Бухгалтерський облік

ПЕРЕДМОВА

ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Розділ 1. Загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку

1.1. Види господарського обліку, їх диференціація та інтеграція

1.2. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього

1.3. Вимірники, які застосовуються в обліку

Розділ 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

2.1. Предмет бухгалтерського обліку

2.2. Метод бухгалтерського обліку

Розділ 3. Бухгалтерський баланс

3.1. Призначення та побудова бухгалтерського балансу

3.2. Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями

Розділ 4. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис

4.1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та побудова

4.2. План рахунків бухгалтерського обліку

4.3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

4.4. Подвійне відображення операцій на рахунках та його обґрунтованість

4.5. Взаємозв’язок між синтетичними рахунками, субрахунками й аналітичними рахунками

4.6. Оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках

Розділ 5. Облік кругообігу господарських засобів

5.1. Методологічні основи обліку кругообігу господарських засобів

5.2. Облік процесу постачання

5.3. Облік процесу виробництва

5.4. Облік процесу реалізації і визначення фінансових результатів

5.5. Облік оплати праці

Розділ 6. Документація та інвентаризація

6.1. Бухгалтерські документи і вимоги щодо їх оформлення

6.2. Класифікація документів

6.3. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку

6.4. Помилки в обліку та способи їх виправлення

6.5. Організація документообороту і зберігання документів

6.6. Інвентаризація, її значення і види

Розділ 7. Основи організації бухгалтерського обліку і звітності

7.1. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку

7.2. Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 1. Облік основних засобів і нематеріальних активів

1.1. Основні засоби, їх класифікація і оцінка

1.2. Нематеріальні активи, їх класифікація та оцінка

1.3. Бухгалтерські рахунки по обліку основних засобів і нематеріальних активів

1.4. Облік наявності і руху основних засобів і нематеріальних активів

1.5. Облік операційної і фінансової оренди основних засобів

1.6. Облік амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів

1.7. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів

Розділ 2. Облік виробничих запасів

2.1. Запаси, їх класифікація і оцінка

2.2. Бухгалтерські рахунки по обліку виробничих запасів

2.3. Облік наявності і руху виробничих запасів

  2.3.1. Облік виробничих запасів

  2.3.2. Облік тварин на вирощуванні і відгодівлі

  2.3.3. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

  2.3.4. Облік бланків суворої звітності

  2.3.5. Облік транспортно-заготівельних витрат

  2.3.6. Кореспонденція рахунків по обліку запасів

2.4. Інвентаризація виробничих запасів

Розділ 3. Облік грошових коштів

3.1. Нормативно-правове забезпечення порядку ведення касових операцій

3.2. Облік касових операцій

3.3. Інвентаризація каси

3.4. Порядок відкриття і закриття рахунків в установах банків

3.5. Оформлення розрахункових документів та приймання їх установами банків

3.6. Облік операцій на поточному рахунку

3.7. Облік операцій на інших рахунках у банках

Розділ 4. Оцінка та облік фінансових інвестицій

4.1. Визнання та оцінка фінансових інвестицій

4.2. Облік фінансових інвестицій

Розділ 5. Облік праці та її оплати

5.1. Економічний зміст оплати праці та її форми

5.2. Облік особового складу працівників

5.3. Первинний облік затрат праці та її оплати

5.4. Утримання із заробітної плати

5.5. Зведений облік оплати праці

Розділ 6. Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

6.1. Елементи витрат і статті калькуляції

6.2. Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків

6.3. Облік витрат допоміжних виробництв

  6.3.1. Облік енергосилових допоміжних виробництв

  6.3.2. Облік транспортних допоміжних виробництв

  6.3.3. Облік ремонтних допоміжних виробництв

6.4. Облік витрат майбутніх періодів

6.5. Облік загально-виробничих витрат

6.6. Облік витрат основного і незавершеного виробництва

6.7. Собівартість продукції та методи її калькулювання

Розділ 7. Облік витрат діяльності

7.1. Облік операційних витрат

  7.1.1. Облік адміністративних витрат

  7.1.2. Облік витрат на збут

  7.1.3. Облік інших операційних витрат

7.2. Облік витрат іншої звичайної діяльності

  7.2.1. Облік фінансових витрат

  7.2.2 Облік втрат від участі в капіталі

  7.2.3. Облік інших витрат

7.3. Облік надзвичайних витрат

Розділ 8. Облік готової продукції і товарів та їх реалізації

8.1. Характеристика рахунків по обліку готової продукції і товарів

8.2. Облік операцій пов’язаних з рухом готової продукції і товарів

Розділ 9. Облік доходів і результатів діяльності

9.1. Визнання та класифікація доходів

9.2. Організація обліку доходів

  9.2.1. Облік доходів від реалізації

  9.2.2. Облік інших операційних доходів

  9.2.3. Облік доходів від участі в капіталі

  9.2.4. Облік інших фінансових доходів

  9.2.5. Облік інших доходів

  9.2.6. Облік надзвичайних доходів

  9.2.7. Облік страхових платежів

  9.2.8. Облік доходів майбутніх періодів

9.3. Облік фінансових результатів

Розділ 10. Формування та облік власного капіталу

10.1. Економічний зміст власного капіталу

10.2. Облік власного капіталу

Розділ 11. Облік розрахунків підприємства

11.1. Облік розрахунків з підзвітними особами

11.2. Облік розрахунків за кредитами банків та іншими кредитними ресурсами

11.3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями та замовниками

11.4. Визнання, оцінка та облік сумнівної дебіторської заборгованості

11.5. Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами

11.6. Облік розрахунків з учасниками

11.7. Облік розрахунків векселями

Розділ 12. Фінансова звітність підприємства

12.1. Бухгалтерський баланс

12.2. Звіт про фінансові результати

12.3. Звіт про рух грошових коштів

12.4. Звіт про власний капітал

ПЕРЕЛІК ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ І РЕГІСТРІВ НАВЕДЕНИХ У ПІДРУЧНИКУ