Історія економічних вчень - навчальний посібник

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

1.1. Предмет курсу

1.2. Завдання і функції курсу

1.3. Методи наукових економічних досліджень

  У чому полягає зміст предмета "Історія економічних учень"?

  Чому потрібно вивчати курс "Історія економічних учень"?

  Під впливом яких факторів трансформуються погляди і концепції економістів?

  Які періоди охоплює історія економічних учень?

  Основні напрями сучасної економічної теорії

  Функції курсу "Історія економічних учень" і його значення для творчого оволодіння сучасною економічною теорією

Література


ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ

2.1. Економічна думка Стародавнього Сходу

2.2. Економічна думка Стародавньої Греції

2.3. Економічна думка Середньовіччя

2.4. Меркантилізм

  Які найвідоміші писемні пам'ятки економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу ви знаєте?

  На основі існування якої власності мало примножуватися багатство країни за вченням Конфуція?

  Яку роль золоту відводили автори трактату "Гуань-Цзи"?

  Яким чином автор трактату "Артхашастра" рекомендує регламентувати присвоєння торговельного прибутку купцями і торговцями?

  Які особливості формування економічних поглядів античного світу?

  У чому полягає сутність економічних поглядів, висловлених у творах стародавніх мислителів Греції: Ксенофонта, Платона, Аристотеля?

  Які функції грошей виділяв Ксенофонт?

  У чому особливості моделей ідеальної держави в працях Платона і Аристотеля?

  Розкрийте сутність концепцій Аристотеля про економіку і хрематистику.

  Як вирішував проблему "справедливого обміну" Аристотель?

  Особливості економічної думки в Стародавній Греції і Стародавньому Римі: спільне і відмінності

  Економічні погляди Середньовіччя

  У чому вбачав багатство держави і як визначав "вартість товару" Ібн-Хальдун?

  Особливості економічної думки раннього і пізнього канонізму

  Що розумів Фома Аквінський під "справедливою ціною", багатством країни?

  Як Фома Аквінський розглядає сутність грошей?

  Які найвідоміші писемні джерела економічної думки в Україні у період раннього середньовіччя?

  Економічні ідеї Київської Русі

  Установлення прав і норм господарських відносин у "Руській правді"

  Що таке меркантилізм? Які історичні передумови його виникнення?

  Яких загальних принципів дотримувались меркантилісти?

  Етапи розвитку меркантилізму: ранній меркантилізм (монетаризм); зрілий меркантилізм

  Виявіть характерні риси ранніх меркантилістів

  У чому полягають характерні риси пізніх меркантилістів?

  Назвіть відмітні риси меркантилізму — першої економічної школи

Література


КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

3.1. Характерні особливості класичної політичної економії

3.2. Виникнення класичної політичної економії в Англії і Франції

3.3. Економічна теорія фізіократів у Франції

3.4. Економічне вчення А. Сміта

3.5. Д. Рікардо — економіст епохи промислової революції

  Чим пояснюється виникнення класичної політичної економії?

  Визначте сутність економічних поглядів У. Петті і П. Буагільбера як засновників класичного напряму політичної економії в Англії і Франції

  У чому полягають антимеркантилістичні погляди У. Петті на суть багатства?

  Прокоментуйте афоризм У. Петті "Праця — батько багатства, а земля — його мати"

  Чому У. Петті не відокремлював вартості товару від його ціни?

  Як трактує У. Петті гроші та їх функції?

  З чого виходить У. Петті, стверджуючи, що рівень заробітної плати робітників має мінімальну величину?

  Як визначає У. Петті земельну ренту і ціну землі?

  Назвіть основні напрямки "системи" реформ П. Буагільбера

  П. Буагільбер зазначав, що найважливішою умовою економічної рівноваги і прогресу є пропорційні, або нормальні ціни. Розкрийте зміст цього вислову.

  Охарактеризуйте ставлення П. Буагільбера до грошей

  У чому полягає сутність поглядів представників школи фізіократів?

  У чому сутність "природного порядку" Ф. Кене?

  Розкрийте сутність вчення Ф. Кене про "чистий продукт" і класи

  Розкрийте положення Ф. Кене про капітал, гроші й торгівлю

  У чому зміст і значення "економічної таблиці" Ф. Кене?

  У чому полягає сутність економічних поглядів А. Р. Ж. Тюрго?

  Розкрийте основні положення вчення А. Тюрго про гроші, відсоток і ціни

  У чому полягає заслуга фізіократів?

  Класична політична економія найбільшого розквіту досягла в Англії. Хто був справжнім творцем економічної науки?

  Що є центральною проблемою політичної економії А. Сміта?

  У чому головне завдання політичної економії А. Сміта?

  Що є вихідним положенням теоретичної системи А. Сміта?

  Що мав на увазі А. Сміт, формулюючи положення про "невидиму руку" економічних законів?

  У праці А. Сміта "Дослідження про природу і причини багатства народів" можна знайти не одну, а кілька концепцій вартості. Дайте характеристику їх.

  Назвіть принципи, які А. Сміт пропонував покласти в основу системи оподаткування

  Що є продуктивною і непродуктивною працею за А. Смітом?

  У чому полягає сутність теорії грошей А. Сміта?

  Розкрийте сутність теорії розподілу і доходів А. Сміта.

  Як А. Сміт визначає капітал?

  Яке значення, за А. Смітом, має нагромадження капіталу?

  У чому полягає зміст методологічних основ учення Д. Рікардо?

  Розкрийте сутність теорії вартості Д. Рікардо

  Як Д. Рікардо характеризував капітал?

  Як Д. Рікардо трактував гроші?

  На думку Д. Рікардо, головне завдання економічної науки — визначити закони, що управляють розподілом продукту між основними класами. Як вирішував Рікардо це завдання?

  З ім'ям Д. Рікардо пов'язують створення теорії ренти. Як обґрунтовує він процес утворення ренти?

  Порівняйте принцип відносних витрат Д. Рікардо з принципом абсолютних витрат А. Сміта (у зовнішній торгівлі)

  У чому ви бачите основну заслугу А. Сміта і Д. Рікардо — основоположників класичної школи політичної економії?

Література


ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

4.1. Економічна думка початку XIX ст. в Англії. Т. Мальтус

4.2. Економічна думка початку XIX ст. у Франції. Ж. Б. Сей

4.3. Економічне вчення Дж. С. Мілля

4.4. Економічна теорія в США. К. Ч. Кері

  З яких основних положень виходив Т. Мальтус у праці "Дослід про закон народонаселення"?

  Що Т. Мальтус пропонує для вирішення проблем бідності?

  Розкрийте сутність мальтузіанської теорії заробітної плати

  Що Т. Мальтус пропонує для вирішення проблем бідності?

  У чому полягає сутність мальтузіанського закону спадної віддачі?

  Прокоментуйте проблему, висунуту Т. Мальтусом у його відомій праці "Дослідження про закон народонаселення". Як трактується вона в сучасних умовах?

  Як Ж. Б. Сей трактував політичну економію як науку?

  Чому Ж. Б. Сей надавав вирішального значення створенню багатства нації? Дійова особа економічного розвитку за Сеєм

  Дайте характеристику концепції розподілу доходів Ж.Б. Сея. Теорія "трьох факторів" виробництва.

  Яке значення теорії ринків Ж.Б. Сея для сьогодення?

  Яка основна праця Дж. С. Мілля та її складові?

  Як аналізує Дж. С. Мілль процес виробництва?

  Якого значення у Дж. С. Мілля набуває роль капіталу для суспільного відтворення?

  Як Дж. С. Мілль визначає "природну" заробітну плату?

  Яка сутність теорії вартості Дж. С. Мілля?

  Який внесок зробив Дж. С. Мілль у теорію міжнародної торгівлі?

  Як Дж. С. Мілль розглядав проблему ролі держави в суспільному прогресі?

  У чому полягає сутність основних ідей соціальних реформ Дж. С. Мілля?

  Дж. С. Мілль збирався написати оновлений варіант "Багатства народів". Якою мірою вдалося йому здійснити цей задум?

  У чому полягає сутність теорії "гармонії інтересів" Г. Ч. Кері?

  Прокоментуйте вираз "справедливий розподіл є проявом "гармонії інтересів" за Г. Ч. Кері

  Прокоментуйте погляди Г. Ч. Кері щодо міжнародної торгівлі

Література


КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ—УТОПІСТІВ

5.1. С. Сісмонді — родоначальник економічного романтизму

5.2. Економічна концепція П. Ж. Прудона

5.3. Економічні погляди К. Родбертуса

5.4. Економічна програма Ф. Лассаля

5.5. Економічні вчення соціалістів—утопістів

  5.5.1. Економічні погляди К.А. Сен-Симона

  5.5.2. Економічні погляди Ш. Фур'є

  5.5.3. Економічні погляди Р. Оуена

  Як трактував С. Сісмонді основні економічні категорії?

  У чому полягає критика капіталізму С. Сісмонді?

  Розкрийте сутність концепції реалізації і криз С. Сісмонді

  У чому полягає сутність методології П. Ж. Прудона?

  Що є основою концепції еквівалентності послуг П. Ж. Прудона?

  Дайте визначення економічної програми П. Ж. Прудона

  Як трактує К. Родбертус теорію вартості?

  Який внесок К. Родбертуса у розробку теорії земельної ренти?

  Як К. Родбертус ставиться до проблем розподілу?

  Яку тезу Ф. Лассаль проголосив "основним законом капіталізму", і в чому сутність цього закону?

  У чому полягає сутність соціалістичних вчень?

  Як розумів К.А. Сен-Симон сутність поступального розвитку суспільства?

  На думку К. А. Сен-Симона, "асоціація" змінить форму розподілу. Поясніть цей вираз

  Як сенсімоністи (послідовники К. А. Сен-Симона) формулюють теорію експлуатації?

  Як Ш. Фур'є ставився до приватної власності?

  Яку власність вважав Ш. Фур'є економічною основою майбутнього ладу?

  Як здійснюється розподіл прибутків за Ш. Фур'є в первинній господарській одиниці асоціації — фаланзі?

  Що Ш. Фур'є вважав організуючою силою суспільства?

  Що покладено в основу економічної програми Р. Оуена?

  Як розумів Р. Оуен основний принцип соціалізму: "від кожного — за здібностями, кожному — за працею"?

  Як визначав Р. Оуен економічні категорії "вартість", "прибуток", "гроші"?

  Як пояснював Р. Оуен існування криз?

  Р. Оуен був одночасно і теоретиком, і практиком. Як здійснювалася його реформаторська діяльність на практиці?

  У чому відмінності між моделями "справедливого" суспільства соціалістів — утопістів?

Література


ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

6.1. Формування і методологія марксистської політичної економії

6.2. Основні ідеї "Капіталу" К. Маркса

6.3. Теоретичні проблеми економічного вчення марксизму

  Які класи суспільства визначає К. Маркс?

  У чому сутність марксистської трудової теорії вартості?

  Як К. Маркс визначає гроші?

  За К. Марком, робоча сила — товар. Обґрунтуйте це положення

  Як К. Маркс трактує капітал?

  Обґрунтуйте положення К. Маркса про органічну будову капіталу

  Що таке основний і оборотний капітал за К. Марксом?

  Дайте аналіз марксистської теорії додаткової вартості

  Додаткова вартість лежить в основі доходів власників капіталу — підприємницького прибутку, торгового прибутку, відсотка

  Розкрийте сутність марксистської теорії заробітної плати

  Як К. Маркс розрізняє абсолютну і відносну додаткову вартість?

  Проблеми соціальної справедливості та рівності у трактуванні К. Маркса

  З чого складаються вихідні положення економічної теорії К. Маркса?

  Визначте позитивний момент концепції відтворення К. Маркса

  Марксизм і сучасність

Література


ІСТОРИЧНА ШКОЛА

7.1. Німецька національна політична економія

7.2. Економічні дослідження нової історичної школи

Чому представників історичної школи прийнято відносити до нетрадиційного напряму в економічній науці?

  Які ідеї обґрунтовував Ф. Ліст у книзі "Національна система політичної економії"?

  Чому, на думку Ф. Ліста, універсальна концепція класиків не придатна для практичного використання? Обґрунтуйте свою думку

  Що нового в розвиток теорії політичної економії вніс Ф. Ліст?

  Дайте загальну характеристику нової історичної школи. В чому її заслуга?

  Яку роль відводили представники нової історичної школи державі?

  Яка сутність "етичного принципу" Г. Шмоллера?

  Реформістський напрям суспільної перебудови Г. Шмоллера

  Л. Брентано — проповідник ідей класового миру. Обґрунтуйте це

  У чому полягає сутність теорії "високої заробітної плати" Л. Брентано?

  Періодизація економічної історії людства К. Бюхера

  Основні ідеї В. Зомбарта в праці "Сучасний капіталізм"

  М. Вебер про ідеальні типи господарства і роль протестантської етики в розвитку капіталізму

  Хто є родоначальником "соціального напряму" в економічній науці?

  У чому полягає сутність "соціального напряму" Р. Штольцмана?

Література


МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

8.1. Попередники маржиналізму

8.2. Маржинальна революція

8.3. Австрійська школа маржиналізму. К. Менгер, О. Бем-Баверк, Ф. Візер

8.4. Економічні погляди А. Маршалла: кембриджська школа

8.5. Економічне вчення Дж. Б. Кларка: американська школа

8.6. Лозаннська школа. Л. Вальрас, В. Парето

  Обґрунтуйте загальні принципи маржиналізму

  Одним із перших висловив ідеї, що увійшли як складова до теорії граничної корисності, німецький економіст Г. Госсен. Його ім'ям названі два закони. У чому їхня сутність?

  Сформулюйте основні положення концепції граничної корисності, висунутої економістами австрійської школи

  Поясніть зміст парадокса А. Сміта про воду й алмаз. Як пропонував пояснити цей парадокс К. Менгер?

  Як К. Менгер ставиться до проблем обміну?

  Обґрунтуйте теорію граничної корисності О. Бем-Баверка

  На чому ґрунтується "теорія очікувань" О. Бем-Баверка?

  У чому полягає сутність закону Ф. Візера?

  Поясніть сутність "теорії альтернативних витрат" Ф. Візера

  Що таке неокласична школа? Чим вона відрізняється від класичної школи?

  Дайте загальну характеристику економічної системи А. Маршалла

  У чому полягає принцип економічної рівноваги, обґрунтований А. Маршаллом?

  Обґрунтуйте концепцію еластичного попиту А. Маршалла

  Розкрийте зміст теорії доходів А. Маршалла

  Проблема національного дивіденду в економічній теорії добробуту А. Пігу

  Методологія досліджень Дж. Б. Кларка

  Що розумів під "статикою" і "динамікою" Дж. Б. Кларк?

  Обґрунтуйте закон граничної продуктивності Дж. Б. Кларка

  Як відповідно до концепції Дж. Б. Кларка розподіляється дохід між виробничими факторами?

  У чому полягає сутність теорії рівноваги економічної системи Дж.Б. Кларка?

  Поясніть сутність моделі загальної економічної рівноваги Л. Вальраса

  Які висновки можна зробити, виходячи з моделей загальної економічної рівноваги Л. Вальраса?

  Розкрийте зміст і практичну значимість "оптимуму Парето"

Література


КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ

9.1. Історичні передумови виникнення кейнсіанства

9.2. Економічне вчення Дж.М. Кейнса

9.3. Еволюція кейнсіанства

  У чому полягає сутність методологічних основ кейнсіанства?

  Охарактеризуйте особливості предмета і методу економічних досліджень Дж. М. Кейнса

  Що мав на увазі Дж. М. Кейнс під ефективним попитом?

  Від чого відповідно до теорії Дж. М. Кейнса залежить динаміка особистого споживання й інвестицій?

  Поясніть зміст "основного психологічного закону" Дж. М. Кейнса

  Що таке коефіцієнт мультиплікації? Яку роль він відіграє в теорії Дж. М. Кейнса?

  Як визначається норма відсотка в кейнсіанській теорії відсотка?

  Обґрунтуйте погляди Дж. М. Кейнса на заробітну плату

  Ціна та інфляція в теорії Дж. М. Кейнса

  Які заходи державного регулювання економіки пропонує Дж. М. Кейнс?

  У чому відмінність концепції, висунутої Дж. М. Кейнсом, від попередніх теорій?

  Яке значення для економічної науки має кейнсіанська теорія?

  Які основні напрями еволюційного розвитку сучасного кейнсіанства?

  Який вплив справило кейнсіанства на сучасні теорії державного регулювання економіки?

  Охарактеризуйте сутність неокейнсіанських теорій зростання Є. Домара і Р. Харрода

Література


ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

10.1. Ідейно-теоретичні основи та етапи розвитку інституціоналізму

10.2. Основні напрями раннього інституціоналізму. Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл

10.3. Неоінституціоналізм. Дж. Гелбрейт, Р. Коуз

  Охарактеризуйте основні принципи інституціоналізму

  У чому сутність методології раннього інституціоналізму?

  Поясніть зміст ідеї, висунутої Т. Вебленом: "інститути — основа економічної поведінки"

  Основними елементами ринкової економіки Т. Веблен вважав "індустрію" і "бізнес". Як він обґрунтовує це положення?

  Що покладено в основу методології економічних досліджень Т. Веблена?

  Як уявляв собі проблеми соціально-економічного розвитку суспільства Т. Веблен?

  Розкрийте сутність економічних поглядів Дж. Коммонса

  Дайте характеристику поділу Дж. Коммонсом ринкового суспільства на професійні групи

  На які групи поділяв Дж. Коммонс "угоди" суспільства?

  Хто був засновником емпіричного інституціоналізму, і які були його погляди?

  У чому полягає основна ідея праці У. Мітчелла "Економічні цикли: Проблема і її постановка"?

  Розкрийте сутність концепції "врівноважуючої сили" Дж. Гелбрейта?

  Обґрунтуйте основні ідеї праці Дж. Гелбрейта "Нове індустріальне суспільство"

  Поясніть сутність концепції "техноструктури та індустріальної системи" Дж. Гелбрейта

  Поясніть сутність системи реформ Дж. Гелбрейта

  Хто є засновником неоінституціоналізму і які основні теоретичні положення його вчення?

  Як Р. Коуз пропонує вирішувати проблему "зовнішніх ефектів"?

Література


ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст.

11.1. Вчення Й. Шумпетера: теорія підприємництва і теорія ефективної конкуренції

11.2. Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберліна

11.3. Теорія недосконалої конкуренції Дж. Робінсон

11.4. Неокласичні теорії економічного зростання

11.5. Розвиток неокласичних теорій ціни, капіталу і економічної рівноваги (неокласичний синтез)

  Обґрунтуйте, до якої школи можна віднести теоретичні погляди И. Шумпетера?

  На чому ґрунтується, за Й. Шумпетером, економічна динаміка?

  Поясніть тезу Й. Шумпетера "Підприємницька функція нерозривно пов'язана з нововведеннями"

  Як впливає, за Й. Шумпетером, ефективна конкуренція на економічну рівновагу?

  У чому полягає сутність "теорії економічного розвитку" Й. Шумпетера?

  Розкрийте зміст монополістичної конкуренції Е. Чемберліна

  Як Е. Чемберлін аналізує три напрямки монополістичної конкуренції?

  Як Е. Чемберлін трактує монопольний прибуток?

  Як вирішується проблема економічної рівноваги за Е. Чемберліном?

  У чому полягає основна ідея праці Дж. Робінсон "Економічна теорія недосконалої конкуренції"?

  Як визначає Дж. Робінсон ринкові ситуації? Поясніть їх зміст

  Як змінюються форми ринкової конкуренції згідно з теорією "недосконалої конкуренції" Дж. Робінсон?

  У чому відмінність підходу до аналізу "монополії і конкуренції" Е. Чемберліна від концепції Дж. Робінсон?

  Як оцінює Дж. Робінсон сучасне розуміння функції корисності?

  Що нового внесли Е. Чемберлін і Дж. Робінсон у теорію ринку?

  Відомо, що теоретики неокласичної школи в основі своєї моделі економічного зростання використовують так звані функції Кобба-Дугласа. У чому їх зміст?

  У чому полягає сутність і значення моделі IS — LM, запропонованої Дж. Хіксом?

  Поясніть зміст ідеї "неокласичного синтезу", висунутої П. Самуельсоном

Література


НЕОЛІБЕРАЛІЗМ

12.1. Економічний лібералізм у XX ст.

12.2. Неоліберальні концепції державного регулювання економіки

12.3. Економічні концепції монетаристів. М. Фрідмен

12.4. Теорії "економіки пропозиції" та "раціональних очікувань"

  12.4.1. Теорія "економіки пропозиції"

  12.4.2. Теорія "раціональних очікувань"

  Поясніть причини виникнення неолібералізму

  У чому полягає сутність еволюції неокласичного напряму економічної думки?

  Як Л. Мізес характеризує варіант сучасного економічного устрою?

  Якими є погляди Л. Мізеса щодо теорії економічної рівноваги?

  Поясніть зміст концепції "спонтанного порядку" Ф. Хайєка

  Поясніть методологічні основи неолібералізму

  "Німецькі економісти зробили найбільший внесок у формування теорії неолібералізму". Обґрунтуйте це положення

  Що проголошує теорія "економічних порядків" В. Ойкена? Які її основні положення і висновки?

  Розкрийте сутність теорії "соціального ринкового господарства". Які основні положення і практичні висновки цієї теорії?

  У чому полягає сутність економічної концепції і реформ Л. Ерхарда?

  Розкрийте сутність теорії "сформованого суспільства"

  У чому полягає сутність американського неолібералізму? Дайте пояснення сучасного монетаризму.

  Які функціональні зв'язки відображає рівняння обміну І. Фішера?

  У чому полягає сутність кількісної теорії грошей М. Фрідмена? Розкрийте її зміст та особливості

  Поясніть "грошове правило" М. Фрідмена

  У чому полягають монетаристські рецепти регулювання інфляції?

  Чим відрізняється грошово-кредитна політика М. Фрідмена від кейнсіанської?

  Поясніть зміст кривої й ефекту А. Лаффера

  Які висновки випливають з теорії "раціональних очікувань"?

Література


ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.)

13.1. Розвиток економічних ідей в Україні в XIX ст. — на початку XX ст.

13.2. Українська економічна думка в період соціального перелому початку XX ст.: панування тоталітарної системи

13.3. Розвиток економічної теорії в сучасній Україні

  Як розглядаються ідеї класичної школи в курсі політекономії Т. Степанова?

  Які принципи класичної політекономії розвиваються у працях І. Вернадського?

  Які категорії, на думку М. Бунге, має розглядати політекономія?

  У чому полягає сутність концепції розподілу М. Бунге?

  Як розвивав марксистське економічне вчення в Україні М. Зібер?

  Як розвивалися ідеї маржиналізму в Україні у 70—90-х роках XIX ст.?

  У чому виявляється сутність теорії цінності М. Туган-Барановського?

  У чому полягає сутність інвестиційної теорії циклів М. Тугана-Барановського?

  Розкрийте сутність соціальної теорії розподілу М. Тугана-Барановского

  В історії української економічної думки відома теорія кооперації М. Тугана-Барановського. Розкрийте її зміст

  Які джерела виникнення земельної ренти виділяв М. Туган-Барановський?

  Чим визначається зміст соціалістичних поглядів М. Тугана-Барановського?

  В економічній думці України в період соціального перелому початку XX ст. виявилися три основні напрями. Розкрийте їх зміст

  У чому відмінності понять корисності В. Парето і Є. Слуцького?

  У чому полягає сутність теорії бюджету споживача Є. Слуцького?

  Які ідеї Є. Слуцького набули відображення у працях зарубіжних економістів?

  Які вам відомі сучасні теоретичні концепції перехідної економіки?

  Як співвідносяться економічні теорії й економічна політика?


СЛОВНИК

АВСТРІЙСЬКА (ВІДЕНСЬКА) ШКОЛА

АМЕРИКАНСЬКА ШКОЛА

ГАРВАРДСЬКА ШКОЛА

ГІЛЬДІЙСЬКИЙ СОЦІАЛІЗМ

ГРОШОВА ШКОЛА

ЕКОНОМІЧНИЙ ДИРИЖИЗМ

ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ

ЕКОНОМІЧНИЙ РОМАНТИЗМ

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

ІСТОРИЧНА ШКОЛА

КЕЙНСІАНСТВО

КЕМБРИДЖСЬКА ШКОЛА

КЛАСИЧНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

"ЛЕГАЛЬНИЙ МАРКСИЗМ"

МАРЖИНАЛИЗМ

МАРКСИСТСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ (МАРКСИЗМ)

МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА

МЕРКАНТИЛІЗМ

МОНЕТАРИЗМ

НЕОІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

НЕОКЕЙНСІАНСТВО

НЕОКЛАСИЧНА ТЕОРІЯ

"НЕОКЛАСИЧНИЙ СИНТЕЗ"

НЕОКОНСЕРВАТИЗМ

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ

НЕОМАЛЬТУЗІАНСТВО

НОВА КЛАСИЧНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

НОВА (МОЛОДА) ІСТОРИЧНА ШКОЛА

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

ПОСТКЕЙНСІАНСТВО

РАДИКАЛЬНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

РАННІЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

РЕВОЛЮЦІЙНИЙ НАПРЯМ МАРКСИСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ

СОЦІАЛ — ДЕМОКРАТИЧНІ ТЕОРІЇ

СОЦІАЛЬНА ШКОЛА

СОЦІОЛОГІЧНА ШКОЛА

СУБ'ЄКТИВНА ШКОЛА

СУЧАСНИЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

УТОПІЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ

ФІЗІОКРАТІЯ

ФРАЙБУРЗЬКА ШКОЛА

ФРИТРЕДЕРСТВО

ЧИКАЗЬКА ШКОЛА

ШВЕДСЬКА (СТОКГОЛЬМСЬКА) ШКОЛА