Хімія - універсальний довідник

ПРЕДМЕТ ХІМІЇ

РЕЧОВИНА

РЕЧОВИНИ І СУМІШІ

ФІЗИЧНІ І ХІМІЧНІ ЯВИЩА


ПРЕДМЕТ ХІМІЇ

СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ

ХІМІЧНІ СИМВОЛИ

ВІДНОСНА АТОМНА МАСА

ХІМІЧНА ФОРМУЛА

РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНОЮ ФОРМУЛОЮ


КІЛЬКІСНІ ВІДНОШЕННЯ В ХІМІЇ

ВАЛЕНТНІСТЬ. СКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ФОРМУЛ

ЗАКОН СТАЛОСТІ СКЛАДУ

РІВНЯННЯ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ

ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ

ОДИНИЦЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ — МОЛЬ

РОЗРАХУНКИ ЗА РІВНЯННЯМИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ


КИСЕНЬ

КИСЕНЬ У ПРИРОДІ

ОКСИГЕН ЯК ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ. ОКСИДИ

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ

ОЗОН

ДОБУВАННЯ КИСНЮ

ПОВІТРЯ — СУМІШ ГАЗІВ

ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ

ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ


ГАЗОПОДІБНИЙ СТАН РЕЧОВИНИ

ГАЗИ

ЗАКОН АВОГАДРО

МОЛЯРНИЙ ОБ’ЄМ ГАЗУ


ВОДЕНЬ

ВОДЕНЬ У ПРИРОДІ

ГІДРОГЕН ЯК ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНЮ

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНЮ

ОДЕРЖАННЯ ВОДНЮ


ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ

ВОДА У ПРИРОДІ. ОДЕРЖАННЯ ВОДИ

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ

ВОДА — РОЗЧИННИК

РОЗЧИНЕННЯ — ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ РОЗЧИНУ

РОЗЧИННІСТЬ РЕЧОВИНИ

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ


ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

КИСЛОТИ

СОЛІ

ОСНОВИ

РЕАКЦІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ

ЗВ’ЯЗОК МІЖ РІЗНИМИ КЛАСАМИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК


ТИПИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

РЕАКЦІЇ СПОЛУЧЕННЯ

РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ

РЕАКЦІЇ ЗАМІЩЕННЯ

РЕАКЦІЇ ОБМІНУ


БУДОВА АТОМА

РОЗМІР АТОМІВ

АТОМНЕ ЯДРО

ЕЛЕКТРОНИ

СКЛАД АТОМА

РУХ ЕЛЕКТРОНА В АТОМІ

ЕЛЕКТРОННА БУДОВА АТОМА

ЕНЕРГЕТИЧНІ ДІАГРАМИ

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

СПОЛУЧЕННЯ АТОМІВ МІЖ СОБОЮ. УТВОРЕННЯ ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ


ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

ВІДКРИТТЯ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ

СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ


ГАЛОГЕНИ

БУДОВА АТОМІВ ГАЛОГЕНІВ

ГАЛОГЕНИ — ПРОСТІ РЕЧОВИНИ

ВЗАЄМОДІЯ ГАЛОГЕНІВ З МЕТАЛАМИ

ОКИСНЕННЯ — ВІДНОВЛЕННЯ

ОКИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ГАЛОГЕНІВ

ХЛОРОВОДЕНЬ. ХЛОРОВОДНЕВА (ХЛОРИДНА, СОЛЯНА) КИСЛОТА


ЛУЖНІ МЕТАЛИ

БУДОВА АТОМІВ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ

ЛУЖНІ МЕТАЛИ — ПРОСТІ РЕЧОВИНИ

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ

ГІДРОКСИД НАТРІЮ


БУДОВА РЕЧОВИНИ

КРИСТАЛІЧНА ҐРАТКА

МОЛЕКУЛЯРНІ КРИСТАЛИ

АТОМНІ КРИСТАЛИ

IОННІ КРИСТАЛИ

РІДКИЙ СТАН


ЕЛЕКТРОЛІТИ

ЕЛЕКТРОЛІТИ І НЕЕЛЕКТРОЛІТИ

КИСЛОТИ І ОСНОВИ

ОБОРОТНІ РЕАКЦІЇ

СИЛЬНІ І СЛАБКІ ЕЛЕКТРОЛІТИ

РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ

КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ

ОСНОВИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ

СОЛІ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ


ВІД НАТРІЮ ДО АРГОНУ

ЕЛЕКТРОННА БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 3-ого ПЕРІОДУ

ВАЛЕНТНІСТЬ І ЕЛЕКТРОННА БУДОВА АТОМІВ

ІОННИЙ І КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ І ГІДРОКСИДІВ


ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

СУЛЬФУР

ХІМІЧНА РІВНОВАГА

КАТАЛІЗ

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ

АЗОТ ЯК ПРОСТА РЕЧОВИНА

АМІАК. АМІАЧНА ВОДА

ОКСИДИ НІТРОГЕНУ

НІТРАТНА КИСЛОТА

ФОСФОР I ЙОГО СПОЛУКИ


ВУГЛЕЦЬ І ЙОГО СПОЛУКИ

ВУГЛЕЦЬ ЯК ПРОСТА РЕЧОВИНА

ОКСИДИ КАРБОНУ

КАРБОНАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ

ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ

СИЛІЦІЙ І ЙОГО СПОЛУКИ


ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ПРЕДМЕТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

ЩЕ РАЗ ПРО КАРБОН

БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 1. ГОМОЛОГИ

БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 2. ІЗОМЕРИ

БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 3. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ

ВУГЛЕВОДНІ У ПРИРОДІ

ВУГЛЕВОДНІ ЯК ПАЛИВО

НАФТА

ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ ВУГЛЕВОДНІВ


ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

РЯД АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ

МЕТАЛІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

АЛЮМІНІЙ

КАЛЬЦІЙ

d-ЕЛЕМЕНТИ

ВЛАСТИВОСТІ d-ЕЛЕМЕНТІВ

ЗАЛІЗО І ЙОГО СПОЛУКИ

ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ І СТАЛІ


ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ


ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. СТЕХІОМЕТРІЯ

ДЕЯКІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ І ЇХ ОДИНИЦІ

ЗАРОДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ УЯВЛЕНЬ


БУДОВА РЕЧОВИНИ


ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ. ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ — ВИД АТОМІВ З ОДНАКОВИМ ЗАРЯДОМ ЯДРА

ЕЛЕКТРОННА ОБОЛОНКА АТОМА

ПЕРІОДИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ


ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

УТВОРЕННЯ ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ

ЕНЕРГІЯ (МІЦНІСТЬ) І ДОВЖИНА ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ

СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТА

МОЛЕКУЛЯРНІ ОРБІТАЛІ. МОЛЕКУЛА Н2

МОЛЕКУЛИ АЗОТУ N2, КИСНЮ O2 І ФТОРУ F2

МОЛЕКУЛА МЕТАНУ СН4 І IОНА NH4+

МЕТОД ВАЛЕНТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНИЙ МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ


ПРОСТОРОВА КОНФІГУРАЦІЯ МОЛЕКУЛ

МОДЕЛЬ ВІДШТОВХУВАННЯ ВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПАР ЦЕНТРАЛЬНОГО АТОМА

МОДЕЛЬ ГІБРИДИЗАЦІЇ ВАЛЕНТНИХ ОРБІТАЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АТОМА

КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ

ДЕЛОКАЛІЗОВАНИЙ π-ЗВ’ЯЗОК (ПІ-ЗВ’ЯЗОК)


КРИСТАЛИ

КРИСТАЛІЧНИЙ СТАН РЕЧОВИНИ

ІОННІ КРИСТАЛИ

АТОМНО-КОВАЛЕНТНІ КРИСТАЛИ

АТОМНО-МЕТАЛІЧНІ КРИСТАЛИ

МОЛЕКУЛЯРНІ КРИСТАЛИ

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІЧНИХ РЕЧОВИН

ПОЛОЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА І СТРУКТУРА УТВОРЕННЯ НИМИ ПРОСТИХ РЕЧОВИН

СПЛАВИ МЕТАЛІВ


СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ

ДЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ

НЕСТЕХІОМЕТРИЧНІ СПОЛУКИ

СПЛАВИ МЕТАЛІВ


ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС


ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

СУТНІСТЬ ХІМІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ

ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ РЕАКЦІЇ. ЕНТАЛЬПІЯ РЕАКЦІЇ

ЗАКОН ГЕССА. РОЗРАХУНОК ЕНТАЛЬПІЇ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ

ЕНТРОПІЯ

ЕНЕРГІЯ ГІББСА

ЕНТАЛЬПІЙНИЙ І ЕНТРОПІЙНИЙ ФАКТОРИ І НАПРЯМОК ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ

ЕНЕРГІЯ ГІББСА. УТВОРЕННЯ РЕЧОВИНИ

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА НАПРЯМОК ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ


ХІМІЧНА РІВНОВАГА

СТАН ХІМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

ЗМІЩЕННЯ ХІМІЧНОЇ РІВНОВАГИ. ПРИНЦИП ЛЕ ШАТЕЛЬЄ

ІОНІЗАЦІЯ ВОДИ. ІОННИЙ ДОБУТОК ВОДИ. КОНСТАНТА ІОНІЗАЦІЇ ВОДИ

ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ

УМОВИ ОДНОСТОРОННЬОГО ПЕРЕБІГУ РЕАКЦІЙ

ІОННИЙ ОБМІН


РЕАКЦІЇ ЗІ ЗМІНОЮ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ

СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ПОРІВНЯННЯ ХІМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ

IОННО-ЕЛЕКТРОННИЙ МЕТОД СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ

НАПРЯМОК ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ У РОЗЧИНІ

ГАЛЬВАНІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ

ПАЛИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ

АКУМУЛЯТОР

ЕЛЕКТРОЛІЗ ВОДИ

КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ


ХІМІЧНА КІНЕТИКА. ШВИДКІСТЬ І МЕХАНІЗМ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ

ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ

КАТАЛІЗ


ХІМІЯ І ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

ВИРОБНИЦТВО КАРБІДУ КАЛЬЦІЮ І АЦЕТИЛЕНУ

ВИРОБНИЦТВО ЕТАНОЛУ ГІДРАТАЦІЄЮ ЕТИЛЕНУ

ВИРОБНИЦТВО ЕТАНОЛУ З ДЕРЕВИНИ


ХІМІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ

ЛІТОСФЕРА, ГІДРОСФЕРА, АТМОСФЕРА, БІОСФЕРА, ЛІТОСФЕРА. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ І ЇХ МІНЕРАЛИ В ЗЕМНІЙ КОРІ

СИЛІКАТИ Й АЛЮМОСИЛІКАТИ — ОСНОВА ЗЕМНОЇ КОРИ

ГІДРОСФЕРА. ВОДА У ПРИРОДІ

ОХОРОНА ГІДРОСФЕРИ

АТМОСФЕРА. ХІМІЯ АТМОСФЕРИ

ОХОРОНА АТМОСФЕРИ

БІОСФЕРА. ФОТОСИНТЕЗ

БІОГЕОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ