Лісівництво

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ

Лекція 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Загальні поняття. Класики лісівництва про роль зовнішнього середовища у житті лісу

Місцеоселення лісу та класифікація екологічних факторів

Екологічні фактори і процес лісотворення

Лекція 2. ЛІС І СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ

Характер сонячної радіації, її поглинання лісом

Ліс і світло

Ліс і тепло

Лекція 3. ЛІС І АТМОСФЕРА

Взаємодія атмосферного повітря і лісу

Особливості лісового повітря

Ліс і шкідливі атмосферні домішки (полютанти)

Ліс і вітер

Лекція 4. ЛІС І ВОЛОГА

Значення вологи для лісу і її джерела

Специфіка споживання води деревними рослинами

Відношення деревних порід до вологи

Вплив лісу на водний баланс території

Гідрологічна роль та водоохоронне значення лісів

Лекція 5. ЛІС І ҐРУНТ

Загальні відомості про систему ліс-ґрунт

Лісова підстилка, її формування та роль у підтриманні стабільної родючості лісових ґрунтів

Якісний склад гумусу та його значення для лісу

Відношення деревних порід до ґрунту

Ґрунт як ланка у біокругообігу елементів живлення

Лекція 6. ВИТОКИ ЛІСОВОЇ ТИПОЛОГІЇ

Визначення лісової типології та її витоки

Вчення Г. Ф. Морозова про типи насаджень

Лекція 7. ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ

Фітоценологія та геоботаніка

Типологічні погляди А. К. Каяндера та В. М. Сукачова

Лекція 8. ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ

Типологічна класифікація А.А. Крюденера

Типологічна класифікація Є. В. Алексєєва

Лісівничо-екологічна типологія Алексєєва-Погребняка

Загальна характеристика груп типів лісорослинних умов (едатопів)

Лекція 9. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛІСОВОЇ ТИПОЛОГІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ

Проблеми лісової типології у колишньому Радянському Союзі та спроби їх вирішення

Подальший розвиток лісівничо-екологічної типології

Лісова типологія О. Л. Бєльгарда для степових умов

Розвиток лісівничо-екологічної типології в Україні у 60-90 рр. XX ст.

Значення лісової типології для лісової науки і практики лісового господарства

Лекція 10. ЛІСОВА ТИПОЛОГІЯ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Лісова типологія у країнах "ближнього зарубіжжя"

Лісова типологія у деяких країнах "далекого" зарубіжжя

РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ

ВСТУП

Лекція 1. СУТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ

Біогеоценоз як екосистема, яка пристосовується до умов середовища та змінює його відповідно до своїх потреб

Поняття про деревну продуктивність лісів, наявний запас деревини

Лекція 2. БІОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ

Поняття стабільності (стійкості) лісових насаджень

Сутність діалектичного протиріччя між стабільністю і продуктивністю лісових насаджень

Лекція 3. ФАКТИЧНА І ПОТЕНЦІАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСІВ

Сутність потенціальної продуктивності лісів

Коефіцієнт екологічної відповідності лісів К. Б. Лосицького, його біологічна сутність

Стан лісів України та резерви для підвищення їх продуктивності

Лекція 4. ВІДПОВІДНІСТЬ БІОЕКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВНИХ ПОРІД ЛІСОРОСЛИННИМ УМОВАМ ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО РОСТУ НАСАДЖЕНЬ

Пристосування деревних рослин до ґрунтових умов у ході еволюції

Типологічна класифікація Алєксєєва-Погребняка — основа для визначення породного складу насаджень при лісопоновленні та лісорозведенні

Лекція 5. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДЕРЕВНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ

Стан вивчення проблеми підвищення продуктивності лісів та розробка шляхів її вирішення

Системи заходів щодо підвищення деревної продуктивності лісових насаджень

Заходи щодо підвищення продуктивності лісів, які впливають безпосередньо на деревостан

Рубки догляду як захід щодо підвищення якості та продуктивності малоцінних насаджень

Реконструктивні рубки в малоцінних молодниках

Підвищення продуктивності лісів на селекційно-генетичній основі

Підвищення продуктивності лісів інтродукцією деревних порід

Вплив водно-фізичних та фізико — хімічних властивостей ґрунтів на продуктивність лісів

Вплив механічного складу ґрунту на ріст сосняків, ялинників, дібров

Лекція 6. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОДУКУВАННЯ ДЕРЕВНОЇ МАСИ

Загальні положення

Макро- і мікроелементи та їх значення для деревних рослин

Ріст деревних рослин у висоту і товщину, їх продуктивність

Лекція 7. БІОЛОГІЧНИЙ КРУГООБІГ РЕЧОВИН, ЙОГО СУТЬ І РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ

Загальні уявлення про процеси, що відбуваються у ґрунті

Ріст деревних порід при різній кислотності ґрунту

Шкала відношення деревних порід до кислотності ґрунту

Зміна реакції ґрунтового розчину під впливом деревних рослин

Суть біологічного кругообігу речовин у лісі

Ланки кругообігу речовин у лісостанах

Показники біокругообігу речовин у лісі

Роль лісової підстилки у біокругообігу речовин у лісі

Біокругообіг поживних речовин — інтегральний показник продуктивності лісу

Активізація біологічного кругообігу поживних речовин лісогосподарськими заходами

Лекція 8. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЕВНИХ ПОРІД У ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ

Загальні поняття про взаємодію деревних рослин

Взаємодія деревних порід у хвойно-листяних насадженнях

Евтрофізація ґрунтів у суборах введенням листяних порід та її значення

Вплив домішку берези у сосняках на їх вітростійкість

Взаємодія дуба і ясена

Взаємодія головних і супутніх порід у дібровах правобережного Лісостепу

Взаємодія головних і супутніх порід у дібровах Лівобережного Лісостепу

Взаємодія головних і супутніх порід в умовах Степу України

Лекція 9. ВПЛИВ РУБОК ДОГЛЯДУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ДЕРЕВОСТАНІВ

Врахування типів росту деревних порід при лісовирощуванні

Оптимізація вирощування соснових насаджень у свіжих суборах центрального Полісся України

Вплив режимів вирощування соснових насаджень у свіжих суборах на сортиментну структуру деревостанів

Вплив рубок догляду на якість деревостанів у дібровах Лісостепу України

Вплив рубок догляду на сортиментну структуру деревостанів

РОЗДІЛ 3. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РУБОК ДОГЛЯДУ

Лекція 1. ФОРМУВАННЯ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ З ВІКОМ

Основні поняття про формування лісових насаджень

Ріст та розвиток деревних рослин у лісі

Взаємозв'язок надземної і підземної частин деревних рослин

Лекція 2. ЗМІНА СЕРЕДОВИЩА У НАСАДЖЕННЯХ ВНАСЛІДОК РУБОК ДОГЛЯДУ

Рубки догляду як основна ланка лісовирощування

Зміна освітленості внаслідок рубок догляду

Зміна інших факторів лісового середовища під впливом рубок догляду

Лекція 3. ЗМІНА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ДЕРЕВНИХ РОСЛИНАХ ПІД ВПЛИВОМ РУБОК ДОГЛЯДУ

Зміни у фотосинтетичному апараті під впливом рубок догляду

Вплив рубок догляду на фотосинтез

Вплив рубок догляду на приріст і анатомічну будову деревини

Лекція 4. КОРЕНЕВЕ ЖИВЛЕННЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ТА ВПЛИВ РУБОК ДОГЛЯДУ НА НЬОГО

Механізм поглинання рослинами елементів живлення

Потреба окремих видів дерев в елементах живлення

Площа живлення деревних рослин у лісостанах та її зміна внаслідок рубок догляду

Лекція 5. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ЛІСОТВІРНИХ ПОРІД ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ ПРИ ЛІСОВИРОЩУВАННІ

Біологічні особливості сосни звичайної та їх урахування при вирощуванні соснових насаджень

Біологічні особливості ялини європейської та їх врахування при лісовирощуванні

Біологічні особливості дуба звичайного та їх урахування при лісовирощуванні у дібровах

РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

Лекція 1. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН ЛІСІВ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

Вплив приміських лісів на повітряний басейн міста

Функціональне призначення окремих частин приміських лісів

Класичне лісівництво в лісах зелених зон

Рекреаційні об'єкти зеленої зони міста, їх класифікація

Лекція 2. НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЇ НА ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ

Поняття про рекреаційне навантаження

Вплив рекреації на лісових тварин

Зміна живого надґрунтового покриву під впливом рекреації

Вплив рекреації на ґрунт

Деградація деревостанів під дією рекреації

Основні заходи щодо підвищення стійкості рекреаційних лісів

Лекція 3. ЛІСОВІ ТА ЛІСОПАРКОВІ ЛАНДШАФТИ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

Поняття про ландшафт лісовий та лісопарковий ландшафт

Естетичні та гігієнічні властивості темнохвойних та світлохвойних лісів

Естетичні та гігієнічні властивості листяних та мішаних хвойно-листяних лісів

Класифікація лісопаркових ландшафтів

Лекція 4. ЗАСТОСУВАННЯ РУБОК У НАСАДЖЕННЯХ СТИГЛОГО ВІКУ

Поняття про рубки лісу. Класифікація рубок

Поняття про спосіб головної рубки. Класифікація способів головних рубок

Вибіркові рубки. Загальна характеристика та теоретичне їх обґрунтування

Добровільно-вибіркові рубки

Особливості та відмінні риси поступових рубок

Заходи по сприянню природному поновленню лісу

Очистка місць рубок

Лекція 5. ДОГЛЯД ЗА ЛІСОМ

Загальні відомості про догляд за лісом

Види рубок догляду, їх конкретні цілі

Методи рубок догляду за лісом

Організаційно-технічні показники, або елементи, рубок догляду

Залежність рубок догляду від складу деревних порід, лісорослинної зони та лісорослинних умов

Техніка та технологія рубок догляду за лісом

Лекція 6. РУБКИ ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ

Загальні положення

Метод рубок формування, його особливості

Якісні показники лісопаркових ландшафтів та прийоми їх поліпшення

Способи рубок формування

Термін проведення та інтенсивність рубок формування ландшафтів

Лекція 7. ОСОБЛИВОСТІ РУБОК ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ У НАСАДЖЕННЯХ РІЗНОГО ПОРОДНОГО СКЛАДУ

Рубки формування ландшафтів у соснових лісостанах

Рубки формування ландшафтів в ялинових лісостанах

Рубки формування ландшафтів у березових лісостанах

Рубки формування ландшафтів у мішаних хвойно-листяних лісостанах

Формування ландшафтів у дібровах

Лекція 8. ДОГЛЯД ЗА УЗЛІССЯМИ ТА ІНШІ ВИДИ РУБОК У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

Поняття про узлісся та їх функції

Формування узлісь в лісопаркових частинах лісів зелених зон та лісопарках

Реконструктивні рубки

Поновлювальні, планувальні та санітарні рубки

Лекція 9. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РУБОК У ПРИМІСЬКИХ ЛІСАХ

Порядок проведення головних рубок у господарських частинах приміських лісів

Планування і проведення рубок догляду в приміських лісах

Планування і проведення ландшафтних рубок у лісопаркових частинах приміських лісів

РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вступ

Лекція 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЗМІСТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наука і наукові знання

Деякі інші логічні поняття

Лекція 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Загальні відомості про методологію науково-дослідної роботи

Класифікація методів наукових досліджень

Емпіричні методи досліджень

Лекція 3. ОСНОВНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Вибір теми наукового дослідження студентом вузу

Планування науково-дослідної роботи

Робота з науковою літературою

Лекція 4. МЕТОДОЛОГІЯ ЛІСІВНИЦЬКИХ (БІОГЕОЦЕНОЛОГІЧНИХ) ДОСЛІДЖЕНЬ

Загальні положення

Етапи лісівницьких (біогеоценологічних) досліджень

Лекція 5. ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО КРУГООБІГУ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ЛІСІ

Загальні відомості про живлення деревних рослин і значення для нього біогругообігу поживних речовин

Методи вивчення кореневих систем деревних рослин

Лекція 6. РОБОТА НАД РУКОПИСОМ НАУКОВОЇ ПРАЦІ

Наукові твори та їх характерні особливості

Стиль наукової мови

Підготовка рукопису до комп'ютерного друку

Лекція 7. ГІГІЄНА РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ

Раціональний режим роботи

Вдосконалення пам'яті і уваги

Організація робочого місця

Режим відпочинку і харчування

Лекція 8. ЛІСОВА НАУКА В УКРАЇНІ У СВІТЛІ ЇЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Міжнародний союз лісових науково-дослідних організацій і його діяльність

Витоки, становлення та сучасна структура лісової науки в Україні

ПІСЛЯМОВА

Додаток 1 (Методики наукових досліджень, що найчастіше застосовують при підготовці випускних магістерських робіт)

Додаток 2 (Об'єм маломірних стовбурів сосни у м3 за їх діаметром та висотою (за П. П. Ізюмським))

Додаток 3 (Об'єм маломірних стовбурів дуба у м3 (за П.П.Ізюмським))

Додаток 4 (Об'єм маломірних стовбурів граба у м3 (за П. П. Ізюмським)

Додаток 5 (Об'єм маломірних стовбурів берези у м3 (за П.П.Ізюмським)