ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

1. Основні хімічні поняття. Речовина

1.1. Предмет хімії

1.2. Речовина

1.3. Хімічні символи і формули

1.4. Валентність

1.5. Прості та складні речовини. Алотропія

1.6. Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

1.7. Кількість речовини, молярна маса

1.8. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу. Об’ємні співвідношення газів у реакціях

Приклади розв’язування типових задач

  I. Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини

  II. Обчислення масової частки елемента в сполуці

  III. Обчислення відносної густини газу

  IV. Визначення масової та об’ємної часток компонента в суміші

  V. Визначення середньої молярної маси суміші газів

  VI. Виведення формули сполуки

Тести

2. Будова атома

2.1. Склад атома. Нуклон, протонне число, нуклонне число

2.2. Нукліди, ізотопи

2.3. Радіоактивність

2.4. Електрон. Електронні шари

  2.4.1. Послідовність заповнення орбіталей електронами

  2.4.2. Збуджений стан атома

  2.4.3. Стійкість електронних шарів. Перетворення атомів на йони

Приклади розв’язування типових задач

Тести

3. Хімічний зв’язок

3.1. Поняття про електронегативність елемента

3.2. Атомний радіус

3.3. Ковалентний зв'язок

3.4. Гібридизація електронних орбіталей

3.5. Сигма- і пі-зв’язок

3.6. Найважливіші характеристики ковалентного зв’язку

3.7. Йонний, металічний і водневий зв’язки

  3.7.1. Йонний зв’язок

  3.7.2. Металічний зв’язок

  3.7.3. Водневий зв’язок

3.8. Кристалічні та аморфні речовини

Приклади розв’язування типових задач

3.9. Ступінь окиснення

Приклади розв’язування типових задач

Тести

4. Хімічна реакція

4.1. Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння

4.2. Атомно-молекулярне вчення. Закони збереження маси речовин, сталості складу речовин

4.3. Типи хімічних реакцій

4.4. Енергетика хімічних реакцій. Тепловий ефект реакції

Приклади розв’язування типових задач (розрахунки за термохімічними рівняннями)

4.5. Зміна ступеню окиснення

4.6. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

Приклади розв’язування типових задач

4.7. Типи окисно-відновних реакцій

4.8. Швидкість хімічної реакції. Каталізатор

4.9. Оборотність хімічних реакцій

  4.9.1. Хімічна рівновага

Приклади розв’язування типових задач

  І. Швидкість хімічної реакції

  II. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

Тести

5. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

5.1. Основні закономірності Зміни властивостей елементів

6. Суміші речовин. Розчини

6.1. Чисті речовини та суміші

6.2. Суміші, їхні типи, назви, склад, методи розділення

6.3. Розчини

Приклади розв'язування типових задач

6.4. Будова молекули води. Водневий зв’язок між молекулами води

6.5. Сольвати, гідрати, кристалогідрати. Теплові ефекти, які супроводжують процес

6.6. Електролітична дисоціація

  6.6.1. Механізми електролітичної дисоціації у водному розчині

  6.6.2. Основні положення теорії електролітичної дисоціації

  6.6.3. Ступінь електролітичної дисоціації

  6.6.4. Константа дисоціації

6.7. Властивості кислот, основ і солей з погляду теорії електролітичної дисоціації

6.8. Дисоціація води. Водневий показник

6.9. Забарвлення індикаторів

6.10. Реакції в розчинах електролітів. Складання молекулярних і йонно-молекулярних рівнянь

Приклади розв'язування типових задач

6.11. Гідроліз солей як окремий випадок реакцій йонного обміну у водних розчинах електролітів

Приклади розв'язування типових задач

6.12. Ряд електрохімічних потенціалів металів

6.13. Електроліз

  6.13.1. Електроліз розплавів

  6.13.2. Електроліз водних розчинів електролітів (кислот, основ, солей)

Тести


РОЗДІЛ IІ. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

7. Основні класи неорганічних сполук

7.1. Оксиди

  7.1.1. Основні оксиди

  7.1.2. Кислотні оксиди

  7.1.3. Амфотерні оксиди

7.2. Основи

7.3. Кислоти

7.4. Солі

7.5. Амфотерні сполуки

  7.5.1. Амфотерні оксиди

  7.5.2. Амфотерні гідроксиди

7.6. Генетичні зв’язки між класами неорганічних речовин

Приклади розв’язування типових задач

Тести

8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали

8.1. Загальні відомості про металічні елементи та метали

  8.1.1. Електронна будова атомів металічних елементів

  8.1.2. Фізичні властивості металів

  8.1.3. Загальні хімічні властивості металів

  8.1.4. Корозія металів

  8.1.5. Загальні способи добування металів

  8.1.6. Сплави на основі заліза (чавун, сталь)

8.2. Елементи головної підгрупи І групи

  8.2.1. Загальна характеристика

  8.2.2. Натрій і Калій

  8.2.3. Оксиди і гідроксиди Натрію та Калію

  8.2.4. Калійні добрива

8.3. Металічні елементи головної підгрупи II групи

  8.3.1. Загальна характеристика

  8.3.2. Магній

  8.3.3. Магній оксид

  8.3.4. Магній гідроксид

  8.3.5. Кальцій

  8.3.6. Кальцій оксид

  8.3.7. Кальцій гідроксид

  8.3.8. Солі кальцію

  8.3.9. Твердість води

8.4. Алюміній

  8.4.1. Алюміній оксид

  8.4.2. Алюміній гідроксид

  8.4.3. Солі Алюмінію

8.5. Ферум

  8.5.1. Сполуки Феруму (II)

  8.5.2. Сполуки Феруму (III)

Тести

9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

9.1. Гідроген

  9.1.1. Водень

  9.1.2. Вода

  9.1.3. Очищення води

  9.1.4. Гідроген пероксид

9.2. Галогени

  9.2.1. Хлор

  9.2.2. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота

  9.2.3. Хлориди

9.3. Елементи VIA групи

  9.3.1. Загальна характеристика

  9.3.2. Оксиген

  9.3.3. Кисень

  9.3.4. Озон

  9.3.5. Сульфур

  9.3.6. Сірка

  9.3.7. Сірководень (гідроген сульфід). Сірководнева (сульфідна) кислота. Сульфіди

  9.3.8. Оксиди Сульфуру

  9.3.9. Сульфітна кислота та її солі

  9.3.10. Сульфатна кислота

9.4. Елементи VA групи

  9.4.1. Загальна характеристика

  9.4.2. Нітроген

  9.4.3. Аміак

  9.4.4. Солі амонію

  9.4.5. Нітроген(IV) оксид

  9.4.6. Нітратна кислота

  9.4.7. Нітрати

  9.4.8. Нітратні добрива

  9.4.9. Фосфор

  9.4.10. Фосфор(V) оксид

  9.4.11. Ортофосфатна кислота

  9.4.12. Солі ортофосфатної кислоти

  9.4.13. Фосфорні добрива та їхнє добування

9.5. Елементи IV групи

  9.5.1. Загальна характеристика

  9.5.2. Карбон

  9.5.3. Оксиди Карбону

  9.5.4. Карбонатна кислота

  9.5.5. Добування кальцинованої соди аміачно-хлоридним способом

  9.5.6. Силіцій

  9.5.7. Силіцій(ІV) оксид

  9.5.8. Силікатна кислота, силікати

  9.5.9. Силікатні матеріали

Тести


РОЗДІЛ IIІ. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

10. Теоретичні основи органічної хімії

10.1. Найважливіші елементи-органогени, природні та синтетичні органічні сполуки

10.2. Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова (1861 р.)

10.3. Формули в органічній хімії

10.4. Електронна природа хімічних зв’язків у молекулах органічних сполук

10.5. Класифікація органічних речовин

10.6. Гомологічний ряд

10.7. Функціональна група

10.8. Ізомерія

10.9. Типи реакцій в органічній хімії

11. Вуглеводні

11.1. Алкани

  11.1.1. Циклоалкани

  11.1.2. Галогенопохідні алканів

  11.1.3. Застосування насичених вуглеводнів та їхніх похідних

11.2. Речовини з подвійними зв’язками (алкени, алкадієни)

  11.2.1. Алкени (олефіни)

  11.2.2. Алкадієни

11.3. Алкіни

  11.3.1. Етин

11.4. Арени

  11.4.1. Бензен. Особливості будови молекули. Поняття про ароматичність

11.5. Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка

11.6. Детонаційна стійкість бензину

11.7. Добування рідкого пального з вугілля та альтернативних джерел

Тести

12. Оксигеновмісні органічні сполуки

12.1. Спирти

  12.1.1. Насичені одноатомні спирти

  12.1.2. Згубна дія алкоголю

  12.1.3. Багатоатомні спирти

12.2. Феноли

  12.2.1. Фенол

12.3. Альдегіди

12.4. Карбонові кислоти

  12.4.1. Насичені монокарбонові кислоти

12.5. Естери. Жири

  12.5.1. Естери

  12.5.2. Жири

  12.5.3. Мила і синтетичні мийні засоби

Тести

12.6. Вуглеводи

  12.6.1. Моносахариди

  12.6.2. Дисахариди. Сахароза

  12.6.3. Полісахариди. Крохмаль і целюлоза

Тести

13. Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.1. Нітросполуки

13.2. Аміни

  13.2.1. Аліфатичні аміни

  13.2.2. Ароматичні аміни. Анілін

13.3. Амінокислоти

13.4. Білки

Тести

14. Нітрогеновмісні органічні сполуки

14.1. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі

14.2. Класифікація високомолекулярних сполук

14.3. Способи синтезу високомолекулярних речовин

14.4. Властивості полімерів

14.5. Значення полімерів у суспільному господарстві та побуті Поняття про синтетичні волокна

  14.5.1. Пластичні маси

  14.5.2. Каучуки і гуми

  14.5.3. Волокна

  14.5.4. Лаки і фарби

  14.5.5. Клеї

  14.5.6. Іонообмінні смоли

  14.5.7. Композиційні матеріали

  14.5.8. Біополімери

14.6. Екологічні аспекти виробництва, зберігання, транспортування і застосування органічних сполук


ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Що потрібно робити у день тестування

Що потрібно робити під час тестування

Зміст тесту

Як визначити результат ЗНО з хімії (після здачі тесту)


ДОДАТКИ

Додаток 1. ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Додаток 2. Електронегативність елементів (за Полінгом)

Додаток 3. Таблиця розчинності кислот, основ та солей у воді

Додаток 4. Ряд електроактивності металів

Додаток 5. Назви та склад найпоширеніших неорганічних речовин, мінералів та деяких сумішей

Додаток 6. Числові префікси, які використовуються у назвах кристалогідратів

Додаток 7. Склад і назви найважливіших кристалогідратів

Додаток 8. Найпоширеніші назви та склад деяких органічних речовин та їхніх сумішей

Додаток 9. Якісне виявлення деяких іонів

Додаток 10. Якісні реакції на органічні сполуки

Додаток 11. Взаємодія деяких оксигено- та нітрогеновмісних сполук з реагентами

Додаток 12. Взаємодія вуглеводнів з деякими реагентами

Додаток 13. Лабораторні та промислові способи добування деяких неорганічних речовин

Додаток 14. Реакції термічного розкладу деяких солей

Додаток 15. Використання деяких неорганічних сполук

Додаток 16. Використання деяких органічних сполук

Додаток 17. Іменні реакції в органічній хімії

Додаток 18. Перелік рекомендованої навчальної літератури


ВІДПОВІДІ ДО ТЕМАТИЧНИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ