Бухгалтерський облік у банках

ВСТУП

ТЕМА 1 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ

1. Сутність банківської системи України

2. Порядок створення і ліцензування комерційного банку

3. Організація обліку в комерційних банках

4. Характеристика аналітичного обліку

5. Загальна характеристика синтетичного обліку

ТЕМА 2 ПЛАН РАХУНКІВ І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

1. Об’єкти бухгалтерського обліку комерційних банків України

2. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України та основні принципи його побудови

3. Основні види фінансової звітності комерційних банків

  3.1. Методика складання Балансу комерційних банків

  3.2. Методика складання Звіту про фінансові результати

  3.3. Методика складання Звіту про рух грошових коштів

  3.4. Допоміжна фінансова звітність

ТЕМА 3 ОБЛІК РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

1. Основи організації касової роботи комерційного банку

2. Касові операції у прибуткових касах

3. Основи обліку операцій видаткових кас

4. Інкасація грошової виручки в комерційних банках

5. Зберігання та облік цінностей документів у грошових сховищах банку

6. Синтетичний облік касових операцій та основні правила проведення касових операцій

7. Ревізія цінностей

ТЕМА 4 ОБЛІК ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

1. Визначення пасивних операцій банку, порядок та умови здійснення депозитних операцій комерційного банку

2. Облік депозитних операцій

3. Облік довірчих операцій

ТЕМА 5 ОБЛІК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

1. Поняття про банківський кредит та його класифікація

2. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій

  2.1. Облік операцій за овердрафтом

  2.2. Облік операцій репо

  2.3. Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту векселів

  2.4. Облік документарного акредитива

3. Принципи бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій

4. Облік застави

5. Методика аналізу кредитного ризику

ТЕМА 6 ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

1. Сутність валютних операцій комерційного банку

2. Принципи ведення банками рахунків клієнті у іноземній валюті

3. Неторговельні операції з валютними цінностями

4. Облік безготівкових міжнародних розрахунків

5. Облік експортно-імпортних операцій клієнтів

6. Інші валютні операції

ТЕМА 7 ОБЛІК СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

1. Поняття про власний капітал у комерційних банках

2. Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку

ТЕМА 8 ОБЛІК ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

1. Види податків, які сплачують комерційні банки

2. Облік податку на прибуток банку

3. Облік податку на додану вартість

4. Облік місцевих податків і зборів

ТЕМА 9 ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

1. Об’єкти обліку в складі доходів і витрат банку

2. Правила обліку доходів і витрат

3. Облік доходів і витрат банку

4. Облік фінансового результату і розподілу прибутку

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

ДОДАТКИ (зразки первинних документів)

БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

ОБІГОВО-САЛЬДОВИЙ БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Заява на відкриття рахунків

УГОДА НА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Платіжне доручення

Меморіальний ордер

Платіжна вимога-доручення

Заява на акредитив

Інкасове доручення

Платіжна вимога

Розпорядження кредитного відділу

Строкове зобов’язання

Операційному відділу розпорядження

Розрахунок резерву на можливі витрати за кредитними операціями комерційних банків

ОСОБИСТА КАРТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА

ТИПОВА УГОДА ПРО ПОВНУ ІНДИВІДУАЛЬНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Об’ява на внесення готівки

Приходний касовий ордер

Книга обліку прийнятих і виданих грошей

Видатковий касовий ордер

Копія супровідної відомості до сумки з грошовою виручкою

Книга обліку залишків бланків суворої звітності

Книга обліку видачі з комори та інших грошових сховищ грошових білетів та інших цінностей для обробки, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище

УГОДА ПРО ДЕПОЗИТНИЙ ВКЛАД

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи — іноземця (резидента чи нерезидента), особи без громадянства та громадянина України — нерезидента

НОРМАТИВНА ЛІТЕРАТУРА

ЗАКОН УКРАЇНИ Про банки і банківську діяльність

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ