Теорія культури - Олексій Панич 2009Пояснювальна записка

Анотація дисципліни «Теорія культури

Зміст курсу розкривається в таких темах

Модуль 1. Філософія культури дев’ятнадцятого століття; історична соціологія культури

Тема 1. Загальні принципи теоретичного осмислення культури. Небезпека еклектики в теоретичному осмисленні культури

Тема 2. Теоретичне осмислення культури в філософії Канта

Тема 3. Теоретичне осмислення культури в філософії Гегеля

Тема 4. Теоретичне осмислення культури в філософії Маркса і радянського марксизму

Тема 5. Теоретичне осмислення культури філософії позитивізму (І.Тен)

Тема 6. Теоретичне осмислення культури філософії неокантіанства (Г.Ріккерт)

Тема 6. Історична соціологія культури М.Вебера

План семінарського заняття до модулю 1.

Модуль 2. Циклічні та циклічно-лінійні концепції історії культури

Тема 8. Перші циклічні концепції історії культури (Н.Данілевський, О.Шпенглер)

Тема 9. Теорія культурних циклів історичній соціології П.Сорокіна

Тема 10. Циклічна концепція історії культури в історичній етнології Л.Гумільова

Тема 11. Синтез циклічних та лінійних моделей розвитку культури в історіософії А.Тойнбі

Тема 12. Політологічна трансформація історіософії А.Тойнбі в концепції «зіткнення цивілізацій» С.Гантінгтона

Тема 13. Реставрація лінійного бачення історії культури в концепції «осьового часу» К.Ясперса

План семінарського заняття до модулю 2.

Модуль 3. Психоаналітичні та структуралістсько-семіотичні концепції культури; історична культурологія «Школи анналів »

Тема 14. Психоаналіз культури в роботах З.Фрейда. Культуротворча функція індивідуального позасвідомого

Тема 15.Аналітична психологія культури в роботах К.-Г.Юнга. Культуротворча роль архетипів колективного позасвідомого

Тема 16. Історична культурологія «Школи анналів» та її послідовників (Л.Февр, М.Блок, Ж.Ле Гофф, А.Гуревич)

Тема 17.Формування структуралістської концепції культури в структурній антропології

Тема 18. Семіотика культури в роботах Р.Барта

Тема 19. Структурно-семіотичний аналіз культури в роботах московсько-тартуської семіотичної школи (Ю.Лотман, Б.Успенський)

План семінарського заняття до модулю 3.

Модуль 4. Концепції культури в філософії двадцятого століття (екзістенціалізм, герменевтика, філософія діалогу); теорії соціальної стратифікації культури; неотрадиціоналістська, ігрова та постмодерна концепції культури

Тема 20. Теоретичне осмислення культури в філософії екзистенціалізму (К.Ясперс, Ж-П. Сартр)

Тема 21. Теоретичне осмислення культури в філософській герменевтиці (Г.-Г.Гадамер, П.Рікер)

Тема 22. Теоретичне осмислення культури в філософії діалогу (М.Бубер, М.Бахтін, В.Біблер)

Тема 23. Неотрадиціоналістська концепція культури (Ю.Евола, М.Еліаде)

Тема 24. Формування теорії соціальної стратифікації культури. Протиставлення масової та елітарної культури в роботах Х.Ортега-і-Гассета

Тема 25. Ігрова концепція культури Й.Гейзінги

Тема 26. Розвиток теорій соціальної стратифікації культури упродовж двадцятого століття. Поняття субкультури та контркультури

Тема 27. Постмодерна концепція культури (Ж.Ліотар, У.Еко)

План семінарського заняття до модулю 4.

Порядок оцінювання знань студентів на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Питання до державного іспиту

Список літератури до всього курсу