Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОСНОВНІ ЗАКОНИ Й ПОНЯТТЯ ХІМІЇ

Предмет і завдання хімії

Місце хімії серед природничих наук

Фізичні та хімічні явища

Основні положення атомно-молекулярного вчення

Основні поняття атомно-молекулярного вчення. Атом. Молекула. Хімічний елемент

Хімічна символіка. Знаки хімічних елементів та хімічні формули

Валентність

Визначення валентності за формулами хімічних сполук

Складання формул сполук з використанням валентності

Основні фізичні величини, які використовують у хімії

Основні кількісні закони хімії

Основні методи розділення

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Перші спроби класифікації хімічних елементів

Періодичний закон Д. І. Менделєєва

Періодична система хімічних елементів

БУДОВА АТОМА

Склад атома

Ізотопи

Ядерні перетворення

Рух електронів в атомі. Орбіталі

Розподіл електронів в атомі

Будова електронних оболонок атомів і структура Періодичної системи

Будова електронних оболонок та властивості хімічних елементів

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

Умови виникнення хімічного зв’язку

Ковалентний зв’язок

Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Властивості хімічного зв’язку

Іонний зв’язок

Ступінь окиснення

Металічний зв’язок

Будова твердих речовин та їхні властивості

ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ПЕРЕБІГУ

Класифікація хімічних реакцій

Класифікація за тепловим ефектом

Швидкість хімічної реакції

Каталіз і каталізатори

Хімічна рівновага

РОЗЧИНИ

Поняття про розчини

Розчинність. Кристалогідрати

Способи кількісного вираження складу розчинів

ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

Електроліти та електролітична дисоціація

Сильні та слабкі електроліти

Іонні рівняння реакцій

ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ

Окисно-відновні реакції

Окисники й відновники

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

Електроліз розчинів та розплавів електролітів

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Оксиди

Класифікація оксидів

Добування оксидів

Хімічні властивості оксидів

Кислоти

Хімічні властивості кислот

Добування кислот

Основи

Хімічні властивості основ

Добування основ

Солі

Витискувальний ряд металів

Амфотерні оксиди та гідроксиди

Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук

ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ГІДРОГЕН. ВОДЕНЬ. ВОДА

  Гідроген

  Вода

ГАЛОГЕНИ

  Місце елементів-неметалів у Періодичній системі

  Характеристика хімічних елементів

  Прості речовини

  Деякі сполуки галогенів

  Хлороводень і хлоридна кислота

ОКСИГЕН. СУЛЬФУР

  Характеристика хімічних елементів

  Прості речовини

  Гідроген пероксид

  Сірководень

  Оксиди Сульфуру

  Сульфатна кислота

  Сульфати

НІТРОГЕН. ФОСФОР

  Характеристика хімічних елементів

  Прості речовини

  Хімічні властивості простих речовин

  Методи добування простих речовин

  Застосування простих речовин

  Амоніак

  Оксиди Нітрогену

  Нітратна кислота

  Нітрати

  Кругообіг Нітрогену в природі

  Оксиди фосфору

  Ортофосфатна кислота

  Мінеральні добрива

КАРБОН. СИЛІЦІЙ

  Характеристика хімічних елементів

  Прості речовини

  Хімічні властивості простих речовин

  Методи добування простих речовин

  Застосування вуглецю та кремнію

  Оксиди Карбону та Силіцію

  Карбонати

  Силікати

  Кругообіг Карбону в природі

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІВ

Загальні фізичні властивості металів

Загальні хімічні властивості металів

Загальні способи добування металів

Корозія металів

Сплави. Доменне виробництво чавуну

Відмінності між чавуном і сталлю. Способи виробництва сталі

Способи виробництва сталі

ДЕЯКІ ПРЕДСТАВНИКИ МЕТАЛІВ

Загальна характеристика лужних металів

Натрій і Калій

Кальцій

Алюміній

Ферум

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

РОЗМАЇТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

  Виникнення органічної хімії

  Поняття про органічні речовини

  Класифікація органічних сполук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

  Порівняльна характеристика органічних і неорганічних сполук

  Хімічна структура та хімічна будова

  Брутто, структурні та електронні формули сполук

  Явище ізомерії

  Ізомери

  Гібридизація атомів Карбону і геометрія органічних сполук

  Класифікація органічних сполук

НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ. АЛКАНИ

  Гомологічний ряд алканів

  Ізомерія алканів

  Номенклатура вуглеводнів

  Будова алканів

  Фізичні властивості алканів

  Методи добування алканів

АЛКЕНИ

  Гомологічний ряд алкенів

  Ізомерія алкенів

  Номенклатура алкенів

  Будова алкенів

  Фізичні властивості алкенів

  Добування алкенів

  Хімічні властивості алкенів

  Поняття про полімери

АЛКІНИ

  Гомологічний ряд алкінів

  Ізомерія й номенклатура

  Будова алкінів

  Фізичні властивості алкінів

  Добування алкінів

  Хімічні властивості алкінів

АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (АРЕНИ)

  Поняття про ароматичні сполуки

  Будова бензину

  Гомологічний ряд аренів

  Номенклатура та ізомерія

  Фізичні властивості аренів

  Добування аренів

  Хімічні властивості аренів

  Правила орієнтації (заміщення) у бензиновому кільці

  Природні джерела і застосування вуглеводнів

СПИРТИ Й ФЕНОЛИ

  Гомологічний ряд спиртів

  Ізомерія та класифікація спиртів

  Номенклатура спиртів

  Фізичні властивості спиртів

  Методи добування спиртів

  Хімічні властивості спиртів

  Застосування спиртів

  Вплив спиртів на організм

  Поняття про феноли

  Фізичні властивості фенолу

  Добування фенолів

  Хімічні властивості фенолів

  Застосування фенолу

АЛЬДЕГІДИ

  Поняття про альдегіди

  Гомологічний ряд і номенклатура альдегідів

  Фізичні властивості альдегідів

  Хімічні властивості альдегідів

  Добування альдегідів

  Застосування альдегідів

КАРБОНОВІ КИСЛОТИ

  Поняття про карбонові кислоти

  Класифікація карбонових кислот

  Гомологічний ряд і номенклатура

  Фізичні властивості карбонових кислот

  Хімічні властивості карбонових кислот

  Застосування карбонових кислот

ЕСТЕРИ, ЖИРИ ТА МИЛО

  Поняття про естери

  Фізичні властивості та застосування естерів

  Добування естерів та їхня номенклатура

  Хімічні властивості естерів

  Жири

  Хімічні властивості жирів

  Мило

ВУГЛЕВОДИ

  Поняття про вуглеводи та їхня класифікація

  Глюкоза

  Хімічні властивості глюкози

  Застосування глюкози

  Сахароза

  Крохмаль і целюлоза

  Штучні волокна

НІТРОГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ

  Аміни

АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

  Номенклатура та ізомерія амінокислот

  Фізичні властивості амінокислот

  Хімічні властивості амінокислот

  Добування амінокислот

  Білки

  Будова білків

  Біологічна роль білків

  Нуклеїнові кислоти

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ


ЧАСТИНА IІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Тема 1. Атомно-молекулярна будова речовини

Тема 2. Закон збереження маси. Кількість речовини

Тема 3. Газові закони. Закон Авогадро

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій

Тема 5. Прості і складні речовини

Тема 6. Чисті речовини та суміші

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи

Тема 8. Будова електронної оболонки атома

БУДОВА РЕЧОВИНИ

Тема 9. Хімічний зв’язок і будова речовини

Тема 10. Окисно-відновні реакції

ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

Тема 11. Розчини

Тема 12. Електролітична дисоціація

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Тема 13. Кислоти

Тема 14. Солі

Тема 15. Основи

Тема 16. Оксиди

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 17. Загальні відомості про метали

Тема 18. Загальні методи добування металів

Тема 19. Лужні метали

Тема 20. Кальцій

Тема 21. Алюміній

Тема 22. Ферум

Тема 23. Оксиген

Тема 24. Сульфур

Тема 25. Сульфатна кислота

Тема 26. Нітроген

Тема 27. Нітратна кислота

Тема 28. Амоніак

Тема 29. Фосфор

Тема 30. Карбон

Тема 31. Силіцій

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 32. Алкани

Тема 33. Алкени

Тема 34. Алкіни

Тема 35. Арени

Тема 36. Спирти

Тема 37. Феноли

Тема 38. Багатоатомні спирти

Тема 39. Альдегіди

Тема 40. Карбонові кислоти

Тема 41. Естери та мило

Тема 42. Вуглеводи

Тема 43. Амінокислоти та білки

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


ЧАСТИНА IІI ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

ВАРІАНТ 1

ВАРІАНТ 2

Відповіді до тренувального варіанта