ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Прислівник (The Adverb)

Прислівник називає ознаку дії, процесу, стану та якості або вказує на обставини, за яких відбувається подія чи явище.

The car went quickly. — Машина їхала швидко.

Утворення прислівників

1. За формою прислівники поділяються на прості, похідні, складні і складені.

Прості: here тут; there там, туди; now зараз, тепер; soon скоро, незабаром; late пізно; very дуже тощо.

Похідні, які утворюються від прикметників і деяких іменників за допомогою суфікса -ly: badly погано; slowly повільно; happily щасливо; daily щодня тощо.

Складні: somewhere де-небудь, куди-небудь; nowhere ніде, нікуди тощо.

Складені: since then з тих пір; till now до цього часу, досі, at once відразу, for ever назавжди тощо.

Деякі прислівники (fast, loud, long, far, little, much, late, straight, early, daily, weekly, monthly, friendly) збігаються за формою з прикметниками і відрізняються від них лише за функцією, яку вони виконують у реченні. Прислівники відносяться до дієслова, а прикметники — до іменника:

Прислівник

He returned from a long journey. — Він повернувся з довгої мандрівки.

Will you stay here long? — Ви надовго тут залишитесь?

It is a daily newspaper. — Ця газета виходить кожного дня.

I see him daily. — Я бачу його кожного дня.

2. Прислівники поділяються на:

а) прислівники часу (adverbs of time): today, then, now, yesterday, before тощо;

б) прислівники місця (adverbs of place): here, there, back, everywhere, outside тощо;

в) прислівники способу дії (adverbs of manner): well, slowly, hard, fluently тощо;

г) прислівники міри ознаки і ступеня (adverbs of degree): very, almost, much, too, little, just тощо.