Хімія - Великий довідник школяра 2019Загальна хімія

Основні поняття, закони й теорії хімії

Предмет хімії. Значення хімії в народному господарстві та побуті

Будова і властивості речовин

Хімічний елемент

Валентність атомів елементів. Визначення валентності й складання хімічних формул за валентністю атомів елементів

Атомна маса

Молекулярна маса

Масова частка

Кількість речовини. Стала Авоґадро. Молярна маса

Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авоґадро

Довідник формул

Розрахунки за хімічними рівняннями

Періодичний закон та теорія будови атома

Теорія будови атома

Періодичний закон. Періодична система хімічних елементів

Поняття про радіус атома

Електронегативність

Хімічні реакції

Енергетичний ефект хімічних реакцій

Хімічна рівновага

Швидкість хімічної реакції

Розчини

Поняття про розчини і розчинність

Масова частка розчиненої речовини

Електролітична дисоціація

Хімічний зв’язок

Ковалентний зв’язок

Йонний зв’язок

Металічний зв’язок

Водневий зв’язок

Кристалічні ґратки

Окисно-відновні реакції. Метод електронного балансу

Неорганічна хімія

Основні класи неорганічних сполук

Оксиди

Кислоти

Основи

Солі

Метали

Елементи-метали в Періодичній системі

Фізичні властивості металів

Хімічні властивості металів

Метали в природі

Загальні способи добування металів. Електроліз розплавів солей і лугів

Корозія металів

Сплави

Доменне виробництво чавуну

Способи виробництва сталі

Натрій і Калій як представники лужних металів

Кальцій. Кальцій гідроксид і кальцій оксид

Алюміній. Алюміній оксид і алюміній гідроксид, їх амфотерність

Ферум. Оксиди й гідроксиди Феруму

Неметали

Оксиген, Сульфур. Алотропні модифікації. Сполуки оксигену та сульфуру

Нітроген і Фосфор. Сполуки Нітрогену та фосфору

Карбон і Силіцій. Сполуки Карбону та Силіцію

Органічна хімія

Вуглеводні

Насичені вуглеводні (алкани)

Ненасичені вуглеводні (алкени, алкіни)

Ароматичні вуглеводні (арени)

Розв’язування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини

Природні джерела вуглеводнів

Оксигеновмісні органічні сполуки

Насичені одноатомні спирти

Багатоатомні спирти

Феноли

Альдегіди

Насичені одноосновні карбонові кислоти

Естери. Реакція естерифікації

Вуглеводи

Нітрогеновмісні органічні сполуки

Амінокислоти

Білки