ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ВСТУП

РОЗДІЛ І ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  ТЕМА 1. ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Підприємство як економічний суб’єкт

1.2. Правові основи функціонування підприємств в Україні

1.3. Класифікація підприємств

1.4. Види й організаційно-правові форми об’єднань підприємств

  ТЕМА 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

2.1. Соціально-економічна природа бізнесу

2.2. Підприємництво як сучасна форма господарювання

2.3. Організаційні форми підприємницької діяльності

  2.4. Основні форми комерційних підприємств в економічно розвинутих країнах

  2.4.1. Особливості організації підприємницької діяльності в США

  2.4.2. Особливості організації підприємницької діяльності в Японії

  2.4.3. Сучасні форми підприємницької діяльності в Росії

  ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК ВЛАСНОЇ СПРАВИ

3.1. Початковий етап створення власного підприємства

3.2. Документальне оформлення підприємницької діяльності

3.3. Керування створеним підприємством

3.4. Припинення діяльності підприємств бізнесу

  ТЕМА 4. МАЛИЙ БІЗНЕС - ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

4.1. Значення і види малого підприємництва

4.2. Економічна діяльність малого підприємства

4.3. Державна підтримка малого бізнесу

4.4. Проблеми малого бізнесу в Україні та шляхи їх подолання

  ТЕМА 5. ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА

5.1. Культура підприємництва

5.2. Ділова і фахова етика

5.3. Організаційно-правові основи підприємництва

5.4. Правове регулювання підприємництва

  ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСУ. ЗМІСТ І ПОРЯДОК РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ

6.1. Призначення, цілі й завдання бізнес-плану

  6.2. Зміст і структура бізнес-плану

  6.2.1. Титульний аркуш

  6.2.2. Зміст бізнес-плану

  6.2.3. Виконавче резюме та викладення прогресивної виробничо-комерційної ідеї

  6.2.4. Загальна характеристика фірми

  6.2.5. Дослідження ринку продукції та послуг

  6.2.6. План і стратегія маркетингу

  6.2.7. План виробництва продукції

  6.2.8. Організаційно-юридичний план

  6.2.9. Фінансовий план

  6.2.10. Оцінювання і страхування ризику

  6.2.11. Додатки

  ТЕМА 7. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства

7.2. Макросередовище функціонування та його основні чинники

7.3. Ринкове середовище господарювання підприємства

  ТЕМА 8. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

8.1. Поняття і сутність системи управління підприємством

8.2. Функції управління підприємством

8.3. Методи управління діяльністю підприємства

8.4. Організаційні структури управління підприємством

8.5. Корпоративне управління

РОЗДІЛ ІІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

  ТЕМА 9. ПЕРСОНАЛ НА ПІДПРИЄМСТВІ

9.1. Персонал підприємства: класифікація, структура

9.2. Визначення чисельності персоналу

9.3. Кадрова політика

9.4. Продуктивність праці

  ТЕМА 10. ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ

10.1. Поняття, склад та структура основних виробничих фондів підприємства

10.2. Облік та оцінювання основних фондів

10.3. Знос основних фондів та його види

10.4. Амортизація основних фондів

10.5. Показники ефективності використання основних фондів

  ТЕМА 11. ОБОРОТНІ ФОНДИ ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Поняття та джерела формування оборотних коштів

11.2. Склад і структура оборотних фондів

11.3. Нормування витрат матеріальних ресурсів

11.4. Оцінювання та основні напрями поліпшення використання оборотних фондів

11.5. Показники та шляхи ефективного використання оборотних коштів та прискорення їхнього обороту

  ТЕМА 12. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Система матеріально-технічного забезпечення виробництва

12.2. Логістика в системі організації матеріально-технічного забезпечення

12.3. Аналіз логістичних витрат підприємства

  ТЕМА 13. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА АКТИВИ

13.1. Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства

13.2. Поняття та класифікація нематеріальних активів підприємства

13.3. Оцінювання нематеріальних активів

13.4. Амортизація нематеріальних активів

13.5. Правовий захист та ефективність використання нематеріальних активів підприємства

  ТЕМА 14. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

14.1. Формування фінансових ресурсів підприємства

14.2. Фінансовий ринок та його структура

14.3. Постачальники та споживачі інвестиційного капіталу в ринковій економіці

14.4. Фінансово-кредитний механізм інвестиційної сфери в умовах ринкової економіки

14.5. Відносини підприємства з комерційними банками

14.6. Терміни кредитування

14.7. Визначення фінансового стану підприємства

14.8. Платоспроможність і ліквідність

14.9. Прогнозування фінансового стану підприємства

  ТЕМА 15. ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

15.1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності

15.2. Класифікація інвестицій

15.3. Структура і планування капітальних вкладень

  15.4. Оцінювання економічної ефективності інвестицій

  15.4.1. Показники економічної ефективності інвестицій

  15.4.2. Абсолютна економічна ефективність інвестицій

  15.4.3. Порівняльна економічна ефективність інвестицій

15.5. Врахування фактора часу під час оцінювання економічної ефективності інвестицій

15.6. Комерційна ефективність інвестицій

  ТЕМА 16. ЛІЗИНГ — ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙ

16.1. Економічна сутність лізингу

16.2. Види та форми лізингу

16.3. Права та обов’язки суб’єктів лізингу

16.4. Лізингові платежі

РОЗДІЛ ІІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  ТЕМА 17. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

17.1. Характеристика інновацій та інноваційної діяльності

17.2. Інноваційні процеси

17.3. Науково-технічний та організаційний прогрес

17.4. Економічна ефективність технічних та організаційних нововведень

17.5. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності

  ТЕМА 18. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОПЧНА БАЗА ВИРОБНИЦТВА

18.1. Сутність і зміст технічної підготовки виробництва

  18.2. Організація технічної підготовки виробництва

  18.2.1. Організація науково-дослідних робіт

  18.2.2. Організація дослідно-конструкторських робіт

  18.2.3. Технологічна підготовка виробництва

  18.2.4. Організація освоєння виробництва нової техніки

  18.2.5. Організаційна підготовка виробництва

18.3. Стандартизація й уніфікація у проектно-конструкторській роботі

18.4. Роль патентної та науково-технічної інформації в організації науково-дослідної роботи

  ТЕМА 19. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

19.1. Виробничий процес, його різновиди і структура

19.2. Наукові принципи організації виробничого процесу

19.3. Форма організації виробництва як характеристика просторово-часової структури виробничого процесу

19.4. Загальна характеристика методів організації виробництва

19.5. Виробничий цикл, його характеристика та структура

19.6. Типи виробництва, їхні техніко-економічні особливості

19.7. Види руху деталей

19.8. Потокове виробництво

РОЗДІЛ ІV ПЛАНУВАННЯ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  ТЕМА 20. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

20.1. Сутність прогнозування і планування на підприємстві

20.2. Основні етапи стратегічного планування на підприємстві

20.3. Тактичне і оперативне планування діяльності підприємства

20.4. Методи і принципи державного регулювання діяльності підприємства

  ТЕМА 21. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

21.1. Виробнича програма, сутність, основні поняття

21.2. Основні показники виробничої програми

21.3. Планування виробничої програми

21.4. Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі діяльності

  ТЕМА 22. МОТИВАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ

  22.1. Мотивація праці

  22.1.1. Змістовні концепції мотивації

  22.1.2. Процесуальні концепції мотивації

  22.1.3. Види, фактори та методи мотивації праці

22.2. Сутність, функції та принципи заробітної плати

22.3. Тарифна система оплати праці робітників

22.4. Форми і системи оплати праці

22.5. Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців

22.6. Планування фонду оплати праці

РОЗДІЛ V РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

  ТЕМА 23. ВИРОБНИЦТВО, ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПОСЛУГ

23.1. Продукція, її класифікація і вимірники обсягу

23.2. Якість продукції (послуг) як економічна категорія

23.3. Стандартизація та сертифікація продукції

  ТЕМА 24. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

24.1. Класифікація витрат підприємства

24.2. Поняття про собівартість виготовленої продукції та її види

24.3. Кошторис витрат і калькуляція собівартості підприємства

24.4. Планування та аналіз собівартості виготовленої продукції

24.5. Показники собівартості виготовленої продукції

24.6. Ціноутворення на підприємстві

  ТЕМА 25. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

25.1. Характеристика фінансової діяльності підприємства

25.2. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

25.3. Оцінювання фінансового стану підприємства

25.4. Фінансово-економічна ефективність діяльності підприємства

  ТЕМА 26. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

26.1. Поняття про економічну безпеку підприємства та її визначення

26.2. Методи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства

26.3. Напрями організації економічної безпеки на підприємстві

  ТЕМА 27. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ І САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

27.1. Сутнісна характеристика процесу реструктуризації підприємств. Види реструктуризації

27.2. Процес і процедура реструктуризації

27.3. Ефективність реструктуризації підприємств

27.4. Санація (фінансове оздоровлення) підприємства

  ТЕМА 28. БАНКРУТСТВО ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

28.1. Поняття про банкрутство та причини його виникнення

28.2. Процедура визначення боржника банкрутом

28.3. Ліквідація збанкрутілих підприємств

СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ