ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

СИНТАКСИС

Питальні речення (Interrogative Sentences)

Загальні запитання (General Questions)

У загальних запитаннях допоміжне або модальне дієслово, що входить до присудка, ставиться на початку речення перед підметом. Якщо у складі присудка немає допоміжного або модального дієслова, то перед підметом ставиться допоміжне дієслово do (does) або did, а після нього — основне дієслово у формі інфінітива без частки to. Решта членів речення стоять у такому ж порядку, як і в розповідному реченні.

Присудок ставиться на початку речення, якщо він виражений дієсловами to be або to have. Проте в сучасній англійській мові спостерігається тенденція вживати допоміжне дієслово do, хоча присудок виражений дієсловом to have:

Have you a dictionary? = Do you have a dictionary?

На загальні запитання звичайно даються короткі відповіді, що складаються зі слів yes або по, підмета, вираженого відповідним особовим займенником, і допоміжного або модального дієслова, вжитого у запитанні.

У заперечних відповідях частка not зазвичай зливається з допоміжним або модальним дієсловом:

Do you speak English? Yes, I do. No, I do not. (No, I don’t.)

Is she reading? Yes, she is. No, she is not. (No, she isn’t.)

Will Nick go to school tomorrow? Yes, he will. No, he will not. (No, he won’t.)

Have you read this book? Yes, I have. No, I have not. (No, I haven’t.)

Can you speak English? Yes, I can. No, I cannot. (No, I can’t.)

Will you go to school tomorrow? Yes, I shall. No, I shall not (No, I shan’t)