Основи популяційної екології

Розділ 9. ВНУТРІШНЬОПОПУЛЯЦІЙНІ СТОСУНКИ ТА ВЗАЄМОДІЯ ПОПУЛЯЦІЙ


Як між особинами однієї популяції, так і між різними популяціями існують певні зв’язки та стосунки, які мають позитивний або негативний вплив на стан кожної з них.

Позначивши сприятливий вплив знаком (+), а несприятливий - знаком мінус (-), відсутність впливу нулем (0), можна відповідно охарактеризувати всі ці типи (табл. 9.1):

1. Взаємовигідний зв’язок, вплив його на обидві взаємодіючі популяції позитивний (+, +). Такий тип взаємодії називається мутуалізмом, а у випадку непостійного зв’язку - протокооперацією .

2. Несприятливий вплив взаємодії на обидві популяції (-, -). Він носить характер конкуренції.

3. Взаємодія між популяціями, за якої одна з них несприятливо впливає на іншу, отримуючи від цього вигоду (+, -). Такий тип стосунків називається хижацтвом. Близьким до нього є паразитизм, який розглядають як послаблену форму хижацтва.

4. Взаємодія, від якої одна популяція отримує вигоду, а інша не зазнає жодного її впливу (+,0), носить характер коменсалізму.

5. Взаємодія, від якої одна популяція зазнає несприятливого впливу, а друга не піддається жодному впливу з боку першої (-, 0), характерна для аменсалізму.

6. Якщо дві популяції не проявляють жодного впливу одна на одну, їхні стосунки називають нейтральними (0, 0). Справжній нейтралізм у природі зустрічається рідко, оскільки між такими популяціями можуть існувати непрямі зв’язки.

З наведених типів стосунків між популяціями найпоширенішими в природі є конкуренція, хижацтво і паразитизм.

Як між популяціями, так і між особинами однієї популяції складаються подібні стосунки, зокрема конкуренція.

             Таблиця 9.1.

Типи взаємодії між популяціями


Тип

взаємодії

Популяції

видів

Характер взаємодії

А

В

Конкуренція

-

-

Одна популяція придушує іншу

Нейтралізм

0

0

Популяції не впливають одна на одну

Мутуалізм

+

+

Взаємодія сприятлива для обох популяцій і є постійною

Протокооперація

+

+

Взаємодія, сприятлива для обох популяцій, але не є постійною

Хижацтво

+

-

Популяція хижака (А) знищує і споживає членів популяції жертви (В)

Паразитизм

+


Популяція паразита (А) живе за рахунок членів популяції господаря (В), який зазнає несприятливого впливу

Коменсалізм

+

0

Популяція коменсала (А) отримує вигоду, а популяція господаря (В) не зазнає впливу коменсала

Аменсалізм

-

0

Популяція (А) пригнічується,
популяція (В) не відчуває впливу

9.1. Конкуренція


Основні поняття і терміни:конкуренція (внутрішньовидова, міжвидова,експлуатаційна, інтерферентна, дифузна, безкомпромісна), суперництво, рівняння Лотки- Вольтерри, закон Гаузе, екологічна ніша (фундаментальна, реалізована), екологічне заміщення, екологічна компресія, еволюційна дивергенція, співіснування.Рис. 9.1. Форми внутрішньовидових (пунктирна лінія) і міжвидових зв’язків між популяціями екологічно подібних видів (короткі товсті лінії) в ланцюгах живлення (довгі товсті стрілки).


Конкуренція - це такий тип взаємодії двох популяцій, який негативно впливає на конкуруючі види, внаслідок чого пригнічується їх ріст або слабший із них уступає сильнішому. Конкуренція може виникати між популяціями та всередині популяції, коли вони використовують одні і ті ж територіальні і харчові ресурси, що є в недостатній кількості.

Якщо конкуруючі організми належать до одного виду (в межах однієї популяції), має місце внутрішньовидова (внутрішньопопуляційна ) конкуренція.

Якщо конкурують особини різних видів, то між ними виникає міжвидова конкуренція.

В обох випадках конкуренція призводить до виснаження ресурсів, що несприятливо впливає на обидві конкуруючі популяції. Конкуренція може виникати також в результаті безпосередньо впливу конкурентів один на одного внаслідок продукування токсичних речовин, що зменшує їхню адаптивність.

Конкуренція, що здійснюється шляхом агресивних сутичок або виділення токсинів , називається інтерферентною .

Конкуренція, що виникає внаслідок зменшення доступності спільного ресурсу, називається експлуатаційною. В цьому випадку особини конкуруючих популяцій одночасно використовують одні ресурси.

Оскільки для конкуруючих сторін вигідним є уникнення взаємодії, конкуренція стала сильним еволюційним фактором, який сприяв розділенню ніш, спеціалізації видів і їх розмаїттю. У тих випадках, коли конкуренції не можна уникнути, природний добір сприяв появі і розвитку дивергенції (розходження, виникнення нових адаптивних ознак). Найсильнішою є конкуренція в освоєному, насиченому середовищі. Загальний вплив, який відчуває кожна окрема популяція зі сторони інших популяцій угрупування називають дифузною конкуренцією.