ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Займенник (The Pronoun)

Неозначені займенники (The Indefinite Pronouns)

1. Неозначені займенники поділяються на прості і складні. Простими неозначеними займенниками є: all, each, some, any, another, other, much, many, little, few, both, one.

2. Складні неозначені займенники утворюються від простих займенників some, any, no, every додаванням до них -body, -one, -thing (somebody, anybody, nobody, everybody, someone, anyone, everyone, something, anything, nothing, everything).

3. Some і похідні від нього займенники вживаються у стверджувальних реченнях, any і його похідні вживаються у питальних і заперечних реченнях.

somebody /someone — хтось

something —щось

somewhere —десь, кудись

any — який-небудь, якийсь

anybody / anyone — хтось, хто-небудь

anything — щось

anywhere — де-небудь, куди-небудь

nо — ніякий

nobody/ no one — ніхто

nothing — ніщо, нічого

nowhere — ніде, нікуди

every — кожний

everybody /everyone — кожний, усі

everything — усе

everywhere — всюди, скрізь

4. Займенник some перед обчислюваними іменниками у множині означає кілька, деякі, одні, інші:

We have some English books. — У нас є кілька книжок англійською мовою.

Не asked some questions. — Він поставив кілька запитань.

5. Перед обчислюваними іменниками в однині some означає якийсь, який-небудь:

I read it in some book. — Я прочитав це в якійсь книжці.

6. Перед необчислюваними іменниками some означає деяка кількість і українською мовою не перекладається:

Не bought some butter. — Він купив масла.


Питальні речення

Заперечні речення

There are some books there. — Там є книжки.

Are there any books there? — Там є книжки?

There aren't any books there. / There are no books there. — Там немає книжок.

There is someone in the room. — У кімнаті є хтось.

Is there anyone in the room? — Є хтось у кімнаті?

There isn't anyone in the room. / There is no one in the room. — У кімнаті нікого немає.

She gave me something to read. — Вона дала мені щось почитати.

Did she give me anything to read? — Вона давала мені щось почитати?

She didn't give me anything to read. / She gave me nothing to read. — Вона нічого не дала мені почитати.

7. Займенники some, somebody, something вживаються у спеціальних та загальних запитаннях, що виражають пропозицію або прохання:

Would you like some tea? — Ти хочеш чаю?

8. Займенники any, anybody, anyone, anything вживаються у стверджувальних реченнях у значенні усякий.

Anybody can do it. — Усякий може це зробити.

9. Після займенників somebody, anybody, something, anything, nobody прийменник of не вживається. Замість цього використовується some of, any of, none of.

Some of our students played football last week. — Деякі з наших студентів грали у футбол минулого тижня.

Have you got any of his letters? — Ви отримали які-небудь з його листів?

None of them knew about it. — Ніхто з них не знав про це.