ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Прикметник (The Adjective)

Прикметник виражає ознаку, якість або властивість предметів, явищ та істот і відповідає на запитання який? (what?) a green bench, a blue shirt, a new dress.

Ступені порівняння прикметників (The Degrees of Comparison of Adjectives)

1. В англійській мові прикметники не змінюються ні за родами, ні за числами, ні за відмінками. Вони змінюються лише за ступенями порівняння. Якісні прикметники мають звичайну форму (the Positive Degree), вищий ступінь порівняння (the Comparative Degree) і найвищий (the Superlative Degree).

2. Форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників можуть бути, як і в українській мові, простими і складеними.

3. Прості форми ступенів порівняння утворюються додаванням до звичайної форми закінчення -еr у вищому ступені та -est — у найвищому.

В англійській мові прості форми ступенів порівняння мають:

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

а) усі односкладові прикметники:

deep

deeper

the deepest

short

shorter

the shortest

cold

colder

the coldest

б) двоскладові прикметники, що закінчуються на -у, -er, -le, -ow:

easy

easier

the easiest

clever

cleverer

the cleverest

narrow

narrower

the narrowest

simple

simpler

the simplest

в) двоскладові прикметники з наголосом на другому складі:

polite

politer

the politest

This river is deeper than the Don. — Ця річка глибша за Дон. It is the deepest river in Ukraine. — Це найглибша річка в Україні.

4. При утворенні простих форм ступенів порівняння дотримуються таких правил орфографії:

а) якщо прикметник закінчується на -е, то перед закінченнями -er, -est воно випадає:

brave — braver — the bravest;

б) в односкладових прикметниках перед закінченнями -er, -est кінцева приголосна подвоюється, якщо перед нею стоїть короткий голосний звук:

big — bigger — the biggest;

в) якщо прикметник закінчується на букву -у з попереднім приголосним, то перед -er, -est у змінюється на і:

busy — busier — the busiest.

5. Складені форми утворюються за допомогою слів more більш для вищого і most найбільш для найвищого ступеня.

6. Складені форми ступенів порівняння мають усі багатоскладові прикметники і двоскладові з наголосом на першому складі, крім тих, що закінчуються на -у, -er, -le, -ow:

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

difficult

more difficult

the most difficult

active

more active

the most active

useful

more useful

the most useful

beautiful

more beautiful

the most beautiful

This task is more difficult than task 2. — Це завдання більш складне, ніж друге завдання.

This is the most difficult task I have ever done. — Це найбільш складне завдання, яке я коли-небудь виконував.

7. Ступені порівняння деяких прикметників в англійській мові, як і в українській, утворюються від інших коренів:

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

good — гарний

better — кращий

the best — найкращий

bad — поганий

worse — гірший

the worst — найгірший

little — маленький

less — менший

the least — найменший

much/many — багато

more — більше

the most — найбільше

old — старший

older — старший elder — старший (із членів родини)

oldest — найстарший eldest — найстарший (із членів родини)

far — далекий

farther — більш далекий (про відстань) further — більш далекий, подальший

farthest — найдальший (про відстань) furthest — найдальший


Your pen is better than mine. — Ваша ручка краща, ніж моя.

This is the worst film of the month. — Це найгірший фільм у цьому місяці.

Не is ту elder brother. — Він мій старший брат.

The child was playing in the farthest corner of the garden. — Дитина грала у найдальшому куточку садка.

8. а) При порівнянні предметів вживається сполучник than:

This book is more interesting than that one. — Ця книга більш цікава, ніж та.

Your flat is less comfortable than his. — Ваша квартира менш комфортабельна, ніж його.

б) Для порівняння двох предметів однакової якості вживається прикметник у звичайному ступені, який ставиться між подвійним сполучником as... as (такий..., як), not so...as (не такий..., як):

Не is as tall as his father. — Він такий же високий, як і його батько.

She is not so tall as Ann. — Вона не така висока, як Ганна.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Деякі прикметники в англійській мові утворюються від інших коренів. Наприклад: bad - worse - the worst, etc. Їx треба запам'ятати!