ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Модальні дієслова (Modal Verbs)

Інфінітивні звороти (Infinitive Constructions)

Інфінітив у сполученні з іменником або займенником в об’єктному відмінку може утворювати комплекси, які виконують роль складних членів речення.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Після словосполучень had better, would sooner, would rather (краще б), інфінітив вживається без частки to.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Після дієслів to want, to like, should (would) like, to expect, to prefer, to know, to think, to advise, to ask, to tell, to help і деяких інших інфінітив вживається з часткою to. Наприклад: I expected him to come at 8 p. m.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Після дієслів to let, to make, to hear, to see, to watch, to notice, to feel інфінітив вживається без частки to. Наприклад: He made me do this translation.


Називний відмінок з інфінітивом (Nominative with the Infinitive) виконує в реченні роль складного підмета і складається з іменника або особового займенника у називному відмінку та інфінітива.

Цей зворот вживається у таких випадках:

1. Коли присудок виражений дієсловами to ask, to say, to think, to know, to expect, to suppose, to hear, to see, to report, to describe, to

advise, to order. У таких реченнях дієслово-присудок вживається у пасивному стані:

Не is said to be a good singer. — Говорять, що він добрий співак.

They were advised to come in time. — їм порадили прийти вчасно.

Не was ordered not to go there. — Йому було наказано не йти туди.

2. Коли присудок виражений дієсловами to seem, to appear, to happen, to turn out. У таких реченнях дієслово-присудок вживається в активному стані:

Roman seems to know English well. — Здається, Роман добре знає англійську мову.

Не seemed to have forgotten the poem. — Він, здавалось, забув вірша.

3. Коли іменна частина присудка виражена прикметниками sure, certain, likely:

Не is likely to have received my parcel. — Він, напевно, вже одержав мою посилку.

Не is sure to соmе to Kyiv. — Він, напевно, приїде до Києва.

Об’єктний відмінок з інфінітивом (Objective with the Infinitive) складається з іменника або займенника в об’єктному відмінку та інфінітива і виконує роль складного додатка. Вживається після дієслів to want, to like, should (would) like, to expect, to prefer, to know, to think, to advise, to ask, to tell, to help і деяких інших:

He wanted me to come today. — Він хотів, щоб я прийшов сьогодні.

I expect ту sister to write a letter. — Я сподіваюсь, що моя сестра напише листа.

John wishes the work to be done at once. — Джон хоче, щоб робота була виконана негайно.

Після дієслів to let, to make, to hear, to see, to watch, to notice, to feel інфінітив вживається без частки to:

I saw him run to the river. — Я бачив, як він побіг до річки.

I saw her cross the street. — Я бачив, як вона перейшла вулицю.

Прийменниковий інфінітивний комплекс (the Prepositional Infinitive Complex) починається з прийменника for, за яким ідуть іменник або займенник в об’єктному відмінку та інфінітив:

It is difficult for him to do this exercise. — Виконати цю вправу для нього важко.

For mе to hear you is a pleasure. — Почути тебе — для мене задоволення.

I waited for Johnny to speak. — Я чекав, поки заговорить Джонні.