Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Загальна хімія
Розчини
Електролітична дисоціація

Речовини, розчини або розплави яких проводять електричний струм, називаються електролітами. Речовини, розчини або розплави яких не проводять електричного струму, називаються неелектролітами. Розпад електролітів на йони під час їхнього розчинення у воді називається електролітичною дисоціацією.

Основні положення теорії електролітичної дисоціації

1)  Електроліти під час розчинення у воді розпадаються (дисоціюють) на позитивно й негативно заряджені йони. Розпад на йони здійснюється під дією диполів води.

2)  Йони в розчині перебувають у гідратованому стані, тобто вони оточені диполями води.

3)  Під дією електричного струму позитивно заряджені йони (катіони) рухаються до катода, негативно заряджені (аніони) — до анода. Завдяки руху йонів розчини електролітів проводять електричний струм.

4)  У розчинах на йони розпадаються речовини з йонним і ковалентним полярним зв’язком.

Ступінь дисоціації

Ступінь дисоціації — відношення числа молекул N, що розпалися на йони, до загального числа розчинених молекул : . Ступінь дисоціації виражається в частках одиниці або у відсотках.

Якщо ступінь дисоціації менший 3 %, то електроліт називається слабким, якщо більший 30 % — сильним. Електроліти, ступінь дисоціації яких лежить у межах від 3 до 30 %, називаються електролітами середньої сили.

Електролітична дисоціація кислот, лугів, солей

Кислоти дисоціюють на катіони Гідрогену й аніони кислотного залишку, наприклад:

.

Луги дисоціюють на катіони металу (або йони амонію ) та аніони гідроксигрупи, наприклад:

.

Солі дисоціюють на катіони металу (або йони амонію ) та аніони кислотного залишку, наприклад:

.

На йони не розпадаються осади, гази, а також вода — сполука, яка мало дисоціює.

Реакції обміну в розчинах. Йонні рівняння

Реакції у водних розчинах з участю електролітів є реакціями між іонами. Вони називаються йонними реакціями, а рівняння цих реакцій — йонними рівняннями.

План запису йонних рівнянь реакцій

1)  Записуємо схему реакції в молекулярній формі:

2)  Перевіряємо, чи є серед реагентів або продуктів реакції малодисоційовані речовини, гази або речовини, які випадають в осад.

    У даному рівнянні є малодисоційована сполука — вода, отже, записуємо в молекулярному вигляді, а решту речовин — у вигляді йонів:

Це повне йонне рівняння.

3)  Виключаємо з обох частин йонного рівняння однакові, тобто ті, що не беруть участі в реакції, йони.

Переписуємо йони, що залишилися:

Скорочуємо коефіцієнти:

Це скорочене йонне рівняння.

Якщо в рівнянні немає малодисоційованих речовин, газів або речовин, які випадають в осад, то ця реакція не відбувається повністю. Наприклад:

У цьому рівнянні всі йони скорочуються, отже, з точки зору електролітичної дисоціації реакція не відбувається.