ін.). Деякі складені сполучники називаються парними, тому що вони складаються з двох частин (both ... and — як.. так і; either... or — або ... або; neither ... nor — ні ... ні та ін.):

I’ll ring you up as soon as I receive your letter. — Я подзвоню тобі, як тільки одержу твого листа.

I know not only him but also his sister. — Я не знаю не лише його, але і його сестри.

Both this and that exercise will be done in an hour. — Як ця, так і та вправи будуть виконані через годину.

Не is either in this or in that room. — Він або в цій, або в тій кімнаті.

I know neither German nor French. — Я не знаю ні німецької, ні французької мови.