ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Артикль (The Article)

Відсутність артикля перед загальними назвами

Артикль не вживається:

а) якщо перед іменником стоїть присвійний, вказівний, питальний займенник або неозначені займенники some, any, no, each, every:

my brother, his book, this house, that street, some pupils, no books, each pupil, every day I want some crackers.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

З назвами континентів, країн та містартикль не вживається, за винятком the Netherlands, the Hague.

б) перед іменником-звертанням:

What are you reading, girls?

Come here, boys.

в) якщо після іменника стоїть кількісний числівник у значенні порядкового:

lesson twenty — двадцятий урок

page thirty-five — тридцять п’ята сторінка

г) перед необчислюваними іменниками (не вживається неозначений артикль):

peace, freedom, happiness.