Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

ПЕРЕДМОВА


Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

1.1. Визначення бухгалтерського обліку

1.2. Класифікація видів обліку

1.3. Предмет і метод бухгалтерського обліку

1.4. Значення та завдання бухгалтерського обліку

1.5. Основні принципи та елементи бухгалтерського обліку

1.6. Технологічна структура процесу бухгалтерського обліку

1.7. Креативний облік

1.8. Питання для самоконтролю

1.9. Тести

Додаток до розділу - ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПИСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ


Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

2.1. Поняття про бухгалтерські регістри

2.2. Поняття про бухгалтерські рахунки і подвійний запис. Виправлення помилок

2.3. Оборотна відомість

2.4. Поняття про баланси

2.5. Інвентаризація

2.6. Питання для самоконтролю

2.7. Задачі для розв’язання

2.8. Тести


Розділ III. ПЛАН РАХУНКІВ ТА ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

3.1. План рахунків бухгалтерського обліку

3.2. Форми бухгалтерського обліку

3.3. Питання для самоконтролю

3.4. Задачі для розв’язання

3.5. Тести


Розділ IV. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

4.1. Поняття основних засобів та їх класифікація

4.2. Оцінка та переоцінка основних засобів

4.3. Облік руху основних засобів

4.4. Амортизація та знос основних засобів

4.5. Ремонт основних засобів, реконструкція, модернізація

4.6. Витрати на утримання і експлуатацію основних засобів

4.7. Нематеріальні активи і їх облік

4.8. Облік гудвілу

4.9. Облік майна в фінансовій та операційній оренді

4.10. Облік основних засобів соціальної сфери, що не належать підприємству

4.11. Облік інших необоротних матеріальних активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів

4.12. Питання для самоконтролю

4.13. Задачі для розв’язання

4.14. Тести


Розділ V. ОБЛІК ЗАПАСІВ

5.1. Завдання та об’єкти обліку

5.2. Оформлення руху запасів

5.3. Методи оцінки запасів у обліку та звітності

5.4. Облік тари і тарних матеріалів

5.5. Облік запасних частин

5.6. Облік пально-мастильних матеріалів

5.7. Облік бланків суворого обліку

5.8. Переоцінка запасів

5.9. Питання для самоконтролю

5.10. Задачі для розв’язання

5.11. Тести

Додаток 1 до розділу V. Податкова накладна

Додаток 2 до розділу V. Порядок заповнення податкової накладної


Розділ VI. ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ

6.1. Завдання і об’єкти обліку

6.2. Заробітна плата і доходи. Поняття заробітної плати і доходів. Форми оплати праці

6.3. Організація оплати праці

6.4. Регулювання фонду оплати праці і фонду споживання

6.5. Облік робочого часу і виробітку та порядок розрахунку заробітної плати

6.6. Облік відпусток

6.7. Відрахування до фондів соціального захисту

6.8. Облік простоїв

6.9. Облік заробітної плати та розрахунків з робітниками і службовцями в системі бухгалтерських рахунків

6.10. Розрахунки з власниками корпоративних прав

6.11. Облік службових відряджень і розрахунків з підзвітними особами

6.12. Автоматизований облік заробітної плати

6.13. Питання для самоконтролю

6.14. Задачі для розв’язання

6.15. Тести

Додаток 1 до розділу 6 — Форма № 1ДФ


Розділ VII. ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ

7.1. Загальні поняття про витрати та собівартість

7.2. Завдання і об’єкти обліку

7.3. Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції

7.4. Склад витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)

7.5. Облік витрат основного виробництва

7.6. Облік загально-виробничих, адміністративних витрат та витрат на збут

7.7. Облік витрат майбутніх періодів

7.8. Облік браку та збитків від браку

7.9. Надзвичайні витрати та їх облік

7.10. Зведений облік витрат на виробництво

7.11. Поняття валових витрат та отримання інформації про валові витрати з даних бухгалтерського обліку

7.12. Облік фінансових витрат

7.13. Питання для самоконтролю

7.14. Задачі для розв’язання

7.15. Тести


Розділ VIII. ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ

8.1. Завдання і об’єкти обліку готової продукції

8.2. Документальне оформлення руху готової продукції

8.3. Витрати на збут та їх облік

8.4. Облік реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг

8.5. Облік інших доходів

8.6. Облік доходів і витрат за операціями з пов’язаними сторонами

8.7. Облік доходів майбутніх періодів

8.8. Питання для самоконтролю

8.9. Задачі для розв’язання

8.10. Тести

Додаток I до розділу VIII. Форма реєстру отриманих та виданих податкових накладних

Додаток II до розділу VIII. Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних


Розділ IX. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

9.1. Завдання та об’єкти обліку

9.2. Форми безготівкових розрахунків та їх облік

9.3. Облік касових операцій

9.4. Облік розрахунків з постачальниками, підрядчиками та покупцями

9.5. Облік бартерних операцій

9.6. Розрахункові операції в іноземній валюті

9.7. Облік заставних операцій

9.8. Облік розрахунків за претензіями

9.9. Перегляд умов договору

9.10. Облік кредитів

9.11. Облік фінансової допомоги

9.12. Облік цінних паперів

9.13. Питання для самоконтролю

9.14. Задачі для розв’язання

Додаток 1 до розділу 9. Указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива

Додаток 2 до розділу 9. Пам’ятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету


Розділ Х. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

10.1. Основні поняття про фонди та резерви

10.2. Завдання та об’єкти обліку

10.3. Нормативно-методична база з обліку фондів, резервів і цільового фінансування

10.4. Облік статутного капіталу

10.5. Облік додаткового капіталу

10.6. Облік резервного капіталу

10.7. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)

10.8. Облік вилученого капіталу

10.9. Облік фінансових результатів

10.10. Облік податку на прибуток

10.11. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів

10.12. Облік коштів цільового призначення і цільових надходжень

10.13. Питання для самоконтролю

10.14. Задачі для розв’язання

10.15. Тести


Розділ ХI. ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ

11.1. Економічна сутність капітальних інвестицій, їх класифікація та джерела фінансування

11.2. Облік інвестицій у придбання матеріальних та нематеріальних необоротних активів

11.3. Облік капітального будівництва у підрядчика

11.4. Облік капітального будівництва у замовника

11.5. Облік капітальних робіт

11.6. Облік фінансових інвестицій

11.7. Питання для самоконтролю

11.8. Задачі для розв’язання

11.9. Тести


Розділ XII. ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК

12.1. Призначення та функції позабалансового обліку

12.2. Позабалансовий облік необоротних активів та запасів

12.3. Позабалансовий облік зобов’язань

12.4. Позабалансовий облік гарантій та забезпечень

12.5. Позабалансовий облік списаних активів

12.6. Позабалансовий облік амортизаційних відрахувань

12.7. Питання для самоконтролю

12.8. Задачі для розв’язання

12.9. Тести


Розділ ХІІІ ПОЛІТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН

13.1. Обґрунтування необхідності визначення облікової політики

13.2. Класифікація розділів політики

13.3. Облікова політика щодо фінансового обліку

13.4. Політика податкових відносин

13.5. Облікова політика щодо управлінського обліку

13.6. Політика щодо організації бухгалтерського обліку

13.7. Дивідендна політика

13.8. Відображення в обліковій політиці принципу суттєвості

13.9. Питання для самоконтролю

13.10. Задачі для розв’язання

13.11. Тести


Додаток А. Кваліфікаційні характеристики працівників бухгалтерського обліку

Додаток Б. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ