Економічний аналіз

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Контрольні запитання


1. За допомогою яких показників оцінюється забезпеченість підприємства трудовими ресурсами?

2. Як розраховуються та аналізуються оборот і стабільність робочої сили?

3. За якими показниками аналізується використання робочого часу?

4. В чому полягає відмінність показників продуктивності праці «виробіток» і «трудомісткість»? Які особливості оцінки їх динаміки?

5. Які фактори сприяють підвищенню продуктивності праці?

6. Яким чином оцінюється вплив чисельності працюючих і продуктивності праці на зміну обсягу продукції?

7. Із яких елементів складається фонд оплати праці?

8. Як в умовах інфляції оцінюється реальний розмір середньої заробітної плати?

9. Які висновки можна зробити, оцінюючи співвідношення темпів зростання середньої заробітної плати і продуктивності праці?

10. За якими показниками аналізуються рух, стан і використання основних фондів?

11. Яким чином зв’язані між собою продуктивність праці, фондовіддача і фондоозброєність?

12. Які показники характеризують використання устаткування?

13. Розкрийте сутність виробничої потужності. Як аналізується ступінь використання виробничої потужності?

14. З якою метою аналізується забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами?

15. За якими показниками аналізується використання матеріальних ресурсів?