Фінанси

ПЕРЕДМОВА


РОЗДІЛ 1. СУТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ

1.1. Предмет фінансової науки

1.2. Історичний характер фінансів, їх генезис

1.3. Сутність і відмінні ознаки фінансів

1.4. Функції фінансів

1.5. Призначення та роль фінансів


РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

2.1. Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи

2.2. Організаційні основи функціонування фінансової системи


РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

3.1. Фінансова політика як важлива складова економічної політики держави

3.2. Фінансовий механізм і його елементи

  3.2.1. Фінансове планування

  3.2.2. Фінансовий контроль

  3.2.3. Фінансові важелі

  3.2.4. Правові засади організації фінансових відносин


РОЗДІЛ 4. ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ

4.1. Фінансові відносини суб’єктів господарювання

4.2. Фінанси комерційних підприємств

4.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування

4.4. Особливості фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності

4.5. Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів


РОЗДІЛ 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

5.1. Сутність і призначення державних фінансів

5.2. Основні елементи фінансового господарства

  5.2.1. Фінансові ресурси держави

  5.2.2. Державні доходи

  5.2.3. Державні видатки


РОЗДІЛ 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА

6.1. Сутність і функції податків

6.2. Розвиток наукової теорії податків

6.3. Елементи системи оподаткування

6.4. Класифікація податків

6.5. Податкова політика держави

6.6. Податкова система і принципи оподаткування

6.7. Податковий менеджмент на підприємстві


РОЗДІЛ 7. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

7.1. Економічна природа і функції бюджету

7.2. Бюджетна система України

7.3. Бюджетний процес в Україні

7.4. Бюджетні права державних та місцевих органів влади і управління

7.5. Міжбюджетні відносини і їх регулювання


РОЗДІЛ 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

8.1. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету

8.2. Сутність, склад і структура видатків державного бюджету

8.3. Принципи і форми бюджетного фінансування

8.4. Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки


РОЗДІЛ 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

9.1. Місцеві фінанси в економічній системі

9.2. Місцеві бюджети - фінансова основа місцевого самоврядування

9.3. Збалансування місцевих бюджетів


РОЗДІЛ 10. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

10.1. Призначення і роль державних централізованих цільових фондів

10.2. Фонди державного соціального страхування

  10.2.1. Пенсійний фонд

  10.2.2. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

  10.2.3. Фонд соціального страхування на випадок безробіття

  10.2.4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків

  10.2.5. Фонд захисту інвалідів


РОЗДІЛ 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

11.1. Економічна сутність і роль державного кредиту

11.2. Форми державного кредиту

11.3. Класифікація державних позик і джерела їх погашення

11.4. Державний борг, його формування і обслуговування

11.5. Управління державним боргом


РОЗДІЛ 12. СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК

12.1. Особливості фінансових відносин у сфері страхування

12.2. Форми страхових фондів

12.3. Організація страхування

12.4. Страховий ринок


РОЗДІЛ 13. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

13.1. Призначення і структура фінансового ринку

13.2. Ринок грошей

13.3. Ринок кредитних ресурсів

13.4. Ринок цінних паперів

13.5. Ринок фінансових послуг


РОЗДІЛ 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

14.1. Сутність і призначення міжнародних фінансів

14.2. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції

14.3. Міжнародний фінансовий ринок


Література. Законодавчі акти