Медична біологія

Передмова


Віхи поступу і розвитку медичної біології


Лауреати Нобелівської премії за відкриття в галузі біології та генетики


Вступ


РОЗДІЛ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.1. Загальна характеристика життя. Рівні організації живого. Людина в системі природи

1.1.1. Життя як космічне і природне явище

1.1.2. Клітинна та неклітинна форми органічного світу

1.1.3. Основні властивості життя

1.1.4. Стратегія життя

1.1.5. Еволюційно обумовлені структурні рівні організації життя

1.1.6. Особливе місце людини в системі органічного світу

Контрольно-навчальні завдання


1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя

1.2.1. Клітина як елементарна структурно-функціональна одиниця живого

1.2.1.1. Утворення клітин

1.2.1.2. Клітинна теорія та її значення для медицини

1.2.1.3. Прокаріотичні та еукаріотичні клітини

1.2.1.4. Функціональні властивості клітини як відкритої системи

1.2.1.5. Спеціалізація та інтеграція клітин багатоклітинних організмів

Контрольно-навчальні завдання

1.2.2. Структурно-хімічна і функціональна організація еукаріотичних клітин

1.2.2.1. Методи вивчення структури та функціонування клітин

1.2.2.2. Макро та мікроелементи, значення води та водневих зв'язків у процесах життєдіяльності клітини

1.2.2.3. Клітинні мембрани, принцип компартментації

1.2.2.4. Рецептори клітин

1.2.2.5. Цитоплазма і цитоскелет. Циклоз

1.2.2.6. Органели цитоплазми

1.2.2.7. Організація потоків речовин і енергії у клітині

1.2.2.8. Ядро

1.2.2.9. Хроматин

1.2.2.10. Організація спадкового матеріалу

1.2.2.11. Хромосоми людини

1.2.2.12. Хромосомний аналіз

1.2.2.13. Ядерце як похідне хромосом

Контрольно-навчальні завдання

1.2.3. Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функціонування на молекулярному рівні

1.2.3.1. Організація потоку біологічної інформації у клітині

1.2.3.2. Нуклеїнові кислоти - ДНК і РНК

1.2.3.3. Реаплікація ДНК

1.2.3.4. Підтримування генетичної стабільності клітин

1.2.3.5. Генетичний код, його основні принципи і властивості

1.2.3.6. Транскрипція, процесинг, сплайсинг

1.2.3.7. Трансляція

1.2.3.8. Будова гена

1.2.3.9. Екзонно-інтронна організація генів (геному) еукаріотів

1.2.3.10. Реалізація генетичної інформації в клітині, експресія генів

1.2.3.11. Ген як одиниця генетичної інформації

1.2.3.12. Молекулярно-генетичне підтримування гомеостазу клітинного середовища

1.2.3.13. Сучасний стан теорії гена

1.2.3.14. Молекулярні механізми мінливості в людини

1.2.3.15. Зміни послідовності нуклеотидів ДНК

1.2.3.16. Генна інженерія та біотехнологія

Контрольно-навчальні завдання

1.2.4. Організація клітин у часі

1.2.4.1. Життєвий та клітинний цикли клітин

1.2.4.2. Способи поділу соматичних клітин

1.2.4.3. Ріст клітин, фактори росту

1.2.4.4. Поняття про мітотичну активність клітин

1.2.4.5. Порушення мітозу

1.2.4.6. Соматичні мутації

1.2.4.7. Життя клітин поза організмом

Контрольно-навчальні завдання


1.3. Онтогенетичний рівень організації життя

1.3.1. Розмноження

1.3.1.1. Розмноження - універсальна властивість живого

1.3.1.2. Можливості клонування організмів

1.3.1.3. Статеві клітини людини

1.3.1.4. Гаметогенез

1.3.1.5. Мейоз

1.3.1.6. Генеративні мутації

1.3.1.7. Запліднення

1.3.1.8. Партеногенез

1.3.1.9. Особливості репродукції людини у зв'язку з її біосоціальною суттю

Контрольно-навчальні завдання

1.3.2. Основи генетики людини

1.3.2.1. Предмет і завдання генетики людини та медичної генетики

1.3.2.2. Організмовий рівень реалізації генетичної інформації

1.3.2.3. Фенотип людини

1.3.2.4. Моногенне успадкування

1.3.2.5. Взаємодії генів та їх прояв при різних типах успадкування

1.3.2.6. Множинний алелізм

1.3.2.7. Взаємодія неалельних генів

1.3.2.8. Полігенне успадкування кількісних ознак

1.3.2.9. Зчеплене успадкування генів

1.3.2.10. Сучасний стан досліджень геному людини

1.3.2.11. Генетичні карти хромосом людини

1.3.2.12. Гени аутосом, статевих хромосом

1.3.2.13. Дози генів. Ефект положення генів

1.3.2.14. Генетика груп крові

1.3.2.15. Поняття про імуногенетику

1.3.2.16. Нехромосомна спадковість

1.3.2.17. Методи вивчення спадковості людини

  Генеалогічний метод вивчення спадковості людини

  Близнюковий метод

  Цитогенетичний метод, його значення

  Метод вивчення статевого хроматину, його значення

  Метод гібридизації соматичних клітин

  Молекулярно-генетичні методи

  Біохімічні методи

  Метод дерматогліфіки

  Популяційно-статистичний метод

  Секвенування геному людини

1.3.2.18. Генетичні маркери

1.3.2.19. Мінливість у людини

1.3.2.20. Фенотипна мінливість

1.3.2.21. Норма реакції

1.3.2.22. Мультифакторіальний принцип формування фенотипу

1.3.2.23. Фенокопії

1.3.2.24. Генотипна мінливість, її форми

1.3.2.25. Комбінативна мінливість

1.3.2.26. Явище гетерозису в людини

1.3.2.27. Мутаційна мінливість у людини

1.3.2.28. Соматичні мутації

1.3.2.29. Мозаїцизм

1.3.2.30. Мутагени

1.3.2.31. Генетичний моніторинг

1.3.2.32. Поняття про спадкові хвороби людини

1.3.2.33. Принципи діагностики спадкової патології

1.3.2.34. Хромосомні хвороби, зумовлені порушенням кількості чи будови хромосом

  Хвороба Дауна

  Синдром Патау

  Синдром Едвардса

  Синдром котячого крику

  Синдром Клайнфельтера

  Хвороба Шерешевського – Тернера

  Трисомія X

  Полісомія за Y-хромосомою

  Мікроцитогенетичні синдроми

1.3.2.35. Генні (молекулярні) хвороби

  Класифікація молекулярних порушень обміну речовин

  Хвороби обміну білків

  Порушення метаболізму амінокислот. Алькаптонурія

  Гістпидинемія

  Гомоцистинурія

  Хвороба кленового сиропу

  Фенілкетонурія (ФКУ)

  Цистинурія

  Порушення обміну вуглеводів. Галактоземія

  Глікогенози

  Фруктоземія

  Спадкові хвороби обміну ліпідів

  Хвороба Німанна - Піка

  Хвороба Тея - Сакса

  Спадкові хвороби нуклеїнових кислот

  Спадкові хвороби обміну мінеральних речовин. Хвороба Вільсона - Коновалова

  Хвороби обміну вітамінів. Кальциферол

  Хвороби обміну гормонів

1.3.2.36. Генні хвороби внаслідок первинної плейотропії

1.3.2.37. Спадкові хвороби з невиявленим первинним біохімічним дефектом

  Муковісцидоз

1.3.2.38. Генетична гетерогенність спадкових хвороб. Генокопії

1.3.2.39. Хвороби із спадковою схильністю

1.3.2.40. Медико-генетичні аспекти сім'ї

1.3.2.41. Пренатальна діагностика спадкової патології

1.3.2.42. Скринінг-програми для новонароджених

1.3.2.43. Перспективи генотерапії

Контрольно-навчальні завдання

1.3.3. Біологія індивідуального розвитку

1.3.3.1. Онтогенез та його періодизація

1.3.3.2. Ембріональний період розвитку, його етапи

1.3.3.3. Проблема детермінації та взаємодії бластомерів

1.3.3.4. Механізми росту та морфогенезу

1.3.3.5. Генетичний контроль розвитку

1.3.3.6. Диференціювання клітин, зародкових листків, тканин

1.3.3.7. Пренатальний період розвитку людини

1.3.3.8. Фактори середовища, що викликають порушення розвитку

1.3.3.9. Природжені вади розвитку. Їх класифікація

1.3.3.10. Постембріональний період онтогенезу, його періодизація

1.3.3.11. Нейрогуморальна регуляція процесів росту і розвитку

1.3.3.12. Системні механізми гомеостазу в людини на рівні організму

1.3.3.13. Особливості постнатального періоду розвитку людини у зв'язку з її біосоціальною організацією

1.3.3.14. Старість як завершальний етап онтогенезу людини

1.3.3.15. Тривалість життя та проблеми довголіття

1.3.3.16. Регенерація та її види

1.3.3.17. Особливості регенеративних процесів у людини

1.3.3.18. Пухлинний ріст

1.3.3.19. Трансплантація органів і тканин, види трансплантації

Контрольно-навчальні завдання


РОЗДІЛ 2 ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

2.1. Синтетична теорія еволюції

2.1.1. Сучасна теорія біологічної еволюції

2.1.2. Біологічний вид, його критерії

2.1.3. Генофонд (алелофонд) виду

2.1.4. Структура виду

2.1.5. Популяції - головні складові одиниці виду

2.1.6. Характеристики популяції

Екологічні характеристики популяцій

Генетична характеристика популяцій

Генофонд (алелофонд) популяції

2.1.7. Ідеальні та реальні популяції

2.1.8. Поняття про мікроеволюцію

2.1.9. Елементарні еволюційні фактори

2.1.10. Природний добір як творчий фактор еволюції

2.1.11. Головні результати мікроеволюції

2.1.12. Генетична гетерогенність і генетичний поліморфізм

2.1.13. Адаптація організму до середовища проживання

Контрольно-навчальні завдання

2.2. Особливості дії елементарних еволюційних факторів у популяціях людей

2.2.1. Поняття про популяцію людей

2.2.2. Структура шлюбів та демографічних показників

2.2.3. Мутаційний процес, ізоляція, міграція

2.2.4. Генетико-автоматичні процеси в малих популяціях

2.2.5. Специфіка дії природного добору в популяціях людей

2.2.6. Генетичний і фенотипний поліморфізм людства

2.2.7. Проблема генетичного обтяження

Контрольно-навчальні завдання

2.3. Закономірності і проблеми макроеволюції та антропогенезу

2.3.1. Поняття про макроеволюцію

2.3.2. Органічний світ як результат процесу еволюції

2.3.3. Напрями (типи) еволюції груп

2.3.4. Правила макроеволюції

2.3.5. Взаємозв'язок онто- і філогенезу

2.3.6. Філогенез основних систем органів хребетних

2.3.6.1. Онтофілогенетичні передумови природжених вад розвитку в людини

2.3.6.2. Анцестральні (атавістичні) вади розвитку

2.3.7. Походження людини

2.3.7.1. Формування людини розумної

2.3.7.2. Етапи антропогенезу

2.3.7.3. Місце виду Ноmо sapiens у системі тваринного світу

2.3.7.4. Походження людських рас

Контрольно-навчальні завдання


РОЗДІЛ 3 БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

3.1. Основи загальної екології та екології людини

3.1.1. Предмет і методи екології

3.1.2. Середовище існування. Фактори середовища

Абіотичні чинники

Біотичні чинники

Антропогенні чинники

Екологічний оптимум

3.1.3. Екосистеми. Перетворення речовини та енергії в екосистемах

3.1.4. Особливості антропогенних екосистем

3.1.5. Екологія людини

3.1.6. Соціальні та біологічні аспекти адаптації населення до умов життєдіяльності

3.1.7. Функціональні типи конституційного реагування людей

3.1.8. Спадкові відмінності в реакціях людей на фактори середовища

3.1.9. Якісні параметри навколишнього середовища, їх вплив на здоров'я людей

3.1.10. Екологічний стан в Україні

3.1.11. Адаптація людей до екстремальних умов, поняття про стрес

3.1.12. Визначення здоров'я (ВООЗ)

3.1.13. Валеологія - наука про здоров'я людей

3.1.14. Поняття про біополя, біологічні ритми та їх медичне значення

Контрольно-навчальні завдання

3.2. Біологічні основи паразитизму і паразитарних інвазій у людини

3.2.1. Явище паразитизму та його поширення у природі

3.2.2. Паразити - визначення і класифікація

3.2.3. Еволюційна динаміка системи паразит - хазяїн

3.2.4. Вплив паразитів на хазяїна

3.2.5. Вплив хазяїна на паразита

3.2.6. Поняття про екологічну паразитологію

3.2.7. Життєві цикли паразитів

3.2.8. Людина в паразитарній системі

3.2.9. Трансмісійні та природно-осередкові захворювання

3.2.10. Вчення про природну осередковість трансмісійних захворювань

3.2.11. Система природних осередків на сучасному етапі

3.2.12. Основи профілактики захворювань у медичній паразитології

3.2.13. Медична паразитологія в Україні

3.2.14. Видатні вчені-паразитологи

Контрольно-навчальні завдання

3.3. Медична протозоологія

3.3.1. Підцарство Найпростіші

3.3.2. Тип Саркоджгутикові Sarcomastigophora. Клас Справжні амеби Lobosea

3.3.2.1. Амеба дизентерійна Entamoeba

3.3.2.2. Амеба кишкова (Entamoeba coli)

3.3.2.3. Амеба ротова (Entamoeba gingivalis)

3.3.3. Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora). Клас Тваринні джгутикові (Zoomastigophora)

3.3.3.1. Трипаносоми

3.3.3.2. Лейшманії

3.3.3.3. Трихомонади

3.3.3.4. Лямблія (Lamblia intestinalis)

3.3.4. Тип Апікомплексні (Apicomplexa). Клас Споровики Sporozoea

3.3.4.1. Токсоплазма (Toxoplasma gondii)

3.3.4.2. Малярний плазмодій

3.3.5. Тип Війконосні Ciliophora. Клас Щілиннороті (Rimostomatea)

3.3.5.1. Балантидій (Balantidium coli)

Контрольно-навчальні завдання

3.4. Медична гельмінтологія

3.4.1. Життєві цикли гельмінтів

3.4.2. Тип Плоскі черви Plathelminthes

3.4.2.1. Клас Сисуни (Тrematoda)

3.4.2.2. Сисун печінковий, або фасціола (Fasciola hepatica)

3.4.2.3. Сисун котячий, або сибірський (Opisthorhis felineus)

3.4.2.4. Сисун ланцетоподібний (Dicrocoelium lanceatum)

3.4.2.5. Сисун китайський (клонорх китайський) (Clonorchis sinensis)

3.4.2.6. Сисун легеневий (Paragonimus ringeri)

3.4.2.7. Збудник метагонімозу (Nanophyetes salmincoia)

3.4.2.8. Збудник нанофієтозу (Nanophyetus salmincola)

3.4.2.9. Шистосоми

3.4.2.10. Клас Стьожкові (Cestoidea)

3.4.2.11. Ціп'як неозброєний, або бичачий (Таеniarhynchus saginatus)

3.4.2.12. Ціп'як озброєний, або свинячий (Taenia solium)

3.4.2.13. Ціп'як карликовий (Hymenolepis nana)

3.4.2.14. Ехінокок (Echinococcus granulosus)

3.4.2.15. Альвеокок (Alveococcus multilocularis)

3.4.2.16. Стьожак широкий (Diphyllobothrium latum)

3.4.3. Тип Круглі черви (Nemathelminthes)

3.4.3.1. Аскарида людська (Ascaris lumbricoides)

3.4.3.2. Волосоголовець людський (Trichocephalus trichiurus)

3.4.3.3. Гострик (Enterobius vermicularis)

3.4.3.4. Анкілостома (Ancylostoma duodenale)

3.4.3.5. Некатор (Necator americanus)

3.4.3.6. Вугриця кишкова (Strongyloides stercoralis)

3.4.3.7. Трихінела (Trichinella)

3.4.3.8. Ришта (Dracunculus medinensis)

3.4.3.9. Філярії

3.4.3.10. Личинки аскарид тварин

3.4.3.11. Поширення гельмінтозів на території України

3.4.3.12. Вчення К. І. Скрябіна про дегельмінтизацію і девастацію

Контрольно-навчальні завдання

3.5. Медична арахноентомологія

3.5.1. Тип Членистоногі (Arthropoda)

3.5.2. Клас Павукоподібні (Arachnoidea)

3.5.2.1. Скорпіони і павуки як отруйні тварини

3.5.2.2. Кліщі - збудники хвороб

3.5.2.3. Свербун коростяний (Sarcoptes scabiei)

3.5.2.4. Залозник вугровий (Demodex foliculorum)

3.5.2.5. Іксодові кліщі: кліщ собачий (Ixodes ricinus), кліщ тайговий (І. persulcatus)

3.5.2.6. Аргасові кліщі: кліщ селищний (Оrnithodorus раріllipes)

3.5.2.7. Гамазові кліщі (Gamazoidea)

3.5.2.8. Значення трансоваріальної передачі збудників хвороб у кліщів

3.5.3. Клас Комахи (Insecta)

3.5.3.1. Ряд Воші (Anoplura)

3.5.3.2. Ряд Блохи (Aphaniptera)

3.5.3.3. Ряд Клопи (Heteroptera)

3.5.3.4. Ряд Тарганові (Blattoidea)

3.5.3.5. Ряд Двокрилі (Diptera). Комарі

3.5.3.6. Мухи

3.5.3.7. Гнус та його компоненти

3.5.3.8. Міази

Контрольно-навчальні завдання

3.6. Отруйні для людини організми

3.6.1. Отруйні рослини і гриби

3.6.2. Отруйні тварини

Кишковопорожнинні

Голкошкірі

Молюски

Членистоногі

Комахи

Хордові

Риби

Земноводні

Плазуни

Ссавці

Контрольно-навчальні завдання


РОЗДІЛ 4 БІОСФЕРА І ЛЮДИНА

4.1. Структура і функції біосфери

4.2. Кругообіг речовин в біосфері

4.3. Місце і роль людини в біосфері

4.4. Захист компонентів біосфери в національних масштабах

Контрольно-навчальні завдання


Відповіді на контрольно-навчальні завдання


Тлумачний словник біологічних термінів і понять


Список рекомендованої літератури