Біологія

ВСТУП

РОСЛИНИ


НАДЦАРСТВО ПРОКАРІОТИ


ЦАРСТВО ВІРУСИ


ЦАРСТВО ДРОБЯНКИ

ПІДЦАРСТВО БАКТЕРІЇ

ПІДЦАРСТВО СИНЬОЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ


НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ


ЦАРСТВО ГРИБИ


ЦАРСТВО РОСЛИНИ

ПІДЦАРСТВО НИЖЧІ РОСЛИНИ

   ВІДДІЛ ВОДОРОСТІ

   ВІДДІЛ ЛИШАЙНИКИ

ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ

   ВІДДІЛ МОХОПОДІБНІ

   ВІДДІЛ ПЛАУНОПОДІБНІ

   ВІДДІЛ ХВОЩЕПОДІБНІ

   ВІДДІЛ ПАПОРОТЕПОДІБНІ

   ВІДДІЛ ГОЛОНАСІННІ

   ВІДДІЛ ПОКРИТОНАСІННІ (КВІТКОВІ)


ТКАНИНИ ВИЩИХ РОСЛИН


ОРГАНИ ВИЩИХ РОСЛИН

ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ ВИЩИХ РОСЛИН

   КОРІНЬ

   СТЕБЛО

   ЛИСТ

   КВІТКА


РОЗМНОЖЕННЯ КВІТКОВИХ РОСЛИН

ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ

СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ

   НАСІННЯ І ПЛІД


КЛАСИФІКАЦІЯ КВІТКОВИХ РОСЛИН

КЛАС ОДНОДОЛЬНІ

КЛАС ДВОДОЛЬНІ


НАЙВАЖЛИВІШІ ПРЕДСТАВНИКИ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН


РОСЛИНА — ЦІЛІСНИЙ ОРГАНІЗМ


РОСЛИНИ І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ


ТВАРИНИ


ЦАРСТВО ТВАРИНИ


ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ, АБО НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

ТИП САРКОМАСТІГОФОРИ

   КЛАС САРКОДОВІ, АБО КОРЕНЕНІЖКИ (SARCODINA)

   КЛАС ДЖГУТИКОНОСЦІ (MASTIGOPHORA)

ТИП ІНФУЗОРІЇ (INFUSORIA, АБО CILIOPHORA)

ТИП СПОРОВИКИ (SPOROZOEA)


ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ (COELENTERATA, RADIAUA)

   КЛАС ГІДРОЇДНІ (HYDROZOA)

   КЛАС СЦИФОЇДНІ МЕДУЗИ (SCYPHOZOA)

   КЛАС КОРАЛОВІ ПОЛІПИ (ANTHOZOA)

ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВ'ЯКИ (PLATHEMINITHES)

   КЛАС ВІЙЧАСТІ ЧЕРВ'ЯКИ (TURBELLARIA)

   КЛАС СИСУНИ (TREMATODA)

   КЛАС СТРІЧКОВІ ЧЕРВ'ЯКИ (CESTODA)

ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВ'ЯКИ (PLATHEMINITHES)

РІЗНОМАНІТТЯ ПАРАЗИТИЧНИХ ЧЕРВ'ЯКІВ

ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВ'ЯКИ (ANNELIDA)

   КЛАС БАГАТОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВ'ЯКИ (POLYCHETA)

   КЛАС МАЛОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВ'ЯКИ (OLIGOCHAETA)

   КЛАС П'ЯВКИ (HIRUDINEA)

ТИП МОЛЮСКИ, АБО М'ЯКОТІЛІ (MOLLUSCA)

   КЛАС ЧЕРЕВОНОГІ (GASTROPODA)

   КЛАС ДВОСТУЛКОВІ (BIVALVIA)

   КЛАС ГОЛОВОНОГІ (CEPHALOPODA)

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA)

   КЛАС РАКОПОДІБНІ (CRUSTACEA)

   КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ (ARACHNIDА)

   КЛАС КОМАХИ (INSECTA)

ТИП ХОРДОВІ (CHORDATА)

   ПІДТИП БЕЗЧЕРЕПНІ (ACRANIA)

   КЛАС ЛАНЦЕТНИКИ (BRANCHIOSTOMA)

   ПІДТИП ХРЕБЕТНІ, АБО ЧЕРЕПНІ (VERTEBRATA, CRANIATA)

   КЛАС КРУГЛОРОТІ (CYCLOSTOMATA)

НАДКЛАС РИБИ (PISCES)

   КЛАС ХРЯЩОВІ РИБИ (CHONDRICHTHYES)

   КЛАС КІСТКОВІ РИБИ (OSTEICHTHYES)

   КЛАС ЗЕМНОВОДНІ, АБО АМФІБІЇ (AMPHIBIA)

ХРЕБЕТНІ ІЗ ЗАРОДКОВИМИ ОБОЛОНКАМИ (АМНІОТИ) (AMNIOTA)

   КЛАС ПЛАЗУНИ, АБО РЕПТИЛІЇ (REPTIUA)

   КЛАС ПТАХИ (AVES)

   КЛАС ССАВЦІ, АБО ЗВІРІ (MAMMALIA)


ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

БУДОВА ТІЛА ЛЮДИНИ

КЛІТИНИ, ТКАНИНИ

ОРГАНИ, СИСТЕМИ І АПАРАТИ ОРГАНІВ


ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

БУДОВА СКЕЛЕТА ЛЮДИНИ

М'ЯЗИ, ЇХ БУДОВА І ФУНКЦІЇ


КРОВ

СКЛАД КРОВІ

ФОРМЕНІ ЕЛЕМЕНТИ КРОВІ

ГРУПИ КРОВІ

ЗГОРТАННЯ КРОВІ ЯК ЗАХИСНА РЕАКЦІЯ

ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ КРОВІ. ІМУНІТЕТ


КРОВООБІГ

БУДОВА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

ВЕЛИКЕ І МАЛЕ КОЛА КРОВООБІГУ

РУХ КРОВІ ПО СУДИНАХ. КРОВ'ЯНИЙ ТИСК. ПУЛЬС

ГІГІЄНА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ


ДИХАЛЬНА СИСТЕМА

ОРГАНИ ДИХАННЯ, ЇХ БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ

ГАЗООБМІН У ЛЕГЕНЯХ І ТКАНИНАХ

ГІГІЄНА ДИХАННЯ


ТРАВНА СИСТЕМА

ТРАВНІ ФЕРМЕНТИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

БУДОВА ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

ТРАВЛЕННЯ В ПОРОЖНИНІ РОТА

ТРАВЛЕННЯ В ШЛУНКУ

ПЕЧІНКА, ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ТРАВЛЕННІ

ЗМІНА ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У КИШЕЧНИКУ. ВСМОКТУВАННЯ

ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ


ОБМІН РЕЧОВИН

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБМІНУ РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ

ВИТРАТА ЕНЕРГІЇ, НОРМИ ЖИВЛЕННЯ, РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ


СИСТЕМА ВИДІЛЕННЯ

БУДОВА Й ФУНКЦІЇ НИРОК

УТВОРЕННЯ СЕЧІ


ПОКРИВ ТІЛА

БУДОВА І ФУНКЦІЇ ШКІРИ

ЗАГАРТОВУВАННЯ ОРГАНІЗМУ

ГІГІЄНА ШКІРИ Й ОДЯГУ


РОЗВИТОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

БУДОВА Й ФУНКЦІЇ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ


ЗАПЛІДНЕННЯ ТА ЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ


ЕНДОКРИННА СИСТЕМА


НЕРВОВА СИСТЕМА

СПИННИЙ МОЗОК

ГОЛОВНИЙ МОЗОК

ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

   БЕЗУМОВНІ І УМОВНІ РЕФЛЕКСИ

   ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

   СОН, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ

   ПАМ'ЯТЬ

   ЕМОЦІЇ

   СТРЕС

   МОТИВАЦІЇ


АНАЛІЗАТОРИ. ОРГАНИ ЧУТТЯ

ДОТИК

НЮХ

СМАК

БУДОВА І ФУНКЦІЇ ОРГАНУ ЗОРУ

БУДОВА І ФУНКЦІЇ ОРГАНУ СЛУХУ

   ВЕСТИБУЛЯРНИЙ АПАРАТЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ


ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧІ І МЕТОДИ ЦИТОЛОГІЇ

КЛІТИННА ТЕОРІЯ

ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КЛІТИНИ

   ВІДМІТНІ ОЗНАКИ ПРО - І ЕУКАРІОТИЧНИХ КЛІТИН

   ВІДМІННОСТІ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ ВІД ТВАРИННОЇ

НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ — ВІРУСИ

ВІРУС ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ. ПРОФІЛАКТИКА СНІДУ

ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ

   НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КЛІТИНИ

   ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КЛІТИНИ

ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ

РОЗМНОЖЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

   ПОДІЛ КЛІТИН

   СХОЖІСТЬ І ВІДМІННОСТІ МІЖ МІТОЗОМ І МЕЙОЗОМ

   ЗНАЧЕННЯ МЕЙОЗУ

   РОЗМНОЖЕННЯ

   ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ (ОНТОГЕНЕЗ)

   ЕМБРІОНАЛЬНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ

   ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ


ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ

СПАДКОВІСТЬ

   ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОЄМСТВА ОЗНАК

   ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

   ЗЧЕПЛЕНЕ СПАДКОЄМСТВО ГЕНІВ

   ВЗАЄМОДІЯ ГЕНІВ

   ГЕНЕТИКА СТАТІ

   ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ХРОМОСОМНОЇ ТЕОРІЇ СПАДКОВОСТІ

   ЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИКИ ДЛЯ МЕДИЦИНИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

МІНЛИВІСТЬ

   ЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИКИ ДЛЯ МЕДИЦИНИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

   МУТАЦІЇ ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДОБОРУ

ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ

   СЕЛЕКЦІЯ РОСЛИН

   СЕЛЕКЦІЯ ТВАРИН

   ОСНОВНІ НАПРЯМИ БІОТЕХНОЛОГЇЇ


ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

ДОДАРВІНОВСЬКИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ БІОЛОГІЇ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ДАРВІНА

СУЧАСНА ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ

   ПРИРОДНИЙ ДОБІР

   ШТУЧНИЙ ДОБІР

   ПРИСТОСОВАНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ ДО УМОВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЇ ПРИРОДНОГО ДОБОРУ

   ВІДНОСНІСТЬ ПРИСТОСОВАНОСТІ ОРГАНІЗМІВ

   БІОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ НАДБАННЯ ПРИСТОСУВАНЬ. БІОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС

ВИД І ПОПУЛЯЦІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ЕВОЛЮЦІЇ

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

ДОКАЗИ ЕВОЛЮЦІЇ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ЕВОЛЮЦІЇ


ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

ДАРВІН ПРО ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ ВІД ТВАРИН (БІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АНТРОПОГЕНЕЗУ)

НАЙДАВНІШІ, ДАВНІ І ВИКОПНІ ЛЮДИ СУЧАСНОГО ТИПУ

ВИДОВА ЄДНІСТЬ ЛЮДИНИ. ПОНЯТТЯ ПРО РАСИ


ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

АБІОТИЧНІ ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА

БІОТИЧНІ ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА

АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ

ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЇ

БІОГЕОЦЕНОЗИ, ЇХ СТРУКТУРА І ХАРАКТЕРИСТИКА


ЛЮДИНА І БІОСФЕРА

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ БІОСФЕРИ

СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ БІОСФЕРИ

КРУГООБІГ РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У БІОСФЕРІ

ВЧЕННЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО НООСФЕРУ

СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ Й ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРА