ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Займенник (The Pronoun)

Займенники much, many і a lot of

Необчислювані іменники

many

much

У питальних і заперечних реченнях

Were there many people in the streets? — На вулицях було багато людей?

Did you have much work to do? — У Вас було багато роботи?

There weren't many people in the streets. — На вулицях було небагато людей.

I didn't have much work to do. — У мене було небагато роботи.

A lot of

У стверджувальних реченнях

A lot of houses are built every year. — Багато будинків будується кожного року.

There was a lot of snow on the road. — На дорозі було багато снігу.


ЗАПАМ'ЯТАЙ

Після займенників somebody, anybody, something, anything, nobody прийменник of не вживається. Замість цього використовується some of, any of, none of.

Nobody loves him. — Ніхто його не любить.

None of them loves him. — Ніхто з них його не любить.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Much і many також вживаються після so, as, too та very. Наприклад:

There are too many people here. — Тут занадто багато людей.

Таке as much as you like. — Візьми, скільки побажаєш.