Фізика - Великий довідник школяра 2019Початкові відомості про будову речовини

Молекули. Рух молекул. Дифузія

Зв’язок температури тіла зі швидкістю руху його молекул. Агрегатні стани речовини

Механічний рух. Рівномірний рух. Швидкість - Взаємодія тіл

Взаємодія тіл

Сила

Інерція. Маса тіла

Явище тяжіння. Сила тяжіння та її зв’язок із масою

Деформація. Сила пружності

Динамометри

Додавання сил, які діють в однаковому напрямку. Центр тяжіння

Явище тертя. Сили тертя. Тертя ковзання, кочення, спокою. Підшипники

Тиск твердих тіл, рідин, газів

Поняття тиску. Тиск твердих тіл і рідин

Тиск газів. Пояснення тиску газів на основі молекулярно-кінетичних уявлень

Закон Паскаля. Сполучені посудини

Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі

Манометри

Архімедова сила. Умови плавання тіл

Робота і потужність. Енергія

Робота і потужність. Енергія. Робота сили, що діє у напрямі руху тіла

Прості механізми

Коефіцієнт корисної дії механізму

Потенціальна енергія піднятого тіла. Кінетична енергія тіла

Перетворення одного виду механічної енергії на інший

Теплові явища

Внутрішня енергія речовини. Робота і теплопередача. Види теплопередачі

Кількість теплоти та її порівняння з роботою

Питома теплоємність речовин

Питома теплота згоряння палива (теплотворна здатність)

Плавлення і тверднення тіл. Температура плавлення. Питома теплота плавлення

Випаровування і конденсація. Кипіння. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення

Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Двигун внутрішнього згоряння

Електромагнітні явища

Електризація тіл. Два роди зарядів - Електричні явища

Дискретність електричного заряду. Електрон. Будова атома - Електричні явища

Взаємодія заряджених тіл. Електричне поле - Електричні явища

Електричний струм. Струм у металах - Електричні явища

Гальванічні елементи. Акумулятори - Електричні явища

Сила струму. Напруга - Електричні явища

Електричний опір. Питомий опір. Види з’єднань провідників - Електричні явища

Закон Ома для ділянки електричного кола - Електричні явища

Робота і потужність струму. Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом - Електричні явища

Коротке замикання. Плавкі запобіжники - Електричні явища

Магнітне поле струму. Постійні магніти

Магнітне поле Землі

Дія магнітного поля на провідник зі струмом

Геометрична оптика

Прямолінійність поширення світла

Відбивання світла. Закони відбивання

Заломлення світла

Лінза. Основні елементи лінзи. Побудова зображень. Оптична сила лінзи

Око людини як оптичний прилад. Дефекти зору. Окуляри.

Кінематика

Відносність руху

Система відліку

Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Скалярні і векторні фізичні величини

Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкості. Прискорення

Рівноприскорений прямолінійний рух

Прискорення вільного падіння

Графіки залежності кінематичних величин від часу в рівномірному і рівноприскореному рухах

Криволінійний рух. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і частота. Кутова швидкість

Динаміка

Перший закон Ньютона. Інерціальна система відліку

Другий закон Ньютона. Додавання сил

Третій закон Ньютона

Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння

Сила тяжіння

Рух тіла з початковою швидкістю під дією сили тяжіння

Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість

Сили пружності. Закон Гука

Вага тіла, яке рухається вертикально з прискоренням. Невагомість

Сила тертя. Коефіцієнт тертя

Принцип відносності Галілея

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу

Механічна робота

Потенціальна і кінетична енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах

Залежність тиску рідини від швидкості її течії

Молекулярна фізика

Основи молекулярнокінетичної теорії. Броунівський рух

Взаємодія атомів і молекул речовин у різних агрегатних станах

Ідеальний газ. Основне рівняння мкт ідеального газу

Рівняння Менделєєва — Клапейрона

Температура та її вимірювання

Вологість повітря. Точка роси

Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг

Змочування. Капілярні явища

Кристалічні й аморфні тіла. Рідкі кристали

Механічні властивості матеріалів. Види деформацій

Термодинаміка

Робота газу в термодинаміці

Закони термодинаміки

Рівняння теплового балансу

Принцип дії теплових двигунів. Ккд теплового двигуна

Електростатика

Закон Кулона

Напруженість електричного поля

Провідники в електричному полі

Діелектрики в електричному полі. Діелектрична проникність

Потенціал. Різниця потенціалів. Напруга. Зв’язок між напругою і напруженістю

Електроємність. Конденсатор. З’єднання конденсаторів

Енергія електричного поля

Постійний електричний струм

Магнетизм

Дія магнітного поля на рухомий заряд. Сили Лоренца і Ампера. Магнітна індукція

Магнітна проникність. Магнетики

Закон взаємодії провідників зі струмом. Ампер

Магнітний потік - Індукційні явища

Індукційні явища

Електромагнітна індукція. Індукційне електричне поле. Закон електромагнітної індукції

Індуктивність. Енергія магнітного поля струму. Самоіндукція

Коливання і хвилі

Механічні коливання. Гармонічні коливання та їхні характеристики

Математичний і пружинний маятники. Періоди їх коливань

Перетворення енергії в коливальному русі

Вимушені коливання. Резонанс

Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі та їхні характеристики

Звукові хвилі. Швидкість звуку

Гучність звуку і висота тону. Луна

Електромагнітні коливання. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Власна частота коливання

Автоколивання. Генератор незгасаючих коливань на транзисторі

Вимушені електричні коливання. Змінний струм. Генератор змінного струму

Електричний резонанс. Трансформатор

Передача електроенергії на відстань

Електромагнітне поле. Електромагнітна хвиля та її характеристики. Густина потоку випромінювання

Принципи радіотелефонного зв’язку

Хвильова оптика

Швидкість світла. Закони відбивання і заломлення світла. Повне відбивання

Когерентність. Інтерференція світла та її застосування в техніці

Дифракція світла. Дифракційна ґратка

Дисперсія світла

Поляризація світла

Електромагнітні випромінювання різних діапазонів

Елементи теорії відносності

Принцип відносності Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі

Закон взаємозв’язку енергії і маси

Квантова оптика

Кванти світла

Фотоелектричний ефект і його закони. Рівняння фотоефекту

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Фотон

Тиск світла. Досліди Лебедєва

Відкриття електрона. Класичні уявлення про будову атома

Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома

Квантові постулати Бора. Поглинання та випромінювання світла атомом

Типи спектрів. Спектри поглинання і випромінювання. Спектральний аналіз

Лазер. Створення та застосування квантових генераторів

Склад ядра атома. Дефект маси. Енергія зв’язку атомних ядер

Ядерні реакції та їхній енергетичний вихід

Радіоактивність

Закон радіоактивного розпаду

Методи реєстрації іонізуючих випромінювань

Одержання та використання радіоактивних ізотопів

Поглинена доза випромінювання. Захист від опромінення

Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція

Ядерний реактор

Термоядерні реакції

Елементарні частинки та античастинки. Взаємні перетворення частинок