ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Артикль (The Article)

В англійській мові перед іменниками вживається особливе службове слово — артикль: означений the і неозначений a (an).

Неозначений артикль (The Indefinite Article)

1. Форма неозначеного артикля а вживається перед іменниками, що починаються з приголосного звука, а форма an — перед іменниками, що починаються з голосного.

an

a book, a map, a shop

an apple, an engineer, an arm

a university

an umbrella

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Неозначений артикль вживається, як правило, із обчислюваними іменниками в однині.

2. Зазвичай артикль ставиться перед іменниками, але якщо іменник має одне або кілька означень, то артикль ставиться перед ними: a toy, a good toy, a good new toy.

3. Неозначений артикль походить від числівника one, тому він уживається, як правило, із обчислюваними іменниками в однині.

4. Неозначений артикль вживається:

а) коли називають будь-який предмет з усього класу однорідних:

Take a book. — Візьміть, будь ласка, книгу, (будь-яку книгу, не конкретну);

б) коли йдеться про особу або предмет, що належить до певного класу (подібних осіб, предметів):

My father is a worker.

в) з іменниками, які означають одиниці вимірювання часу, ваги, відстані:

The car made 40 kilometres an hour.

г) зі словами dozen, hundred, thousand, million:

He saw a dozen films.

д) зі словами few, little, коли мається на увазі «небагато»:

We had a few books. e) перед злічуваним іменником після what (в окличних реченнях):

What a fine garden! What a bright day!

5. Якщо перед іменником в однині вживається неозначений артикль, то в множині він відсутній (нульовий артикль):

There is a table in the room. There are tables in the room.