Економічний енциклопедичний словник 2020Абандон

Абєкор

Або все, або нічого

Аболіція

Абонемент

Абонементна плата

Абонент

Абонентська заборгованість

Аброгація

Абсентеїзм

Абсентеїзм землевласницький

Абсолютна додаткова вартість

Абсолютна земельна рента

Абсолютна перевага

Абсолютне погіршення становища найманих працівників

Абсолютний поріг

Абсолютні стандарти

Абсорбція

Абстрактна праця

Абстрактне і конкретне в економічному дослідженні (Абстрактне і конкретне)

Абстракція

Аваліст

Аваль

Аваль банківський

Авальний кредит

Авалювання векселя

Аванс

Авансований капітал

Авансовані кошти

Авансове рефінансування

Авансовий звіт

Авансовий платіж

Авансування

Авансування підприємництва

Авантюра

Аварійний внесок

Аварійний комісар

Аварійний сертифікат

Аварія

Аверагі

Авераж

Аверажний термін

Авізо

Авіста

Австрійська школа

Автаркія

Автократія

Автоматизація виробництва

Автоматизація обліку

Автоматизована система управління (АСУ)

Автоматизоване проектування

Автоматизоване робоче місце (АРМ)

Автоматизовані інформаційні системи

Автоматизовані системи гнучкі

Автоматичний рахунок трансфертних послуг

Автоматичні стабілізатори

Автономія

Автономний бюджет

Автономний тариф

Автономні капіталовкладення

Авторизація

Авторитаризм

Авторитет

Авторське право

Авторське свідоцтво- Економічний енциклопедичний словник

Авторський договір- Економічний енциклопедичний словник

Авторський нагляд- Економічний енциклопедичний словник

Авуари- Економічний енциклопедичний словник

Агент- Економічний енциклопедичний словник

Агент страховий

Агентства

Агентство

Агентство з атомної енергії (міжнародне) (МАГАТЕ)

Агентство з багатостороннього гарантування інвестицій

Агентство міжнародне енергетичне

Агентська винагорода

Агентська угода

Агентські операції

Агломерація

Аграрна політика держави

Аграрні відносини

Аграрні кризи

Аграрні реформи- Економічний енциклопедичний словник

Аграрно-промисловий комплекс (АПК)

Агрегат

Агрегування

Агрегування ринку

Агресивний портфель

Агресивні цінні папери

Агропромислова інтеграція

Адаптація

Адаптація працівника

Адаптер (прихильник)

Адаптивна організаційна структура

Адвалорний податок

Адекватна якість (у поведінці споживачів)

Адендум

Аджастер

Адміністративне депонування

Адміністративне регулювання

Адміністративні збори

Адміністративно-бюджетне управління

Адміністративно-командна система

Адміністративно-територіальний устрій

Адміністративно-управлінський персонал

Адміністративно-управлінські видатки

Адміністратор

Адміністрація

Адміністрація цінних паперів

Адміністрування

Ажіо

Ажур

Азіавалюта

Азійський банк розвитку

Азійський спосіб виробництва

Аквізитор

Аквізиція

Аквітенс

Акламація

Акомодаційна політика

А-конто

Акордна оплата праці

Акордний податок

Акредитація

Акредитив

Акредитив авізований

Акредитив авізований прямо

Акредитив безвідкличний

Акредитив відкличний

Акредитив відновлюваний

Акредитив грошовий

Акредитив з попереднім авізо

Акредитив компенсаційний

Акредитив неподільний

Акредитив непокритий (гарантований)

Акредитив переказний

Акредитив підтверджений

Акредитив подільний

Акредитив покритий (депонований)

Акредитив револьверний

Акредитив резервний (акредитив «стенд-бай»)

Акредитив товарний (документарний)

Акредитивна форма розрахунків

Акселератор

Аксесуари невіддільні

Аксіоми раціональності

Акт

Акт банкрутства

Акт комерційний

Акт приймання

Акт про нещасний випадок на виробництві

Активи

Активи акціонерної компанії чисті

Активи банку

Активи блоковані

Активи капітальні

Активи компанії

Активи неліквідні

Активи матеріальні

Активи нематеріальні

Активи оборотні

Активи операційні

Активи позаоборотні

Активи резервні

Активи страхової компанії

Активи фінансові

Активи фірми не речові

Активи чисті

Активне не сприйняття

Активні операції банків

Активність ділова

Актуалізація

Актуарій

Актуарні розрахунки

Акцепт

Акцепт дружній

Акцепт на поставку

Акцептант

Акцептний дім

Акцептний кредит

Акцептно-рамбурсний кредит

Акцептоване платіжне доручення

Акцептований чек

Акцептування банківське

Акцесія

Акциз

Акції гібридні

Акції трудові

Акціонер

Акціонерне право

Акціонерне товариство

Акціонерний капітал

Акціонерний сертифікат

Акціонування

Акція

Акція активна

Акція багатоголоса

Акція безголоса

Акція без дивідендів

Акція безномінальна

Акція безплатна

Акція вінкульована

Акція в умовній консигнації

Акція голосуюча

Акція — двійник

Акція дешева

Акція дохідна

Акція екс-дивідендна

Акція засновницька

Акція захищена

Акція з варантом

Акція з відстрочкою

Акція зворотна

Акція з гнучкою обліковою ставкою

Акція з голубим корінцем

Акція здвоєна

Акція золота

Акція зростання

Акція з участю

Акція конвертована

Акція кумулятивна

Акція натуральна

Акція незворотна

Акція не котирувальна

Акція не кумулятивна

Акція необмежена

Акція номінативна

Акція обмежена

Акція основна

Акція підлегла

Акція плюральна

Акція погашувана

Акція портфельна

Акція преміальна

Акція преференційна

Акція пряма

Акція ретрективна

Акція спеціальна

Акція трудового колективу

Акція умовно-іменна

Акція циклічна

Алгоритм

Алгоритмічна мова

Алеба

Алегрі

Алієнація

Аллє

Алод

Алонж

Альменда

Альпарі

Альтернатива

Альтернативна ціна

Альтруїзм

Альфа

Альянс

Амальгамація

Аманко

Амбалаж

Американська депозитарна розписка

Амліація

Амортизаційний фонд

Амортизаційні відрахування

Амортизація

Амортизація боргу

Амортизація нематеріальних активів

Ампліфікація

Аналіз

Аналіз витрат і результатів

Аналіз господарської діяльності

Аналіз грошових потоків

Аналіз іміджу

Аналіз кореляційний

Аналіз кредитний

Аналіз культурних моделей

Аналіз мотиваційний

Аналіз оборотності оборотних засобів

Аналіз політичних факторів

Аналіз промислового комплексу

Аналіз собівартості продукції

Аналіз типологічний

Аналіз тренду

Аналіз факторний

Аналіз фінансових ризиків суб'єктів господарювання

Аналіз фінансового стану

Аналіз функціональний

Аналітик

Аналогія

Анархізм

Анархо-синдикалізм

Анатоцизм

Анахарсій

Андерлаїнг

Андеррайтер

Андеррайтинг

Андинування

Анклав

Аномальний світч

Антагонізм

Антагоністична гра

Антиблага

Антидемпінгове мито

Антиінфляційна політика

Антиконкурентна практика

Антимонопольне законодавство

Антипатія до ризику

Антиробітниче законодавство

Антициклічне регулювання економіки

Антиципація

Антична економічна думка

Антонович Афіноген Якович

Антрепренер

Антропологія соціальна

Ануїтет

Анулювання (боргу, замовлення, договору)

Анулювання цінних паперів

Ануляція

Апарат управління

Апеляція

Апорт

Арбітраж

Арбітраж вексельний

Арбітраж відсотковий

Арбітраж конверсіний

Арбітраж фондовий

Арбітражна комісія

Арбітражний комітет

Арбітражний суд

Арбітражні угоди, операції

Арбітражування

Ареал

Арешт майна

Арешт на вклад

Аристократія

Арістотель

Артикул

Артіль

Асекурація

Асигнівка

Асигнування

Асортимент послуг

Асортимент товарів

Асоціація

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)

Асоціація українських банків

Асоційовані з ЄС країни

Атака

Атестація

Аудит

Аудит внутрішній

Аудит зовнішній

Аудит екологічний

Аудит управлінський

Аудитор

Аудиторська діяльність

Аудиторський висновок

Аудиторські організації

Аудиту програма

Аудиту ризик

Аукціон

Аукціон валютний

Аукціон груповий

Аукціон кредитний

Аукціон подвійний

Аукціоніст

Аутрайт

Аутрейд

Аутсайдер

Аутсоринг

Афера

Афідевіт

Афіліація

Афілійована особа

Афінаж

Афірмація

А-форте

Багатство

Багатство матеріальне

Багатство національне

Багатство нематеріальне

База

База грошова

База даних

База контракту

Базис

Базис економічний

Базис поставки

Базисна ціна

Базисний показник

Базисний прибуток

Базисний пункт

Базисні умови поставок

Базова рентабельність

Базова ставка банку

Базовий рік

Бай-бек

Бакетинг

Баланс

Баланс бухгалтерський

Баланс виробництва, розподілу і використання національного доходу (баланс національного доходу — Б.н.д.)

Баланс виробництва, споживання і накопичення сукупного суспільного продукту (баланс суспільного продукту — Б.с.п.)

Баланс виробничої потужності

Баланс грошових доходів і видатків населення

Баланс грошових доходів і видатків підприємств

Баланс держави фінансовий зведений

Баланс емісійний

Баланс зовнішній

Баланс компанії

Баланс ліквідаційний

Баланс матеріальний

Баланс міжгалузевий виробництва і розподілу продукції

Баланс міжнародної заборгованості

Баланс народного господарства

Баланс обігових коштів

Баланс оборотних засобів

Баланс основних фондів народного господарства

Баланс основних фондів підприємства

Баланс платіжний

Баланс попиту і пропозиції

Баланс поточних операцій

Баланс робочого часу

Баланс розрахунковий

Баланс руху капіталів і кредитів

Баланс руху капіталу

Баланс сальдовий

Баланс трудових ресурсів

Баланс фінансових ресурсів і витрат держави

Баланси вартісні

Баланси матеріальні

Баланси міжнародних розрахунків

Балансова вартість

Балансова модель

Балансовий звіт

Балансовий прибуток

Балансовий трансферт

Балотування

Балудянський Михайло Андрійович

Бандероль митна

Банк

Банк — агент

Банк агентський

Банк-акцептант

Банк акціонерний

Банк банків

Банк біржовий

Банк венчурний

Банк взаємоощадний

Банк Всесвітній

Банк-гарант

Банк даних

Банк депозитний

Банк-дилер

Банк довіряльно-ощадний

Банк емісійний

Банк — емітент

Банк земельний

Банк зовнішньоторговельний

Банк інвестиційний

Банк інноваційний

Банк іноземний

Банк іпотечний

Банк кліринговий

Банк комерційний

Банк консорціальний

Банк кооперативний

Банк — кореспондент

Банк міжнародних розрахунків (БМР)

Банк — міст

Банк ощадний

Банк розвитку

Банк споживчого кредиту

Банк транснаціональний

Банк універсальний

Банк уповноважений

Банківська асоціація

Банківська гарантія

Банківська діяльність з частковим резервним покриттям

Банківська комісія

Банківська корпорація

Банківська офшорна зона

Банківська паніка

Банківська система

Банківська ставка

Банківська трата

Банківська холдингова компанія

Банківська школа

Банківське право

Банківське регулювання

Банківське роз'яснення

Банківський акцепт

Банківський драфт

Банківський капітал

Банківський консорціум

Банківський контроль

Банківський кредит

Банківський нагляд

Банківський рай

Банківський чек

Банківські білети

Банківські депозити

Банківські інвестиції

Банківські монополії

Банківські нормативи

Банківські об'єднання

Банківські операції

Банківські операції оптові

Банківські послуги

Банківські ресурси

Банківські розрахунково-грошові документи

Банкір

Банкірські доми (контори)

Банко

Банкомат

Банкрут

Банкрутство

Банкрутство державне

Баран Пол

Барвінський Володимир

Бар'єр митний

Бар'єр нетарифний

Бар'єри вхідні

Барометри економічні

Барометри інвестиційні

Бартер

Бартерна торгівля

Бартерна угода

Бастіа

Бачинський Юліан

Беверідж Вільям Генрі

Бедлам

Безакцептні платежі

Безвалютний обмін

Безготівковий грошовий обіг

Безготівкові розрахунки

Беззбитковість

Безмежні потреби

Безмитне ввезення

Безнадійні борги

Безпека

Безпека економічна

Безпека підприємства організаційно-економічна

Безпека підприємства техніко—економічна

Безпека правова

Безпека продукції

Безпека соціальна

Безперервне виробництво

Безпосередньо суспільне виробництво

Безпосередньо суспільний характер виробництва

Безробіття- Економічний енциклопедичний словник

Безробіття офіційно зареєстроване- Економічний енциклопедичний словник

Безробіття приховане

Безспірне списання коштів

Безстрокова рента

Безстрокове боргове зобов'язання

Безстроковий вклад (вклад до запитання)

Безчековий ощадний рахунок

Беквардейшн

Бекер

Белл

Бем-Баверк Ейген

Бенефіціар

Бенефіції

Бенілюкс

Бентам

Бережливість

Бернхем Джеймс

Бернштейн Едуард

Бесса

Бета-коефіцієнт

Бета-тест

Бики

Бід

Бідність

Бідність суб'єктивна

Бізнес

Бізнес — інкубатори

Бізнесмен

Бізнес — операція

Бізнес-план

Білатеризм

Білі комірці

Білімович Олександр Дмитрович

Білль

Білль-брокер

Білонна монета

Біметалізм

Біоекономіка

Біологічна безпека людини

Біополітика

Біржа

Біржа валютна

Біржа закритого типу

Біржа комп'ютерна

Біржа опціонна

Біржа робочої сили

Біржа товарна

Біржа фондова

Біржа ф'ючерсна

Біржова інтервенція

Біржова паніка

Біржова позиція

Біржова премія

Біржова рада

Біржова сесія

Біржова спекуляція

Біржова торгівля

Біржова угода

Біржова фірма

Біржове котирування

Біржове мито

Біржовий бум

Біржовий бюлетень

Біржовий відвідувач

Біржовий комітет

Біржовий курс

Біржовий маклер

Біржовий оборот

Біржовий прибуток

Біржові збори

Біржові посередники

Біржові скорочення

Біржові товари

Біржові учасники

Біржові ціни

Біржові цінності

Біхевіоризм

Благо

Благо Гіффена

Благо дармове

Благо недостойне

Благо позиційне

Благодійність

Бланк-ваучер

Бланко-вексель

Бланковий індосамент

Бланковий кредит

Бланковий трансферт

Блок

Блокада валютна

Блокада економічна

Блокейдж

Блокована валюта- Економічний енциклопедичний словник

Блокування рахунків

Блоттер

Блукаючі капітали

Богданов (Малиновський) Олександр Олександрович

Бойєнт

Бойкот

Бонд

Бондхольдер

Бони

Бони грошові

Бони довірчі

Бони комунальні

Бони монетні

Бони поштові

Боністика

Бонітування ґрунтів

Боніфікація

Бонус

Бонусна емісія

Бонусні знижки

Борг безнадійний

Борг безтерміновий консолідований

Борг внутрішній

Борг державний

Борг державний внутрішній

Борг державний зовнішній

Борг державний фундований

Борг мертвий

Борг плаваючий

Борг субординований

Боргова вимога

Боргова економіка

Боргове зобов'язання

Борговий позов

Борговий цінний папір

Бордеро

Боржник

Боржник неспроможний

Борт — брокер

Боулваризм

Боулдінг Кеннет (н. 1910)

Брак

Брей (Bray) Джон Френсис (1809-1905)

Брейк

Брейківен

Брек-форвард

Бренд

Бреттон-Вудська валютна система

Бригадна організація праці

Бритва Оккама

Брокер

Брокер акредитований

Брокер брокерів

Брокер дисконтний

Брокер з операційного залу

Брокер облігаційний

Брокер сліпий

Брокер-трейдер

Брокераж

Брокеридж

Брокерська комісія

Брокерська фірма

Брокерське місце

Бронювання

Брутто — відсотки

Брутто — дохід

Брутто за нетто

Брутто — прибуток

Брутто — ставка

Буагільбер (Boisguillebert) П'єр (справжнє прізвище Лап'єзан) (1646 — 1714)

Будівництво

Будівництво незавершене

Букмекер

Бум економічний

Бум інвестиційний

Бунге Микола Християнович

Буржуазія

Бутлегер

Бутлегерство

Буферний запас

Бухгалтерія

Бухгалтерська звітність

Бухгалтерська книга

Бухгалтерський баланс

Бухгалтерський облік

Бюджет

Бюджет автоматичний

Бюджет військовий

Бюджет Геллера

Бюджет державний

Бюджет збалансований

Бюджет місцевий

Бюджет повної зайнятості

Бюджет розвитку

Бюджет сім'ї споживчий мінімальний (прожитковий мінімум)

Бюджет споживання оптимальний

Бюджет споживчий

Бюджет часу

Бюджетна децентралізація

Бюджетна дисципліна

Бюджетна ініціатива

Бюджетна класифікація

Бюджетна політика

Бюджетна система

Бюджетне право

Бюджетне регулювання

Бюджетне фінансування

Бюджетний дефіцит

Бюджетний закон

Бюджетний контроль

Бюджетний кредит

Бюджетний період

Бюджетний процес

Бюджетний рахунок

Бюджетний рік

Бюджетний устрій

Бюджетні обмеження

Бюджетні обстеження

Бюджетні установи

Бюджетування

Бюкенен

Бюлетень

Ва-банк

Вага

Ваговий коефіцієнт

Вакансія

Бюрократизм

Бюрократія

Вакантні робочі місця

Валова додана вартість

Валова продукція

Валова продукція підприємства

Валова продукція промисловості

Валова продукція сільського господарства

Валова продукція сільського господарства у землеробстві

Валова продукція сільського господарства у тваринництві

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Валовий дохід сільськогосподарського підприємства

Валовий збір сільськогосподарських культур

Валовий національний продукт (ВНП)

Валовий оборот

Валовий прибуток

Валовий суспільний продукт

Валові капіталовкладення

Валоризація

Валорне страхування

Вальвація

Вальрас

Валюта- Економічний енциклопедичний словник

Валюта базисна- Економічний енциклопедичний словник

Валюта блокована- Економічний енциклопедичний словник

Валюта векселя

Валюта депозитна

Валюта замкнена, неконвертована

Валюта золота (срібна)

Валюта іноземна

Валюта клірингова

Валюта колективна

Валюта конвертована

Валюта кредиту

Валюта м'яка

Валюта національна

Валюта неконвертована

Валюта оборотна

Валюта паралельна

Валюта платежу

Валюта резервна

Валюта тверда

Валюта угоди

Валюта функціональна

Валюта ціни

Валютна афера

Валютна виручка (виторг)

Валютна війна

Валютна декларація

Валютна дипломатія

Валютна заборгованість

Валютна змія

Валютна зона

Валютна інтеграція

Валютна інтервенція

Валютна каса

Валютна криза

Валютна ліквідність

Валютна монополія

Валютна одиниця Міжнародного валютного фонду (МВФ)

Валютна окупність

Валютна позиція

Валютна політика

Валютна самоокупність

Валютна система

Валютна спекуляція

Валютне заміщення

Валютне застереження

Валютне регулювання

Валютний арбітраж

Валютний блок

Валютний виторг

Валютний демпінг

Валютний дефіцит

Валютний кліринг

Валютний коефіцієнт

Валютний контроль

Валютний кошик

Валютний кредит

Валютний курс

Валютний опціон

Валютний паритет

Валютний рахунок

Валютний ризик

Валютний ризик економічний

Валютний ризик операційний

Валютний ризик перерахунковий

Валютний своп

Валютний союз

Валютний трансфер

Валютні відносини

Валютні відрахування

Валютні запаси

Валютні зони

Валютні конверсійні операції

Валютні обмеження

Валютні операції

Валютні резерви

Валютні ринки

Валютні стабілізаційні фонди

Валютні угоди

Валютні умови контракту

Валютні фонди

Валютні фонди підприємства

Валютні цінності

Валютно-фінансові умови торговельних угод

Вальвація

Вантаж

Вантаж бондовий

Вантажна митна декларація

Вантажна накладна

Вантажні потоки

Вантажовідправник

Вантажооборот

Вантажоодержувач

Варант

Варант безтерміновий

Варант валютний

Варант віконний- Економічний енциклопедичний словник

Варант підписний- Економічний енциклопедичний словник

Варант складський- Економічний енциклопедичний словник

Вартісна будова капіталу

Вартісний цикл

Вартість

Вартість акції номінальна

Вартість акції ринкова

Вартість акціонерного капіталу в країні

Вартість акціонерного капіталу компанії

Вартість альтернативна

Вартість будівництва

Вартість будівництва кошторисна

Вартість будівництва фактична

Вартість виробництва

Вартість відновлення

Вартість відтворення

Вартість гранична

Вартість грошей

Вартість дисконтована

Вартість додана

Вартість додаткова надлишкова

Вартість експортного товару внутрішня

Вартість життя

Вартість збитків

Вартість імпортна

Вартість капіталізована

Вартість капіталу

Вартість кредиту

Вартість ліцензій

Вартість майбутня

Вартість мінімального споживчого кошика

Вартість мінова

Вартість основних фондів балансова

Вартість основних фондів відновна

Вартість основних фондів залишкова

Вартість основних фондів ліквідаційна

Вартість основних фондів початкова

Вартість основних фондів середня

Вартість особистого багатства

Вартість підприємства балансова

Вартість праці

Вартість праці простої

Вартість праці складної

Вартість робочого місця

Вартість робочої сили

Вартість товару

Вартість товару індивідуальна

Вартість товару інтернаціональна

Вартість товару митна

Вартість товару суспільна

Вартість фірми, підприємства ринкова

Вартість цінних паперів

Вартість чиста додана

Вартості життя індекс

Вартості модифікації

Вартості робочої сили міжнародна класифікація

Вартості теорії

Ваучер

Введення в дію основних фондів

Ввізні мита (імпортні мита)

Вебер (Weber) Макс (1864 — 1920)

Веблен (Veblen) Торстейн (1857 — 1929)

Ведення рахунків

Ведмеді

Вексель

Вексель авальований

Вексель авансований

Вексель авізований

Вексель акцептований

Вексель антиінфляційний

Вексель банківський

Вексель безтоварний

Вексель бланковий

Вексель бронзовий

Вексель валютний

Вексель внутрішній і зовнішній

Вексель врахований

Вексель гарантійний

Вексель документований

Вексель доміцильований

Вексель до оплати

Вексель до отримання

Вексель дружній

Вексель іноземний

Вексель казначейський

Вексель комерційний

Вексель короткий

Вексель на ім'я

Вексель на інкасо

Вексель опротестований

Вексель перевідний

Вексель — прима

Вексель пролонгований

Вексель простий

Вексель-секунд

Вексель-соло

Вексель терміновий

Вексель-терція

Вексель товарний

Вексель у комплекті

Вексель фінансовий

Вексельна грація

Вексельна дисципліна

Вексельне право

Вексельний акцепт

Вексельний кредит

Вексельний курс

Вексельний обіг

Вексельний портфель

Вексельний регрес

Вексельні реквізити

Вексельні ярмарки

Великих циклів теорія

Великих чисел закон

Величина

Величина вартості товару

Величина попиту

Величина пропозиції

Велфер

Венальна вартість

Вендор

Вендорліз

Венчурний (ризикований) бізнес

Венчурний капітал

Венчурні операції

Верифікація

Вернадський Володимир Іванович

Вернадський Іван Васильович

Вертикальна інтеграція

Вертикальна концентрація

Вертикальна кооперація

Вертикальний поділ праці

Верховенство закону

Вестинг

Вето

Взаємна власність

Взаємне страхування

Взаємний фонд

Взаємності принцип

Взаємодії теорія

Взаємодія

Взаємодія економічна

Взаємодія соціальна

Взаємодоповнювані (компліментарні) товари

Взаємозалежність

Взаємозалежність функцій корисності

Взаємозалік

Взаємозамінювані товари

Вибір

Вибір місцерозташування підприємства

Вибір технології

Вибірка

Вибірковий метод спостереження

Вивезення капіталу

Вивезення товарів

Вивізне мито

Вивільнення ресурсів

Вивчення мотивації споживача

Вивчення середовища

Вигідність

Вигода

Вигода від торгівлі

Виграш

Вид страхування комерційних ризиків

Види банківського кредиту

Види збитків

Види цінних паперів

Виключна економічна зона

Виконавчий директор

Виконавчий напис

Виконання бюджету

Виконання зобов'язань

Виконати чи скасувати

Використання оборотних коштів

Використання основних фондів

Викуп

Викуп акцій

Викуп державного боргу

Викуп орендованого майна

Викуп підприємства

Викупна вартість

Вилучення майна

Вилучення прибутку

Вимірювання нерівності

Вимушена конверсія

Винагорода

Винагорода агентська

Винагорода грошова

Винагорода дегресивна

Винагорода лінійна

Винагорода прогресивна

Винахід

Винахідництво

Виплата дивідендів

Виплати соціальні

Випробувальний термін

Випробування товару (продукції) в ринкових умовах

Виріб

Виріб готовий

Виріб кустарний

Вирівнювання економічних умов господарювання

Вирівнювання різниці

Вирівнювання цін на фактори виробництва

Виробіток

Виробіток погодинний

Виробник

Виробництво

Виробництво продукції на душу населення

Виробнича потужність

Виробнича структура підприємства

Виробнича функція

Виробнича функція Кобба-Дугласа

Виробничий потенціал економіки

Виробничі відносини

Виробничі об'єднання

Виробничі фонди

Виробничі фонди промисловості

Виробничі фонди сільського господарства

Виробничо-територіальний комплекс

Виробничо-територіальні, або територіально-виробничі, зв'язки (ВТЗ)

Виручка (виторг)

Виручка від реалізації

Вислуга літ

Високодохідні компанії

Витіснення економічне

Витрати

Витрати адміністративні

Витрати адміністративно-управлінські

Витрати альтернативні

Витрати валові

Витрати — випуск

Витрати виробництва

Витрати виробництва індивідуальні

Витрати виробництва неявні

Витрати виробництва суспільні

Витрати виробництва явні

Витрати вмінені

Витрати внутрішні

Витрати граничні (ВГ)

Витрати диференціальні

Витрати допустимі

Витрати економічні

Витрати експортні

Витрати загальні

Витрати зберігання

Витрати збуту

Витрати змінні

Витрати зовнішні

Витрати інвестиційні

Витрати калькуляційні

Витрати капіталу альтернативні

Витрати конкуренції

Витрати конкуренції монополістичної

Витрати логістичні

Витрати майбутніх періодів (ВМП)

Витрати маркетингу

Витрати монополістичної конкуренції

Витрати нав'язані

Витрати нагромадження

Витрати накладні

Витрати на оплату робочої сили

Витрати на підготовку та освоєння нових виробництв

Витрати невиробничі

Витрати непродуктивні

Витрати обігу

Витрати переливу

Витрати плюс

Витрати повні

Витрати позареалізаційні

Витрати постійні

Витрати приведені

Витрати приховані

Витрати прямі (змінні)

Витрати середні загальні (ВСЗ)

Витрати середні постійні (ВСП)

Витрати середньо-змінні

Витрати споживання

Витрати сукупні

Витрати транспортні

Витрати факторні

Витрати фінансові

Витратний бюджет

Вихід на ринок

Віддача зростаюча

Відмивання грошей

Відмінності між економічною теорією та політичною економією

Відновна вартість основних фондів

Відносини у промисловості

Відносна додаткова вартість

Відносне перенаселення

Відносні величини

Відомість

Відомість дефектна

Відомчість

Відповідальність економічна

Відповідальність підприємств

Відпочинок

Відрахування амортизаційні

Відрахування від прибутку

Відрахування із заробітної плати

Відрядно-преміальна оплата праці

Відрядно-прогресивна оплата праці

Відсотка теорії

Відсоткова номінальна ставка

Відсоткове число

Відсотковий період

Відсотковий ризик

Відсоткових ставок структура

Відсоткові папери

Відсоток за неустойку

Відсоток (процент)

Відсоток композиційний

Відсоток міжбанківський

Відсоток позичковий

Відсоток простий

Відтворення

Відтворення господарського механізму

Відтворення економічної власності

Відтворення індивідуального капіталу

Відтворення людини

Відтворення населення

Відтворення організаційно-економічних відносин

Відтворення основних фондів

Відтворення природних ресурсів

Відтворення продуктивних сил

Відтворення робочої сили

Відтворення суспільного капіталу

Відтворення технологічного способу виробництва

Відтворювальний цикл

Відходи підприємства повертальні

Відчуження

Відшкодування збитків

Відшкодування збитків у страхуванні

Віза

Візер

Війна цін

Військове замовлення

Військовий бюджет

Військово-промисловий комплекс (ВПК)

Вік устаткування

Вікова структура сучасної людини

Віковий ценз

Вікрі

Вікселль

Віктимологія

Вільна економічна зона (ВЕЗ)

Вільна конкуренція

Вільне підприємництво

Вільний час працівників

Віндикація

Віра в науці

Віримент

Віртуалізація

Віртуальна корпорація

Віттевена фонд

Віце-брокер

Віце-президент

Вклад

Вклад безтерміновий

Вклад виграшний

Вклад довготерміновий

Вклад до запитання

Вклад терміновий

Вклад цільовий

Вкладений капітал

Влада

Влада профспілок на ринку робочої сили

Власник

Власність

Власність взаємна, взаємний фонд

Власність державна

Власність довірча

Власність економічна

Власність колективна

Власність комунальна

Власність на виготовлений продукт

Власність на засоби виробництва

Власність на робочу силу

Власність нетрудова

Власність особиста

Власність приватна

Власність трудова

Власність юридична

Власності теорії та концепції

Вмінення концепція

Вмонтовані, або автоматичні, стабілізатори

Внески

Внесок гарантійний

Внесок реєстраційний

Внутрігалузевий оборот

Внутрігосподарське планування

Внутрігосподарський розрахунок

Внутрішнє фінансування

Внутрішній лаг

Внутрішній оборот

Внутрішній прибуток

Внутрішній регламент підприємства, організації

Внутрішній ринок

Внутрішньо-орієнтовані споживачі

Внутрішня вартість національних грошей

Внутрішня позика

Воблий

Вовки — вівці

Водяні знаки

Воєнне замовлення

Воєнний комунізм

Волатильність курсу

Волобуєв Михайло (1903—1972)

Володимир Мономах

Володіння

Вольський Михайло

Волюнтаризм економічний

Вплив

Впровадження

Впроваджувальна фірма

Всесвітня організація інтелектуальної власності

Втеча від грошей

Втеча капіталів

Вторинна іпотека

Вторинний ринок цінних паперів

Вторинні ресурси

Втручання

Гавані податкові

Галузі базові

Галузі високих і середніх технологій

Галузі передові

Галузь народного господарства

Галузь націоналізована

Ган

Гарант

Гарант випуску

Гарантії солідарні

Гарантії соціальні

Гарантійне випробування устаткування

Гарантійне зобов'язання, гарантійний лист

Гарантійний капітал

Гарантійний термін

Гарантійний термін у міжнародній торгівлі

Гарантія

Гарантія банківська

Гарантія паритету

Гарантія ризику експорту

Гарантія ризику інвестицій

Гарантована позика

Гарантований дохід

Гарантований кредит

Гарантований щорічний дохід

Гарантовані цінні папери

Гарантування експортних кредитів

Гармонізація економічних процесів

Гармонізація податків

Гастарбайтер

Гастролер

Гедонізм

Гелбрейт

Тендер

Тендерна політика

Тендерна соціальна стратифікація

Генеральна застава

Генеральна угода про позики

Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ)

Генеральний агент

Генеральний директор

Генеральний дистриб’ютор

Генеральний підрядник

Генеральний поліс

Генеральний постачальник

Генеральний проектувальник

Геодемографія

Геополітика

Геополітичні чинники розвитку національної економіки України

Гербова марка

Гербовий податок

Гешефт

Гештальт

Гібридні цінні папери

Гізель Інокентій

Гільфердінг (Hilferding) Рудольф

Гіперінфляція

Гіпотеза

Гіпотеза абсолютного доходу

Гіпотеза подвійного рішення

Гістерезис

Гладкий кіт

Гласні торги

Глобальна диференціація

Глобальне депонування, зберігання

Глобальний маркетинг

Глобальний подохідний податок

Глобальні проблеми людства

Гнучкі виробничі системи

Гнучкість управління

Гобсон (Hobson) Джон (1858 — 1940)

Голландський аукціон

Головне підприємство

Голод грошовий

Голубі фішки

Гомеостазис

Гомо економікус

Гонорар

Горизонт планування, прогнозування

Горизонтальна диверсифікація виробництва

Горизонтальна інтеграція

Горизонтальне злиття

Горизонтальне розширення попиту

Господарство

Господарство парцелярне

Господарський механізм

Господарський облік

Господарський ризик

Господарський розрахунок

Господарський спосіб будівництва

Господарські витрати

Господарські засоби підприємства, організації

Господарські зв'язки прямі

Господарські товариства

Госпрозрахунковий дохід

Госпрозрахункові відносини у зовнішньоекономічній діяльності

Госсен (Gossen) Герман Генріх

Готівка

Готова продукція

Гофмаклер

Гра активами

Гравітація

Градація

Градуалізм

Гра на біржі

Гранична витрата на ресурси

Гранична ефективність капіталовкладень

Гранична ефективність капіталу

Гранична маржа

Гранична ставка податку

Гранична схильність до споживання і заощадження

Граничний продукт

Грант

Грант — елемент

Грантор

Грати

Гратифікація

Гратіс

Графік

Графік сітковий

Графічні методи економічного аналізу

Грація вексельна

Гривня

Гроші

Гроші воєнні

Гроші гарячі

Гроші декретивні

Гроші депозитні

Гроші дешеві

Гроші до запитання

Гроші дорогі

Гроші електронні

Гроші кредитні

Гроші паперові

Гроші світові

Грошова база

Грошова гіпотеза

Грошова ілюзія

Грошова маса

Грошова одиниця

Грошова рента

Грошова система

Грошова школа

Грошовий голод

Грошовий капітал

Грошовий контроль

Грошовий мультиплікатор

Грошовий обіг

Грошовий потік

Грошовий ринок

Грошовий стандарт

Грошовий товар, товарні гроші

Грошовий фетишизм

Грошові агрегати

Грошові доходи населення

Грошові знаки

Грошові зобов'язання

Грошові кошти в дорозі

Грошові реформи

Грошові теорії

Грошово-кредитна конституція

Грошово-кредитне регулювання

Грошово-кредитні концепції циклу

Група А

Група Б

Група п'яти

Група семи

Група сімдесяти семи

Група якості

Група тиску

Групове страхування

Груповий аукціон

Груповий егоїзм

Груповий показник

Групування міжнародні банківські

Групування промислової продукції за економічним призначенням

Грюндерство

Гудвіл

Гуманізація праці

Гуманізм економічний

Гуманітарна допомога

Давальницький продукт, давальницька сировина

Давність

Давність позовна

Давньогрецька економічна думка

Дамбо

Дамніфікація

Дамно

Данина

Дар

Дата без дивіденда

Дата закінчення опціону

Дванадцяті частки

Двокомпонентний тариф

Двостороння банківська угода

Двофакторна модель економічного зростання

Дебентура

Дебіт

Дебітовий меморандум

Дебітові картки

Дебітор

Дебіторська заборгованість

Дебре (Debre) Жерар (н. 1921)

Дебурс

Дебюрократизація

Девальвація

Девізи

Девізна політика

Деградація

Деградація людини

Дегресія

Дезігнація

Дезінвестиції

Дезінтеграція

Дезінтеграція вертикальна

Дезінтермедіація

Дезінфляція

Дезорганізація

Деіндустріалізація

Декламування цін

Декларація

Декларація про доходи

Декомпозиція

Деконцентрація виробництва

Декорт

Декувер

Делегування кредитів

Делівері

Делікт

Делістинг

Делькредере

Дельта

Дельта-нейтральна позиція

Дельта-спред

Дельта-хеджування

Демаркетинг

Демографічна криза в Україні

Демографічна статистика

Демографія

Демократизація капіталу

Демократія

Демонетизація

Демонополізація

Демонстраційний ефект

Демпінг

Демпінг валютний

Денаціоналізація

Денне замовлення

Денний виробіток

Деномінація

Денонсація

Департамент

Депо

Депозит

Депозитарій

Депозитарій інвестиційного фонду

Депозити спеціальні

Депозитна валюта

Депозитна відсоткова ставка

Депозитна політика держави

Депозитний рахунок грошового ринку

Депозитний сертифікат

Депозитні операції комерційних банків

Депозитні ресурси

Депозитор

Депонування

Депопуляція

Депорт

Депортація

Депресія

Дерево цілей

Дерегулювання

Держава

Держава в капіталістичному суспільстві

Держава (економічний аспект)

Держава (політико — економічний аспект)

Держава правова

Держава — рантьє

Держава соціальна

Держава тоталітарна

Держава унітарна

Держава федеративна

Державна власність на природні ресурси

Державна допомога

Державна казна

Державна концепція грошей

Державна підтримка малого бізнесу

Державна податкова служба

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності

Державна реєстрація цінних паперів

Державна реєстрація юридичних осіб

Державна торгівля

Державна фіскальна монополія

Державне банкрутство

Державне замовлення

Державне мито

Державне підприємництво

Державне планування

Державне регулювання економіки

Державне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків

Державне регулювання підприємницької діяльності

Державне регулювання ринку робочої сили

Державне регулювання фондових операцій

Державне регулювання цін

Державне споживання

Державний апарат

Державний банк

Державний казначейський білет

Державний капітал

Державний контракт

Державний контроль

Державний сектор в економіці

Державні видатки

Державні доходи

Державні закупівлі

Державні короткотермінові облігації

Державні позики

Державні субсидії

Державні цінні папери

Державно-монополістичний капіталізм

Дериват

Десницький Семен Юхимович

Дестабілізація

Деструкція

Детальний сертифікат

Детезаврація

Детермінізм економічний

Детермінізм природний

Детермінізм технологічний

Дефіцит

Дефіцит валового національного продукту

Дефіцит платіжного балансу

Дефіцит продовольчого споживання

Дефіцитне фінансування

Дефлятор

Дефляційна політика

Дефляційний розрив

Дефляція

Дефолт

Децентралізація

Децентралізація управління

Децентралізація фінансова

Джевонс (jevons) Вільям Стенлі

Дженк

Джентльменська угода

Джентрифікація

Джерела фінансування інвестиційної діяльності

Джирінг

Джобер

Дзайбацу

Диверсифікація

Дивіденд

Дивіденд капіталізований

Дивіденд ліквідаційний

Дивіденд некумулятивний

Дивізіональна структура управління

Дизажіо

Дизайн

Диктат

Дилер

Дилинг

Дилюція

Дилюція прибутку

Динаміка економічних показників

Динамічний мультиплікатор

Динамічні ряди

Дипляція

Директива

Директивні методи управління

Директор

Директор виконавчий

Дирекція

Дирижизм

Дискаунт

Дисконт

Дисконт векселя

Дисконтер

Дисконтна політика

Дисконтний брокер

Дисконтування витрат

Дисконтуючий множник

Дискреційна політика

Дискреційний брокерський рахунок

Дискреційний дохід

Дискреція

Дискримінація

Дискримінація кредитна

Дискримінація на ринку праці

Дискримінація у зовнішній торгівлі

Диспаритет

Диспаша

Диспетчер

Диспозитивність

Диспозиція

Диспонент

Диспонування

Диспропорція

Дисторсія

Дистриб’ютор

Дисципліна

Дисципліна трудова

Диферент

Диференціал

Диференціальна земельна рента

Диференціальний рентний податок

Диференціація

Диференціація доходів

Диференціація країн, що розвиваються

Диференціація продукту

Диференціація соціальна

Диференціація цін

Диференційований тариф

Диференція

Діагностика банкрутства

Діагностика економічної системи

Діагональний опціонний спред

Діапазон

Дієздатність

Ділова етика

Ділова репутація фірми

Діловий стиль

Ділові активи

Діловодство

Діяльність інвестиційна

Добробут

Добробут суспільний- Економічний енциклопедичний словник

Добровільне безробіття- Економічний енциклопедичний словник

Добровільне обмеження експорту

Добротний товар

Довга позиція

Довгі хвилі в економіці

Довготермінова платіжна вказівка

Довготермінова ціна беззбитковості

Довготерміновий часовий інтервал

Довіреність

Довірчі операції банків

Довірчі пайові фонди

Догматизм економічний

Договір

Договір господарський

Договір колективний

Договір контрактації

Договір кореспондентський

Договір кредитний

Договір ліцензійний

Договір на користь третьої особи

Договір оренди

Договір підряду

Договір поставки

Договір про наміри

Договір про патентну кооперацію

Договір про спільну діяльність

Договір рамковий

Договір страхування

Договір трудовий

Договірний тариф

Договірні ціни

Договори про заробітну плату

Додаткова вартість

Додаткова допомога

Додаткова праця

Додаткова премія

Додатковий продукт

Додаткові витрати обігу

До запитання

Доктрина

Документ

Документація

Документація кошторисна

Документи проти акцепту

Доларизація економіки

Доларова зона

Доларовий голод

Доларовий стандарт

Домашні господарства

Домінування

Доміциліат

Доміциль

Доміцильований вексель

Доміцилювання

Домонополістичний капіталізм

Доплата

Допоміжна позика

Допоміжне виробництво

Допоміжні робітники

Допомога розвитку

Допуск

Допустимі витрати

Допустимі межі коливань цін

Дорожнє мито

Дорожній чек

Доручення

Дослідження діяльності компаній

Дослідження експлораторне в маркетингу

Дослідження операцій

Дослідження попиту

Дослідження ринку цінних паперів

Дослідження технічне

Дослідження товарного ринку

Доступ до ринків

Дотація

Доу-Джонса індекс

Дохід

Дохід емісійний

Дохід підприємницький

Дохід підприємства

Дохід позареалізаційний

Дохід суспільства валовий

Дохід, який оподатковується

Дохідність цінних паперів

Доходи і витрати сім'ї

Доходи майбутніх періодів

Доходи населення

Доходи первинні

Доходи похідні (вторинні)

Доходи рентні

Доходи трудових мігрантів

Доходи фіскальні

Дочірнє підприємство

Драгоманов Михайло Петрович

Дракер (Druker) Пітер Ф. (1909)

Дрібносерійне виробництво

Дрібнотоварне виробництво

Дуальна позика

Дублікат

Дуополія

Дуопсонія

Духовне виробництво

Евальвація

Евікція

Еволюція власності

Еволюція капіталістичної власності

ЕВРИКА

Евристика

Егалітаризм

Еджоурт (Edgeworth) Френсіс Ісідро

Едифакт

Ейкерлоф Джордж А. (США)

Екаутант

Екаутинг

Еквівалент

Еквіваленти звичайних акцій

Еквівалентний відсотковий дохід на облігації

Еквівалентні одиниці

Еквівалентні позиції

Еквіфінальність у менеджменті

Екологізація

Екологічна безпека

Екологічний паспорт підприємства

Екологічні витрати

Екологія

Еколого-економічна ефективність

Еколого-економічна система

Еколого — економічний ефект

Еколого-економічні основи природокористування

Економетрія

Економіка

Економіка будівництва

Економіка високої заробітної плати

Економіка відкрита

Економіка галузей народного господарства

Економіка дефіцитна

Економіка закрита

Економіка здоров'я

Економіка змішана

Економіка знань

Економіка і віра

Економіка і мораль

Економіка із знижувальною активністю

Економіка інформаційна

Економіка комунального господарства

Економіка латентна

Економіка міжнародна

Економіка міст

Економіка народна

Економіка нематеріального виробництва

Економіка неофіційна

Економіка освіти

Економіка перехідна

Економіка підприємства

Економіка праці

Економіка промисловості

Економіка регіональна

Економіка ринкова

Економіка сільського господарства

Економіка соціально-культурної сфери

Економіка соціально-ринкового типу

Економіка статична

Економіка торгівлі

Економіка участі

Економіко-математичні методи

Економіко-математичні моделі

Економіко-правовий простір

Економікс

Економічна безпека

Економічна безпека економічних відносин

Економічна безпека організаційно-економічних відносин

Економічна безпека підприємництва

Економічна безпека продуктивних сил

Економічна безпека техніко-економічних відносин

Економічна (валютно-фінансова) незалежність

Економічна деградація

Економічна демократія

Економічна дестабілізація

Економічна діагностика підприємства

Економічна діяльність

Економічна допомога

Економічна ефективність зовнішньоекономічних зв'язків

Економічна ефективність зовнішньої торгівлі

Економічна ефективність капіталовкладень

Економічна ефективність міжнародної спеціалізації та кооперування

Економічна ефективність нових засобів виробництва

Економічна зона виняткова

Економічна інформація

Економічна кібернетика

Економічна культура

Економічна модель

Економічна (наукова) безпека

Економічна незалежність

Економічна незалежність кадрова

Економічна незалежність комерційних банків

Економічна незалежність наукова

Економічна незалежність сировинно-енергетична

Економічна незалежність техніко-технологічна

Економічна незалежність у відносинах власності

Економічна організація виробництва

Економічна оцінка землі

Економічна оцінка природних ресурсів

Економічна оцінка робочої сили

Економічна політика

Економічна програма

Економічна психологія

Економічна рівновага

Економічна роль держави

Економічна свобода

Економічна свобода держави

Економічна свобода інформаційної сфери

Економічна система

Економічна система відкрита

Економічна система господарювання детенсивна

Економічна система господарювання інтенсивна

Економічна система закрита

Економічна система постсоціалістична

Економічна соціологія

Економічна статистика

Економічна структура суспільства

Економічне зростання

Економічне мислення

Економічне прогнозування

Економічне співтовариство

Економічне стимулювання

Економічне функціонування

Економічний аналіз

Економічний вимір

Економічний дуалізм

Економічний егоїзм

Економічний ефект

Економічний ефект зовнішньої торгівлі

Економічний оптимум

Економічний поділ світу

Економічний потенціал

Економічний примус

Економічний район (ЕР)

Економічний результат виробництва

Економічний розвиток

Економічний тред-юніонізм

Економічний цикл

Економічні біженці

Економічні блага

Економічні важелі

Економічні відносини

Економічні закони

Економічні зв'язки

Економічні злочини

Економічні інтереси

Економічні категорії

Економічні методи управління

Економічні науки

Економічні нормативи

Економічні нормативи для банків

Економічні процеси

Економічні ресурси

Економічні реформи

Економічні системи антагоністичні

Економічні суперечності

Економічно активне населення

Економія

Економія сукупних витрат

Економія часу

Екс офіціо

Експансія економічна

Експедитор

Експедиція

Експеримент

Експерт

Експертиза

Експертні оцінки

Експірація

Експлерент

Експлуатаційні витрати

Експлуатаційні витрати на транспорті

Експлуатація

Експлуатація виробу

Експонат

Експонент

Експорт

Експорт інфляції

Експорт невидимий

Експортер

Експортна вартість товару

Експортна детаксація

Експортна квота

Експортна ліцензія

Експортна програма підприємства

Експортне замовлення

Експортне мито

Експортний контроль

Експортний лізинг

Експортний потенціал

Експортний факторинг

Експортний фонд

Експортні дотації

Експортні замовлення

Експортні кредити

Експортні премії

Експортні ресурси

Експортні субсидії

Експортно-імпортні розрахунки підприємств

Експропріація

Екстенсивний шлях розвитку

Екстра

Екстра — дивіденд

Екстраординарний прибуток (збиток)

Екстраординарний ремонт

Екстраполяція

Екстремальне значення

Ексцидент

Ексцидент збитку

Ексцидент з суми

Ексцидент ризику

Ексцидент у страхуванні

Еластичність

Еластичність попиту і пропозиції

Електронна ідентифікація товарів

Електронна пошта

Електронний гаманець

Електронний чек

Електронно-торговий термінал

Електронно-цифровий напис

Елементи податку

Елімінація коливань цін

Елімінування

Еліта політична

Ембарго

Емігрант

Еміритальні каси

Емісійна премія

Емісійна система

Емісійна ціна

Емісійне право

Емісійний прибуток

Емісійний проспект

Емісія

Емісія банкнотна

Емісія безготівкова

Емісія грошей

Емісія кредитна

Емісія фідуціарна

Емісія цінних паперів

Емітент

Емпіричне і теоретичне в економічному дослідженні

Емфітевзис

Енгельс (Engels) Фрідріх

Ендогенність

Енергетична незалежність

Енергетична безпека

Енергоозброєність праці

Ентропія

Ергономіка

Eppoy (Arrow) Кеннет Джозеф

Ерхард (Erhard) Людвиг

Ескалаційна клаузула

Естимативна вартість

Етап спаду

Етатизм

Етика підприємництва

Етикетна ціна

Ефект

Ефект багатства

Ефект витіснення

Ефект відсоткової ставки

Ефект віку

Ефект демонстрації

Ефект доходу

Ефект економічний

Ефект заміщення

Ефект імпортних закупівель

Ефект Кейнса

Ефект масштабу

Ефект мультиплікатора

Ефект снобізму

Ефект стадності

Ефективний портфель

Ефективний розподіл

Ефективність

Ефективність державного регулювання економіки

Ефективність економічна

Ефективність експорту

Ефективність імпорту

Ефективність інвестицій

Ефективність капітальних вкладень загальна (абсолютна)

Ефективність нагромадження

Ефективність праці

Ефективність регіонального господарства

Ефективність сільського господарства

Ефективність соціальна

Ефективність суспільного виробництва

Ефективність техніко—економічна

Євро

Євробюджет

Євровалюта

Євродепозити

Євродолари

Єврокард

Єврокредит

Євроноти

Єврооблігації

Єврооблігаційні позики

Європартнери

Європатент

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ)

Європейська валютна одиниця (ЕКЮ)

Європейська валютна система (ЄВС)

Європейська патентна організація

Європейська система національного рахівництва

Європейська система центральних банків (ЄСЦБ)

Європейське економічне співтовариство

Європейське об єднання вугілля і сталі (ЄОВС)

Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом)

Європейський банк реконструкції та розвитку (Євробанк, ЄБРР)

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

Європейський платіжний союз (ЄПС)

Європейський соціальний фонд

Європейський Союз (ЄС)

Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС)

Європейський фонд регіонального розвитку (ЄФРР)

Європейський фонд розвитку (ЄФР)

Європейський центральний банк (ЄЦБ)

Європейські співтовариства

Євроринок

Євроринок валютний

Євроринок капіталів

Євроринок кредитів

Єврочеки

Єдиний адміністративний документ

Єдиний економічний простір

Єдиний транспортний тариф

Єдині оптові ціни

Єдиноначальність

Єдність влади

Єдність каси

Єдність команди

Жалування

Женевські конвенції

Жестикуляція біржова

Жива та уречевлена праця

Жирант

Жиро

Жиробанки

Жироринок

Жиророзрахунки

Жиросистема

Жироцентрали

Жирочеки

Житлове господарство

Життєвий цикл нововведень

Життєвий цикл товару

Життєві інтереси

Жовте зобов'язання

Жорстка економічна політика

Жорстка заробітна плата

Жорсткі ціни

Журавський Дмитро Петрович

Журі

Журнал

Журнально-ордерна форма обліку

Забалансований рахунок

Забалансовані операції

Забезпечення грошей

Забезпечення кредиту

Забезпечення страхове

Заборгованість

Заборгованість абонентська

Заборгованість капітальна

Заборгованість на відсотки

Заборгованість незабезпечена

Заборгованість підприємств

Заборгованість підприємств чиста

Заборгованість прострочена

Заборгованість суб'єктів економічної діяльності

Заборгованість умовна

Заборонні тарифи

Забудовник

Завантаження

Завдання

Завдання на проектування

Завдання організації

Завдання розміщення і розвитку виробництва

Завдаток

Завдаток гарантійний

Завірена застава

Завод

Загальний еквівалент

Загальний закон капіталістичного нагромадження

Заготівельні ціни

Заготівельно-складські витрати

Задачі економічні

Заділ

Зайнятість

Зайнятість вторинна

Зайнятість гнучка

Зайнятість додаткова

Зайнятість економічна

Зайнятість ефективна

Зайнятість загальна

Зайнятість населення

Зайнятість неповна

Зайнятість нерегламентована

Зайнятість основна

Зайнятість повна

Зайнятість раціональна

Закон адекватності виробничих відносин рівню й характеру продуктивних сил

Закон Богданова

Закон бюджетний

Закон Вагнера

Закон Вальраса

Закон вартості

Закон Вебера

Закон великих чисел

Закон Вернадського

Закон відносної рідкісності ресурсів

Закон відшкодування витрат

Закон Візера

Закон Грешема

Закон грошового обігу

Закон економії часу

Закон Енгеля

Закон Ешбі

Закон єдності праці і власності

Закон єдності товарного і грошового обігу

Закон загальної раціоналізації

Закон заперечення заперечення в економіці

Закон знижувальної (спадної) продуктивності факторів виробництва

Закон зростання витрат

Закон зростання віддачі факторів виробництва

Закон зростання відносних витрат

Закон зростання граничних витрат

Закон зростання дохідності

Закон зростання екологічних витрат суспільства

Закон зростання екологічних потреб

Закон зростання потреб

Закон зростання продуктивності праці

Закон зростання синергічного ефекту

Закон зростання управлінських витрат

Закон інтернаціоналізації виробництва

Закон інтернаціоналізації науки

Закон інтернаціоналізації обміну

Закон капіталістичного народонаселення

Закон Кейнса

Закон Кларка

Закон композиції

Закон конкуренції

Закон концентрації виробництва

Закон корелятивності в управлінні

Закон масового виробництва

Закон мілітаризації

Закон монополізації виробництва

Закон нагромадження

Закон найбільших

Закон найменшої стійкості (міцності) елементів

Закон насичення потреб

Закон необхідної різноманітності

Закон нерівномірності економічного розвитку

Закон одержавлення економіки

Закон Оукена

Закон Парето

Закон переміни праці

Закон переходу кількості в якість в економіці

Закон планомірного розвитку економіки

Закон Подолинського

Закон попиту

Закон попиту і пропозиції

Закон постійної віддачі факторів виробництва

Закон правовий

Закон прискореного розвитку економічних систем

Закон про асигнування

Закон пропозиції

Закон пропорційного розвитку економіки

Закон ринкової вартості

Закон святкових днів

Закон середнього прибутку

Закон Сея

Закон соціалізації

Закон спадної віддачі

Закон спадної граничної корисності

Закон спадної родючості Ґрунту

Закон суперечності в економічному дослідженні

Закон суспільного поділу праці

Закон усуспільнення виробництва і праці

Закон циклічного розвитку економіки

Закон як економічна категорія

Закони Госсена

Закони народонаселення

Закони привласнення

Закони про право на працю

Закони розвитку економічної організації

Закони розвитку людини

Закони розвитку людини економічної

Закони розвитку людини соціальної

Закони розвитку організацій

Закони розвитку ринку робочої сили

Закони соціальні — внутрішньо необхідні

Закони Туган-Барановського

Закони управління

Законні платіжні засоби

Законність

Законодавство

Законодавство антидемпінгове

Законодавство біржове

Законодавство валютне

Законодавство митне

Законодавча ініціатива

Закономірність соціальна

Закономірності міжнародного руху капіталів

Закономірності розвитку довгих хвиль Кондратьєва

Закономірності розвитку міжнародної торгівлі

Закономірності розвитку світової валютної системи

Законопроект

Закон

Закону вартості інтернаціональні форми

Закрита застава

Закрита підписка

Закрита позиція

Закрите депонування

Закритий інвестиційний трест

Закритий ринок

Закритий цех

Закриті знижки

Закриті торги

Закриті угоди

Закриття

Закриття акредитиву

Закриття кредиту

Закриття рахунків

Закупівельна ціна

Закупівлі зустрічні

Закупівля сільськогосподарської продукції

Зал акцій

Зал облігацій

Зал операційний

Залежний попит

Залежність

Залежність Фішера

Залишки касової готівки

Залишки оборотних коштів, товарних цінностей

Залишок Солоу, товарних цінностей

Залізний закон заробітної плати

Залік

Залік зустрічних вимог

Залучені кошти

Заміна

Замінники

Заміщення імпорту

Замовлення

Замовлення виробниче

Замовлення військове

Замовлення дискреційне

Замовлення загальне

Замовлення контингентне

Замовлення лімітоване

Замовлення на купівлю

Замовлення — наряд

Замовлення письмове

Замовлення ринкове

Замовлення соціальне

Замовлення торговельних організацій

Замовник

Заморожений рахунок, блокований рахунок

Заморожування заробітної плати, активів, рахунків

Заморожування цін

Занижена експортна ціна (демпінгова)

Заощадження

Заощадження вимушені- Економічний енциклопедичний словник

Заощадження населення- Економічний енциклопедичний словник

Запас страховий (гарантійний)- Економічний енциклопедичний словник

Запаси

Запаси буферні

Запаси виробничі

Запаси корисних копалин

Запаси матеріальних цінностей

Запаси неліквідні

Запаси нормативні

Запаси стратегічні

Запаси товарні

Запаси товарно-матеріальних цінностей

Запасні фонди

Запит

Заплановане старіння товарів

Заповіт

Зарахування рівних величин

Зареєстрований дохід

Зареєстрований маклер

Заробітна плата

Засновники

Засновницький прибуток

Засновницький фонд спільних підприємств

Засновницькі акції

Засновницькі витрати

Засновницькі документи підприємства

Засоби виробництва

Засоби праці

За спільний рахунок

Застава

Застава генеральна

Застава за виданою позикою

Застава завірена

Застава закрита

Застава зареєстрована

Застава за торговельною угодою

Застава іпотечна

Застава рентна

Застава ринкова

Застава складна

Заставна

Заставна з прогресуючими внесками

Заставна облігація

Заставна ставка, яка регулюється

Заставна умовна

Заставне зобов'язання

Заставне право

Заставне свідоцтво, заставний лист

Заставні операції

Заставодавець

Заставотримач

Застереження

Застереження валютне

Застереження інфляційне

Застереження податкове

Застрахований

Затоварювання

Захисні застереження

Захист від кредитного ризику

Захист від недобросовісної реклами

Захист грошей

Захист екологічний

Захист інвестицій

Захист іноземних капіталовкладень

Захист інтелектуальної власності

Захист інформації

Захист капіталовкладень

Захист патентів

Захист прав власності

Захист прав інвесторів

Захист прав споживачів

Захист соціальний

Захист страхової суми від інфляції

Захист товарного знака

Захист тримачів цінних паперів

Захист цінних паперів

Захищений паритет відсоткових ставок

Захищені акції

Заявка

Заявлення претензії

Збагачення праці

Збалансованість

Збалансований портфель цінних паперів

Збитки

Збір гербовий

Збір страховий

Збори

Збут

Звичаєве право

Звичай торговий, діловий

Звіт

Звітність

Звітність фінансова консолідована

Зворотність

Зелена карта

Зелений шантаж

Зелені

Земельна рента

Земельний баланс

Земельний державний кадастр

Земельний наділ

Земельний податок

Земельний фонд

Землеволодіння

Землекористування

Землерозпоряджання

Землеустрій

Землі відпрацьовані

Землі рекультивовані

Земля

Земля як об'єкт економічних відносин

Зібер Микола Іванович

Злиденність

Злиття компаній (фірм)

Злісне банкрутство

Змінюваність економічних умов, величин і показникі

Змінюваність показника стійкості

Зміст праці

Змішане (командитне) товариство

Знак марочний

Знак охорони авторського права

Знак товарний

Знаки грошові

Знаки золота

Знання

Знання економічні

Знаряддя виробництва

Знецінення грошей

Зниження ціни

Знижки і відрахування з податку на корпорації

Знижки при сплаті подохідного податку

Зношування основних виробничих фондів

Зобов'язання

Зобов'язання державні боргові

Зобов'язання кореальне

Зовнішнє управління майном

Зовнішні платежі

Зовнішні платіжні надходження

Зовнішні позики (іноземні)

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна політика

Зовнішньоекономічні зв'язки

Зовнішньоторговельна квота

Зовнішньоторговельна операція

Зовнішньоторговельна політика

Зовнішньоторговельний дефіцит

Зовнішньоторговельний оборот

Зовнішня вартість національних грошей

Зовнішня торгівля

Золота валюта

Золота квота

Золоте покриття

Золоте правило здійснення ліквідних операцій

Золоте правило нагромадження

Золотий вміст грошової одиниці

Золотий запас (золоте забезпечення)

Золотий опціон

Золотий паритет

Золотий пул

Золотий сертифікат

Золотий стандарт

Золотий фіксинг

Золоті аукціони

Золоті застереження

Золоті межі (точки)

Золото

Золотовалютні резерви

Зомбарт

Зона акумуляції

Зона бідності

Зона вільної торгівлі

Зона економічного сприяння

Зона перевантаження в економічному аналізі

Зона розкиду цін

Зона спільного підприємництва

Зондаж

Зони фінансових ризиків

Зонування

Зрівняльний розподіл

Зустрічна торгівля

Зустрічні закупівлі

І відсотки

Ігор теорія

Ігри на біржі

Ігровий бізнес

Ігрові методи

Ідеальна якість

Ідеальний товар

Ідеальний ринок

Ідеальний хедж

Ідентифікація

Ідентифікація товару електронна

Ідентура

Ідеологія

Ідеологія економічна

Ідеологія національна

Ідеологія споживання

Ідея

Ідея товару

Ієрархія

Ієрархія організаційна

Ієрархія управління

Ізокванта

Ізокоста

Ілюзорний план

Імідж

Імітація

Імітація в менеджменті

Імітування економічних процесів

Іммобілізація обігових коштів

Іммобілізація оборотних коштів

Імператив

Імперіалізм

Імперія

Імпорт

Імпорт видимий

Імпорт заміщення

Імпорт зустрічний

Імпорт невидимий

Імпорт опосередкований

Імпорт спеціальний

Імпортер

Імпортна вартість товару

Імпортна квота

Імпортна ліцензія

Імпортний депозит

Імпортний лізинг

Імпортний ухил

Імпресаріо

Імпульсивна покупка

Імпутаційна система податків

Імунітет

Імунітет державний

Імунітет податковий

Інаудит

Інвентар

Інвентаризаційний курс

Інвентаризація

Інвентарний номер

Інвестиції

Інвестиції автономні

Інвестиції альтернативні

Інвестиції бюджетні

Інвестиції валові й чисті

Інвестиції довготермінові

Інвестиції індуковані

Інвестиції іноземні

Інвестиції інтелектуальні

Інвестиції нефінансові

Інвестиції портфельні

Інвестиції прямі

Інвестиції прямі іноземні

Інвестиції реальні

Інвестиції у виробничі активи

Інвестиції у невиробничі активи

Інвестиції фактичні

Інвестиції фінансові

Інвестиційна податкова знижка

Інвестиційна політика

Інвестиційне співробітництво

Інвестиційний брокер

Інвестиційний бум

Інвестиційний інститут

Інвестиційний клімат

Інвестиційний менеджмент

Інвестиційний податковий кредит

Інвестиційний портфель

Інвестиційний сертифікат

Інвестиційний траст

Інвестиційний трест

Інвестиційний фонд

Інвестиційний цінний папір

Інвестиційні компанії

Інвестиційні операції комерційних банків

Інвестиційні проекти

Інвестиційні товари

Інвестиційні цінні папери

Інвестиційні цінності

Інвестор

Інвестор агресивний

Інвестор індивідуальний

Інвестор іноземний

Інвестор інституціональний

Інвестор номінальний

Інвестор стратегічний

Інвестування в цінні папери

Інгросація

Індекс

Індекс акцій фондовий, який публікує газета Financial Times

Індекс бідності

Індекс біржовий

Індекс бюджетний

Індекс гедоністичний

Індекс Герфіндаля

Індекс глобалізації

Індекс демократизації

Індекс довготермінових випереджувальних індикаторів

Індекс Доу-Джонса

Індекс економічний

Індекс економічної свободи

Індекс індикаторів запізнювання

Індекс заробітної плати

Індекс злиденності

Індекс конкурентоспроможності промислових товарів

Індекс концентрації доходів

Індекс короткотермінових випереджувальних індикаторів

Індекс курсів на Нью-Йоркській фондовій біржі

Індекс купівельної спроможності грошової одиниці

Індекс курсів цінних паперів

Індекс Ласпейреса

Індекс людського розвитку

Індекс макроекономічного середовища

Індекс макроконкурентоспроможності загальний

Індекс мікроконкурентоспроможності

Індекс науково-технічного потенціалу

Індекс неблагополуччя міжнародний

Індекс Ніккей

Індекс оптових цін

Індекс Пааше

Індекс паритету

Індекс промислового виробництва

Індекс реальної динаміки ввезення прямих іноземних інвестицій

Індекс ринкової концентрації

Індекс ринку

Індекс рівня життя

Індекс розкрадання держави

Індекс САС-40

Індекс синтетичний

Індекс собівартості

Індекс соціального розвитку комплексний

Індекс споживчих цін

Індекс суспільних інституцій

Індекс технологічний

Індекс фізичного обсягу виробництва продукції

Індекс фізичної якості життя

Індекс фінансової відкритості

Індекс фондового ринку

Індекс хеджування

Індекс цін

Індекс цін за капітальними вкладеннями та елементами їх технологічної структури

Індексація

Індексація вартості основних фондів

Індексація вкладів

Індексація доходів населення

Індексація податків

Індексація податкових пільг та оподаткування

Індексація цін

Індекси акцій

Індекси динаміки

Індекси інформатизації

Індексована позика

Індемнітет

Індент-агент

Індентура

Індивід

Індивідуальна трудова діяльність

Індивідуальне приватне підприємство

Індивідуальне страхування

Індивідуальний маркетинг

Індивідуальний продукт виробництва

Індивідуальний робочий час

Індивідуальні витрати на окремий товар

Індикативне планування

Індикатор

Індосамент

Індосамент бланковий

Індосамент іменний

Індосамент обмежувальний

Індосант

Індосат

Індосо

Індукція і дедукція

Індустріалізація

Індустріального суспільства концепція

Ін'єкції

Інженер — резидент

Інжиніринг

Інжиніринг фінансовий

Інжинірингова компанія

Ініціатива економічна

Ініціативна зміна цін

Інкасатор

Інкасаційний вексель

Інкасація

Інкасо

Інкасо експортне

Інкасо з наступним акцептом

Інкасо імпортне

Інкасо чеків

Інкасове доручення

Інкасування боргових зобов'язань

Інкорпорація

Інкотермс

Інкубатори

Інкубатори технологій

Інновації базисні

Інноваційна активність

Інноваційний фонд

Інноваційний центр

Інновація

Іноземний контрагент

Іноземний податковий кредит

Іноземні кредити

Інсайдер

Інспекція

Інспекція під час аудиту

Інспекція податкова

Інстанція

Інститут

Інститут міжнародних фінансів

Інституціоналізм

Інституціональна політика- Економічний енциклопедичний словник

Інституціональні зміни

Інституціональні моделі світового ринку робочої сили

Інституціональні та неоінституціональні концепції ризиків у підприємницькій діяльності

Інституціональні фактори

Інструкція

Інструмент

Інструменти регулювання ринку

Інструменти фінансові

Інструменти фінансового ринку короткотермінового капіталу

Інтегральний показник конкурентоспроможності

Інтегральні економічні показники

Інтеграція

Інтеграція валютна

Інтеграція економічна

Інтеграція фінансова

Інтегрована капіталістична власність

Інтегрована патентна система

Інтелект

Інтелект нації

Інтелектуальна власність

Інтелектуальне піратство

Інтелектуальний продукт

Інтелектуальні інвестиції

Інтелігенція

Інтенсивність

Інтенсивність праці

Інтенсифікація

Інтенсифікація валютна

Інтенсифікація виробництва

Інтенсифікація праці

Інтенсифікація сільського господарства

Інтенсифікація управління

Інтер-альфа

Інтервенція

Інтервенція біржова

Інтервенція валютна

Інтервенція економічна

Інтервенція товарна

Інтерв'ю

Інтереси

Інтерналії

Інтернаціоналізація виробництва

Інтернаціоналізація господарського життя

Інтернаціоналізація капіталу

Інтернаціональна вартість

Інтернет

Інтернет у науці

Інтернет у підприємницькій діяльності

Інтерпідприємство

Інфлювання і дефлювання

Інфляції механізм

Інфляції концепції та теорії

Інфляційна спіраль заробітної плати і цін

Інфляційне очікування

Інфляційний курс

Інфляційний розрив

Інфляційних очікувань концепція

Інфляційні застереження

Інфляція

Інфляція витрат

Інфляція імпортована

Інфляція кредитна

Інфляція очікувана

Інфляція попиту

Інфляція прихована

Інфляція соціальна

Інформатизація

Інформатика

Інформаційна асиметрія

Інформаційна безпека

Інформаційна економіка

Інформаційна інфраструктура

Інформаційна культура

Інформаційна незалежність

Інформаційна революція

Інформаційна техніка

Інформаційне забезпечення

Інформаційне суспільство

Інформаційний обмін

Інформаційний підхід

Інформаційні системи

Інформація

Інформація досконала

Інформація економічна

Інфракція

Інфрамаржинальна рента

Інфраструктура

Інфраструктура інноваційна

Інфраструктура міжнародна

Інфраструктура ринкова

Інфраструктура соціальна

Іпотека

Іпотечний ринок

Іпотечний сертифікат

Іпотечні облігації

Ірейта

Істеблішмент

Істина економічна

Історична тенденція капіталістичного нагромадження

Історична школа

Історичне і логічне

Історія економічних учень

Історія народного господарства (економічна історія)

Кабала

Кабінетний цінний папір

Кадастр

Кадастр водний

Кадастр земельний

Кадри

Кадри управлінські

Казна

Казна державна

Казначей

Казначейство

Казначейська емісія

Казначейські білети

Казначейські бони

Казначейські векселі

Казначейські зобов'язання

Календар платіжний

Календарна комбінація

Калькуляція

Калькуляція звітна

Калькуляція нормативна

Калькуляція планова

Калькуляція собівартості

Камбізм

Камбіо

Каміння коштовне

Каміння напівкоштовне

Кампанія

Кампанія рекламна

Канал маркетингу

Канали розподілу

Канали товароруху

Канікули податкові

Кантільон (Kantilion) Річард

Канторович Леонід Віталійович

Канцелярія

Канцлер казначейства

Капеднот

Капітал

Капітал активний

Капітал використовуваний

Капітал вкладений

Капітал власний

Капітал декларований

Капітал державно-монополістичний

Капітал додатковий

Капітал залучений

Капітал змінний

Капітал іммобілізований

Капітал інвестиційний

Капітал індивідуальний

Капітал іноземний

Капітал монополістичний

Капітал негативний

Капітал несплачений

Капітал номінальний

Капітал облігаційний

Капітал оборотний

Капітал пайовий

Капітал першого рівня

Капітал приватний

Капітал промисловий

Капітал резервний

Капітал розводнений

Капітал сплачений

Капітал статутний

Капітал тіньовий

Капітал фондовий

Капітал чистий

Капіталізація

Капіталізація банківського капіталу

Капіталізація доходу

Капіталізація економіки

Капіталізація прибутку

Капіталізація ринкова

Капіталізм

Капіталістичний спосіб виробництва

Капіталовіддача

Капіталовкладення

Капіталовкладення непрямі

Капіталовкладення прямі

Капіталовкладення чисті

Капіталомісткий науково-технічний прогрес

Капіталомісткий товар

Капіталомісткість

Капіталоозброєність

Капіталоощадний науково-технічний прогрес

Капіталотворча концепція кредиту

Капітальне будівництво

Капітальний ремонт

Капітальні блага

Капітальні витрати

Капітальні вкладення

Капітальні вкладення в обладнання

Капітальні вкладення державні

Капітальні вкладення завершені

Каразін Василь Назарович

Карат

Карго

Кар'єра

Кар'єризм

Карта — баланс

Карта кривих байдужості

Карта технологічна

Карталізм

Карт-бланш

Картель

Картель виробничий

Картель закупівельний

Картель калькуляційний

Картель патентний

Картель ціновий

Картельна угода

Картельна ціна

Картельне право

Картелювання

Картка банківська

Картка грошова

Картка дисконтна

Картка інвентарна

Картка компанії

Картка кредитна

Картка кредитна жовта

Картка кредитна забезпечена

Картка кредитна золота

Картка кредитна першокласна

Картка кредитна платинова

Картка кредитна револьверна

Картка кредитна срібна

Картка платіжна

Картотека

Каса

Каса взаємної допомоги

Каса депозитна

Каса прибуткова

Касир

Каско

Касова готівка

Касова дисципліна

Касова книга

Касова пільга

Касова угода

Касове обслуговування банківське

Касовий дефіцит

Касовий оборот

Касовий ордер

Касовий план

Касові журнали

Касові операції

Касові резерви

Кассель

Каста

Кастоді

Каталог товарів

Каталог фірми

Категорії персоналу

Категорії фінансових засобів системи національних рахунків

Категорія

Категорія закон

Каутський Карл

Каф

Квазібезробіття

Квазігроші

Квазідержавний банк

Квазіконкуренція

Квазікорпорація

Квазікредит

Квазіціна

Кваліметрія

Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікація

Кваліфікована праця

Квантифікація

Квитанція

Кворум

Квота

Квота імміграційна

Квотування

Кейнс

Кейнсіанство

Кейнсіанська теорія державних фінансів

Кембриджська школа

КЕМЕЛ

Кене

Кеш

Кеш флоу

Кібуц

Кількісний аналіз

Кількісні методи в економіці

Кількісні обмеження в зовнішній торгівлі

Кількісні показники

Кількість і якість в економічному дослідженні

Кількість праці

Кільце біржове

Кінцевий попит

Кінцевий суспільний продукт

Кінцеві результати господарської діяльності

Кіотський протокол

Кларування

Клас

Клас у страховій справі

Класи

Класифікатор

Класифікація

Класифікація активів комерційних банків

Класифікація банків

Класифікація банківських операцій

Класифікація бюджетна

Класифікація виробничих фондів

Класифікація витрат на виробництво

Класифікація галузей народного господарства

Класифікація доходів і прибутків комерційних банків

Класифікація зобов'язань комерційного банку

Класифікація інновацій за ступенем новизни

Класифікація основних видів стратегії компанії

Класифікація основних організаційних структур (форм) управління банками

Класифікація основних фондів

Класифікація пасивів комерційного банку

Класифікація податків

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Класифікація ризиків у діяльності комерційних банків

Класифікація соціальних законів

Класифікація технології

Класифікація товарів

Класифікація товарів широкого вжитку

Класична політична економія

Класична теорія зайнятості

Кластер

Кластерний аналіз

Клаузула

Клеймо

Клейн

Клерк

Клієнт

Клієнтські рахунки

Кліка

Клімат виробничий

Кліометрика

Кліранс

Кліринг

Кліринг біржовий

Кліринг валютний

Кліринг внутрішній

Кліринг двосторонній

Кліринг з конвертованим сальдо

Кліринг з лімітованим сальдо

Кліринг міжбанківський

Клірингова угода

Клуб

Клуб Лондонський

Клуб Паризький

Книга акціонерів

Книга обліку облігацій

Книга цінних паперів

Книжка вексельна

Книжка ощадна

Коаліція

Ковернот

Код

Код бухгалтерського рахунка

Код валютний

Кодекс

Кодекс земельний

Кодекс поведінки транснаціональних корпорацій

Кодифікація

Кодування товарів

Коефіцієнт

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт акселерації

Коефіцієнт валютний

Коефіцієнт вибуття основних фондів

Коефіцієнт використання обладнання

Коефіцієнт виплати дивідендів

Коефіцієнт відносної дохідності

Коефіцієнт власності

Коефіцієнт готівкових засобів

Коефіцієнт Джині

Коефіцієнт диференціації доходів і споживання децильний

Коефіцієнт довготермінової заборгованості

Коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання

Коефіцієнт еластичності попиту

Коефіцієнт еластичності пропозиції

Коефіцієнт енергоозброєності

Коефіцієнт ефективності

Коефіцієнт забезпечення кредитоспроможності

Коефіцієнт закріплення обігових коштів

Коефіцієнт залученого капіталу

Коефіцієнт захищеності капіталу

Коефіцієнт змінності

Коефіцієнт зношеності основних фондів

Коефіцієнт інвестиційний

Коефіцієнт інтегрального завантаження обладнання

Коефіцієнт інтенсивного завантаження обладнання

Коефіцієнт капіталоозброєності

Коефіцієнт Кука

Коефіцієнт Лернера

Коефіцієнт ліквідності

Коефіцієнт ліквідності банків

Коефіцієнт оборотності обігових коштів

Коефіцієнт обслуговування зовнішнього боргу

Коефіцієнт оновлення основних фондів

Коефіцієнт повних витрат праці

Коефіцієнт повних матеріальних витрат

Коефіцієнт повної фондомісткості

Коефіцієнт покриття довготермінової заборгованості

Коефіцієнт працемісткості

Коефіцієнт прибутковості

Коефіцієнт придатності основних фондів

Коефіцієнт приросту основних фондів

Коефіцієнт прямих витрат праці

Коефіцієнт прямих матеріальних витрат

Коефіцієнт рентабельності

Коефіцієнт ризику

Коефіцієнт ритмічності

Коефіцієнт самофінансування

Коефіцієнт трудової участі

Коефіцієнт фінансової стабільності

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнти забезпеченості

Коефіцієнти ліквідності фірм

Коефіцієнти платоспроможності фірми

Коефіцієнти покриття

Козельський Яків Петрович

Кол

Колгоспна власність

Колектив

Колективне підприємство

Колективний договір

Колізія

Колоніальна система

Колоніальна та неоколоніальна політика

Колоніальна торгівля

Колоніальні товари

Команда

Командит

Командитист

Комбінат

Комбінування виробництва

Комерсант

Комерціалізація

Комерційна таємниця

Комерційний директор

Комерційний кредит товарний

Комерційний ризик

Комерційний розрахунок

Комерційні організації

Комерція

Комівояжер

Комісійна винагорода

Комісійна винагорода за банківські послуги

Комісійна операція

Комісійна торгівля

Комісійні ціни

Комісіонер для роз'їздів

Комісія

Комісія ліквідаційна

Комісія ревізійна

Комітент

Комітет

Комітет антимонопольний

Комітет з лістингу

Комітет з міжнародних стандартів

Комітет контрольний

Комітет ринговий

Коммонс

Компанія

Компанія асоційована

Компанія афілійована

Компанія виробнича

Компанія дочірня

Компанія закрита

Компанія з відносно високим ступенем боргової залежності

Компанія змішана

Компанія з обмеженими акціями

Компанія з обмеженою відповідальністю за гарантіями

Компанія інвестиційна

Компанія консалтингова

Компанія лізингова

Компанія номінальна

Компанія одноосібна

Компанія приватна

Компанія привілейована

Компанія промислова

Компанія публічна

Компанія страхова

Компанія страхова кептивна

Компанія титульна

Компанія фінансова

Компанія фінансова кептивна

Компанія фронтувальна

Компаньйон

Компаньйон з обмеженою відповідальністю

Компаньйон з солідарною відповідальністю

Компаундинг

Компенсаційна торгівля

Компенсаційна угода

Компенсаційне мито

Компенсаційний курс

Компенсаційні кредити

Компенсація

Компенсація зовнішньоторговельна

Компенсація моральної шкоди

Компетентність

Компетенція

Комплекс

Комплекс багатогалузевий

Комплекс будівельний

Комплекс інвестиційний

Комплекс міжгалузевий

Комплексна механізація

Комплексна програма

Комплексність

Комплектація

Комплектна поставка, продаж

Комплектність продукції

Комплементарій

Комплементарні блага

Компонент

Компонування

Компрадор

Компрометація

Компроміс

Комп'ютеризація

Комп'ютерна злочинність

Комунальне господарство

Комунальні послуги

Комунізм

Комунікабельність

Комунікації

Комутант

Конвеєр

Конвеєризація

Конвенціональні штрафи

Конвенція

Конвенція з міжнародної торгівлі видами флори і фауни, що зникають

Конвенція монетна

Конвенція про охорону промислової власності (Паризька)

Конвенція про ціни

Конвергенції теорії

Конвергенція

Конверсійні валютні операції

Конверсія

Конверсія акціонерного капіталу

Конверсія військова

Конверсія державних позик

Конверсія зворотна

Конвертовані цінні папери

Конвертованість

Конгломерати

Кондиція

Кондомініум

Кондуїт

Кондуїтне фінансування

Конклюдентні дії

Конкретна праця

Конкурент

Конкурентний лист

Конкурентоспроможність комерційного банку

Конкурентоспроможність країни

Конкурентоспроможність товару

Конкуренції стратегія

Конкуренція

Конкуренція в маркетингу

Конкуренція внутрігалузева

Конкуренція міжгалузева

Конкуренція недосконала

Конкуренція немонополістична

Конкуренція нецінова

Конкуренція нечесна

Конкуренція цивілізована

Конкуренція чиста (досконала)

Конкурс

Коносамент

Консалтинг

Консенсус

Консенсус вашингтонський

Консерватизм

Консерватизм економічний

Консервація

Консигнація

Консолідація

Консолідація зовнішнього боргу

Консолідація позичок

Консолідація цінних паперів

Консолідований баланс

Консолідований борг

Консолідований бюджет

Консолідований рахунок

Консоматика

Консорціум

Консорціум підписний

Консультант

Конс'юмеризм

Контакт

Контанго

Контингент

Контингент тарифний

Контингентне замовлення

Контингентні договори

Контингентування

Континуум

Контокорентний рахунок, контокорент

Контора

Контрабаланс

Контрабанда

Контраброкер

Контрагенти

Контракт

Контракт відкритий

Контракт гарантійний

Контракт глобальний

Контракт державний

Контракт зовнішньоекономічний підрядний

Контракт зовнішньоторговельний

Контракт зовнішньоторговельний орендний

Контракт лонг

Контракт міжнародний

Контракт на майбутню поставку

Контракт на термін

Контракт облігаційний

Контракт обмежувальний

Контракт під ключ

Контракт простий компенсаційний

Контракт форвардний

Контракт ф'ючерсний

Контракт шорт

Контрактант

Контрактація

Контракти в зустрічній зовнішній торгівлі

Контракти типові

Контрактна відповідальність

Контрактний лист

Контрактні асигнування

Контрарні рахунки

Контрафактація

Контрибуція

Контролер

Контролінг

Контроль

Контроль вибірковий

Контроль виробничий

Контроль внутрібанківський

Контроль документальний

Контроль економічний

Контроль за станом довкілля (екологічний)

Контроль інспекційний

Контроль параметричний

Контроль приймальний

Контроль суцільний

Контроль фінансовий

Контрольний пакет акцій

Контрольована компанія

Контроферта

Контрпропозиція

Контррахунок

Конфекціон

Конференція

Конфірмаційний дім

Конфіскація

Конфлікт

Конфлікт дисфункціональний

Конфлікт функціональний

Конформізм

Конфронтація

Конфуцій Кунцзи

Концентрація банківського капіталу

Концентрація виробництва

Концентрація капіталу

Концентрація торгівлі

Концепції адаптації та виживання на макрорівні інституціональні

Концепції «великого поштовху»

Концепції виникнення та сутності грошей

Концепції державного регулювання цін

Концепції добробуту

Концепції економічні соціал-демократичні

Концепції конкуренції

Концепції людини в економічній теорії

Концепції невизначеності та ризиків підприємництва в інституціональній та неоінституціональній теорії

Концепції недоспоживання

Концепції підприємництва

Концепції регульованої валюти

Концепції ризиків неокласичні

Концепції ринкової конкуренції

Концепції світової торгівлі

Концепції соціального конфлікту

Концепції технократичні

Концепції технологічні

Концепції фірми

Концепція

Концепція диспропорційності

Концепція «економіки пропозиції»

Концепція ідеальних типів господарства

Концепція конкурентних переваг Портера

Концепція «масового суспільства»

Концепція монополістичної конкуренції

Концепція «народного капіталізму»

Концепція народонаселення Мальтуса

Концепція нації економічна

Концепція недосконалої конкуренції

Концепція новатора Шумпетера

Концепція підприємництва кейнсіанська

Концепція соціального обміну

Концепція «спонтанного порядку»

Концепція стадій економічного розвитку

Концепція товару

Концепція факторів

Концерн

Концерн банківський

Концесія

Кон'юнктура

Кон'юнктура ринку

Кон'юнктура ринку сприятлива

Кон'юнктура світового ринку

Кон'юнктура фінансового ринку

Кооперативна система національна

Кооперативна торгівля

Кооперативне підприємство (кооператив)

Кооперативний кредит

Кооперативний рух

Кооперація

Кооперація кредитна

Кооперація патентна

Кооперація праці

Кооперація сільськогосподарська

Кооперація споживча

Кооперовані поставки

Кооперування виробництва

Координаційний комітет з експортного контролю

Координація

Кореляція

Кореспондент

Кореспондентський договір

Кореспонденція рахунків

Кореспондуючий рахунок

Кореспондуючі відносини

Коригування

Корисність

Корисність абстрактна

Корисність кардинальна

Корисність конкретна

Корисність предметів праці

Корисність сукупна

Користування

Корінець акції

Корн

Корнер- Економічний енциклопедичний словник

Короткотерміновий період- Економічний енциклопедичний словник

Корпоративна культура

Корпоративні конфлікти

Корпоратизація

Корпоратизм

Корпорація

Корупція

Котирування

Котирування заключне

Котирування іноземних валют

Коуз (Соазе) Рональд-Гаррі

Кошти банку власні

Кошти банку залучені

Кошти оборотні

Кошторис

Країни, що розвиваються

Крайні межі розвитку сучасного суспільства

Крах

Крах біржовий

Крах біржовий фондовий

Кредит

Кредит акцептно-рамбурсний

Кредит банківський

Кредит бланковий

Кредит брокерський

Кредит буферний

Кредит бюджетний

Кредит вексельний

Кредит венчурний

Кредит гарантований

Кредит державний

Кредит дилерський

Кредит довготерміновий

Кредит євросиндикований

Кредит заставний

Кредит застрахований

Кредит з відкритого рахунку

Кредит з державною підтримкою

Кредит змішаний

Кредит іпотечний

Кредит комерційних банків забезпечений

Кредит компенсаційний

Кредит комунальний

Кредит консорціумний

Кредит контокорентний

Кредит короткотерміновий

Кредит на компенсаційних засадах

Кредит лізинговий

Кредит ломбардний

Кредит митний

Кредит міжбанківський

Кредит міжнародний

Кредит Міжнародного валютного фонду компенсаційний

Кредит непродуктивний

Кредит-нота

Кредит обліковий

Кредит обумовлений

Кредит онкольний

Кредит пільговий

Кредит платіжний

Кредит податковий

Кредит податковий інвестиційний

Кредит покупцеві

Кредит пролонгований

Кредит рамбурсний

Кредит револьверний

Кредит роловерний

Кредит споживчий

Кредит стандартний

Кредит стенд-бай Міжнародного валютного фонду

Кредит точковий

Кредит урядовий

Кредит фінансовий

Кредит централізований

Кредитна блокада

Кредитна дискримінація

Кредитна дисципліна

Кредитна експансія

Кредитна інфляція

Кредитна лінія

Кредитна політика

Кредитна система

Кредитна спілка

Кредитне страхування життя

Кредитний договір

Кредитний потенціал банків

Кредитний процес

Кредитний ризик

Кредитні відносини

Кредитні обмеження

Кредитні операції комерційних банків

Кредитні реформи

Кредитні частки в Міжнародному валютному фонді

Кредитор

Кредиторська заборгованість

Кредитоспроможність

Кредитоспроможність цінних паперів

Кредитування

Кредитування банківське пряме

Кредитування безлімітне

Кредитування будівництва

Кредитування за оборотом і за залишком

Кредитування за потребою

Кредитування зовнішньої торгівлі

Кредитування механізм

Кредитування принципи

Крец

Крива байдужості споживача

Крива виробничих можливостей, або трансформації

Крива досвіду

Крива дохідності позитивна

Крива доходів звичайна

Крива збуту

Крива Лаффера

Крива Лоренца

Крива попиту

Крива пропозиції

Крива сукупного попиту

Крива сукупної пропозиції

Крива Філіпса

Криві попиту і пропозиції

Криза грошово-кредитна

Криза екологічна

Криза економічна

Криза енергетична

Криза платіжна

Криза платіжного балансу

Криза фінансова

Кризи біржові

Кризи економічні в Україні

Кримінальна відповідальність за ухиляння від сплати податків

Критерії бідності

Критерії економічного прогресу

Критерії ефективності банківської діяльності

Критерії класифікації економічних законів

Критерії класифікації економічних систем

Критерії класифікації економічної власності

Критерії класифікації монополій

Критерії класифікації соціально-економічної безпеки країни

Критерії класифікації цінних паперів

Критерії політико-економічної класифікації ринків

Критерій

Критерій суспільного добробуту

Критичний шлях

Крос-коефіцієнт

Крос-курс

Крос-лістинг

Крос-умова

Крос-факторний аналіз

Кросові угоди

Кругооборот капіталу

Крупне (велике) підприємство

Ксенократія

Кузнец

Культура

Культура ділова

Культура матеріальна

Культура організаційна

Культура організації фірми

Культура підприємницької діяльності

Культура політична

Культура правова

Кумулятивний ефект

Купівельна спроможність грошей

Купівельна спроможність населення

Купівельні фонди населення

Купівля «на маржі»

Купівля на шнурку

Купівля спільна

Купманс

Купон

Купон гарантійний

Купон змінний

Купці

Купча

Купюра

Курс

Курс акції

Курс біржовий

Курс валюти гнучкий (ринковий)

Курс валюти завищений

Курс валюти фіксований

Курс валют центральний

Курс вексельний

Курс вторинного ринку

Курс гривні

Курс емісійний

Курс інвентаризаційний

Курс лімітний

Курс номінальний

Курс облігацій

Курс обмінний

Курс офіційний

Курс паритетний

Курс перерахунку

Курс покупця

Курс поточний

Курс примусовий

Курс продавця

Курс цінних паперів

Курсовий прибуток

Курсові втрати

Курсові (валютні) різниці

Куртаж

Куртьє

Кустарне виробництво

Кучмономіка

Лаг

Лаг адаптації

Лаг адміністративний

Лаг будівельний

Лаг виявлення

Лаг внутрішній

Лаг зовнішній

Лаг імітаційний

Лаг капітальних вкладень

Лаг освоєння

Лаг сільськогосподарський

Лаг тимчасовий

Лаж

Лампсум

Ланковість товарообороту

Латифундія

Левередж

Левередж капітальний

Левередж «короткий»

Левередж негативний

Левередж позитивний

Левередж фінансовий

Левереджліз

Легалізація

Легальний емігрант

Легітимація

Легка торгівля

Лекаж

Лендінг-бізнес

Ленд-ліз

Ленін, (Ульянов) Володимир Ілліч

Леонтьєв Василь Васильович

Леонтьєва парадокс

Лист заставний

Лист конкурентний

Лихвар

Лібералізація економіки

Лібералізація у зовнішньоторговельній політиці

Лібералізація цін

Лібералізм

Лібералізм економічний

ЛІБОР

Ліве кейнсіанство

Ліворадикальна політична економія

Лідер консорціуму

Лідерство в цінах

Лідз енд негз

Ліз-бек

Лізгольд

Лізинг

Лізинг банківський

Лізинг генеральний

Лізинг зворотний

Лізинг імпортний

Лізинг капітальний

Лізинг класичний

Лізинг оперативний

Лізинг операційний

Лізинг повний

Лізинг прямий

Лізинг револьверний

Лізинг фінансовий

Лізинг чистий

Лізинговий контракт

Ліквідант

Ліквідат

Ліквідатор

Ліквідаційна вартість основних фондів

Ліквідація

Ліквідація акціонерного товариства

Ліквідація збитків

Ліквідація майна

Ліквідація угоди

Ліквідний фонд банку

Ліквідні активи

Ліквідні засоби

Ліквідність

Ліквідність акцій

Ліквідність балансу

Ліквідність балансу банку

Ліквідність банку

Ліквідність валютна

Ліквідність міжнародна

Ліквідність надлишкова

Ліквідність офіційна

Ліквідність ринку

Ліквідність фірм

Ліквідність цінних паперів

Ліміт

Ліміт валютних операцій

Ліміт виконання опціону

Ліміт відповідальності страхувальника

Ліміт інвестиційний

Ліміт інвестування капітальних вкладень

Ліміт каси

Ліміт коливання цін

Ліміт контрактів

Ліміт кредитний

Ліміт позиції

Ліміт страхового відшкодування

Ліміт ціни

Лімітед (ЛТД)

Ліміти брокерські

Ліміти валютних операцій

Ліміти кредитування

Лімітна дисципліна

Лімітна чекова книжка

Лімітне ціноутворення

Лінійна структура управління

Лінійно-функціональна структура управління

Лінія експансії

Лінія кредитна

«Лінія 45», бісектриса

Лінія цінова

Лінкідж

Лінкідж маркетингу

Ліст Фрідрих

Лістинг

Ліфо

Ліцензіар

Ліцензіат

Ліцензійна винагорода

Ліцензійна система

Ліцензійна торгівля

Ліцензійна угода

Ліцензійний платіж

Ліцензія

Ліцензія безпатентна

Ліцензія валютна

Ліцензія виняткова

Ліцензія генеральна

Ліцензія експортно-імпортна

Ліцензія кооперативу

Ліцензія пакетна

Ліцензія повна

Ліцензія примусова

Ліцензія проста

Ліцензія разова

Ліцензія супровідна

Ліцензування

Ллойд

Лобізм

Лобіювання

Логістика

Логістика підприємства

Логістика торговельна

Логістична інфраструктура

Логістична система

Логістична стратегія

Логістичне управління

Логістичний ланцюг

Логістичний продукт

Логотип

Лодінг

Локаут

Локо

Локт-інг

Ломбарди

Ломбардна ставка

Лонг-позиція

Лонг-строк

Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів

Лондонський клуб

Лоро-конто

Лот

Лот круглий

Лот неповний

Лот нефасований

Лот повний

Лотерея

Лукас

Льюїс

Людина

Людина економічна

Людина соціальна

Людина суспільна

Людський потенціал

Людський розвиток

Людський фактор

Люксібор

Люстратор

Люстрація

Маастрихтська угода

Магазин

Магазинаж

Магістраль

Магнати

Майже гроші

Майно

Майно державного підприємства

Майно домашнє

Майно капітальне

Майно муніципальне

Майно підприємства

Майно рухоме

Майновий податок

Майновий ценз

Майорат

Майстер

Маклер

Маклер біржовий

Маклер вексельний

Маклер зареєстрований

Маклер курсовий

Маклер операційний

Маклер-спеціаліст

Маклер страховий

Маклеріат

Макроекономіка

Макроекономічна політика

Макроекономічний аналіз

Макроекономічний шок

Макроекономічні моделі

Макроекономічні показники

Макрокультура

Макромаркетинг

Макрорівень

Макросередовище

Макулатура

Мак-Федден Данієль Літл

Мала відкрита економіка

Мале підприємство

Малий бізнес

Малі банки

Мальтузіанство

Мальтус

Мандат

Мандат дивідендний

Манделл (Mundell) Роберт

Маневрування

Маніпулювання

Маніфест

Манко

Манто акційне

Мануфактура

Маргінали

Маргіналізація

Маргінальність

Маржа

Маржа банківська

Маржа гарантійна

Маржа демпінгова

Маржа котирувана

Маржа кредитна

Маржа підтримувана

Маржа початкова

Маржа прибутку

Маржа форвардна

Маржиналізм

Маржиналістська концепція підприємницьких ризиків

Маржинальна податкова ставка

Маржинальний аналіз

Маржинальний виторг

Маржинальний дохід

Маржинальний дохід на одиницю

Маржинальний залишок

Марка товарна

Маркет-мейкер

Маркетинг

Маркетинг банківський

Маркетинг вертикальний

Маркетинг відносин

Маркетинг горизонтальний

Маркетинг диференційований

Маркетинг за результатом

Маркетинг захисний

Маркетинг інноваційний

Маркетинг конверсійний

Маркетинг концентрований

Маркетинг масовий

Маркетинг міжнародний

Маркетинг-мікс

Маркетинг недиференційований

Маркетинг некомерційний

Маркетинг неприбуткових організацій

Маркетинг партнерський

Маркетинг пробний

Маркетинг промисловий

Маркетинг протидійний

Маркетинг прямий

Маркетинг роздрібних банківських продуктів і послуг

Маркетинг соціально-етичний

Маркетинг стратегічний

Маркетинг цільовий

Маркетинг ціновий

Маркетингова діяльність вищого навчального закладу

Маркетингова мережа

Маркетингова служба підприємства

Маркетингове середовище

Маркетинговий комплекс

Маркетинговий посередник

Маркетингові дослідження

Маркетингові комунікації

Маркетингу принципи

Маркетингу програма

Маркетингу стратегія

Маркетингу тактика

Маркс (Marx) Карл Генріх

Маркування

Марочний товар

Маршалл

Маршалла план

Маса

Маса додаткової вартості

Маса конкурсна

Маса критична

Маса прибутку

Масове виробництво

Масштаб відхилень

Масштаб цін

Математична економіка

Математична статистика

Математичне моделювання економічних процесів

Математичні моделі попиту і споживання

Матеріали

Матеріаломісткість виробництва

Матеріальна відповідальність

Матеріальне вирівнювання платіжного балансу

Матеріальне виробництво

Матеріальне стимулювання

Матеріальні витрати

Матеріальні компоненти

Матеріальні резерви

Матеріальні ресурси

Матеріально відповідальна особа

Матеріально-технічна база виробництва

Матеріально-технічне постачання

Матриця

Матриця бостонської консалтингової групи

Матриця маркетингова стратегічна

Матриця Мескона—Хедоутрі

Матрична структура управління

Матричні моделі

Мафія

Машина

Машинно-технологічні станції

Машинно-тракторні станції (МТС)

Мегаполіс

Медикер

Медицина

Медицина страхова

Медіо

Межа

Межа біржової спекуляції

Межі коливання цін допустимі

Межі державного регулювання економіки

Меліоративний кадастр

Мелон

Меморандум

Меморандум компанії

Меморіальний ордер

Менгер

Менеджер

Менеджеризм

Менеджерське мислення

Менеджмент

Менеджмент антикризовий

Менеджмент банківський

Менеджмент екологічний

Менеджмент інноваційний

Менеджмент кадровий (персоналу)

Менеджмент контрактний

Менеджмент корпоративний

Менеджмент міжнародний

Менеджмент операційний

Менеджмент організаційний

Менеджмент постачальницько-збутовий

Менеджмент стратегічний

Менеджмент фінансовий

Менеджмент японський

Менеджменту методи

Менеджменту принципи

Менеджменту стиль

Менеджменту функції

Менеджменту цілей класифікація

Менеджменту цілі

Менталітет

Мерджер

Мережа гуртова (оптова)

Мережа роздрібна

Мерітократія

Меркантилізм

Меркантильність

Мертва комісія

Мертва рента

Мертва точка

Мертон

Мерчандайзинг

Мета

Мета економічна

Мета управління

Метатеорія

Метафізичний метод в економічному дослідженні

Метод адміністративного управління

Метод аналізу

Метод балансовий

Метод вилучень та ін'єкцій

Метод «витрати-випуск

Метод генетичний

Метод гіпотетико-дедуктивний

Метод групувань

Метод декомпозиції

Метод «дельфі»

Метод демократичного управління

Метод економічного експерименту

Метод економічної теорії

Метод єдиної ціни

Метод індексний

Метод калькуляції

Метод критичного шляху

Метод нарахування амортизації

Метод оцінки факторів внутрішнього та зовнішнього середовища організації

Метод пайової участі

Метод репутації

Метод середньої собівартості

Метод середньої ціни

Метод сировинних балансів

Метод соціально-економічного прогнозування

Метод структуризації цілей

Метод сходження від абстрактного до конкретного

Метод технічного аналізу кон'юнктурного ринку

Методи визначення продуктивності праці

Методи вимірювання якості продукції

Методи захисту від поглинань банківських компаній

Методи конкуренції

Методи нарахування амортизації

Методи оцінки ефективності інвестицій

Методи оцінки тіньової економіки

Методи прискореної амортизації

Методи розрахунку цін

Методи соціально-економічного управління

Методи управління народним господарством

Методи ухвалення управлінських рішень

Методи ціноутворення

Методика

Методика обчислення валових капіталовкладень

Методика обчислення вибуття основних виробничих фондів

Методика обчислення основних виробничих фондів у приватному секторі

Методика оцінки економічного ефекту підприємства від прискореної амортизації

Методика оцінки темпів економічного зростання

Методика оцінки якості продукції в Україні

Методика розрахунку вихідної ціни підприємства

Методологія вимірювання бідності

Методологія економічної теорії

Методологія науки

Метчінг

Мет юріті

Механізм

Механізм банкрутства підприємства (фірми)

Механізм використання економічних законів

Механізм викупу акцій

Механізм вироблення менеджменту цілей

Механізм грошової трансмісії

Механізм забезпечення економічної безпеки країни

Механізм захисту інтелектуальної власності

Механізм зменшення основних економічних ризиків

Механізм справляння податків в Україні

Механізм формування ринкової вартості товарів

Механізм ціноутворення

Механоозброєність праці

Меценат

Минула праця

Митна блокада

Митна вартість

Митна війна

Митна декларація

Митна експертиза

Митна зона вільна

Митна інфраструктура

Митна конвенція

Митна політика

Митна система

Митна статистика

Митна територія

Митне оформлення

Митне право

Митне регулювання

Митний брокер

Митний кодекс

Митний контроль

Митний режим

Митний тариф

Митниця

Митниця місця відправлення

Митниця місця призначення

Митні збори

Митні пільги

Митні платежі

Митні правила

Митні союзи

Митні формальності

Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Мібід (мівід)

Мібор

Міграція капіталу

Міграція населення

Міграція робочої сили

Міграція робочої сили міжнародна

Мід

Міжбанківський ринок

Міжгалузеві зв'язки

Міжгалузеві та внутрігалузеві пропорції

Міждержавне регулювання інфляції

Міждержавні фонди

Міжкультурні дослідження

Міжнародна асоціація розвитку

Міжнародна безпека

Міжнародна безпека економічна

Міжнародна валютна ліквідність

Міжнародна валютна система

Міжнародна діяльність банків

Міжнародна економічна система

Міжнародна іммобільність факторів виробництва

Міжнародна кооперація виробництва

Міжнародна мобільність факторів виробництва

Міжнародна монетарна рівновага

Міжнародна організація праці (МОП)

Міжнародна торгівля послугами

Міжнародна торгова палата

Міжнародна фінансова корпорація

Міжнародне передавання техніки і технологій

Міжнародний банк реконструкції і розвитку

Міжнародний бізнес

Міжнародний валютний ринок

Міжнародний валютний фонд

Міжнародний кооперативний альянс

Міжнародний кредит

Міжнародний поділ праці

Міжнародний ринок капіталу

Міжнародний ринок позичкових капіталів, кредитів

Міжнародний рух капіталів, кредитів

Міжнародний торговий сертифікат, кредитів

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР)

Міжнародні валютні ресурси

Міжнародні валютно-кредитні організації

Міжнародні еколого-економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні організації

Міжнародні економічні порівняння

Міжнародні лізингові організації

Міжнародні монополії

Міжнародні організації торгівлі

Міжнародні платіжні засоби

Міжнародні податкові відносини

Міжнародні податкові угоди

Міжнародні рахункові грошові одиниці

Міжнародні резервні активи

Міжнародні розрахунки

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО)

Міжнародні торги (тендери)

Міжнародні торговельні угоди

Міжнародні фінансові центри

Міжурядові позики

Міжфіліальні обороти

Міжчасова торгівля

Мізес Людвіг фон

Мікроекономіка

Мікромаркет

Мікромаркетинг

Мікрорішення

Мікросередовище

Міксери

Мікс-фонд

Мілітаризації теорія

Мілітаризація економіки

Міллер

Мілль (МІН) Джон

Мінімальна заробітна плата

Мінімальне коливання

Мінімальний прибуток

Мінова концепція

Міняйло

Міняльна (обмінна) контора

Міра вартості

Міра відкритості національної економіки

Міра споживання

Місія банку

Місія підприємства (фірми, компанії)

Місто

Місце брокерське

Місце країн, що розвиваються, у світовому господарстві

Місце на біржі

Місце робоче

Місяць активний

Місяць контрактний

Місяць найближчий

Множина

Мобілізація

Мобільність робочої сили

Мова алгоритмічна

Мовчазна угода

Мода економічна

Моделі економічного зростання

Моделі економічного зростання неокласичні

Моделі зовнішньої торгівлі

Моделі ймовірності економічної динаміки

Моделі лінійного програмування

Моделі людини економічної

Моделі майбутньої світової цивілізації

Моделі організації виробництва

Моделі роздержавлення і приватизації у постсоціалістичних країнах

Моделі соціального захисту населення

Моделі трансформаційних процесів у постсоціалістичних країнах

Моделі фірми

Моделі фондового ринку

Модель

Модель виправдання очікувань

Модель динамічна

Модель директорської приватизації

Модель економіки динамічна

Модель економічного зростання двофакторна

Модель економічного зростання Ромера

Модель економічної взаємодії

Модель запровадження змін

Модель макроекономічна

Модель Манделла-Флемінга

Модель проникнення

Модель соціально-економічного розвитку

Модель шприца

Моделювання глобальне

Моделювання поведінки

Модернізація

Модифікація

Модифікація економічних законів

Модільяні (Modigliani) Франко

Модус вівенді

Можливість і дійсність в економічному дослідженні

Мозковий трест

Момент

Момент переходу

Момент продажу

Монета

Монета білонна

Монетаризм

Монетний двір

Монетний паритет

Моніторинг навколишнього природного середовища

Монкретьєн Антуан де

Монокультурне землеробство

Монометалізм

Монополізм

Монополії і конкуренція

Монополія

Монополія білатеральна

Монополія валютна

Монополія державна фіскальна

Монополія зовнішньої торгівлі

Монополія природна

Монополія фальшива

Монопольна рента

Монопольна ціна

Монопольний прибуток

Монопсонія

Монотонна праця

Монохронія

Мораль трудова

Моральне зношування основних фондів

Моральне стимулювання праці

Моральний вплив

Моральний збиток

Мотив

Мотив моральний

Мотив соціальний

Мотивації концепції і теорії

Мотивація

Мотивація підприємництва

Мотивація трудова

Мошави

Мультидивізіональна структура компанії (М-структура)

Мультимедіа

Мультиплікатор

Мультиплікатор банківський

Мультиплікатор банківського капіталу

Мультиплікатор державних витрат

Мультиплікатор динамічний

Мультиплікатор зовнішньої торгівлі

Мультиплікатор інвестиційний

Мультирателізм

Муніципали

Муніципальні органи, муніципалітети

Мюрдаль

Набір альтернатив

Набір асортиментний

Набір байдужості

Набір послуг

Навантаження антропогенне

Навички

Навколишнє середовище

Навроцький Володимир

Навчання спрямоване

Нагляд за діяльністю банків

Нагромаджене зношування

Нагромаджений відсоток

Нагромадження

Нагромадження грошового капіталу

Нагромадження капіталу

Нагромадження основного капіталу валове

Нагромадження реклами

Нагромаджувальний вклад

Нагромаджувана заборгованість

Надбавка до державного податку

Надбавка до заробітної плати

Надбавка до митного збору

Надбавка до ціни

Надбавка за ризик

Надбавка торгова

Надзвичайна екологічна ситуація

Надійність продукції

Надійність техніки

Наділ земельний

Надлишкова додаткова вартість

Наднормативні запаси

Надомник

Надприбуток

Найвища добросовісність

Наймана праця

Наймання

Наймання керівника

Наймодавець

НАЙФО

Наказ

Накладна плата

Накладна товарна

Накладна транспортна

Накладні витрати

Наперед оплачена платіжна карта

Наперед оплачені фінансові продукти

Напівфабрикат

Нараховані відсотки

Нарахування

Нарахування на зарплату

Наркобізнес

Народ

Народне господарство

Народні підприємства

Народногосподарський облік

Народногосподарський оптимум

Народонаселення

Нарощування дисконту

Наряд

Населення

Населення економічно активне

Населення зайняте

Населення самодіяльне

Населення у працездатному віці

Насилля соціальне

Насичення попиту

Насичення ринку

Натуралізація

Натуралістична концепція кредиту

Натуральна заробітна плата

Натуральна форма продукту

Натуральне виробництво

Натуральні повинності

Натуральні показники

Натуральні трансферти

Наука

Наука як продуктивна сила суспільства

Наукова організація праці (НОП)

Науковіддача

Наукові працівники

Науково-дослідні роботи

Науково обґрунтовані норми споживання

Науково-технічна інтеграція країн ЄС

Науково-технічна революція (НТР)

НТР

Науково-технічний потенціал

Науково-технічний прогрес

Наукомісткі галузі

Наукомісткість

Нау

Нафтодолари

Націнка

Націнка складська

Націоналізація

Націоналізація банків

Націоналізація землі

Націоналізм

Націоналізм економічний

Національна безпека

Національна безпека України у сфері психології

Національна екологічна безпека

Національна економіка

Національна ідея України

Національна політична безпека

Національна правова безпека

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП)

Національна соціальна безпека

Національне споживання

Національний дохід

Національний режим

Національний суверенітет

Національні відмінності в заробітній платі

Національні інтереси

Національні рахунки

Нація

Наявні гроші

Наявні доходи

Небанківські кредитно-фінансові інститути

Неверифіковані докази

Невидима рука Сміта

Невидимі операції

Невизначеність

Невизначеність вибору та ризиків у підприємницькій діяльності

Невиконання зобов'язань

Невиробничі витрати підприємств

Невиробничі основні фонди

Невідкладні потреби

Невільний андеррайтер

Негайний, терміновий ануїтет

Негативне непідтвердження

Негативний відсоток

Негативний гудвіл

Негативний левередж

Негативний подохідний податок

Негативний попит

Негативний чистий експорт

Негласні торги

Негоціант

Негоціація

Негоція

Недбалість

Недепозитні операції банків

Недержавні капітальні вкладення

Недискреційна політика

Недієздатність

Недоїмка

Недолік

Недопоставка

Недосконалий замінник

Недосконалість ринку

Недостатність власних коштів

Недостача

Нееквівалентний обмін

Нееластична пропозиція

Нееластичний попит

Нееластичність

Неефективність роботи

Незабезпечена заборгованість

Незабезпечений кредитор

Незавершене будівництво

Незавершене виробництво

Незаконна діяльність

Незалежність центрального банку (ЦБ)

Незворотні витрати

Незворотність

Незмінні ціни

Нейтральність грошей

Некомерційні, неприбуткові організації

Некомпенсаційна стратегія

Неліквіди

Неліквідність

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи банку

Немонополізований сектор

Ненормований робочий день

Необігові (необоротні) активи

Необмежена відповідальність

Необхідна праця

Необхідний продукт

Необхідний робочий час

Необхідність і випадковість в економічному дослідженні

Неоінституціоналізм

Неокейнсіанство

Неокласична модель

Неокласичний напрям

Неокласичний синтез

Неоколоніалізм

Неоколоніалістські концепції

Неоконсерватизм економічний

Неолібералізм

Неоплачений капітал

Неопротекціонізм

Неотехнократизм

Неплатежі

Неплатоспроможність

Неплатоспроможність банку

Неподільний ануїтет

Непомітні активи

Непрацездатність

Непрофесійні суб'єкти фондового ринку

Нераціональний попит

Нерегульований попит

Нерезидент

Неринкові державні цінні папери

Нерівність доходів

Нерівність Тінбергена

Нерівномірність економічного розвитку

Нерозкритий принципал

Нерозподілений прибуток

Нерухомість

Несприйняття ризику

Несприятливі контракти

Несприятливі природно-антропогенні процеси

Неспроможність

Неспроможність економічна

Неспроможність концепції граничної корисності

Неспроможність ринкового регулювання економіки

Нестійкість (змінюваність)

Нетарифні обмеження

Нетінг

Нетто

Нетто-активи

Нетто-баланс

Нетто-вартість компанії

Нетто-вартість

Нетто-дохід

Нетто-оренда

Нетто-премія

Неустойка

Неусувні витрати

Неформальна група

Неформальна організація (об'єднання)

Нефундовані позики

Нецентралізовані джерела

Нецінові фактори попиту і пропозиції

Неш

Нижчий товар

Низький удар

Ніша економічна

Ніша ринку

Нобелівська премія з економіки

Нова економічна політика (неп)

Нова інфляція

Нова ортодоксія

Нова техніка

Новатор

Новаторство

Новація

Новий випуск

Новий конс'юмеризм

Новий курс Рузвельта

Новий міжнародний економічний порядок

Новий товар

Нові індустріальні країни

Нові форми експлуатації

Нововведення

Ножиці цін

Номенклатура

Номенклатура споживання

Номенклатура товарна

Номенклатури міжнародні товарні

Номенклатурний працівник

Номер ідентифікаційний платника податків

Номінал

Номіналістична концепція грошей

Номінальна вартість

Номінальна вартість національних грошей

Номінальна відсоткова ставка

Номінальна заробітна плата

Номінальна майбутня вартість

Номінальний валовий національний продукт

Номінальний дохід

Номінальний паритет

Номінальний сукупний попит

Номінальний тримач

Ноосфера

Норма

Норма амортизації

Норма безробіття соціальна

Норма виплати дивідендів

Норма виробітку

Норма відсотка

Норма додаткового продукту

Норма додаткової вартості

Норма дохідності

Норма ефективності робочої сили

Норма заміщення гранична

Норма заощаджень населення

Норма керованості

Норма нагромадження

Норма обов'язкових резервів

Норма обороту

Норма обслуговування

Норма праці

Норма прибутку

Норма прибутку справедлива

Норма продажу

Норма рентабельності

Норма споживання

Норма трансформації гранична

Норма часу

Нормалізація

Нормальна ціна

Нормальний прибуток

Нормальний товар

Нормативи

Нормативи аудиту

Нормативи банківської діяльності економічні

Нормативи валютних відрахувань

Нормативи економічні

Нормативи нарахувань на заробітну плату

Нормативи питомих капіталовкладень

Нормативна економічна теорія

Нормативний термін служби основних засобів

Нормативний термін служби основних фондів

Нормативні методи економічного аналізу

Норми в науці

Норми капіталізації

Норми моральні

Норми прибутку до зниження закон

Норми соціальні

Нормування

Нормування витрат, обслуговування тощо

Нормування оборотних засобів

Носій податку

Нота казначейська

Нотис

Нотис непередавальний

Нотис передавальний

Нотифікація

Ноу-хау

Нувориш

Нуліфікація

О (нуль) плюс ТІК

Нульовий купон

Нумізматика

Ньюс-мейкери

Ньюс-реліз

Обіг валютний

Обіг грошовий

Обіг грошовий безготівковий

Обґрунтування техніко-економічне

Обернений зв'язок

Обертання вкладів

Об'єднання

Об'єднання вертикальне

Об'єднання горизонтальне

Об'єднання господарські

Об'єднання підприємств, компаній

Об'єкт

Об'єкт власності (об'єкт права власності)

Об'єкт договору

Об'єкт економічний

Об'єкт інвентарний

Об'єкт інвестиційної діяльності

Об'єкт інтелектуальної власності

Об'єкт логістики

Об'єкт оподаткування

Об'єкт природокористування

Об'єкт угоди

Об'єкт управління

Об'єкти бухгалтерського обліку

Об'єкти інвестиційної діяльності

Об'єкти інтелектуальної власності

Об'єкти страхування

Об'єктивні дані, об'єктивна інформація

Обіг

Облігації активні

Облігації безвідсоткові, цільові

Облігації безпечні

Облігації безтермінові

Облігації виграшні

Облігації відкличні

Облігації відсоткові

Облігації гарантійні

Облігації гібридні

Облігації державні

Облігації дисконтні

Облігації довготермінові

Облігації доходні

Облігації житлові

Облігації з правом дострокового викупу

Облігації забезпечені

Облігації заставні

Облігації звичайні

Облігації зворотні

Облігації іменні

Облігації іпотечні

Облігації конвертовані

Облігації муніципальні

Облігації незабезпечені

Облігації реорганізаційні

Облігації серійні

Облігаційні позики

Облігація

Обліго

Облік

Облік аналітичний

Облік боргових вимог

Облік векселів

Облік витрат за видами діяльності в моделі ABC

Облік майна

Облік оперативний

Облік первинний

Облік податковий

Облік синтетичний

Облік табельний

Облік управлінський

Облік фінансовий

Облікова одиниця вимірювання

Облікова оцінка

Облікова політика

Облікові доми, компанії

Облікові операції

Облікові реєстри

Обмежена відповідальність

Обмеженість ресурсів

Обмеження

Обмеження нетарифні

Обмеження підприємництва

Обмеження тарифні

Обмежувальна ділова практика

Обмін

Обмін безвалютний

Обмінний курс

Обов'язки

Обов'язкові резерви банків

Оборонна економіка

Оборот

Оборот активів

Оборот безготівковий

Оборот внутрішній

Оборот грошовий

Оборот змінного капіталу

Оборот зовнішньоторговельний

Оборот капіталу

Оборот капітальних вкладень

Оборот товарів, грошей, цінних паперів

Оборотні засоби

Оборотні фонди

Оборотність оборотних засобів

Обробка бухгалтерських документів

Оброк

Обслуговування банками зовнішньоторговельних угод

Обслуговування внутрішнього боргу

Обслуговування зовнішнього боргу

Обслуговування післягарантійне

Обслуговування передпродажне

Обслуговування післяпродажне

Обслуговування робочого місця

Обслуговування технічне

Обставини нездоланної сили

Обстеження

Обсяг

Обсяг виробництва

Обсяг виторгу від реалізації послуг

Обсяг попиту

Обсяг пропозиції

Обчислення валових капіталовкладень

Община

Овербот

Овердрафт

Овернайт

Оверсолд

Оверстон (Overstone) Семюел Джонс Ллойд

Одноемітентна платіжна система

Одноразові статистичні обстеження

Ойкен Вальтер

Ойкумена

Оклад

Окупність капітальних вкладень

Олігархія

Олігархія фінансова

Олігополія

Олігопсонія

Омбудсмен

Омологація

Онколь

Онкольна угода

Он-лайн

Он-лайн операції

Он-лайн стоп — лист

Оперативна звітність

Оперативне планування

Оперативне управління

Оперативне управління матеріальними ресурсами

Оперативний облік

Оператор

Операції банків з міжнародних розрахунків

Операції банків з цінними паперами

Операції банків комісійні

Операції банків конверсійні

Операції банків лізингові

Операції банків розрахункові

Операції банків факторингові

Операції банків фондові

Операції венчурні

Операції емісійні

Операції комерційні

Операції лізингові (орендні)

Операції на відкритому ринку

Операції невидимі

Операції облікові

Операції ощадного банку

Операції перевідні

Операції переоблікові

Операції процесу організації

Операції процесу управління

Операції страхові

Операційна діяльність

Операційне оточення підприємства

Операційний валютний ризик

Операційний день

Операційний цикл

Операційний час

Операційні бюджети організації

Операційні доходи і витрати

Операційні рахунки

Операція

Операція спот

Операція РЕПО

Опікунство за банкрутства

Оплата наперед (передоплата)

Оплата праці

Оплата праці в сільському господарстві

Оплата товару (послуг, робіт)

Оплати праці державне регулювання

Оплати праці договірне регулювання

Опозиція

Опортунізм

Оппенгеймер

Опротестування векселя

Оптимальна виробнича програма

Оптимальна комбінація ризикованих активів

Оптимальна партія товарів (виробів)

Оптимальні розміри підприємств

Оптимальність

Оптимізація

Оптимізація екологічна

Оптимізація еколого-економічна

Оптимізм соціальний

Оптимум економічний

Оптова

Оптова (гуртова) ціна

Оптова ціна підприємства

Оптова ціна промисловості

Оптовий товарооборот

Оптовий ринок

Опціон

Опціон акціонерний

Опціон американський

Опціон без виграшу

Опціон без покриття

Опціон вантажний

Опціон валютний

Опціон генеральний

Опціон європейський

Опціон з виграшем

Опціон з програшем

Опціон call (на купівлю)

Опціон на відсоткову ставку

Опціон на купівлю

Опціон put (на продаж)

Опціон паритетний

Опціон подвійний, стелаж

Опціон покупця

Опціон продавця

Опціон циліндричний

Опціони на індекси (індексні опціони)

Опціонний сертифікат

Опціонні стратегії

Органи валютного контролю

Організаційна криза

Організаційна структура компанії

Організаційна форма підприємств

Організаційна форма підприємств з іноземними інвестиціями

Організаційний розвиток фірми

Організаційний потенціал

Організаційно-економічні відносини

Організаційно-правові форми підприємств

Організація

Організація арабських країн — експортерів нафти (ОАПЕК)

Організація виробництва

Організація громадська

Організація децентралізована

Організація добродійна

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Організація інтелектуальної власності всесвітня (ВОІВ)

Організація матрична- Економічний енциклопедичний словник

Організація наукова- Економічний енциклопедичний словник

Організація наукова виробничого сектора

Організація некомерційна

Організація праці

Організація робочого місця

Організація соціальна

Організація споживачів

Організація суспільного виробництва

Організація торгівлі

Організація трудова

Організація управління

Організованість

Організованість систем

Організованого капіталізму концепція

Органіцизм

Органічна будова капіталу

Органічна будова праці

Ордер

Ордолібералізм

Оренда

Оренда землі

Орженцький Роман

Оріховський-Роксолан Станіслав

Ортодоксальність

Освіта

Освіта безперервна

Освіта вища

Освіта екологічна

Освіта професійна

Освіта середня загальна

Освітній потенціал

Осідання вкладів

Основи підприємницької діяльності

Основна діяльність

Основна економічна суперечність

Основна суперечність товарного виробництва

Основне виробниче відношення

Основний бюджет підприємства

Основний економічний закон

Основний капітал

Основний член (учасник) платіжної системи

Основні види цін

Основні моделі людини в економічній науці

Основні моделі соціально-економічного розвитку

Основні пропорції світової економіки

Основні фонди

Особиста унія

Особистий дохід

Особистий ідентифікатор власника платіжної картки

Особистий подохідний податок

Особисті споживні витрати

Особистість соціальна

Особливий режим контролю за діяльністю банків

Особливий режим кредитування і розрахунків

Особовий розподіл грошових доходів

Оуен (Owen) Роберт

Оферта

Оферта вільна

Оферта тверда

Офіційна облікова ставка

Офіційний валютний курс

Офіційні резервні операції

Офлайн операції

Офлайн трансакція

Офсетна угода

Офшор

Офшорний бізнес

Охлократія

Охорона навколишнього середовища

Охорона праці

Оцінка

Оцінка вартості власного капіталу банку

Оцінка вартості грошей

Оцінка вартості робочої сили

Оцінка економічна

Оцінка економічна природних ресурсів

Оцінка ефективності стратегії підприємства (фірми, компанії)

Оцінка загального розміру банківських ризиків

Оцінка зростання продуктивності праці

Оцінка конкурентоспроможності товару

Оцінка кредитоспроможності позичальника

Оцінка культурних вимірів за моделлю Г. Нофстеде

Оцінка механізму впровадження економіки знань

Оцінка номінальна

Оцінка оборотних коштів

Оцінка основних засобів

Оцінка реальна

Оцінка результативності праці керівників і спеціалістів організації

Оцінка ризику

Оцінка фінансової стійкості банку

Оцінка якості активів комерційного банку

Оцінка якості кредитного портфеля

Оцінка якості товарів і послуг

Оцінювання

Очікуваний курс

Очікування

Очікування інфляційні

Ощадний сертифікат

Ощадні установи

Паблік рілейшнз

Паблісіті

Павлик Михайло Іванович

Пагамент

Пай

Пай банківський

Пай зростаючий

Пай інвестиційний

Пай командитний

Пай члена кооперативу

Пайовик

Пакет акцій мінорний

Пакет послуг

Пакет цінних паперів

Пакотильні товари

Палата

Палата рахункова міжнародна товарна

Палата торгова

Паливно-енергетичний комплекс України

Паливно-мастильні матеріали

Панівне становище на ринку

Паніка фінансова

Панщина, відробіткова рента

Парадокс вартості

Парадокс Веблена (ефект снобізму)

Парадокс Гіффена

Парадокс заощадження

Парадокс Фельдштейна-Хоріоки

Паралельна угода

Паралельний ринок позичкових капіталів

Паралельні позички

Параметр

Парафування

Парето Вільфредо

Паритет

Паритет відсотковий

Паритет конверсійний

Паритет купівельної спроможності

Паритет реальних відсоткових ставок

Паритет цін

Парк технологічний

Партія виробів оптимальна

Партія поставки

Партія товарів

Партнер

Партнер головний

Партнер з обмеженою відповідальністю

Партнерство

Партнерство загальне

Партнерство повне

Партнерство соціальне

Партнершіп

Партнершіп з обмеженою відповідальністю

Парцеляція

Пасаж

Пасив

Пасив споживача

Пасиви

Пасиви комерційного банку

Пасиви короткотермінові

Пасиви стійкі

Пасивний платіжний баланс

Пасивний торговий баланс

Пасивні операції банків

Паспорт імпортної угоди

Паспорт ліцензійний

Паспорт підприємств екологічний

Паспортизація основних фондів

Патент

Патент-аналог

Патентна угода

Патентна частина

Патентне мито

Патентний збір

Патентний пул

Патерналізм

Патрон

Патронат

Паупер

Пауперизм

Паушальна сума

Паушальний платіж

Паювання землі

Пезенті (Pesenti) Антоніо

Пейневелон

Пенсійні фонди

Пенсія

Пенсія з інвестиційним планом

Пеня

Первинний бухгалтерський документ

Первісна (балансова) вартість

Первісна вартість цінного папера

Первісна податкова знижка

Первісне нагромадження капіталу

Первісне нагромадження капіталу в Україні

Первіснообщинний суспільний спосіб виробництва

Перебудова

Перевага ліквідності

Переведення боргу

Перевезення змішані

Перевезення зустрічні

Перевезення транзитні

Перевезення чартерні

Перевиробництво

Перевитрата

Перевитрати грошових коштів

Перевірка

Перевірка аудиторська

Перевірка гіпотези

Перевірка забезпечення позичок

Перегрівання економіки

Перегрупування акцій

Передання авторського права

Передання підприємства

Передання технології

Передоплата

Передплата

Передплата закрита

Передумова

Передчасна інфляція

Перезастава

Переказ банківський

Переказ боргу

Переказ грошовий

Перекіс курсовий

Перекладення податкового тягаря

Переливання капіталу

Перенесення збитків уперед

Переоблік

Переоблікова ставка центрального банку

Переоснащення

Переоцінка

Переоцінка коштів на рахунках в іноземній валюті

Переоцінка основних фондів

Переоцінка товарно-матеріальних цінностей

Переоцінювання вкладів

Перепис населення

Перепідготовка кадрів

Перерахунки

Переробка промислова

Перерозподіл доходів

Перерозподіл лімітів кредитування

Перестрахувальний сліп

Перестрахування

Перестрахування з розподіленим збитком

Перестрахування непропорційне

Перестрахування пропорційне

Перетворена форма

Переустановлення у страхуванні

Перехід

Перехід права власності

Перехідна економіка в країнах, що розвиваються

Перехідна економіка у постсоціалістичних країнах

Перехідний період

Перехресне невиконання зобов'язань

Перехресне субсидування

Перехресне хеджування

Периферія

Періо

Період базовий

Період відсотковий

Період дії страхування

Період конвертації

Період кредиту пільговий

Період окупності

Період ринкової рівноваги довготерміновий

Період ринкової рівноваги короткотерміновий

Перло (Регіо) Віктор

Перманентний

Перру

Персонал

Персоніфікація

Перформер

Перший ризик

Петля якості

Петті Вільям

Пібор

Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА)

Підвищений відсоток

Підвищення дохідності

Підвищення кваліфікації кадрів

Підготовка виробництва

Підготовка кадрів

Підготовка товарів до продажу

Підзвітна особа

Підзвітні суми

Підкуп

Підмога

Піднесення економічне

Підписи на банківських (розрахунково-грошових) документах (чеках, платіжних дорученнях, платіжних вимогах тощо)

Підпорядкованість

Підпорядкованість лінійна

Підпорядкованість лінійно-штабна

Підпорядкованість функціональна

Підприємець

Підприємництво

Підприємництво державне

Підприємництво ризикове

Підприємницька ідея

Підприємницька функція інноваційна

Підприємницького доходу концепції

Підприємства венчурні

Підприємства державні

Підприємства казенні

Підприємства колективні

Підприємство

Підприємство багатопрофільне

Підприємство віртуальне

Підприємство екологічне

Підприємство змішане

Підприємство концесійне

Підприємство корпоративне

Підприємство муніципальне

Підприємство одноосібне

Підприємство приватне

Підприємство трейдерське

Підприємство унітарне

Підрозділи

Підряд

Підряд орендний

Підряд у зовнішньоекономічній діяльності

Підрядник

Підсистема економічна

Підсобне господарство

Підсумковий курс

Підтвердження законності цінного папера умовне

Підтримка ринку цінних паперів

Підтримка цінова

Підхід творчий

Пікове ціноутворення

Пільги

Піраміда фінансова

Післякласична політична економія

Піхно Дмитро Іванович

Плаваюча відсоткова ставка

Плаваючий валютний курс

Плаваючі папери

Плагіат

План

План економічний

План маркетингу

План підприємства фінансовий

План постійної вартості портфеля цінних паперів

План-прогноз

Планові показники

Планомірність

Плантація

Планування асортименту продукції

Планування бюджетне

Планування кредитне

Планування макроекономічне

Планування міжнародної діяльності

Планування на підприємстві

Планування оперативне

Планування оптимальне

Планування освіти

Планування прибутку

Планування соціальне

Планування трудових ресурсів

Плата за забруднення навколишнього середовища

Плата за землю

Плата за право

Плата за природні ресурси

Плата орендна

Платежі

Платежі до бюджету

Платежі комунальні

Платіж зовнішній

Платіж факторний

Платіжна вимога

Платіжна вимога-доручення

Платіжна відомість

Платіжна дисципліна

Платіжна організація

Платіжна система

Платіжна схема

Платіжна угода міжнародна

Платіжне доручення

Платіжне повідомлення

Платіжний документ

Платіжний оборот

Платіжний термінал

Платон (428 або 427-348 або 347 до н.е.)

Платоспроможний попит

Платоспроможність

Платоспроможність підприємства

Платоспроможність страховика

Плебісцит

Плеханов Георгій Валентинович

Плинне перенаселення

Плинність робочої сили

Плоска структура організації

Плутократія

Плюралізм

Плюралізм економічної системи

Поведінка економічна

Поведінка за принципом розумної достатності

Поведінка людини

Поведінка споживачів

Повітряна яма

Погашення позичок

Погашення позичок прогресивне

Погашення сертифікатів (цінних паперів)

Поглинання

Поглинання вороже

Поглинання повзуче

Погодинна заробітна плата

Податки

Податки місцеві

Податки на соціальне страхування

Податки непрямі

Податки прогресивні

Податки пропорційні

Податки прямі

Податки регресивні

Податкова декларація

Податкова дисципліна

Податкова інспекція

Податкова політика

Податкова поліція

Податкова система

Податкове законодавство

Податкове регулювання економіки

Податковий кодекс

Податковий кредит

Податкові гавані

Податкові пільги

Податкові розрахунки

Податкові ставки

Податок авалорний

Податок акцизний

Податок біржовий

Податок дегресивний

Податок з обороту

Податок маргінальний

Податок на власність

Податок на додану вартість (ПДВ)

Податок на експорт та імпорт

Податок на заробітну плату

Податок на майно підприємства

Податок на надприбутки корпорацій

Податок на нерозподілений прибуток

Податок на прибутки корпорацій

Податок на приріст доходів

Податок на продаж

Податок на цінні папери

Податок подохідний глобальний

Податок подохідний шедулярний

Податок подушний

Податок промисловий

Податок професійний

Подвійне оподаткування

Подвійний валютний ринок

Поділ виробництва

Подвійний запис

Подолання бідності

Подолинський Сергій Андрійович

Подрібнення акцій

Подушка

Позабіржова торгівля

Позабіржовий опціон

Позабюджетні кошти

Позаекономічний примус

Позареалізаційна операція

Позика

Позика відсоткова

Позика гарантована

Позика дисконтована

Позика компенсаційна

Позика не забезпечена

Позика облігаційна

Позика опційна

Позика під цінні папери

Позика протермінована

Позика рентна

Позика цільова

Позикові кошти

Позикодавець (позичкодавець)

Позитивна економічна теорія

Позитивний зв'язок

Позитивний левередж

Позитивні методи економічного аналізу

Позиційна спекуляція

Позиціювання товару на ринку

Позиція

Позиція довга

Позиція за цінними паперами еквівалентна

Позиція коротка

Позиція резервна

Позиція ф'ючерсна

Позиція чиста

Позиція чиста банківська

Позичальник

Позичковий капітал

Позишн-трейдер

Показник

Показник дохідності

Показник конкурентоспроможності груповий

Показник конкурентоспроможності інтегральний

Показник конкурентоспроможності одиничний

Показник концентрації

Показник надійності країни

Показник оборотності оборотних засобів

Показник ринкової концентрації агрегатний

Показник середній

Показник фінансового стану компанії

Показники економічні

Показники економічної безпеки

Показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

Показники ефективності і вартості

Показники ефективності інвестицій

Показники ефективності оцінки системи управління якістю М. Болдріджа

Показники звітні

Показники прибутковості

Показники прибутковості банківської діяльності

Показники статистичні

Показники товарообороту

Показники узагальнювальні

Показники фінансові

Покоління

Покритий відсотковий арбітраж

Покриття

Покриття дивідендне

Покриття опціону

Покриття фіксованих витрат

Покровительські тарифи

Покупець

Покупець добросовісний

Покупець опціону

Поліполія

Поліс страховий

Політика

Політика акціонерного товариства емісійна

Політика бюджетної експансії

Політика валютна девізна

Політика валютна дисконтна

Політика валютна довготермінова

Політика валютна поточна

Політика відсоткова

Політика демографічна

Політика державна

Політика дефляційна

Політика дешевих грошей

Політика дивідендна

Політика дорогих грошей

Політика доходів

Політика екологічна

Політика емісійна

Політика зайнятості

Політика інноваційна

Політика мовна

Політика наукова

Політика науково-технічна

Політика підприємства амортизаційна

Політика підприємства збутова

Політика підприємства фінансова

Політика промислова

Політика регіональна

Політика регулювання ринкових відносин

Політика стабілізації

Політика стабілізації доходів

Політика управління фінансовими ризиками

Політика фіскальна рестрикційна

Політико — економічна природа людини

Політична система

Політичний режим

Політичні відносини

Політологія

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

Поняття

Попереджувальні заощадження

Попередня оплата товарно-матеріальних цінностей і послуг

Попит

Попит ажіотажний

Попит на гроші

Порогові інвестиції (ПІ)

Портфель

Портфель замовлень

Портфель ринковий

Портфель цінних паперів

Поручництво

Порядок

Порядок створення спільних підприємств (СП)

Посадова інструкція

Посередник

Посередник фондовий

Посередники фінансові

Посередництво

Посередницький ринок

Послання президента бюджетне

Послуга

Послуга товарна

Послуги з високою ємністю знань

Послуги неринкові

Поставка з оплатою акредитивом

Поставка комплектна

Поставка оптимальна

Поставка товарів консигнаційна

Поставка цінних паперів

Постачальник

Постачання

Постачання товарів

Постійний ефект масштабу

Постійний капітал

Постіндустріальне суспільство- Економічний енциклопедичний словник

Посткейнсіанство

Посягання на власність

Потенціал

Потенціал банківської системи позичковий

Потенціал виробничий

Потенціал інноваційний

Потенціал інтелектуальний

Потенціал інформаційний

Потенціал науково-інноваційно-технічний

Потенціал природно-ресурсний

Потенційний валовий національний продукт

Потенційний попит

Потенційний ринок

Потенційні можливості

Потік

Потокова лінія

Потокове виробництво

Поточна дохідність

Поточне планування

Поточний зовнішній державний борг

Поточний рахунок

Поточні витрати

Потреба

Потреби економічні

Потреби соціальні

Потужність підприємства виробнича

Потужності надлишкові

Початковий капітал

Прав власності теорії

Права аудиторів

Права вкладників

Права держави корпоративні

Права людини

Права людини основні

Права майнові

Права та обов'язки акціонерів

Права учасника повного товариства

Правила гаазькі

Правила конкуренції

Правила обміну товарів

Правила страхування

Правило банківської ліквідності золоте

Правило граничних і середніх витрат

Правило державних фінансів золоте

Правило Х-відсотка

Правило максимізації прибутків за оптимального розподілу ресурсів

Правило максимізації сукупної корисності

Правило монетарне

Правило нагромадження золоте

Правило рівності ціни і граничних витрат

Право власності

Право власності господарських товариств

Право власності на землю

Право власності на інформацію

Право господарське

Право державної власності

Право екологічне

Право колективної власності

Право корпоративне

Право на отримання акцій

Право на передплату акцій

Право на працю

Право на страйк

Право підприємницьке в Україні

Право податкове

Право промислове

Право трудове

Право фінансове

Правова демократична держава

Правова основа роздержавлення і приватизації в Україні

Правоздатність

Правопорядок

Прайм-рейт

Праксеологія

Практика

Працездатне населення

Працездатність

Працівник нового типу

Праця

Праця розумова

Пребенда

Пребіш (Prebisch) Рауль (1901-1986)

Превентивний

Предмет

Предмет економічної теорії

Предмет політичної економії

Предмет ухиляння від оподаткування

Предмети першої необхідності

Предмети праці

Предмети розкошів

Предмети споживання

Представник

Представництво

Президент

Прейскурант

Преміальна облігація

Преміальний рейд

Преміальні системи заробітної плати

Преміювання

Премія

Премія за ризик у лотереї

Премія касова

Премія кол

Прерогатива

Прескотт Едвард

Прес-реліз

Престиж професії

Претензія

Префакція

Преференційні мита

Преференція

Префікс

Префіцит

Прибутковість

Прибутку теорії та концепції

Прибуток

Прибуток бухгалтерський

Прибуток від страхування

Прибуток економічний

Прибуток емісійний

Прибуток капіталізований

Прибуток капітальний

Прибуток на акцію

Прибуток нормальний

Прибуток плановий

Прибуток реінвестований

Прибуток чистий

Привабливість інвестиційна на мікрорівні

Приватизації концепції

Приватизаційні папери

Приватизація і роздержавлення землі

Приватизація формаційна

Приватна власність на землю

Приватна облікова ставка

Приватна праця

Приватне право- Економічний енциклопедичний словник

Приватно-групова біржa

Приватно-колективна (акціонерна) компанія

Приведена вартість, поточна вартість

Приведені витрати

Привілеї

Привілей конверсійний

Привілей передплати

Привілей реінвестиційний

Привілейовані акції

Привласнення

Придбання

Придбання компанії

Придбання цінних паперів на пільгових умовах

Придбання часткове

Прикордонна торгівля

Прима

Примусова праця

Принцип вертикальної справедливості

Принцип взаємності

Принцип винятків у менеджменті

Принцип відповідності в менеджменті

Принцип горизонтальної справедливості

Принцип диверсифікації

Принцип еквівалентності

Принцип еквімаржинальний

Принцип єдиноначальності

Принцип забезпечення позики

Принцип зіставності

Принцип історизму в економічному дослідженні

Принцип коеволюції в економічному дослідженні

Принцип матеріалізму в економічному дослідженні

Принцип Оккама в економічному моделюванні

Принцип організації НДДКР в монополіях

Принцип розвитку в економічному дослідженні

Принцип цінового вирівнювання

Принципал

Принципи

Принципи бухгалтерського обліку загальноприйняті

Принципи бухгалтерського обліку міжнародні

Принципи бюджетної системи України

Принципи естетико-етичного розвитку сучасного підприємництва

Принципи інвестиційної діяльності

Принципи кредитування

Принципи логістики

Принципи організації

Принципи оцінки нерухомості

Принципи підприємництва

Принципи розвитку системи управління персоналом

Принципи управління

Принципи управління персоналом

Принципи християнської економіки

Принциповий (основний) учасник платіжної системи

Припинення діяльності підприємства

Приплив капіталу

Приріст

Прирістний показник

Природа

Природний рівень безробіття

Природні втрати

Природні ресурси

Природокористування

Прирощення

Прирощення капіталу

Прискорена амортизація

Пристосування

Пристосування економіки

Пристрої еквайра

Причина і наслідок в економічному дослідженні

Пріоритети екологічні

Проба

Проблема

Проведення (проводка) бухгалтерське

Провізія

Прогноз

Прогноз економічний

Прогнозування

Прогнозування бюджетне

Прогнозування глобальне

Прогнозування грошового обігу

Прогнозування демографічне

Прогнозування екологічне

Прогнозування економіки

Прогнозування науково-технічного прогресу

Прогнозування попиту

Прогнозування соціальне

Прогнозування технологічне

Прогнозування товарних ринків

Прогнозування у системі експортного маркетингу

Прогнозування цін

Програма економічна

Програма економічного розвитку

Програма науково-технічна державна

Програма ТАСІС

Програмування динамічне

Програмування лінійне

Програмування національної економіки

Програмування нелінійне

Програмування цільове

Прогрес

Прогрес економічний

Прогресивне оподаткування

Прогул

Продавець опціону

Продаж на виплату

Продаж оптовий (гуртовий)

Продаж (реалізація) товарів, продукції

Продаж умовний

Продаж цінних паперів короткий

Продаж цінних паперів на строк без покриття

Продовольство

Продовольча криза

Продовольча проблема

Продовольчі товари

Продподаток (продовольчий податок)

Продрозкладка (продовольча розкладка)

Продукт

Продукт економічний

Продукти праці

Продукти харчування основні

Продуктивна і непродуктивна праця

Продуктивна сила суспільної праці

Продуктивний капітал

Продуктивні сили

Продуктивність праці

Продуктивність праці і заробітна плата

Продуктивності теорії та концепції

Продукція

Продукція контрафактна

Продукція нормативно чиста

Продукція побічна

Продукція сертифікована

Продукція товарна

Продукція умовно чиста

Продукція чиста

Продуцент

Проект

Проект економічний

Проект технічний

Проектно-кошторисна документація

Проектування і вдосконалення організаційної структури підприємств

Прожитковий мінімум

Прокат

Прокопович Феофан

Прокурація

Пролетаріат

Пролонгаційна угода

Пролонгація

Пролонгація векселя

Промеса

Промислова власність

Промислова екологія

Промислова кооперація

Промисловий зразок

Промисловий переворот

Промисловість

Промисловість видобувна

Промисловість обробна

Промислово розвинені країни

Проміжні товари

Проміле

Промульгація

Пропозиція

Пропозиція національних грошей

Пропозиція про купівлю цінних паперів узгоджена

Пропозиція про придбання компанії

Пропозиція тендерна

Пропозиція товару

Пропорції економічні

Прорив

Проспект емісії цінних паперів

Проспект фірми

Проспериті

Проста капіталістична кооперація

Проста монополія

Проста праця

Просте відтворення

Просте товарне виробництво

Простий мультиплікатор

Простій

Прострочені позики

Просування товару на ринок

Протекторат

Протекціонізм

Протекціонізм колективний

Протекціонізм селективний

Протест векселя

Протокол

Протокол про наміри

Професійна діяльність на ринку цінних паперів

Професійна орієнтація

Професійна підготовка

Професійна стратифікація

Професійні спілки

Професійні суб'єкти фондового ринку

Професіограма

Професія

Профілактика конфліктів в організації

Профіль

Профіт

Профіцит

Процедура

Процедура гарантування

Процес

Процес бюджетний

Процес економічний

Процес торгово-технологічний

Процес управління

Процесинг

Процесинговий центр

Прудон П'єр-Жозеф

Пряме банківське кредитування

Пряме голосування

Пряме інвестування

Психологічна точка шоку

Психологія корпоративної безпеки

Психологія підприємництва

Психологія праці

Псування монети

Пул

Пул біржовий

Пул страховий

Пул торговий

Пулінг

Пункт

Пут

П'ять фундаментальних економічних запитань

Рабовласницький суспільний спосіб виробництва

Рада директорів акціонерного товариства

Радикалізм

Радикальна економічна реформа

Радикальний тред-юніонізм

Разовий збір

Рай податковий

Район депресивний

Район охоплення обслуговування

Райте

Ралі

Рамбурс

Рамбурсувати

Рамсей (Ramsay) Джордж

Ранг

Рантьє

Раритет

Ратифікація

Pay (Rau) Карл Генріх

Рафінування

Рахівництво

Рахунки активні

Рахунки грошового ринку

Рахунки основні

Рахунки пасивні

Рахунки у цінних паперах

Рахункова палата

Рахунок

Рахунок валютний

Рахунок депозитний

Рахунок завантаження

Рахунок кліринговий

Рахунок контрактивний

Рахунок контрпасивний

Рахунок лоро

Рахунок маржинальний

Рахунок ностро

Рахунок онкольний

Рахунок позабалансовий

Рахунок поточний

Рахунок розрахунковий

Рахунок транзитний

Рахунок-фактура

Рахунок фідуціарний

Раціоналізація

Раціональне рішення, дія

Раціональний споживчий бюджет

Раціональність економічна

Раціонування

Раціонування експорту та імпорту

Раціонування ресурсів

Реабілітація

Реалізація

Реалізація застави

Реалізація комерційна

Реалізація покриття

Реалізація продукції

Реалізована продукція

Реалізованість

Реальна біржова угода

Реальна вартість національних грошей

Реальна грошова маса

Реальна заробітна плата

Реальна позичкова ціна засобів виробництва

Реальна пропозиція грошей

Реальна ставка заробітної плати

Реальне нагромадження капіталу

Реальний валютний курс

Реальний відсотковий паритет

Реальний обмінний курс

Реальний товар

Реальні доходи населення

Ревалоризація

Ревальвація валюти

Реверс

Реверсія

Ревізійний комітет

Ревізія

Ревізія вертикальна у маркетингу

Ревізія документальна

Ревізор

Ревокація

Революція

Революція буржуазна

Революція інтелектуальна

Революція інформаційна

Революція продукту

Революція цін

Регалії

Регалія грошова

Регіон

Регіоналізація

Регіональна диференціація цін

Регіональна організаційна структура

Регіональна ціна

Регіональне природокористування

Регіональне фінансове планування

Регіональний ризик

Регіональний страховий ринок

Регіональні економічні програми

Регіональні міжнародні економічні угоди

Регістри облікові

Регламент торгів

Регламентування

Регрес

Регресант

Регресивне оподаткування

Регресний позов у страхуванні

Регульована ставка за заставною

Регульованої валюти концепції

Регулювання

Регулювання антидемпінгове

Регулювання антимонопольне

Регулювання валютного ризику транснаціональними корпораціями

Регулювання використання земель

Регулювання економічне

Регулювання емісії цінних паперів

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності нетарифними методами

Регулювання міжнародного руху капіталу

Регулювання міжнародної міграції робочої сили

Регулювання міжнародної торгівлі

Регулювання обігу електронних грошей

Регулювання платіжного балансу

Регулювання розподілу доходів

Регулювання соціальне

Регулятори економічні

Редукована страхова сума

Редукування

Редукція

Редукція праці

Реекспорт

Реєстр

Реєстр акціонерного товариства

Реєстр власників іменних цінних паперів

Реєстр комерційний

Реєстр кредиторів

Реєстр нерухомості

Реєстр платежів за операціями з використанням платіжних карток (реєстр платежів)

Реєстр платіжних вимог

Реєстр цінних паперів

Реєстратор

Реєстратор акцій

Реєстратор розрахункових операцій

Реєстратор спеціалізований

Реєстраційне посвідчення, патент

Реєстраційний внесок

Реєстраційний збір

Реєстрація

Реєстрація біржова

Реєстрація з чорного ходу

Реєстрація на полиці

Режим економії

Режим кредитування загальний

Режим кредитування особливий

Режим найбільшого сприяння

Режим національний

Режим преференційний

Режим спеціальний

Резерв

Резерв банківський

Резерв бюджетний

Резерв відкритий

Резерв внесків на страхування життя

Резерв золотовалютний

Резерв легальний

Резерв ліквідний

Резерв наступних витрат і платежів

Резерв обов'язковий

Резерв офіційний

Резерв премій у страхуванні

Резерв робочого часу

Резерв статутний

Резерв часу

Резерви виробництва

Резерви державні

Резерви добровільні

Резерви капітальні

Резерви комерційних банків

Резерви надлишкові

Резерви неоплачених збитків у страхуванні

Резерви потенційні

Резерви страхові

Резерви технічні

Резерви фінансові

Резервна норма

Резервне устаткування

Резервний капітал

Резервний фонд банку

Резервні вимоги

Резервування

Резидент

Резолюція

Резолюція бюджетна

Резюме

Реімпорт

Реінвестиції

Реінвестування дивідендів

Реінжиніринг

Реінкарнація

Рейганоміка

Рейд на світанку

Рейтинг

Рейтинг кредитоспроможності банку

Рейтинг цінних паперів

Рекамбіо

Рекапітуляція

Реквізити

Реквізити документів

Реквізиція

Реквірент

Рекет

Рекетир

Реклама

Реклама в місцях продажу

Реклама загальнонаціональна

Реклама зовнішня

Реклама інституціональна

Реклама інформаційна

Реклама марки

Реклама нагадувальна

Реклама на сферу торгівлі

Реклама недобросовісна

Реклама опосередкована (непряма)

Реклама порівняльна

Реклама престижна

Реклама роз'яснювально-пропагандистська

Реклама умовляльна

Рекламація

Рекламна кампанія

Рекламна стратегія інтенсифікації

Рекламна стратегія спонукання

Рекламне агентство

Рекламне шоу

Рекламні сувеніри

Рекламодавець- Економічний енциклопедичний словник

Рекомендаційний лист- Економічний енциклопедичний словник

Рекомендація- Економічний енциклопедичний словник

Реконверсія- Економічний енциклопедичний словник

Реконструкція

Реконструкція виробництва

Реконструкція комплексна підприємств

Рекреаційні послуги

Рекреація

Рекредитив

Рекультивація земель

Рекуперація

Релевантна крива

Релятивізм

Ремаркетинг

Ремедіум

Ремесло

Реміз

Ремісія

Ремітент

Ремітування

Ремонт за кордоном інвестиційних товарів

Ремонт капітальний

Ремонт основних засобів

Ремонтне господарство

Ренаціоналізація

Рендж

Реновація

Рента

Рента довічна

Рента довічна страхова

Рента економічна

Рента натуральна

Рента політична

Рентабельний

Рентабельність

Рентабельність акції

Рентабельність базова

Рентабельність інвестицій

Рентабельність підприємства

Рентабельність продукції

Рентабельність розрахункова

Рентабельність сільськогосподарського виробництва

Рентабельність страхових операцій

Рентинг

Рентний продукт

Рентні платежі

Рентні позики

Реорганізація

Реорганізація зовнішнього боргу

Репарація

Репатріація капіталів

Репатріація позик

Репо

Репорт

Репортна угода

Репресалії

Репресивні заходи у страхуванні

Реприватизація

Репутація

Ресипросити

Рескрипції

Рескрипції стерилізаційні

Ресоціалізація

Рест

Реставрація

Рестант

Реституція

Рестрикційна фінансова політика

Рестрикція

Реструктуризація банків

Реструктуризація зовнішнього боргу

Реструктуризація корпорацій

Реструктуризація національної економіки

Ресурси

Ресурси бюджетні

Ресурси валютні міжнародні

Ресурси відтворювані

Ресурси вторинні, матеріальні

Ресурси інформаційні

Ресурси кадрові

Ресурси комерційних банків

Ресурси матеріальні та сировинні

Ресурси нематеріальні

Ресурси організації

Ресурси природні

Ресурси просторові

Ресурси структурно-організаційні

Ресурси технічні

Ресурси технологічні

Ресурси фірми, підприємства, компанії, організації

Ресурси часові

Ресурсозаощадження

Ресурсозбереження

Реторсії

Ретрагент

Ретрективні цінні папери

Ретрективність

Ретроцедент

Ретроцесіонер

Ретроцесія

Рефакція

Референт

Референція

Рефінансування (рефунвування)

Рефінансування векселя

Рефінансування випуску

Рефінансування кредиту

Рефінансування методом кросовер

Рефляційна політика

Рефляція

Реформа грошова компенсаційна

Реформа грошова конфіскаційна

Реформа пенсійна

Реформи соціально-економічні

Реформи суспільні

Реформізм в економіці

Рецесійний розрив

Рецесія

Реципієнт

Речові фактори виробництва

Ризик

Ризик банківський

Ризик господарський

Ризик екологічний

Ризик економічний

Ризик інвестиційний

Ризик інноваційний

Ризик майновий

Ризик-менеджер

Ризик не збалансованої ліквідності

Ризик несплати; ризик дефолту

Ризик політичний

Ризик портфельний

Ризик потенційних збитків

Ризик ринковий

Ризик розподілений

Ризик систематичний

Ризик страховий

Ризик суспільства за тотального зубожіння населення

Ризик та невизначеність у підприємницькій діяльності

Ризик технічний

Ризик трансляційний

Ризик формальний

Ризик ціновий

Ризики науково-технічні

Ризикованість цінних паперів

Ризиковий капіталіст

Римеса

Риметування

Римський клуб

Ринги

Ринки монополістичної конкуренції

Ринки олігополістичної конкуренції

Ринки сировинні

Ринки форвардні валютні

Ринки цільові

Ринкова вартість

Ринкова вартість банку

Ринкова вартість цінного папера

Ринкова рівновага

Ринкова рівновага за досконалої конкуренції

Ринкова рівновага за монополістичної конкуренції

Ринкова символіка товару

Ринкова стратегія

Ринкова типологія

Ринкова ціна

Ринкове замовлення

Ринковий соціалізм

Ринкові репортери

Ринкові сили

Ринок

Ринок аграрний

Ринок акцій

Ринок аукціонний

Ринок банківських акцептів

Ринок виробника

Ринок відкритий

Ринок вільний

Ринок вторинний

Ринок двосторонній

Ринок державних установ

Ринок довгострокового позичкового капіталу

Ринок досконалий

Ринок євровалют

Ринок євродепозитів

Ринок євродоларів

Ринок єврокредитів

Ринок єврооблігацій

Ринок засобів виробництва

Ринок зерна

Ринок золота

Ринок інвертний (перевернений)

Ринок інженерно-консультаційних послуг

Ринок інтелектуальної власності

Ринок інформаційний

Ринок іпотечний

Ринок капіталів

Ринок контанговий

Ринок короткострокового капіталу

Ринок легкознижувальний

Ринок ледачий

Ринок малоактивний

Ринок міждилерський

Ринок міжнародний

Ринок місткий

Ринок міцний

Ринок монополізований

Ринок непродовольчий (речовий)

Ринок нерухомості

Ринок нестійкий

Ринок нормальний

Ринок нормальний строкових угод

Ринок односторонній

Ринок оптовий (гуртовий)

Ринок перевантажений

Ринок пересічний

Ринок позичкових капіталів

Ринок покупця

Ринок послуг

Ринок праці

Ринок предметів споживання

Ринок принципалів

Ринок продавця

Ринок продовольчий

Ринок реального товару

Ринок регіональний

Ринок регульований

Ринок робочої сили

Ринок робочої сили гнучкий

Ринок розвинений

Ринок світовий

Ринок сірий

Ринок споживчий

Ринок-спот

Ринок стійкий

Ринок телефонно-телексний

Ринок товарів промислового призначення

Ринок трудових ресурсів

Ринок фрахтовий

Ринок ф'ючерсний

Ринок цільовий

Ринок цінних паперів

Ринок чистої конкуренції

Ринок чорний

Ринок швидкий (активний)

Ритм

Ритмічність

Ритмічність виробництва

Риторно

Рівень безробіття

Рівень безробіття економічно активного населення

Рівень бідності

Рівень глобалізації

Рівень економічного розвитку

Рівень життя

Рівень забруднення оптимальний

Рівень зайнятості

Рівень монетизації економіки

Рівень резервних вимог

Рівень цін

Рівень якості продукції

Рівні інноваційної діяльності

Рівні контролю

Рівність

Рівність кінцевого результату

Рівність Рікардо

Рівність соціальна

Рівновага

Рівновага виробника

Рівновага економічної системи

Рівновага макроекономічна

Рівновага ринку

Рівновага споживача

Рівновага суспільного відтворення

Рівновага Фрідмена

Рівноважна відсоткова ставка

Рівноважний валютний курс

Рівноважний рівень національного доходу

Рівномірне обслуговування боргу

Рівняння обміну

Рівняння обміну Фішера

Рідкісність ресурсів

Ріелтер

Різниця на пільговому тарифі

Різниця податкова

Різні банківські нарахування

Різноманітність міжнародного бізнесу

Різноманітність системи

Рікардо Давид (Ricardo)

Рімейк

Ріссер (Riesser) Якоб

Річний баланс

Річний звіт

Річний план

Рішення

Рішення управлінське

Роббінс (Robbins) Лайонел

Робінсон (Robinson) Джоан Вайолет

Робітники

Робітничий клас

Робот

Робота

Робота понаднормова

Робота сезонна

Роботи

Роботи дослідно-конструкторські

Робоча карта, операційна

Робоча сила

Робоче місце

Робочий день

Робочий час

Робочі гроші

Родбертус-Ягецов

Розвинені країни світу

Розвиток

Розвиток еколого-економічний

Розвиток економіки

Розвиток економічних законів

Розвиток інноваційний

Розвиток країни техніко-економічний

Розвиток сталий

Розвідувальні роботи

Розвідувальні роботи для капітального будівництва

Розводнення акціонерного капіталу

Розгортання комерційного виробництва

Роздатковий розпис

Роздержавлення

Роздержавлення економіки раціональне

Роздержавлення ефективність

Роздержавлення і приватизація власності у постсоціалістичних країнах

Роздержавлення і приватизація в Україні

Роздрібна торгівля

Роздрібний конгломерат

Роздрібний продавець, орієнтований на вартість

Роздрібний товарооборот

Роздування, розводнення

Розмінна монета

Розміщення виробництва

Розміщення продуктивних сил

Розміщення страхувань

Розміщення цінних паперів

Рознарядка

Рознарядка на відвантаження

Розписка

Розписка континентальна депозитна

Розписка тальманська

Розподіл

Розподіл відсотків за облігаціями

Розподіл збуту на правах винятковості

Розподіл збуту селективний

Розподіл національного доходу

Розподіл праці

Розподіл прибутку

Розподіл ризику

Розподіл функцій власності та управління

Розподіл функціональний

Розподіл цінних паперів вторинний

Розподільча ефективність (ефективність Парето)

Розподільча функція податків

Розпоряджання вкладом

Розпорядження брокеру за зміни цін

Розпорядження брокеру про негайну реалізацію

Розпорядження в менеджменті

Розпорядження заставне

Розпорядження передатне

Розпорядник

Розпорядник товару

Розпорядники кредитів

Розпорядність

Розпродаж акцій

Розрахунки бюджетних установ

Розрахунки з працівниками заробітною платою

Розрахунки за нетоварні операції

Розрахунки за обладнання, що передається

Розрахунки за передання підприємств, основних фондів

Розрахунки за різниці в цінах

Розрахунки за товарні операції

Розрахунки за транзитні операції

Розрахунки клірингові

Розрахунки платіжними вимогами

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

Розрахунки платіжними дорученнями

Розрахунки чекам

Розрахункова дисципліна

Розрахункова зона маркетингу

Розрахунковий баланс

Розрахунковий банк

Розрахунковий день

Розрахунковий документ в електронному вигляді

Розрахунковий прибуток

Розрахунковий субрахунок

Розрахункові документи

Розрахункові палати, клірингові палати

Розрахункові чеки

Розрахунково-касове обслуговування

Розрахунок

Розрахунок в операціях з цінними паперами

Розрахунок збитку

Розрахунок зовнішньоторговельної ціни

Розрахунок на підставі принципу беззбитковості

Розрахунок премії

Розрахунок у кредит

Розрахунок ціни

Розрахунок ціни за методом прямі витрати плюс прибуток

Розрахунок ціни експорту

Розрив інфляційний

Розрив курсів акцій

Розрив у прибутковості акцій

Розрив у часі

Розрив цін

Розробка плану (проекту, програми)

Розробка стратегії маркетингу

Розробка товару

Розробка товару-новинки

Розряд кваліфікаційний

Розряд тарифний

Розсіювання

Розстрочка

Розцінка

Розшарування економічного суспільства

Розширене рішення

Розширений продукт

Розширення меж ринку

Рол

Рол-овер

Рол-оверна іпотека

Рол-оверний кредит

Роль

Ростоу (Rostow) Волт

Рошер (Roscher) Вільгельм ГеоргФрідріх

Роялті

Рубль

Рухомість

Рушійні сили підприємництва

Рюстов (Rustow) Олександр

Рюефф (Rueff) Жак

Саботаж

Саймон (Simon) Герберт Александер

Саймонс (Simons) Генрі Калверт

Сальвадорі (Salvadori) Массимо (Макс-Вільям)

Сальдо

Сальдо активне

Сальдо взаємних розрахунків

Сальдо дебетове

Сальдо конверсії

Сальдо кредитове

Сальдо неттовідсотків

Сальдо пасивне

Сальдування

Самоактуалізація

Самоврядування місцеве

Самодіяльне населення

Самоконтроль

Самоообслуговування

Самоокупність

Самоокупність валютна

Самоорганізація економічної системи

Саморегулювання

Саморегулювання ринкове

Самореференція

Саморух економічної систем

Самосприйняття

Самостійність господарська

Самостійність підприємств

Самостійність фінансова

Самострахування

Самоуправління

Самоуправління виробниче на народних підприємствах

Самофінансування

Самуельсон (Samuelson) Пол Ентоні

Санація підприємства

Санкції

Санкції бюджетні

Санкції договірні

Санкції кредитні

Саракіни

Свідоцтво

Свідоцтво заставне

Свідоцтво охорони на облігації

Свінг

Світова ціна

Світове господарство

Світове співтовариство

Світовий науково-технічний прогрес

Світовий ринок

Світовий ринок засобів праці

Світовий ринок золота

Світовий ринок позичкового капіталу

Світовий ринок робочої сили

Світовий ринок сировини

Світові ринки капіталу

Світові ринки послуг

Світові фінансові центри

Світч

Свобода

Свобода держави економічна

Свобода договору

Свобода підприємництва

Свобода торгівлі

Своп

Своп валютний

Своп валютно-відсотковий

Своп відсотковий

Свопкурс

Стопінг

Свопціон

Сегмент ринку

Сегментація ринку

Сегментування прибутку

Сегрегація

Сезонні коливання

Сезонні ціни

Сезонність виробництва

(Say) Жан Батіст

Сейл

Сейлз промоушн

Секвестр

Сектор економіки

Сектор колективний

Сек'юритизація

Селективний попит

Селігмен

Селянство

Семіотика

Сен Аматья Кума

Сеніор

Сен-Сімон

Сеньораж

Сепаратизм

Сервіс

Сервіс післяпродажний

Сервітут

Середні витрати

Середні економічні показники, величини

Середній клас

Середній показник зберігання вкладів

Середньо-терміновий період

Середня величина

Середня норма прибутку

Середня схильність до заощадження

Середня схильність до споживання

Середня тривалість життя

Середня ціна

Середовище географічне

Середовище інвестиційне

Серійне виробництво

Серія

Серра

Сертифікат

Сертифікат акцій

Сертифікат акціонерний довірчий

Сертифікат аудиторський

Сертифікат грошового ринку

Сертифікат депозитний

Сертифікат житловий

Сертифікат золотий

Сертифікат інвестиційний

Сертифікат опційний

Сертифікат ощадний

Сертифікат розрахунковий

Сертифікат сальдовий

Сертифікат страховий

Сертифікат якості

Сертифікація

Сетлмент

Сиджвік

Символи акціонерних компаній

Символи державні

Сименталізм

Синдикалізм

Синдикат

Синдикована операція

Синдикований кредит

Синекура

Синергетичний метод в економічному дослідженні

Синергії закон

Синергічний ефект при злитті компаній

Синергія

Сині корінці

Синтез

Синтетичні показники

Синхромаркетинг

Сировина

Сировина вторинна

Сировинна база країни

Система

Система активна

Система автоматизації банку (САБ)

Система виробничих відносин

Система відкрита

Система відносин економічної власності

Система господарського механізму

Система динамічна

Система емісійна

Система державного регулювання економіки

Система економічних відносин

Система економічних показників

Система електронних платежів НБУ (СЕП)

Система електронної комерції

Система електронної пошти НБУ

Система збалансованих показників

Система зворотних зв'язків

Система Йорка

Система комерційних банків

Система корпоративної власності

Система корпоративного управління

Система машин

Система мотивування працівників у країнах Заходу

Система обмінних курсів

Система обробки інформації

Система оплати праці

Система органів державної влади

Система організаційно-економічних відносин

Система освіти

Система пенсійного забезпечення

Система підтримки малих і середніх підприємств

Система платіжна міжнародна

Система продуктивних сил

Система резервна

Система світового фінансового ринку

Система страхування розкладкова

Система техніко-економічних відносин

Система управління економікою

Система управління якістю

Система участі

Система цін

Системні кризи

Системно-діагностичний економічний аналіз

Системно-структурний підхід в економічному дослідженні

Ситуативне управління

Ситуаційний вплив

Сільське господарство

Сімейна власність

Сімейне господарство

Сімейний підряд

Сімейної економіки концепція

Сіметалізм

Сім’я

Сіне іра ет студіо

Сіра хвиля

Сісмонді

Сіті плюс

Сітка управління

Сіткова модель

Сіткове планування та управління

Сіткові показники бюджетних установ

СІФ

Скальп

Скарб

Скватер

Скелтер

Склад

Склад ліцензійний

Складна праця

Складний відсоток

Складний мультиплікатор

Складність робіт

Складська розписка

Складування свопів

Сконто

Сконтрація

Скоригована приведена вартість

Скрип

Слічтер

Слонімський

Слуцький

Сміт Адам

Собівартість

Собівартість продукції

Собівартість сільськогосподарської продукції

Сові

Солідарна відповідальність

Соловексель

Солоу

Сорт, сортність

Соціалізації теорії

Соціалізація

Соціалізація економічних систем

Соціалізація споживача

Соціалізм

Соціалізм демократичний

Соціалізм державний

Соціальна група

Соціальна держава

Соціальна відповідальність бізнесу

Соціальна допомога, захист

Соціальна екологія

Соціальна мобільність

Соціальна політика

Соціальна престижність професії

Соціальна роль

Соціальна справедливість

Соціальна статистика

Соціальна сфера

Соціальна функція заробітної плати

Соціальна школа

Соціальне багатство

Соціальне відтворення

Соціальне страхування

Соціальний аудит

Соціальний дарвінізм

Соціальний інститут

Соціальний контроль

Соціальних конфліктів концепції

Соціальний менеджмент

Соціальний оптимізм

Соціальні зв'язки

Соціальні суперечності

Соціальні цілі

Соціально-економічна відокремленість виробників

Соціально-економічна ефективність

Соціально-економічний статус

Соціального партнерства концепція

Соціально-економічні функції держави

Соціально-трудові конфлікти

Соціологія праці

Соціометричний метод

Соціо-психологічна концепція

Спекулянти

Спеціалізація

Спеціалізація кредитів

Спеціалізація праці

Спеціалізація сільськогосподарського виробництва

Спеціаліст

Спеціальні кредитні інститути (установи)

Спеціальні права запозичення (СПЗ)

Спеціальність

Спеціальні фонди

Списання

Спихання

Співвідношення втрат

Співвідношення між рівністю доходів і соціальною справедливістю

Співвідношення рівня ризику й дохідності

Співвласник

Співпоручник

Співробітництво компаній

Співстрахування

Спільне підприємництво

Спільне фінансування

Спільного підприємництва зони

Спліт

Споживання

Споживання виробниче

Споживання домашніх господарств кінцеве

Споживання кінцеве

Споживання основного капіталу

Споживання особисте

Споживання продовольства

Споживання проміжне

Споживання суспільне

Споживання теорії та концепції

Споживач

Споживачів очікування

Споживна вартість

Споживна вартість засобів праці

Споживча рівновага

Споживче право

Споживчий банківський кредит

Споживчий кошик

Споживчі товари і послуги

Спонсор

Спонукальні мотиви

Спосіб виробництва

Спосіб життя

Способи організації підприємництва

Спостереження

Спостереження не суцільне

Спостереження статистичне

Спостереження суцільне

Спостерігач за «акулами»

Справедлива вартість

Справедлива ринкова вартість

Справедлива ціна

Спред

Спред «бика»

Спред «ведмедя»

Спред вертикальний

Спред загальний

Спред календарний

Спред «метелик»

Спред податковий

Спредер

Сраффа

Срібна валюта

Стабілізаційні програми

Стабілізація валюти

Стабілізація економіки

Стабільний розвиток

Стабільність грошового обігу

Стабільність цін

Ставка податку, відсотка, платежу

Ставка рефінансування (офіційна облікова ставка)

Стагнація

Стагфляція

Стадії управлінської діяльності

Стадія

Стадії організаційного розвитку Грейнера

Стадія знання

Стаж роботи

Стайлінг

Сталість грошей

Стандарт

Стандарт-кост

Стандарт міжнародний

Стандарт на товари і послуги

Стандарти витрат

Стандарти соціальні

Стандарти споживання

Стандартизація рівня життя

Стандартизація соціальних прав

Стандартизований товар

Стандартний термін на біржі

Стандартні контракти

Старший борг

Старший трейдер

Статистика

Статистика домашніх господарств

Статистика рівня життя населення

Статистика соціальна

Статистика цін

Статистична звітність

Статистична сукупність

Статистичне розходження

Статистичний облік

Статистичні таблиці

Статус

Статус-група

Статус організації, особи

Статут

Статутний капітал

Статутний фонд в Україні

Стаціонарний обсяг капіталу

Стейджинг

Стелаж

Стеле-компанія

Стеля

Стеля цін

Стенд-бай

Степанов

Стерилізація

Стерлінгова

Стивідорні витрати

Стиль життя

Стиль керівництва

Стимули до ефективної праці

Стимулювання економічне

Стимулювання експортно-імпортних операцій

Стимулювання збуту товарів

Стимулювання попиту

Стимулювання роботи продавця

Стимулятивна функція податків

Стипендія

Стиснення капіталу

Стихійний характер економічного розвитку

Стіглер

Стійкий екологічний розвиток

Стійкість економічної системи

Стокброкер

Стокіст

Стокмайстер

Столипінська аграрна реформа

Стоп-вперед

Стоп-гоу цикл

Стоп-доручення

Стоп-лист

Стоп-ціна

Сторно

Сторони договірні

Стоун

Страйки економічні

Стратегічне управління в банках

Стратегія

Стратегія банку

Стратегія вибіркового проникнення

Стратегія економічного розвитку

Стратегія інвестиційного самофінансування

Стратегія інноваційна

Стратегія міжнародного маркетингу

Стратегія низьких витрат

Стратегія підприємства фінансова

Стратегія розвитку підприємства

Стратегія управління ризиками

Стратегія ціноутворення

Стратегія широкого проникнення

Стратифікація тендерна

Стратифікація соціальна

Страхова відповідальність

Страхова медицина

Страхова оцінка

Страхова справа

Страхова сума

Страхова франшиза

Страхова шкода

Страхове відшкодування

Страхове забезпечення

Страховий випадок

Страховий внесок, страхова премія

Страховий захист

Страховий збір

Страховий поліс

Страховий ризик

Страховий ринок

Страховий тариф

Страховик

Страховика витрати

Страхові відносини

Страхові збитки

Страхові компанії

Страхові платежі

Страхові пули

Страхові резерви

Страхового забезпечення системи

Страхувальник

Страхування

Страхування акціонерне

Страхування банківських депозитів

Федеральна корпорація страхування депозитів

Страхування взаємне

Страхування відповідальності

Страхування експортних кредитів

Страхування життя

Страхування комерційних ризиків

Страхування майнове

Страхування медичне

Страхування обов'язкове

Страхування особисте

Страхування пенсій

Страхування подвійне

Страхування фінансових ризиків зовнішнє

Стредл

Стримувальна фіскальна політика

Стріп

Стріп-нейм

Структура виробнича

Структура витрат виробництва

Структура галузева

Структура економічна

Структура економічних законів

Структура економічних категорій

Структура економічних ризиків

Структура економічного розвитку

Структура зайнятості

Структура капітальних вкладень відтворювальна

Структура капітальних вкладень галузева

Структура капітальних вкладень соціально-економічна

Структура капітальних вкладень технологічна

Структура корпоративної культури

Структура народного господарства

Структура організації

Структура організаційно-правова

Структура політекономічної категорії

Структура регіональна

Структура ринку

Структура суспільного виробництва

Структура та інфраструктура міжнародних економічних відносин

Структура управління організацією

Структура ціни

Структурна перебудова економіки

Структурна перебудова економіки України за умов глобалізації

Структурна політика

Структурне безробіття

Структурне регулювання економіки

Структурний дефіцит

Структурні кризи

Структурно-функціональний аналіз

Ступінь експлуатації

Струмілін

Субандеррайтер

Субвенція

Суб'єкт економічний

Суб'єкт і об'єкт в економічному дослідженні

Суб'єктивні докази

Сублізинг

Субординація

Суборенда

Субпідрядник

Субпостачальник

Субрахунок

Суброгація

Субсидія

Субсидування (субсидіювання) цін

Субститут

Суверенітет виробника

Суверенітет державний

Суверенітет економічний (політекономічний контекст)

Суверенітет економічних суб'єктів

Суверенітет народний

Суверенітет національний

Суверенітет споживача

Суїзі

Сукупна пропозиція

Сукупний грошовий обіг

Сукупний платіжний оборот

Сукупний попит

Сукупний працівник

Сукупний ризик

Сукупний суспільний продукт

Сукупність

Сумісництво

Суміщення професій

Сумія

Сумнівний борг

Сумнівні рахунки

Суперечності перехідної економіки

Супермаркет

Суперстор

Супутні товари

Суспільна організація праці

Суспільна праця

Суспільний капітал

Суспільний поділ праці

Суспільний спосіб виробництва

Суспільний характер праці

Суспільні блага і послуги

Суспільні фонди споживання

Суспільно-економічна формація

Суспільно корисна праця

Суспільно необхідна праця

Суспільства знань концепція

Суспільство

Суспільство відкрите

Сутність і явище в економічному дослідженні

Сучасна парадигма економічної теорії

Сучасний товар

Сфера послуг

Схильність до споживання

Сюрвеєр

Табель

Таблиця

Таблиця витрат і результатів

Таблиця обміну валют

Табуляграма

Таємна поступка в ціні

Таємниця банківська

Таємниця вкладів

Таємниця комерційна

Таємниця підприємницька

Таємні угоди

Таймінг

Тайм-чартер

Таймшит

Такса

Таксатор

Таксація

Таксація вантажу

Тактика економічна

Тактика переговорів

Таліман, тальман

Тангенційна рівновага

Тантьєма

Тара

Таргетування

Тариф

Тариф гнучкий

Тариф заборонений

Тариф конвенційний

Тариф пільговий

Тарифи на послуги

Тарифи транспортні

Тарифікація

Тарифна система

Таємниця вкладів

Таємниця комерційна

Таємниця підприємницька

Таємні угоди

Таймінг

Тайм-чартер

Таймшит

Такса

Таксатор

Таксація

Таксація вантажу

Тактика економічна

Тактика переговорів

Таліман, тальман

Тангенційна рівновага

Тантьєма

Тара

Таргетування

Тариф

Тариф гнучкий

Тариф заборонений

Тариф конвенційний

Тариф пільговий

Тарифи на послуги

Тарифи транспортні

Тарифікація

Тарифна система

Тарифний коефіцієнт

Татеїсі Кадзума

Тауссіг

Тверда контрактна ціна

Тверді угоди

Твіст

Тезаврація (тезаврування)

Тезаврація золота

Тейлор

Темпи зростання

Темпи приросту

Темпи інфляції

Тенденції розвитку економічних підсистем і метасистем у XXI ст.

Тенденція

Тендер

Тендерний комітет

Теоретичний економічний аналіз

Теорії (концепції) держави та економічної ролі держави

Теорії та концепції державного регулювання економіки

Теорії та концепції економічного зростання

Теорії та концепції інвестицій

Теорії та концепції корпоративної культури

Теорії та концепції корпорацій

Теорії та концепції майбутнього центральних банків

Теорії та концепції нової експлуатації

Теорії та концепції порівняльних економічних систем

Теорії та концепції технократичні

Теорії та концепції трансформації перехідної економіки

Теорії та концепції фінансів

Теорія

Теорія граничної корисності

Теорія динамічного розвитку

Теорія економічного обміну класична

Теорія (концепція) «другого кращого»

Теорія (концепція) «економіки знань»

Теорія (концепція) економічної рівноваги

Теорія еліти

Теорія (концепція) життєвого циклу товару в світовій торгівлі

Теорія земельної ренти

Теорія «людського капіталу»

Теорія організації

Теорія підприємницької економіки П.Дракера

Теорія портфеля Марковіца

Теорія розподілу

Теорія систем загальна

Теорія соціокультурного базису підприємництва

Теорія трьох секторів

Теорія управління запасами

Теорія Хекшера—Уліна

Територіальний поділ праці

Територіальні води

Територіальні (місцеві) органи виконавчої влади

Терлецький

Термін акцепту

Термін позовної давності

Тероризм економічний

Тестування товару

Техніка управління

Техніко-економічне обґрунтування підприємств

Техніко-економічні відносини

Технічна будова капіталу

Технічне переоснащення підприємств

Технічний кредит

Технічний поділ праці

Технічний проект

Техногенна безпека

Технократ

Технократія

Технологічна дисципліна

Технологічне прогнозування

Технологічний поділ праці

Технологічний розрив, технологічне відставання

Технологічний спосіб виробництва, технологічне відставання

Технологія, технологічне відставання

Технологія визначення переваг створюваного підприємства

Технологія виробництва

Технопарк

Технополіс

Тимчасові працівники

Типи власності

Типи економічних зв'язків

Типи економічних систем

Типи економічного прогресу

Типи каналів збуту

Типи організаційних моделей Мінцберга

Типи підприємництва

Типи підприємств

Типи працівника

Типи ринків

Типи товарів, продуктів

Типізація

Типізація інновацій

Типовий проект

Типологія споживачів

Титризація

Титул

Тіболд

Тік

Тінберген

«Тіньова» економіка

Тобін

Товар

Товар інтелектуальний

Товар підвищеного попиту

Товар уцінений

Товари (продукція) виробничого призначення

Товари короткотермінового користування

Товари пасивного попиту

Товари підакцизні

Товари повсякденного попиту

Товари попереднього вибору

Товари споживчого призначення

Товари-субститути експорту

Товари-субститути імпорту

Товари тривалого користування

Товариство

Товариство з необмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариство командитне

Товариство на паях

Товариство повне

Товарна експертиза

Товарна інтервенція

Товарна номенклатура

Товарна політика

Товарна продукція промисловості і сільського господарства

Товарне виробництво

Товарний асортимент

Товарний валютний курс

Товарний демпінг

Товарний профіль підприємства

Товарний рух

Товарний фетишизм

Товарні запаси

Товарні операції банків

Товарні ресурси

Товарно-грошові відносини

Товарно-матеріальні цінності

Товарознавство

Товарооборот складський

Товаропросування

Том-некст

Топікс

Торг аукціонний

Торги

Торги відкриті (аукціон відкритий)

Торги гласні (аукціон публічний)

Торги закриті (аукціон закритий)

Торги негласні (аукціон приватний)

Торги перекваліфікаційні

Торгівлі зовнішньої структура

Торгівля

Торгівля зовнішня

Торгівля кооперативна

Торгівля з замовленням товару поштою, телефоном, інтернетом

Торгівля з самим собою

Торгівля міжнародна аукціонна

Торгова виручка(виторг)

Торгова марка

Торгова націнка (скидка)

Торгова операція (трейдинг)

Торгова статистика

Торгове посередництво

Торгове право

Торговельна надбавка

Торговельна політика

Торговельна фірма

Торговельні бар'єри

Торговельні витрати

Торговельні звичаї

Торговельні монополії

Торговельні преференції

Торговець

Торговий агент

Торговий агент-консигнант

Торговий акредитив

Торговий баланс

Торговий відділ

Торговий дім

Торговий капітал

Торговий кредит

Торговий маклер

Торговий патент

Торговий представник

Торговий прибуток

Торговий реєстр

Торговий центр

Торгові договори

Торгові посередники у зовнішній торгівлі

Торренс

Тоталітаризм економічний

Тоталітаризм суспільний

Тотальна орієнтація маркетингу

Тотожність національних рахунків

Тофлер Алвін

Точка байдужості

Точка беззбитковості

Точка збитковості

Точка критичного обсягу

Точний відсоток

Травматизм виробничий

Традиції

Традиційна економіка

Тракація, трактація

Трамп

Транзит

Транзит міжнародний

Транзитне мито

Транзитний товарообіг

Транзитологія

Трансакційні витрати

Трансакція, транзакція

Транскордонне співробітництво

Трансляція

Транснаціональний фінансовий капітал

Транснаціональні корпорації

Транспорт

Транспортна накладна

Транспортна політика

Транспортна продукція

Транспортна складова в ціні товару

Транспортні засоби

Транспортні умови контракту

Транссертифікат

Трансферт

Трансферти міжбюджетні

Трансфертна (внутріфірмова) ціна

Трансфертне ціноутворення

Трансфертні платежі

Трансфертні послуги

Трансформаційна криза

Трансформація

Трансшипмент

Транчиза

Транша

Трасат

Трасант

Траст

Траст-компанія

Траст-сертифікат

Трастова угода

Трастові операції банків

Трасування

Трата

Трата банківська

Трата доміцілійована

Трата торгова

Трейдер

Трейдер торгового залу, аторней

Тренд

Трест

Третейський суд

Тристоронній арбітраж

Три умови успіху продукту на ринку

Трипартизм

Триплікат

«Три сі» збуту

Трійська унція

Трудова дисципліна

Трудова діяльність

Трудова теорія вартості

Трудовий контракт

Трудовий потенціал

Трудові суперечки

Трудові традиції

Трудоголик

Трудодень

Трудомісткість

Трудомісткість управлінських функцій

Туган-Барановський

Тук

Туризм

Туризм міжнародний

Туристичні послуги міжнародні

Тюнен

Тюрго

Угода

Угода з давальницькою сировиною

Угода імпортна

Угода про іноземні інвестиції

Угода умовна

Угоди компенсаційні на комерційній основі

Уест

Узуфрукт

Указ

Україна і світове господарство

Україна: науково-технічний потенціал

Україна: природно-ресурсний потенціал економічного зростання

Україна та Європейський Союз

Українська економічна думка

Українська наукова школа фізичної економії

Улін

Ультимо

«Ультраімперіалізму» теорія

Умови впровадження конвертованої валюти

Умови загальні

Умови контракту

Умови поставки

Умови праці

Умови сталого економічного зростання

Умови та основні фактори розвитку міжнародних економічних відносин

Умови торгівлі

Умовний вклад

Умовні одиниці

Умовно-безмитне ввезення товарів

Універмаг

Універсальний акциз

Універсам

Унітарна держава

Уніфікація

Унія

Унія митна

Уповноважені банки

Управління

Управління активами

Управління акціонерними товариствами

Управління акціонерною власністю

Управління безпекою організації

Управління витратами

Управління дебіторською заборгованістю

Управління державне

Управління державним боргом

Управління економічними ризиками

Управління економічною власністю

Управління запасами

Управління за цілями

Управління інвестиціями на підприємстві

Управління конфліктами в колективі

Управління народним господарством (господарський механізм)

Управління оздоровленням довкілля

Управління освітою

Управління портфелем цінних паперів

Управління постачальниками

Управління продуктивністю праці

Управління ризиком

Управління ринком

Управління соціальне

Управління спільними підприємствами

Управління трудовим колективом

Управління якістю

Управлінська праця

Управлінська структура

Управлінське обстеження

Управлінське рішення

Управлінський апарат

Управлінський облік

Урбанізація

Уречевлена праця

Уречевлений продукт

Урочний час

Усереднення

Установа

Установлення курсу, фіксація

Устаткування

Устрої економічні

Усуспільнення виробництва

Утилізація

Утилітаризм

Утопічний соціалізм

Утримання із заробітної плати

Ухвалення управлінських рішень

Ухиляння від сплати податків

Уцінка товарів

Уцінка цінних паперів

Фабрика

Фабрикат

Фабричне законодавство

Фази економічного циклу

Файолізм

Факсимільний зв'язок

Факт

Факт соціальний

Фактичні порушення

Фактичні резерви

Фактор

Фактор попиту

Фактор порядку народження

Фактор пропозиції

Фактор розподілу

Фактор часу в економіці

Фактори економічного зростання

Фактори економічного прогресу

Фактори інноваційної активності

Фактори маркетингу

Факторинг

Факторинг відкритий

Факторинг конвенційний

Факторинг конфіденційний

Факторія

Факторний аналіз

Факторні (факторингові) операції

Фактура

фальсифікація

ФАО

ФАС

Федеральна контрактна система

Федеральний бюджет

Федеральні фонди

Федерація

Фемінізація бідності

Феодальний суспільний спосіб виробництва

Фермерська (селянська) кооперація

Фідуціар, фідуціарій

Фідуціарна емісія

Фідуція

Фізична економія

Фізична праця

Фізичні особи

Фізіократи

Фізіологія праці

Фіксація цін

Фіксована відсоткова ставка

Фіксований валютний курс

Фіксовані (рентні) платежі

Фіктивний капітал

Філадельфійський план

Філіал, філія

Філософія грошей

Філософія людини

Філософія техніки

Філософія управління якістю в Японії

Фільєра

Фінанси

Фінанси військові

Фінанси державні

Фінанси домогосподарств

Фінанси міжнародні

Фінанси місцеві

Фінанси підприємств

Фінансова безпека країни

Фінансова блокада

Фінансова глобалізація

Фінансова дисципліна

Фінансова наука

Фінансова політика

Фінансова стійкість корпорації

Фінансова стратегія підприємства

Фінансове вирівнювання

Фінансове забезпечення

Фінансове планування

Фінансовий аналіз

Фінансовий звіт компаній

Фінансовий інжиніринг

Фінансовий капітал

Фінансовий механізм

Фінансовий механізм підприємств

Фінансовий рік

Фінансовий стан суб'єктів підприємницької діяльності

Фінансові злочини

Фінансові зобов'язання

Фінансові інновації

Фінансові інститути депозитні

Фінансові резерви

Фінансові результати

Фінансові ресурси

Фінансові ринки

Фінансові санкції

Фінансові системи

Фінансові установи

Фінансові фонди

Фінансово-кредитні інститути

Фінансово-промислові групи

Фірма

Фірмова структура світового автомобільного ринку

Фірмове найменування

Фірмовий стиль

Фіскальна політика

Фіскальне мито

Фіскальний федералізм

Фіфо

Фішер

Флат

Флюктуація, флуктуація

ФОБ, франко-борт

Фотель

Фокус-група

Фома Аквінський

Фонд

Фонд грошового ринку

Фонд заміщення

Фонд заробітної плати

Фонд матеріального заохочення

Фонд нагромадження

Фонд оплати праці

Фонд позичковий

Фонд робочого часу суспільства

Фонд споживання

Фонд стабілізації

Фонди викупні

Фонди фінансових ресурсів цільового призначення

Фондовий арбітраж

Фондовий ринок

Фондові операції банків

Фондовіддача

Фондомісткість

Фондоозброєність праці

Форвард

Форвардна інтервенція

Форвардне покриття

Форвардні операції

Фордизм

Форма господарювання

Форма емісії

Форма і зміст в економічному дослідженні

Формальна група

Форми вартості

Форми випуску цінних паперів

Форми гнучкого робочого часу

Форми доходів найманих працівників

Форми економічного співробітництва корпорацій

Форми заробітної плати

Форми і методи державного регулювання економіки

Форми і методи товаропостачання

Форми і методи торгівлі

Форми інвестицій

Форми рентабельності

Форми страхування

Формування депозитних грошей комерційними банками

Формування попиту

Формула Блека-Скоулза

Формуляр

Формулярне право

Форс-мажор

Форфетування

Фостіс

Фотографія виробничого процесу

Фотографія робочого часу

Фотохронометраж

ФРА (РКА)

Франко

Франко Іван Якович

Франчайзинг

Франшиза

Фрахт

Фрахтування

Фреймове (поєднане) оголошення

Фрикційне безробіття

Фритредерство

Фрідмен

Фрі-райдер

Фріш

Фуллартон

Фундований дохід

Фундовані позики, фундований борг

Функції банківського капіталу

Функції грошей

Функції маркетингу

Функції податків

Функції страхування

Функції управління

Функціональна організація маркетингу

Функціональна структура

Функціональне управління

Функціональне фінансування

Функціональний зв'язок

Функціональний підхід у менеджменті

Функціональність виробу

Функціонально-вартісний аналіз

Функціонування

Функція

Функція грошей як засобу обігу

Функція грошей як засобу платежу

Функція грошей як засобу утворення скарбів і нагромадження

Функція грошей як міри вартості

Функція грошей як світових

Функція заощаджень

Функція попиту

Функція попиту і пропозиції

Функція пропозиції

Функція споживання

Футурологія

Ф'ючерси фінансові

Ф'ючерсні операції

Хабарництво

Хаберлер

Хавала

Хаєк

Хайринг

Хайтек-компанія

Халатність

Хансен

Характер праці

Характеристика

Харизма

Харріс

Харрод

Харсані

Хеві акція

Хедж

Хеджування

Хеджування арбітражне

Хеджування випереджальне

Хеджування купівлею

Хеджування продажем

Хеджування селективне

Хеджування чисте, звичайне

Хедж-фонд

Хейлбронер

Хейман

Хекмен

Хекшер

Хендз он

Хікc

Ховельмо

Холдингова компанія

Хотеллінга правило

Хоутрі

Хризогедонізм

Хронологія

Хронологія економічного циклу

Хронометраж

Ценз

Центр

Центр витрат

Центр відповідальності

Центр доходів

Центр інвестицій

Центр прибутку

Централізація виробництва

Централізація капіталу

Централізація управління

Централізована економіка

Центральні банки

Центри інженерні

Цесіонарій

Цесія

Цех

Цехові витрати

Цивілізаційний

Цикл

Цикл дії опціону

Цикл життя цінних паперів

Цикл конверсії готівки

Цикл «наука-виробництво-споживання»

Цикл нововведень

Цикл товару

Циклів економічних теорії

Циклічне безробіття

Циклічний бюджет

Циклічний дефіцит бюджету

Циклічність виробництва

Циклічного розвитку теорії та концепції

Циклічно збалансований бюджет

Цілей компанії теорії

Цілі інвесторів

Цілі фірми, компанії

Цілісність світового господарства

Ціль організації

Цільове фінансування

Цільове ціноутворення

Цільовий маркетинг

Цільові внески, податки

Цільові комплексні програми

Цільові облігації

Цільові позики

Ціна

Ціна акцій

Ціна аукціону

Ціна базисна цінних паперів

Ціна брутто

Ціна валова

Ціна виконання

Ціна викупна

Ціна виробника (продавця)

Ціна виробництва

Ціна виробництва монопольна

Ціна відновлення

Ціна відправна

Ціна відпускна

Ціна гнучка

Ціна гранична

Ціна демпінгова

Ціна державна

Ціна довідкова

Ціна договірна

Ціна емісії

Ціна єдина

Ціна жорстка

Ціна з надбавкою

Ціна з наступною фіксацією

Ціна з приплатою

Ціна за клірингом

Ціна закупівельна

Ціна заспокійлива

Ціна землі

Ціна зі знижкою

Ціна зональна

Ціна інженерно-консультаційних послуг

Ціна інтервенційна

Ціна ковзаюча (змінна)

Ціна «крос-овер»

Ціна каталогу

Ціна КАФ

Ціна керована

Ціна конверсії

Ціна конвертована

Ціна контрактна

Ціна котирувальна

Ціна красна

Ціна лімітована, лімітна

Ціна ліцензії

Ціна монопольна

Ціна монопольно висока

Ціна монопольно низька

Ціна невласна, зовнішня

Ціна нетто

Ціна номінальна

Ціна ноу-хау

Ціна об'єкта капітального будівництва

Ціна об'єкта роздержавлення

Ціна оптимальна

Ціна остаточна

Ціна перекупівлі

Ціна питома

Ціна пільгова

Ціна повна

Ціна попиту

Ціна порівняння

Ціна поставки товару

Ціна початкова

Ціна прейскурантна

Ціна престижна

Ціна припинення виробництва

Ціна проникнення на ринок

Ціна пропозиції

Ціна реалізації

Ціна рівноваги

Ціна рівноваги доходу і витрат

Ціна роздрібна

Ціна розрахункова

Ціна СІФ

Ціна спадна

Ціна споживання

Ціна спот

Ціна страйк

Ціна ступенева

Ціна субвенціональна

Ціна тверда

Ціна тісна

Ціна трансфертна

Ціна третинна

Ціна уторгована

Ціна фабрична

Ціна ФАС

Ціна ФОБ

Ціна форвардних угод

Ціна франко

Ціна ф'ючерсна

Ціна цінних паперів конвертована

Ціна цінних паперів покупця

Ціна цінних паперів початкова

Ціна цінних паперів продавця

Ціни у міжнародній торгівлі

Ціни вільні

Ціни внутрішнього ринку

Ціни зовнішньоекономічні

Ціни міжнародних торговельно-економічних угод

Ціни підтримувальні

Ціни привабливі

Ціни питомі

Ціни регульовані

Ціни світові

Ціни сезонні

Ціни суспільно оптимальні

Цінні папери

Цінність

Цінність праці

Цінності моральні

Цінова гнучкість

Цінова дискримінація

Цінова еластичність попиту

Цінова політика підприємства

Цінова стратегія маркетингу

Цінове лідерство

Цінові знижки

Ціноутворення на світовому ринку

Чартер

Чартер банківський

Чартер відкритий

Чартер рейсовий

Чартерні перевезення

Чартизм

Цолфрейн

Чартинг

Чартист

Час виробництва

Час вільний

Час обігу капіталу

Час обороту капіталу

Час основний

Час позаробочий

Час понаднормовий

Час робочий

Часткова відмова від акцепту

Частковий резерв

Частковий робітник

Частковий сертифікат

Чейз

Чек

Чек анульований

Чек золотий

Чек-каунтер

Чек кросований

Чек лімітований

Чековий кліринг

Чек фіктивний

Чемберлін

Чинш

Чисте кредитування запозичення

Чистий відплив капіталу

Чистий відсоток

Чистий державний борг

Чистий дохід суспільства

Чистий дохід, чистий прибуток

Чистий економічний добробут

Чистий економічний прибуток

Чистий експорт

Чистий імперіалізм

Чистий імпорт

Чистий інвестиційний дохід

Чистий капіталізм

Чистий облігаційний борг компанії

Чистий оборотний капітал

Чистий обсяг продажу

Чисте переливання капіталу

Чистий прибуток на акцію звичайну

Чистий приплив капіталу

Чисті внутрішні інвестиції

Чисті галузі

Чисті капіталовкладення

Чисті ліквідні активи

Чисті податки

Чисті податки на імпорт

Чисті податки на продукцію

Чисті трансфертні платежі

Човники

Шантаж «зелений»

Шарп

Шахрайство

Шведська модель соціально-економічного розвитку

Шведська (стокгольмська) школа економічної думки

Швидкість обертання оборотних засобів

Швидкість обігу грошей

Шевченко

Шедули

Шедулярний подохідний податок

Шербюльє

Шеффле

Ширина ринку

Широка норма керованості

Широкий ринок

Шкала особистих переваг

Шкала цін

Школи стратегічного управління банком

Шлецер

Шмаленбах

Шмоллер

Шокова терапія

Шомаж

Шоп

Шоуїнг

Шпанн

Шпигунство промислове

Штати

Штольцман

Штраф

Штрафні санкції

Штрейкбрехер

Шульц

Шумпетер

Шумпетерська гіпотеза

Юм

ЮНЕСКО

ЮНІДО

ЮНКТАД

Юридична відповідальність

Юридична відповідальність бізнесу

Юридичний обов'язок

Юридичні особи

Юрисдикція

Якісне економічне зростання

Якість

Якість вищої освіти

Якість життя

Якість загальної середньої освіти

Якість кредитного портфеля

Якість праці

Якість товару (послуги)

Якість трудового життя

Яма

Ямайська валютна система

Ярмарки і виставки міжнародні

Японська концепція маркетингу

Японський центр продуктивності