Алгебра - Великий довідник школяра 2019Натуральні числа і дії над ними

Дії над натуральними числами

Квадрат і куб числа

Числові та буквені вирази

Формули

Рівняння

Звичайні дроби

Порівняння звичайних дробів

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Додавання і віднімання мішаних дробів з однаковими знаменниками Звичайні дроби Математика Алгебра Великий довідник школяра

Десяткові дроби

Десяткові дроби

Властивості десяткового дробу

Дії з десятковими дробами

Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів

Порівняння

Округлення

Перетворення звичайного дробу в десятковий і навпаки

Середнє арифметичне

Відсотки

Масштаб

Діаграми

Числовий промінь

Геометричні фігури й величини

Многокутник

Трикутник

Прямокутний паралелепіпед

Приклади розв’язування типових завдань

Рівняння

Задачі на рівняння

Задачі на дроби

Задачі на рух

Комбінаторні задачі

Подільність натуральних чисел

Дільники і кратні

Прості й складені числа

Степінь

Розкладання числа на прості множники

Найбільший спільний дільник (нсд)

Найменше спільне кратне

Додавання і віднімання звичайних дробів

Основна властивість дробу

Зведення дробів до спільного знаменника

Порівняння, додавання та віднімання дробів

Перетворення звичайних дробів на десяткові

Множення і ділення звичайних дробів

Множення звичайних дробів

Взаємно обернені числа

Ділення звичайних дробів

Відношення та пропорції

Пряма та обернена пропорційність

Раціональні числа

Додатні та від’ємні числа

Модуль числа

Порівняння чисел

Додавання раціональних чисел

Віднімання раціональних чисел

Розкриття дужок

Множення

Ділення раціональних чисел

Розв’язування рівнянь

Координатна площина

Приклади розв’язування типових завдань

Задачі на знаходження частини від числа

Задачі на знаходження числа за даним значенням його дробу

Задачі на пряму та обернену пропорційність

Задачі на пропорційне ділення

Задачі на відсотки

Задачі на спільну роботу

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Вирази

Рівняння

Основні властивості рівнянь

Лінійні рівняння з одним невідомим

Розв’язування задач за допомогою рівняння

Одночлени

Степінь з натуральним показником

Одночлен і його стандартний вигляд

Многочлен

Множення одночлена на многочлен

Множення многочлена на многочлен

Розкладання многочленів на множники

Формули скороченого множення

Застосування кількох способів для розкладання многочленів на множники

Системи лінійних рівнянь

Рівняння з двома змінними

Графік лінійного рівняння з двома невідомими

Системи лінійних рівнянь з двома невідомими

Раціональні вирази

Основна властивість дробу. Скорочення дробів

Додавання та віднімання дробів

Множення, ділення й піднесення до степеня дробів

Перетворення раціональних виразів

Квадратні корені

Дійсні числа

Квадратні корені

Види неповних квадратних рівнянь і їх розв’язання

Розв’язування квадратного рівняння - Виділення повного квадрата

Формула коренів квадратного рівняння

Теорема Вієта

Дробові раціональні рівняння

Функції

Приклади функцій і їх графіків

Розв’язування рівнянь графічним способом

Нерівності

Властивості числових нерівностей

Розв’язування нерівностей з однією змінною

Системи нерівностей з однією змінною

Функції та графіки

Властивості функцій

Перетворення графіків функцій

Квадратична функція

Розв’язування систем рівнянь

Послідовності

Арифметична прогресія

Геометрична прогресія

Числові функції

Парність функції

Зростаючі й спадні функції

Функції y=[x] та y={x}

Екстремуми функції

Тригонометричні функції

Радіанна система вимірювання кутів і дуг

Тригонометричні функції числового аргументу

Знаки тригонометричних функцій

Періодичність тригонометричних функцій

Графіки тригонометричних функцій

Поняття про обернену функцію

Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь

Деякі способи розв’язування тригонометричних рівнянь

Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей

Приклади розв’язування системи тригонометричних рівнянь

Степенева функція

Кoрінь n-го степеня та його властивості

Найпростіші перетворення радикалів

Ірраціональні рівняння

Ірраціональні нерівності

Узагальнення поняття степеня

Показникові рівняння

Логарифмічна функція

Логарифм числа

Логарифмічні функції

Розв’язування логарифмічних рівнянь

Логарифмічні нерівності

Модуль і його властивості

Границя

Границя числової послідовності

Властивості нескінченно малих послідовностей

Основні теореми про границі числової послідовності

Границя функції

Основні теореми про границі функцій

Неперервність функції в точці

Основні властивості неперервних функцій

Метод інтервалів

Похідна

Похідні елементарних функцій

Арифметичні операції над диференційовними функціями

Застосування похідної

Дослідження властивостей функції і побудова її графіка

Інтеграл і його застосування

Поняття первісної функції

Правила знаходження первісних

Інтеграл

Елементи комбінаторики

Початки теорії імовірностей

Основні поняття теорії імовірностей

Вступ до статистики