Економічний словник довідник 2020Абсолютна додаткова вартість

Абсолютна рента

Абстрактна праця

Аванс

Авізо

Автаркія

Автоматизація виробництва

Автоматизоване робоче місце (АРМ)

Авуари

Аграрна політика держави

Аграрна реформа

Аграрно-промисловий комплекс

Адміністративно-управлінський персонал

Адміністративно-управлінські видатки

Ажіотаж

Акредитив

Акселератор

Акцепт

Акциз

Акціонерний капітал

Акціонерне товариство

Акція

Амортизація

Аналіз господарської діяльності

Антимонопольне законодавство

Атестація

Аукціон

Базисна величина

Базисна умова поставок

Базисна ціна

Баланс грошових доходів і видатків

Баланс попиту і пропозиції

Баланс праці

Баланс предметів споживання

Баланс розрахунковий

Баланси вартості

Баланси матеріальні

Банк

Банк міжнародних розрахунків

Банківська гарантія

Банківський капітал

Банківський кредит

Банківський чек

Банкноти

Банкрут

Банкрутство

Бартер

Бартерна торгівля

Безготівкові розрахунки

Безробіття

Бізнес

Бізнесмен

Біржа

Біржа валютна

Біржа праці

Біржова ціна

Біржове котирування

Біржовий бум

Біржові посередники

Боніфікація

Бригадна організація праці

Брокер

Брокеридж

Бюджет сім'ї раціональний

Бюджет сім'ї споживчий мінімальний

Бюджет споживання оптимальний

Бюджетні обстеження

Валова продукція

Валова продукція підприємства

Валова продукція промисловості

Валова продукція сільського господарства

Валовий дохід

Валовий збір сільськогосподарських культур

Валовий національний продукт

Валовий оборот

Валовий прибуток

Валовий суспільний продукт

Валюта

Валюта іноземна

Валюта конвертована

Валюта платежу

Валютна виручка

Валютна інтервенція

Валютна ліквідність

Валютна монополія

Валютна окупність

Валютна система

Валютне законодавство

Валютне регулювання

Валютний демпінг

Валютний кліринг

Валютний «кошик»

Валютний курс

Валютний ринок

Валютні обмеження

Валютні операції

Валютні резерви

Валютні фонди підприємств

Валютні цінності

Варант

Вартісна будова капіталу

Вартісний цикл

Вартість

Вартість виробництва

Вартість відтворення

Вартість мінімального споживчого кошика

Вартість робочого місця

Вартість товару індивідуальна

Вартість товару суспільна

Ваучер

Векселедавець

Векселедержатель

Вексель

Вексельний портфель

Венчурний

Вертикальна інтеграція

Вертикальна концентрація

Вибуття основних фондів

Вивіз капіталу

Вивіз товару

Викуп підприємства

Випробування товару /продукції/ в ринкових умовах

Вирівнювання економічних умов господарювання

Виробництво продукції на душу населення

Виробнича функція

Виробничий потенціал економіки

Виробничі об'єднання

Виробничі фонди

Виручка від реалізації

Витрати граничні

Витрати змінні

Витрати майбутніх періодів

Витрати постійні

Витрати середні загальні

Витрати середні постійні

Витрати фактичні

Відносна вартість основних фондів

Відносна додаткова вартість

Відносне перенаселення

Відповідальність економічна

Відтворення

Відтворення основних фондів

Відтворення природних ресурсів

Відчуження

Військово-промисловий комплекс

Вільна економічна зона

Вклади

Власність

Власність економічна

Власність юридична

Власні оборотні засоби

Вмонтовані, автоматичні стабілізатори

Внутрігалузева спеціалізація

Внутрігалузевий оборот

Внутрізаводський оборот

Внутрішнє фінансування

Водний кадастр

Галузь з незмінними витратами

Галузь із зростаючими витратами

Гарантований щорічний дохід

Генеральна угода про тарифи і торгівлю

Гіперінфляція

Глобальні проблеми людства

Горизонтальні злиття

Господарський механізм

Господарський /комерційний/ розрахунок

Госпрозрахункові відносини у зовнішньоекономічній діяльності

Госпрозрахунковий дохід

Готова продукція

Гранична витрата

Гранична витрата на ресурси

Гранична маржа

Гранична схильність до споживання і заощадження

Граничний продукт

Гроші

Гроші паперові

Грошова система

Грошовий капітал

Грошовий контроль

Грошовий мультиплікатор

Грошовий обіг

Грошовий ринок

Грошові доходи населення

Група «А»

Група «Б»

Група соціальна

Девальвація

Демаркетинг

Демпінг

Депозит

Депресія

Державна власність

Державне планування

Державне регулювання економіки

Державний борг

Державний бюджет

Державний капітал

Державний капіталізм

Державно-монополістичний /корпоративний/ капіталізм

Дерегулювання

Дефіцит

Дефлятор

Дефляція

Джентльменська угода

Диверсифікація

Дивіденд

Дизайн товару

Дисконт векселів

Диспропорції економічні

Дисципліна праці

Диференціальна рента

Диференціація в оплаті праці

Диференціація доходів населення

Диференціація продукту

Дилер

Довгі хвилі в економіці

Додаткова вартість

Додаткова праця

Додатковий прибуток

Додатковий продукт

Дослідження товарного ринку

Доходи

Доходи населення

Дуополія

Духовне виробництво

Екологічні витрати

Екологічний ефект

Екологія

Еколого-економічна ефективність

Еколого-економічний ефект

Економетрика

Економіка

Економіка народна

Економіка підпільна

Економіка ринкова

Економіка статична

Економіко—математичні методи

Економічна залежність

Економічна кібернетика

Економічна політика

Економічна роль держави

Економічна система

Економічна стратегія

Економічне зростання

Економічне мислення

Економічне передбачення

Економічне стимулювання

Економічний експеримент

Економічний потенціал країни

Економічний примус

Економічний суверенітет України

Економічний цикл

Економічні відносини

Економічні закони

Економічні категорії

Економічні структури

Економічні суперечності

Експлуатація

Експорт

Експорт капіталу

Експортна квота

Експортні замовлення

Експортний контроль

Екстенсивний шлях розвитку

Ембарго

Емісія

Ефект багатства

Ефект імпортних закупок

Ефект мультиплікатора

Ефект процентної ставки

Ефективність економічна

Ефективність економічна нових засобів виробництва

Ефективність соціальна

Ефективність суспільного виробництва

Євродолари

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ)

Європейська валютна система (ЄВС)

Європейське економічне співтовариство

Європейський інвестиційний банк

Європейський банк реконструкції та розвитку

Європейські співтовариства (Спільний ринок, Європейське співтовариство)

Єдиний економічний простір

Жива праця

Життєвий рівень населення

Життєвий цикл товару

Ємкість товарного ринку

Завод

Загальний еквівалент

Зайнятість

Закон адекватності виробничих відносин рівню і характеру продуктивних сил (Закон адекватності)

Закон вартості

Закон зростання екологічних витрат суспільства

Закон зростання потреб

Закон економії часу

Закон Енгеля

Закон Коперника-Грешема

Закон народонаселення

Закон нерівномірності економічного розвитку

Закон одержавлення економіки

Закон планомірного розвитку економіки

Закон попиту і пропозиції

Закон спадаючої граничної корисності

Закон спадної віддачі

Закон спадної родючості ґрунту

Законодавство антимонопольне

Закупівельна ціна

Замовлення виробниче

Замовлення торговельних організацій на виробництво промислових товарів

Заробітна плата

Засоби виробництва

Застава

Збалансованість ринку

Збитки в економічній діяльності

Земельна власність

Земельна рента

Земельний кадастр

Земля

Змінний капітал

Знаряддя виробництва

Знецінення грошей

Зовнішнє фінансування

Зовнішній борг держави

Зовнішньоторговельна квота

Зовнішньоторговельний оборот

Зовнішньоторговельна політика

Зовнішня торгівля

Золоті межі (точки)

Золотий запас

Золотий пул

Золотий стандарт

Золото

Зона вільної торгівлі

Зустрічна торгівля

Імперіалізм

Імпорт

Імпортна вартість товару

Імпортна квота

Імпортна ліцензія

Імпортний депозит

Імпортний лізинг

Інвестиції валові й чисті

Інвестиційна політика

Інвестиційні банки

Інвестиційні витрати

Інвестиційні компанії

Індекс вартості життя

Індекс паритету

Індекс цін

Індексація вкладів

Індексація доходів

Індексне застереження

Індивідуальний робочий час

Індосамент

Індосант

Інженер — резидент

Інжиніринг

Інкасо

Інновація

Інституціоналізм

Інтегральний показник конкурентоздатності

Інтеграція економічна

Інтелектуальна власність

Інтелектуальні інвестиції

Інтенсивність праці

Інтенсифікація виробництва

Інтереси економічні

Інтернаціоналізація господарського життя

Інтернаціональна вартість

Інфляційний курс

Інфляція

Інфляція очікувана

Інфлювання та дефлювання

Інформаційна економіка

Інфраструктура

Інфраструктура ринкова

Іпотека

Історична школа

Капітал

Капіталістичний спосіб виробництва

Капітальні вкладення

Картель

Кваліфікація

Кваліфікована праця

Квота

Кейнсіанство

Кінцева і проміжна продукція. Кінцева продукція

Кінцевий суспільний продукт

Кінцеві результати

Класична політична економія

Кліринг

Коефіцієнт вибуття основних фондів

Коефіцієнт використання обладнання

Коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання

Коефіцієнт змінності

Коефіцієнт інтегрального (повного) завантаження обладнання

Коефіцієнт інтенсивного завантаження обладнання

Коефіцієнт оновлення основних фондів

Коефіцієнт трудової участі

Командна економіка

Комерційна таємниця

Комерційний (підприємницький) ризик

Комівояжер

Комісіонер на роз'їзди

Компенсаційні угоди

Конгломерат

Конкурент

Конкурентоспроможність

Конкурентоспроможність товарів

Конкуренція

Конкуренція внутрігалузева

Конкуренція міжгалузева

Конкуренція немонополістична

Конкуренція недосконала

Конкуренція нечесна

Конкуренція нецінова

Конкуренція чиста (досконала)

Консерватизм економічний

Консорціум

Контракт

Контроль над зарплатою і цінами

Концентрація виробництва

Концентрація капіталу

Концерн

Концесія

Кон'юнктура економічна

Кон'юнктура ринку

Кооперативна власність

Кооперація

Кооперування виробництва

Корисність гранична

Корпоративна культура

Корпорація

Котирування іноземних валют

Кредит

Кредитна картка

Кредитна система

Кредитна спілка

Кредитно-грошова політика

Крива Лаффера

Крива Філіпса

Критерії економічного прогресу

Кругообіг капіталу

Крупна компанія

Купівельна спроможність грошей

Купівельна спроможність населення

Купівельні фонди населення

Курс акцій

Лихварський капітал

Лібералізація у зовнішньоторговій політиці

Лібералізм

Ліве кейнсіанство

Ліворадикальна політична економія

Лідерство в цінах

Лізинг

Лізингова компанія

Лізинговий контракт

Ліквідація

Ліквідні активи

Ліквідні засоби

Ліквідність

Лімітна ціна

Ліцензіар

Ліцензіат

Ліцензійна угода

Ліцензія

Ліцензування експорту та імпорту

Локаут

Ломбардний кредит

Лот

Людина економічна

Маклер

Мануфактура

Мале підприємство

Маржа

Маржиналізм

Маркетинг

Маркетингова тактика

Маркетингове планування

Маркетингові програми

Маркетингу принципи

Маркетингу стратегія

Маркетингу функції

Масштаб цін

Математичне моделювання економічних процесів

Матеріаломісткість виробництва

Менеджер

Менеджмент

Меркантилізм

Метод економічної теорії

Методи управління народним господарством

Минула праця

Митна декларація

Митна конвенція

Митна політика

Митна територія

Митниця

Митні доходи

Митні збори

Міграція капіталу

Міграція робочої сили

Міжнародна валютна ліквідність

Міжнародна економічна безпека держави

Міжнародна кооперація праці і виробництва

Міжнародна науково-виробнича кооперація

Міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва

Міжнародна торгівля послугами

Міжнародна торгова палата

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Міжнародний бізнес

Міжнародний валютний фонд

Міжнародний кредит

Міжнародний маркетинг

Міжнародний поділ праці

Міжнародний ринок позичкових капіталів

Міжнародний стандарт

Міжнародний тендер

Міжнародний фінансовий капітал

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні організації

Міжнародні розрахунки

Міжнародні товарні угоди

Мікроструктура ринку

Мілітаризація економіки

Мінова вартість

Мінова концепція

Монетаризм

Монополія

Монополія зовнішньоекономічної діяльності

Монопольна рента

Монопольна ціна

Монопольний прибуток

Моральний знос основних фондів

Мотивація трудова

Нагромадження капіталу

Натуральне господарство

Натуральні показники

Наука як продуктивна сила суспільства

Наукова організація праці

Науково обґрунтовані норми споживання

Науково-технічна революція

Науково-технічний потенціал

Науково-технічний прогрес

Націоналізація

Національне багатство

Національний банк України

Національний дохід

Невиробнича сфера

Невиробничі фонди

Негативний прибутковий податок

Незавершене виробництво

Нееквівалентний обмін

Нееластичний попит

Немонополістичний сектор

Необхідна праця

Необхідний робочий час

Необхідний продукт

Неокласична економічна теорія

Неоколоніалізм

Нерівність доходів

Нетрудові доходи

Ніша ринку

Нова економічна політика

Новий міжнародний економічний порядок

Ножиці цін

Номінальна і реальна ставки процента

Номінальна заробітна плата

Номінальний і реальний валовий національний продукт

Норма амортизації

Норма виробітку

Норма додаткового продукту

Норма додаткової вартості

Норма нагромадження

Норма прибутку

Нормальний прибуток

Нормативи економічні

Норми споживання

Нормування праці

Ноу-хау

Нуліфікація грошей

Облігація

Облікова ставка

Обмежена відповідальність

Обмін

Оборот капіталу

Оборотні засоби

Оборотні засоби за ощадними вкладами

Оборотні фонди

Оборотний капітал

Община

Одноосібне підприємство

Олігархія

Олігархія однорідна і диференційована

Олігополія

Олігопсонія

Операції на відкритому ринку

Оптимальні розміри підприємства

Оптова торгівля

Оптові ціни

Органічна будова капіталу

Орієнтири встановлення зарплати і цін

Основні виробничі фонди

Особиста вигода

Особисті споживчі витрати

Особистий дохід

Особистий інтерес

Особистий прибутковий податок

Ощадні установи

Паритет купівельної сили

Патент

Патентний пул

Пеня

Первісне нагромадження капіталу

Первіснообщинний спосіб виробництва

Перехідний період

Підприємства збиткові

Підприємства змішані

Підприємство

Підприємницька діяльність

Підприємницький дохід

Планомірність

Плата за трудові ресурси

Платіжні угоди

Платіжний баланс

Платоспроможний попит

Плинність робочої сили

Податки

Податок з обороту

Поділ праці

Подохідний (прибутковий) податок

Позаекономічний примус

Позаробочий час

Позичковий капітал

Показники економічні

Політика доходів

Політична економія

Попит і пропозиція

Посередницькі зовнішньоторгові капіталістичні фірми

Послуги

Постійний капітал

Посткейнсіанство

Потреби економічні

Потреби матеріальні

Потреби платоспроможні

Праця

Прогнозування товарного ринку

Предмет праці

Предмети споживання

Преміальні системи заробітної плати

Прибуток

Приватизація

Приватна власність

Приватне підприємство

Прикордонна торгівля

Прогнозування економічне

Прогнозування попиту

Прогнозування товарного ринку

Продукт проміжний

Продуктивна праця

Продуктивні сили

Продуктивність праці

Прожитковий мінімум

Промисловий капітал

Пропорції народного господарства

Проста капіталістична кооперація

Проста праця

Просте товарне виробництво

Протекціонізм

Професія

Процент

Рабовласницький лад

Радикальна економічна реформа

Рантьє

Реалізована продукція

Реальна заробітна плата

Реальні доходи населення

Ревальвація (ревалюзація)

Регресивний податок

Регулювання антициклічне

Редукція праці

Режим найбільшого сприяння

Рейганоміка

Реклама

Рента

Рентабельність

Ресурсозбереження

Реформа ціноутворення

Ризик економічний

Ринковий механізм

Ринковий соціалізм

Ринок

Ринок євровалют

Ринок збалансований

Ринок окремих товарів

Ринок покупця

Ринок предметів споживання

Ринок продавця

Ринок регіональний

Рівень безробіття при повній зайнятості

Рівень життя

Робітник нового типу

Робоча сила

Робочий день

Робочий період

Роздрібні ціни

Розподіл

Розподіл доходів відповідно до теорії граничної продуктивності

Розподіл податкового тягаря між підприємцями, різними соціальними групами населення

Розрахунок ВНП за видатками та доходами

Самоокупність

Самоуправління трудового колективу

Самофінансування

Санація

Світова ціна

Світове господарство

Світовий науково-технічний прогрес

Світовий ринок

Світові ринки капіталу

Світові ринки машин та обладнання

Світові ринки послуг

Світові ринки робочої сили

Свобода вибору

Свобода підприємництва

Сегментація ринку

Сезонні коливання

Середня норма прибутку

Синдикат

Система оплати праці

Система участі

Сімейний підряд

Система часткового резерву у банківській справі

Складання національних рахунків

Складна праця

Собівартість продукції

Соціалізм

Соціальна політика

Соціальна справедливість

Соціальна сфера

Спеціалізація

Спілка

Спільні підприємства

Споживання

Споживча вартість

Споживчий кредит

Спосіб виробництва

Спосіб життя

Ставка процента

Ставка процента номінальна і реальна

Стагнація в економіці

Стагфляція

Статутний фонд спільних підприємств

Стимули до праці

Стимулююча і стримуюча фіскальна політика

Стихійний характер економічного розвитку

Страхові компанії (товариства)

Структура виробництва

Структурні кризи

Сукупна пропозиція

Сукупний попит

Сукупний працівник

Сукупний суспільний продукт

Сукупні величини (агрегати)

Сукупності, сукупні величини

Суспільна (ринкова) вартість

Суспільно-економічна формація

Суспільний поділ праці

Суспільні або соціальні блага

Суспільні фонди споживання

Суспільно необхідна праця

Суспільно необхідний робочий час

Сфера послуг

Тарифна система

Темпи економічного зростання

Тендери, міжнародні торги

Теорія адаптивних очікувань

Теорія економіки пропозиції

Теорія раціональних очікувань

Термінові вклади

Техніко — економічне обґрунтування підприємств

Техніко — економічні відносини

Технічна будова капіталу

Технологічний спосіб виробництва

Технополіс, технологічні парки

Товар

Товариство відкрите

Товариство командитне

Товариство командитне на акціях

Товариство з обмеженою відповідальністю

Товарна політика

Товарна продукція

Товарне виробництво

Товарний знак, торговельна марка

Товарний обіг

Товарно-грошові відносини

Торгівля

Торгівля послугами міжнародна

Торгова політика

Торговельне товариство

Торгові бар'єри

Торгові договори й угоди

Торговий баланс

Торговий дім

Торговий капітал

Торговий прибуток

Транснаціональна корпорація

Трансфертні платежі

Трест

Трудова угода

Трудовий стаж

Трудові ресурси

Трудомісткість продукції

Угода про іноземні інвестиції

Уклади у країнах, що розвиваються

Управління просуванням товару

Управління спільними підприємствами

Управління цінами

Усуспільнення виробництва

Установчий прибуток

Фабрична марка

Факторинг

Фактори виробництва

Фактура

Феодальний спосіб виробництва

Фермер

Фізіократи

Фізичний знос

Фіктивний капітал

Фінанси

Фінансова монополістична група

Фінансовий капітал

Фірма

Фіскальна політика

Фонд заміщення

Фонд нагромадження

Фонд споживання

Фонди обігу

Фондовіддача

Фондомісткість

Фондоозброєність

Форми власності

Формування попиту

Франчайзинг

Центральний валютний курс

Ціна

Ціна виробника

Ціна виробництва

Ціна землі

Ціна покупця

Ціна початкова (стартова)

Ціна рівноваги

Ціни вільні

Ціни виходу на ринок, або ринкові ціни

Ціни внутрішнього ринку

Ціни гуртові (оптові)

Ціни державні

Ціни договірні

Ціни закупівельні

Ціни зовнішньоекономічні

Ціни контрактні

Ціни кошторисні

Ціни ліцензії

Ціни нижній рівень

Ціни «ноу-хау»

Ціни питомі

Ціни підтримувальні

Ціни порівняльні

Ціни привабливі

Ціни регульовані

Ціни роздрібні

Ціни світові

Ціни сезонні

Ціни споживання

Ціни суспільно-оптимальні

Ціни трансфертні

Ціни «франко»

Ціни, що забезпечують справедливу норму прибутку

Цінова дискримінація

Цінова еластичність попиту (пропозиції)

Цінове лідерство

Цінові знижки

Ціноутворення

Ціноутворення за принципом «витрати плюс»

Ціноутворення пікове

Цінні папери

Циклічний дефіцит

Циклічно збалансований бюджет

Швидкість обороту грошей

Штрафні санкції

Якість